Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej


WYROK KIO 867/16 z dnia 2016-06-06

Oddala

Zamawiający prowadzi, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „dostawa środków obniżających krzepliwość krwi, betablokerów, środków przeciw łuszczycy, środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, produktów dla niemowląt, specjalnych produktów odżywczych, roztworów do perfuzji, insulin, produktów do żywienia pozajelitowego, środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, różnych produktów


WYROK KIO 857/16 z dnia 2016-06-06

Oddala

Zamawiający: Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 96 lok. 2, 05- 270 Marki wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem inwestycji pod nazwą „Budowa szkoły gimnazjalnej i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach - Etap I”.


POSTANOWIENIE KIO 855/16 z dnia 2016-06-03

Umarza postępowanie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz budowa nowych wałów i przegród przeciwpowodziowych w Krynicy Morskiej” zostało wszczęte przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, zwanego dalej Zamawiającym. Ustalona przez Zamawiającego wartość zamówienia, zgodnie z informacją zawartą w doręczonym Prezesowi Izby piśmie z dnia 30 maja 2016 r.


POSTANOWIENIE KIO 847/16 z dnia 2016-06-06

Odrzuca

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz budowa nowych wałów i przegród przeciwpowodziowych w Krynicy Morskiej” zostało wszczęte przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, zwanego dalej Zamawiającym. Ustalona przez Zamawiającego wartość zamówienia, zgodnie z informacją zawartą w doręczonym Prezesowi Izby piśmie z dnia 30 maja 2016 r.


WYROK KIO 846/16 z dnia 2016-06-07

Uwzględnia

Gmina Trzebownisko [zwana dalej: „zamawiającym”] prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – w trybie przetargu nieograniczonego - na realizację zadania pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzebownisko w okresie 1.7.2016-31.12.2017 roku. Postępowanie prowadzone jest na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.


POSTANOWIENIE KIO 840/16 z dnia 2016-06-01

Umorzyć postępowanie

Zamawiający – Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa – prowadzi na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.) – dalej: Pzp lub Ustawa; postępowanie w trybie przetargu ograniczonego na „Budowę sieci teleinformatycznej na potrzeby ZWSI RON w m. Warszawa – przygotowanie dokumentacyjne oraz wykonanie robót”, nr sprawy 17/1/218/16.


WYROK KIO 837/16 z dnia 2016-06-01

Uwzględnia

Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa, montaż i uruchomienie dwóch kompletnych mikroturbin gazowych wraz z generatorami elektrycznymi, wymiennikiem oraz układem przygotowania biogazu do Zakładu Oczyszczania Ścieków „Płaszów” w Krakowie. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 2 marca 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 043-070763.


WYROK KIO 836/16 z dnia 2016-05-31

Uwzględnia

Zamawiający – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu – prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest „termomodernizacja budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu, ul. Sienkiewicza 77 i 67”.


POSTANOWIENIE KIO 835/16 z dnia 2016-05-30

Umarza postępowanie

Zamawiający – Miasto Raciąż, Urząd Miejski w Raciążu, Pl. A. Mickiewicza 17; 09-140 Raciąż prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż”.


POSTANOWIENIE KIO 834/16 z dnia 2016-05-30

Umorzyć postępowanie

Pismem z dnia 27 maja 2016 r., odwołujący – Doosan Babcock Energy Polska sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku - cofnął odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., z siedzibą w Bełchatowie pn. „Umowa ramowa na remonty kotłów i urządzeń pomocniczych w Elektrowni Dolna Odra w okresie 36 miesięcy”.


WYROK KIO 828/16 z dnia 2016-05-30

Oddala

Zamawiający: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa 10 sztuk pojazdów typu mikrobus” Postępowanie jest prowadzone w progu wartości szacunkowej powyżej wartości wynikającej z art. 11 ust. 8 ustawy. Odwołujący: Z.P.U.P. Energozam Sp. z o.o.


POSTANOWIENIE KIO 827/16 z dnia 2016-05-31

Umorzyć postępowanie

2 Sygn. akt KIO 827/16 Odwołanie zostało wniesione w postępowaniu prowadzonym przez zmawiającego na budowę zewnętrznej windy osobowej do budynku RDLP w Gdańsku przy ul. Rogaczewskiego 9/19 wraz z dostawą i montażem urządzeń windy.


WYROK KIO 826/16 z dnia 2016-05-30

Uwzględnia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompowniami wraz z WLZ dla miejscowości Będków, Żary i części miejscowości Rząśnia zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 marca 2016r. za numerem 2016-65990. W dniu 12 maja 2016r. zamawiający poinformował wykonawców o wynikach postępowania tj.


WYROK KIO 820/16 z dnia 2016-05-31

Uwzględnia

Zamawiający – Prokuratura Krajowa, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa – prowadzi na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.


WYROK KIO 819/16 z dnia 2016-05-30

Uwzględnia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonym w dniu 22 marca 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 64750 – 20162, na „Dostosowanie budynku nr 14 do przepisów higieniczno-sanitarnych etap III i V na terenie Akademii Obrony Narodowej” (nr sprawy 27/2016), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Akademię Obrony Narodowej wykonawca GROM.CO Sp. z o.o.


 
 

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń