Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej


WYROK KIO/UZP 11/07 z dnia 2008-01-02

Uwzględnia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Obsługę i konserwację 37 studni Bariery odwadniającej miasto Kraków”, którego dotyczy złożone odwołanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawą pzp”.


WYROK KIO/UZP/10/07 z dnia 2007-12-18

Uwzględnia

Pismem z dnia 08.11.2007r. Odwołujący (Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 , 64-300 Nowy Tomyśl) złożył protest na ogłoszenie i specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu Zamawiającego (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 ul. Marii Curie -Skłodowskiej 58, 50- 369 Wrocław ) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych wg pakietów 1-30 , nr sprawy NZ/RII/48-2007.


WYROK KIO/UZP 9/07 z dnia 2007-12-17

Unieważnia postępowanie

W dniu 24.10.2007r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazało się ogłoszenie o zamówieniu Zamawiającego, którym jest Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance na dostawę obudowy chodnikowej wraz ze strzemionami do łączenia jej elementów, w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy. W tym też dniu Zamawiający udostępnił specyfikację istotnych warunków zamówienia na swojej stronie internetowej. Postępowanie zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 07.11.2007r. , tj. z zachowaniem terminu wskazanego w art. 180 ust. 3 pkt.


POSTANOWIENIE KIO/UZP 8/07 z dnia 2007-12-13

Umorzyć postępowanie

Zgodnie z art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 2007 r., Nr 223, poz. 1655) Odwołujący się może cofnąć odwołanie. Odwołujący cofnął odwołanie pismem z dnia 26.11.2007 r., wpływ do Urzędu Zamówień Publicznych 26.11.2007 r., tj. przed rozprawą. Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie oznacza, że postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu. Dlatego też postanowiono jak w sentencji.


WYROK KIO/UZP 7/07 z dnia 2007-12-13

Oddala

Odwołujący, po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na budowę oczyszczalni ścieków i pierwszego etapu kanalizacji w gminie Serokomla, zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 29 ust.


WYROK KIO/UZP 5/07,KIO/UZP 6/07 z dnia 2008-04-04

Uwzględnia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych oznakowanych i nieoznakowanych wraz z zapewnieniem obsługi technicznej w oparciu o istniejące zaplecze obsługowo – naprawcze transportu jednostek Policji i Straży Granicznej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zostały wniesione protesty na postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przez: I. General Motors Poland Sp. z o.o.


POSTANOWIENIE KIO/UZP 4/07 z dnia 2007-12-12

Umorzyć postępowanie

Pismem z dnia 12.12.2007 r. (wpływ bezpośredni do Urzędu Zamówień Publicznych: 12.12.2007 r. godz. 9:05), przed otwarciem posiedzenia Izby, Odwołujący cofnął odwołanie wniesione do Prezesa UZP w dniu 19.11.2007 r. Uwzględniając powyższe skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 189 ust. 1 zd. drugie oraz art. 191 ust. 1 zd. drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), postępowanie odwoławcze w niniejsze sprawie umorzył.


WYROK KIO/UZP 3/07 z dnia 2007-12-11

Uwzględnia

Zamawiający – Kopalnia Soli „WIELICZKA” S.A. z siedzibą w Wieliczce dnia 18 października 2007 roku wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę systemu monitoringu wizyjnego CCTV”. Na treść postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły dwa protesty; 1) dnia 24 października 2007r - firmy Nowoczesne Technologie Informatyczne Sp.


POSTANOWIENIE KIO/UZP/0-2/07 z dnia 2007-12-10

Umorzyć postępowanie

Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007. Nr 223, poz. 1655) umorzyła postępowanie, gdyż Odwołujący w dniu 6.12.2007r. cofnął odwołanie ze skutkiem prawnym. W tym stanie rzeczy KIO na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych orzekła o zwrocie Odwołującemu 90 % uiszczonej kwoty wpisu.


WYROK KIO/UZP/1/07 z dnia 2007-12-07

Oddala

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę autostrady A1 Nowe Marzy – Toruń na odcinku: Nowe Marzy (most na Wiśle) – Grudziądz (z węzłem), prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, został w dniu 30.10.2007 r. wniesiony protest przez MOSTOSTAL S.A. z Warszawy. Złożenie protestu nastąpiło na ustalone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu Dz. Urz. UE nr 2007/S 199-241391 z dnia 16.10.2007 r. warunki udziału w postępowaniu.


 
 

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń