Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej


WYROK KIO 817/16 z dnia 2016-05-30

Oddala

Zamawiający – Gmina Kartuzy, ul. Gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Modernizacja boisk asfaltowych na wielofunkcyjne boiska poliuretanowe wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem boisk”. Dnia 11 maja 2016 roku, zamawiający poinformował wykonawców o wyniku prowadzonego postępowania.


WYROK KIO 812/16 z dnia 2016-06-02

Uwzględnia

Zamawiający: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - 11 zadań”. Przedmiotowe postępowanie przetargowe pod nr ZP.3311/PN- 13/2016 zostało wniesione w zakresie zadania nr 1,2,4.


WYROK KIO 810/16 z dnia 2016-05-31

Uwzględnia

Zamawiający – Gmina Rudna w Rudnej – prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie zielonej szkoły nad morzem w Polsce dla około 640 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Rudna.


POSTANOWIENIE KIO 809/16 z dnia 2016-05-30

Umorzyć postępowanie

Zamawiający − PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. − prowadzi w trybie negocjacji z ogłoszeniem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i wdrożenie Systemu Monitorowania Produkcji w PGE GiEK S.A. W dniu 16 maja 2016 r. wykonawca Transition Technologies S.A.


WYROK KIO 808/16 z dnia 2016-06-03

Uwzględnia

Zamawiający Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą »Przebudowa drogi, budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budowa kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki«. Ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zamieścił w BZP 14.03.2016 r. pozycja 25891.


POSTANOWIENIE KIO 807/16 z dnia 2016-05-30

Umarza postępowanie

Zamawiający - Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych - prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie oraz pielęgnację, wycinkę oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach Gminy Miasto Szczecin”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 17 lutego pod nr 2016/S 053626..


WYROK KIO 806/16 z dnia 2016-05-25

Oddala

Zamawiający – miasto Rzeszów z siedzibą w Rzeszowie – prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest „rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Uroczej wraz z budową publicznej drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną w Rzeszowie”.


WYROK KIO 798/16 z dnia 2016-05-30

Uwzględnia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej” zostało wszczęte przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, zwane dalej Zamawiającym. Ustalona przez Zamawiającego wartość zamówienia, zgodnie z informacją zawartą w doręczonym przez Zamawiającego Prezesowi Izby piśmie z dnia 17 maja 2016 r.


WYROK KIO 797/16 z dnia 2016-05-30

Uwzględnia

Zamawiający: Gmina Kłodawa, 62-650 Kłodawa, ul Dąbska 17 wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie budowy i rozbudowy ulicy Barbary w Kłodawie wraz z usunięciem kolizji telekomunikacyjnej. Przedmiotowe postępowanie ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 marca 2016 r. pod numerem 50236-2016.


WYROK KIO 795/16 z dnia 2016-05-30

Oddala

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa laboratoriów Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa w budynku głównym przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie – zadanie nr 2” (znak sprawy: ATT/373-05/WNoŻrR/16), zwane dalej: „Postępowaniem”.


POSTANOWIENIE KIO 794/16 z dnia 2016-05-20

Umorzyć postępowanie

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn- Odolanów - Ostrzeszów zostało wszczęte ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 18 marca 2016r. za numerem 2016-61850. W dniu 4 maja 2016r.


POSTANOWIENIE KIO 793/16 z dnia 2016-05-20

Umorzyć postępowanie

Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „zamawiający”], prowadzi w trybie przetargu ograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.


POSTANOWIENIE KIO 792/16 z dnia 2014-05-23

)

Zamawiający Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku SZB, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego »na wykonanie termomodernizacji budynku Biura Obsługi Mieszkańców nr 7 mieszczącego się przy ul. Mściwoja II 44 w Gdańsku«. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w BZP 23.03.2016 r.


POSTANOWIENIE KIO 790/16 z dnia 2016-05-20

Umorzyć postępowanie

Politechnika Rzeszowska z siedzibą w Rzeszowie, zwana dalej „zamawiającym”, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem są „dostawy dodatkowych kamer, materiałów i urządzeń monitoringu”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 kwietnia 2016 r., poz. 77096.


POSTANOWIENIE KIO 789/16 z dnia 2016-05-24

Umorzyć postępowanie

Zamawiający − Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. − prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP20/2016. W dniu 10 maja 2016 r.


 
 

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń