WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 2499/12


WYROK
z dnia 27 listopada 2012 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski

Protokolant: Paweł Nowosielski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2012 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 listopada 2012 r. przez
wykonawcę Vendi Servis Sp. z o.o., ul. Sowizdrzała 3, 03-610 Warszawa w postępowaniu
prowadzonym przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 11-
400 Kętrzyn,

przy udziale wykonawcy Aspen Res Sp. z o.o., ul. Bularnia 5, 31-222 Kraków
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego.

orzeka:


1. oddala odwołanie;

2. kosztami postępowania obciąża Vendi Servis Sp. z o.o., ul. Sowizdrzała 3, 03 - 610
Warszawa i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Vendi Servis Sp. z o.o.,
ul. Sowizdrzała 3, 03-610 Warszawa tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Przewodniczący: …………….Uzasadnienie

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M.C. Skłodowskiej 2, 11 - 400
Kętrzyn wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na Usługi w zakresie kompleksowego przygotowania,
dostarczania oraz podawania posiłków szpitalnych pacjentom Szpitala Powiatowego w
Kętrzynie ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu
30 sierpień 2012 r. pod pozycją 2012/S 166-275770, znak sprawy: 19/PN/12.

W dniu 02 listopada 2012 r. Zamawiający poinformował Odwołującego Vendi Servis
sp. z o.o., ul. Sowizdrzała 3, 03-610 Warszawa o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej
w przedmiotowym postępowaniu tj oferty wykonawcy: ASPEN-RES sp. z o.o., 31-322
Kraków, ul. Bularnia 5.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem przedmiotowego przetargu
Odwołujący w dniu 12 listopada 2012r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wobec zaniechania Zamawiającego odrzucenia oferty wykonawcy
konkurencyjnego.

Zarzucił Zamawiającemu:
1. naruszenie art. 7 ust.1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp poprzez
naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców;
2. naruszenie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie jego
zastosowania i nieodrzucenie, uznanej za najkorzystniejszą w postępowaniu oferty złożonej
przez wybranego wykonawcę, pomimo, iż treść tej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ;
3. Naruszenie art. 91 ust 1 ustawy Pzp poprzez wadliwy wybór oferty
najkorzystniejszej.

Zgłaszając powyższe zarzuty Odwołujący wnosił o:

1. unieważnienie decyzji w sprawie wyboru, jako najkorzystniejszej oferty złożonej
przez, ASPEN-RES sp. z o.o., 31-322 Kraków, ul. Bularnia 5,
2. nakazanie Zmawiającemu dokonania zaniechanej czynności odrzucenia oferty
Wykonawcy, ASPEN-RES sp. z o.o., 31-322 Kraków, ul. Bularnia 5,

3. nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert złożonych
w postępowaniu,
4. nakazania Zamawiającemu dokonania ponownej czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej.

Zdaniem Odwołującego oferta konkurenta powinna zostać odrzucona przez
Zamawiającego, jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zwrócił uwagę, że Zamawiający przewidział w załączniku nr 2 do SIWZ formularz
ofertowo cenowy, który obejmuje szczegółowy cennik poszczególnych posiłków.

Według Odwołującego ASPEN - RES sp. z o.o. wypełnił formularz ofertowy
niekompletnie, bowiem nie przewidział w nim ceny za następujące posiłki: drugie śniadanie,
podwieczorek i posiłek nocny chorego, a wobec tego zaproponowana przez tego wykonawcę
cena nie obejmuje całego zamówienia.

Jednocześnie podniósł, że niekompletne wypełnienie w/w formularza nie może być
traktowane, jako omyłka niepowodująca istotnych zmian w treści oferty w rozumieniu art. 87
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, a zatem powyższa oferta powinna zostać odrzucona.

W dniu 15 listopada 2012r. zgłosił swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego wykonawca: ASPEN - RES sp. z o.o., zwany dalej
Przystępującym.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje.

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności w
oparciu o treść dokumentacji postępowania przetargowego, w tym Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, oferty Przystępującego, informacji o wyborze najkorzystniejszej
oferty z dnia 2 listopada 2012r., wezwania Zamawiającego z dnia 29 października 2012r.,
odpowiedzi na powyższe wezwanie z dnia 30 października 2012r., odpowiedzi
Zamawiającego na odwołanie z dnia 16 listopada 2012r., zgłoszenia przystąpienia do
postępowania odwoławczego z dnia 15 listopada 2012r., jak również na podstawie złożonych
na rozprawie przez strony wyjaśnień Izba postanowiła odwołanie oddalić.

Odwołanie nie zawierało braków formalnych, wpis został przez Odwołującego
uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Izba nie stwierdziła przesłanek do jego
odrzucenia.

Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego Izba nie doszukała się w
działaniach Zamawiającego naruszenia przepisu art. 7 ust. 1 i 3, art.89 ust.1 pkt. 2, art. 91
ust. 1 ustawy Pzp.

Istotnym zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia w rozpatrywanej sprawie jest
kwestia czy Zamawiający powinien odrzucić ofertę Przystępującego z powodu niezgodności
jej treści z treścią SIWZ.

Izba ustaliła, że Przystępujący na stronie 6 swojej oferty złożył formularz
asortymentowo – cenowy zawierający wskazanie: rodzajów posiłków, w tym drugiego
śniadania – poz.2, w ilości 17 550, podwieczorka – poz.4, w ilości 13 650 i posiłku nocnego
chorego – poz.6, w ilości 7 800.

W powyższym formularzu wpisane zostały kreski do powyższych pozycji cen
jednostkowych posiłku netto, wartości netto i wartości brutto.

Powyższe wzbudziło wątpliwości Zamawiającego, który wezwał Zamawiającego
pismem z dnia 29 października 2012r. w trybie przepisu art.87 ust.1 ustawy Pzp do
wyjaśnienia powyższych elementów cenowych.

Przystępujący pismem z dnia 30 października 2012r. oświadczył, że wskazane
pozycje wynoszą zarówno dla cen jednostkowych, jak i końcowych „0” słownie: zero zł
00/100).

Z powyższego stanu faktycznego sprawy – zdaniem Izby - wynika, że Przystępujący
złożył ofertę zawierającą trzy ceny jednostkowe z ceną „0” i takimi samymi wartościami netto
i brutto tych cen.

Należy przy tym zauważyć, że stosownie do art. 60 kodeksu cywilnego z
zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności
prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w
sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej
(oświadczenie woli).

Zdaniem Izby oświadczenie wyjaśniające, że użycie kreski w spornych pozycjach
cenowych oznacza podanie wartości zero jest wystarczające dla przypisania tym pozycjom
tej właśnie wartości.

Izba reprezentuje zapatrywanie na tle powyższego stanu faktycznego sprawy, że tak
zaoferowane świadczenie przedmiotu zamówienia z podaniem ceny jednostkowej „0” nie
pozostaje w sprzeczności z treścią SIWZ.

Przede wszystkim należy wskazać, że Zamawiający w treści SIWZ, w szczególności
w treści rozdziału XII – opisu sposobu obliczenia ceny nie uczynił żadnego ograniczenia, co
do możliwości dokonania wyceny poszczególnych pozycji asortymentowych na poziomie „0”
złotych, które to postanowienia wykonawca mógłby zaskarżyć. Zamawiający nie umieścił też
żadnej instrukcji jak wypełnić żądany formularz asortymentowo – cenowy.

Należy także podkreślić, że Odwołujący w swoim odwołaniu w ogóle nie wskazał,
które z postanowień SIWZ pozostają w kolizji z tak podanymi cenami jednostkowymi.

Izba stwierdziła również, że Przystępujący w swojej ofercie podał essentialia negotii
poprzez złożenie na stronie 4 oferty oświadczenia – propozycji całkowitego wykonania
zamówienia zgodnie z dołączonym formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym
załącznik nr 1 do oferty oraz wymogami SIWZ za cenę: brutto 1.781.738,99 złotych, słownie
brutto: jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści osiem
złotych 99/100.

Powyższe oświadczenie w całości odpowiadało treści pkt. II załącznika nr 1 do SIWZ
i czyniło zadość postanowieniom rozdziału VI ust.4 pkt.1 SIWZ.

Jednocześnie należy wskazać, że Przystępujący złożył w ramach swojej oferty
również żądany przez Zamawiającego formularz asortymentowo – cenowy, który zawierał
wszystkie rodzajów posiłków oczekiwanych przez Zamawiającego wraz podaniem ich ilości i
cen jednostkowych co było zgodne z załącznikiem nr 1 do SIWZ oraz postanowieniami
rozdziału VI ust.4 pkt.2 SIWZ.

W świetle powyższych ustaleń Izby nie może budzić wątpliwości treść oświadczenia
woli Przystępującego, który zaoferował wykonanie całości opisanego przedmiotu
zamówienia za cenę brutto 1.781.738,99 złotych w ilości podanej przez Zamawiającego, przy
czym ceny jednostkowe i wartości trzech pozycji spornych wycenił na poziomie „0” zł.

W kontekście powyższego Izba uznała, że Przystępujący podał cenę rozumieniu w
art. 2 pkt 1 Pzp, to jest cenę odpowiadającą definicji ceny z art.3 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5
lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.).

Powyższa cena brutto stanowiła wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą
kupujący (zamawiający) jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy (wykonawcy) za towar lub
usługę (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach).

W ocenie Izby cena jednostkowa „0” złotych stanowi określoną wartość, która została
przez Przystępującego wyrażona w jednostkach pieniężnych tj. w złotych.

Izba doszła również do przekonania, że przedmiotowy formularz asortymentowo –
cenowym miał znaczenie jedynie akcesoryjne służące rzetelnemu rozliczeniu wykonania
umowy, jednak jego zawartość już w samej formule SIWZ nie była kompletna, bowiem
Zamawiający w rozdziale III dotyczącym kompleksowej usługi żywienia w ust.4 zastrzegł, że
polegać będzie na sporządzaniu specjalistycznych diet dla dorosłych i dzieci, w tym dzieci
chorych na fenyloketonurię, zgodnie z indywidualnym zaleceniem lekarza oraz
uwzględniania w dietach potraw okolicznościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
Wielkanocy, Dnia Dziecka, Mikołaja, co oznacza, że i tak wykonawca w myśl postanowień
rozdziału XII ust.1 SIWZ był zobowiązany do takiego skalkulowania ceny, aby obejmowała
ona wartość przedmiotu zamówienia, szczegółowo określonego w SIWZ, a także wszystkie
koszty składające się na realizację zamówienia.

Nadto Izba nie podzieliła oceny Odwołującego, że tak opisane przez Przystępującego
ceny uniemożliwiają zawarcie skutecznej umowy i jej rozliczenie pomiędzy Przystępującym a
Zamawiającym, z tego powodu, że stosownie do § 4 ust.2 załącznika nr 9 do SIWZ projektu
umowy podstawą do wystawienia faktury VAT będzie zbiorcze zestawienie faktycznie
wydanych posiłków na poszczególne oddziały szpitala.

Z powyższego brzmienia projektu umowy wynika, że zapłata nastąpi jedynie za
faktycznie wydane posiłki, a zatem jeżeli cena jednostkowa danego posiłki została ustalona
według wartości „0” złotych, to za taki posiłek wynagrodzenie nie będzie się należało.

Nadto Izba nie zgodziła się z poglądem Odwołującego, że postanowienie § 4 ust.1.2
załącznika nr 9 do SIWZ projektu umowy określającego, że szczegółowy cennik
poszczególnych posiłków zawiera załącznik nr 1 do umowy przesądza o niemożności
zawarcia skutecznej umowy.

Powyższe postanowienie umowne mogłoby mieć znaczenie jedynie w sytuacji, gdyby
niemożliwe było określenie cen na podstawie zaoferowanego cennika, jednak podanie
niektórych cen jednostkowych o wartości „0” dostatecznie wyczerpuje elementy konieczne
do zawarcia ważnej umowy.

Reasumując, Izba uznała, że treść złożonej oferty Przystępującego pozostaje w
zgodzie z treścią SIWZ, a zatem Zamawiający nie miał podstawy prawnej do odrzucenia tej
oferty.

Jednocześnie Izba zauważa, że na tle podobnych stanów faktyczno – prawnych
wypowiadał się Sąd Okręgowy i Krajowa Izba Odwoławcza( vide: wyrok Sądu Okręgowego
w Kielcach z dnia 19 grudnia 2008r., sygn. akt VII Ga 147/08, wyrok KIO z dnia 22 kwietnia
2010r., sygn. akt KIO/UZP 496/10, wyrok KIO z dnia 3 stycznia 2012r., sygn. akt KIO
2725/11
).

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp postanowiła
oddalić odwołanie.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem
przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący: ……………………

Na podstawie pliku 2012_2499.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 2499/12

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń