WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 2094/12


WYROK
z dnia 16 października 2012 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aneta Mlącka

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2012 r. w Warszawie w sprawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 października 2012
r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) Siemens
Sp. z o.o. (pełnomocnik konsorcjum), (2) Siemens Finance Sp. z o.o., adres dla
pełnomocnika: ul. śupnicza 11, 03-821 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca, ul. Ziołowa
45/47, 40-635 Katowice

orzeka:


1. oddala odwołanie;

2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: (1) Siemens Sp. z o.o. (pełnomocnik konsorcjum), (2) Siemens Finance
Sp. z o.o., adres dla pełnomocnika: ul. śupnicza 11, 03-821 Warszawa i zalicza w poczet
kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy
złotych, zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia: (1) Siemens Sp. z o.o. (pełnomocnik konsorcjum), (2) Siemens
Finance Sp. z o.o., adres dla pełnomocnika: ul. śupnicza 11, 03-821 Warszawa tytułem
wpisu od odwołania.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Przewodniczący: ……………


Uzasadnienie

Zamawiający Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: "Rezonans magnetyczny (leasing) i modernizacja Zakładu Diagnostyki
Obrazowej w zakresie rezonansu magnetycznego: Etap I: Modernizacja Zakładu Diagnostyki
Obrazowej Etap II: Rezonans magnetyczny (leasing)"
. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, pod numerem 2012/S129-214058.
Odwołujący - Konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o. oraz Siemens Finance Sp. z o.o. wniósł
odwołanie od czynności Zamawiającego polegającej na zaniechaniu odrzucenia oferty
złożonej przez Konsorcjum firm: MEDFinance S.A., SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
i GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. (zwanym dalej „Konsorcjum MEDFinance") i w
konsekwencji zaniechania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w
Postępowaniu. W ocenie Odwołującego Zamawiający naruszył art. 65 ust. 1 i 2 k.c. w zw. z
Art. 14 PZP , art. 709 indeks 1 kc w zw. z art. 58 par. 1 kc w zw. z art. 14 kc, art. 82 ust. 3
PZP, art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP, względnie art. 89 ust. 1 pkt. 8 i 3 PZP. Odwołujący wniósł o
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty Konsorcjum
MEDFinance jako oferty najkorzystniejszej w Postępowaniu, powtórzenia czynności oceny
ofert i w konsekwencji odrzucenie oferty Konsorcjum MEDFinance oraz dokonanie wyboru
oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej.
W punkcie 10.5. poz. 2 SIWZ zamawiający zawarł wymóg: „Oferta musi zawierać: Formularz
cenowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ."
Zgodnie z punktem
12.3 SIWZ: „Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie elementy ceny w odniesieniu
do wszystkich pozycji wymienionych w Formularzu cenowym. Cenę oferty stanowi cena za
wykonanie całego przedmiotu zamówienia, będąca sumą wartości pozycji 1,2,3 w Tabela 7,
w pozycji 4 w Tabela 3 Formularza cenowego, obliczonych na podstawie cen jednostkowych
i uwzględniająca wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania całego przedmiotu
zamówienia."

Odwołujący podniósł, że wbrew powyższym wymogom wykonawca Konsorcjum
MEDFinance w swojej ofercie w Formularzu cenowym nie określił w Tabeli nr 2 poz. 1
jakiegokolwiek składnika ceny w stosunku do części zamówienia pn.: „Dostawa, instalacja,
uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi, szkolenia:
Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3, a w tym przeprowadzenie wszystkich wymaganych testów
dopuszczających do uruchomienia określone w pkt. II. 2 Etapu II określonego w załączniku
nr 1 do SIWZ"
. Dodatkowo Odwołujący wskazał, że Konsorcjum MEDFinance dokonał
nieuprawnionej zmiany w treści Formularza cenowego stanowiącego załącznik do SIWZ
polegającej na wykreśleniu pozycji w Tabeli 2 poz. 1, w których należało określić elementy
ceny za „Dostawę, instalację, uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z urządzeniami
towarzyszącymi, szkolenia: Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3, a w tym przeprowadzenie wszystkich
wymaganych testów dopuszczających do uruchomienia określone w pkt. II. 2 Etapu II
określonego w załączniku nr 1 do SIWZ"
.
Niezgodności powyższe stanowią w ocenie Odwołującego niezgodności treści oferty z
treścią SIWZ i powinny skutkować odrzuceniem przez Zamawiającego na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. Ustawy.
Odwołujący argumentował, że brak określenia przez wykonawcę Konsorcjum MEDFinance
cen za jedną z części zamówienia wchodzącą w skład Etapu II można uznać za de facto
niezaoferowanie przez to Konsorcjum tej części zamówienia do wykonania. Fakt nie podania
ceny za jedną z części zamówienia można interpretować jako jej nie zaoferowanie.
Niezgodność taka stanowi podstawę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2
Ustawy.
Jak podnosił Odwołujący, jeżeli przyjąć, że część zamówienia określona jako „Dostawa,
instalacja, uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
szkolenia: Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3, a w tym przeprowadzenie wszystkich wymaganych
testów opuszczających do uruchomienia określone w pkt. II. 2 Etapu II określonego w
załączniku nr 1 do SIWZ"
została zaoferowana przez Konsorcjum MEDFinance to koszty
związane z jej wykonaniem wykonawca ten musiał doliczyć do pozycji nr 2 Tabeli nr 2 tj.
Rezonans magnetyczny. Wykonawca nie wykazał tych kosztów w poz. 3 Tabeli 3 „Inne
koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: ..."
wpisując słowo „BRAK", toteż doliczyć
je mógł jedynie do poz. 4 Tabeli nr 3 „Całkowity koszt leasingu rezonansu magnetycznego".
Odwołujący podniósł, że wykonawca Konsorcjum MEDFinance nie był uprawniony
doliczyć kosztów „Dostawy, instalacji, uruchomienia rezonansu magnetycznego wraz z
urządzeniami towarzyszącymi, szkolenia: Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3, a w tym
przeprowadzenia wszystkich wymaganych testów dopuszczających do uruchomienia
określone w pkt. II. 2 Etapu II określonego w załączniku nr 1 do SIWZ"
do kosztów leasingu
rezonansu magnetycznego, ponieważ te elementy realizacji Etapu II nie mogą być z mocy
prawa przedmiotem umowy leasingu. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi
umowy leasingu, przedmiotem umowy leasingu może być jedynie „rzecz". Ta wada oferty
Konsorcjum MEDFinance, zdaniem Odwołującego, stanowi zarówno o jej niezgodności z
treścią SIWZ skutkującej odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy
(wykonawca niezgodnie z wzorem umowy doliczył koszty związane z realizacja do rat z
tytułu umowy leasingu) jak i może być traktowane jako złożenie oferty nieważnej na
podstawie odrębnych przepisów - tj. art. 89 ust. 1 pkt. 8 Ustawy na podstawie art. 709 indeks
1 kc w zw. z art. 58 par. 1 kc w zw. z art. 14 kc poprzez uczynienie przedmiotem leasingu
innego przedmiotu niż rzecz.

Jako argumentację dodatkową Odwołujący wskazał, iż gdyby nawet hipotetycznie
wykonawca Konsorcjum MEDFinance twierdził, iż rata leasingowa obejmuje zgodnie z
prawem i zasadami leasingu wyłącznie wartość leasingu „rzeczy" czyli rezonansu
magnetycznego a zakres zamówienia ujęty w Tabeli 3 poz. 3 został zaoferowany z ceną 0 zł
to wówczas należy podnieść, iż wykonawca ten dodatkowo dopuścił się czynu nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie
bowiem z art. 3 ust 1. czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub
dobrymi obyczajami jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
Zaoferowanie ceny za świadczenie dokładnie opisanych szkoleń personelu medycznego,
oraz pracowników Działu Elektroniki Medycznej jak również za wykonanie instalacji,
przeprowadzenie testów dopuszczających do uruchomienia na poziomie 0 zł jest nie tylko
poniżej kosztów własnych ale i ceną niemożliwą do zaoferowania i w sposób niewątpliwy
naruszający dobre obyczaje i zakłócający sytuację konkurencyjną w przedmiotowym
postępowaniu. Podnoszony powyżej zakres zamówienia z hipotetycznie przyjętym
wynagrodzeniem na poziomie 0 zł stoi w sprzeczności chociażby z samą definicją
zamówienia publicznego - zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy Pzp zamówienie publiczne to
umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą a w tym przypadku część
świadczenia objętego zamówieniem publicznym jest świadczeniem nieodpłatnym.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska
Stron złożone w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła, co następuje.

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Izba stwierdziła, że odwołujący legitymuje się uprawnieniem do wniesienia odwołania,
zgodnie z art. 179 ust. 1 Pzp.

Izba ustaliła, że wykonawca Konsorcjum Medfinance w formularzu cenowym w pozycji nr 1 w
tabeli nr 2 wpisał nazwę usługi i pozycji tej nie wykreślił, co wskazuje na fakt zaoferowania
przez wykonawcę Konsorcjum MedFinance tej usługi. Izba ustaliła, iż w formularzu cenowym
wykreślone zostało jedynie miejsce, gdzie powinna zostać wpisana wielkość liczbowa, bez
wpisywania żadnych wartości liczbowych. Takie działanie wykonawcy Konsorcjum
MedFinance wskazuje na zamiar tego wykonawcy podania w pozycji nr 1 tabeli nr 2 wartości
0 zł. W ocenie Izby nieokreślenie ceny jednej z pozycji tabeli (lub określenie jej w wysokości
0 zł) nie oznacza, iż oferta wykonawcy Konsorcjum MedFinance jest sprzeczna z treścią
SIWZ. Nawet gdyby przyjąć, iż w spornej pozycji należało wpisać kwotę i brak wpisania
kwoty przez Konsorcjum MedFinance oznaczałby niezgodność z SIWZ, to niezgodność ta
ma jedynie charakter techniczny, nie zaś merytoryczny. Brak jest bowiem w takim przypadku
podstaw do przyjęcia, że w takim przypadku wykonawca Konsorcjum MedFinance nie
zaoferował określonej usługi, a więc brak jest podstaw do przyjęcia niezgodności
zaoferowanego przedmiotu zamówienia z treścią wymagań Zamawiającego w SIWZ.
Niepodanie wartości usługi nie może zostać uznane za jej niezaoferowanie przede
wszystkim z uwagi na fakt, iż usługa ta opisana jest w tabeli będącej częścią oferty tego
wykonawcy, a opis oferowanej usługi nie został w tabeli przekreślony. Przekreślona została
jedynie rubryka, w której podana miała być wartość tej usługi.
Powyższe okoliczności przemawiają za przyjęciem, iż przedmiot zamówienia zaoferowany
przez wykonawcę Konsorcjum MedFinance odpowiada treści SIWZ, tym samym nie
zachodzi podstawa do odrzucenia oferty Konsorcjum Medfinance na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ponadto, w ocenie Izby brak wyceny wartości w jednej z pozycji składającej się na całość
świadczenia wykonawcy nie powoduje, że świadczenie jest nieodpłatne, ponieważ umowa
jako całość jest świadczeniem odpłatnym. Z powyższych względów Izba uznała, że brak jest
podstaw do przyjęcia, iż złożenie oferty przez wykonawcę Konsorcjum MedFinance stanowi
czyn nieuczciwej konkurencji.

Za nieuzasadniony Izba uznała także zarzut naruszenia art. 7091 kodeksu cywilnego.
Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z treścią art. 7091 kodeksu cywilnego, do elementów
przedmiotowo istotnych umowy leasingu należy oddanie rzeczy do używania albo używania i
pobierania pożytków przez oznaczony czas. Przedmiotem umowy leasingu może więc być
tylko rzecz. Jednakże należy zwrócić uwagę, że żaden przepis ustawy nie zabrania, aby
umowa leasingu zawierała dodatkowe postanowienia, nie uregulowane w kodeksie cywilnym,
uszczegóławiające prawa i obowiązki stron lub wprowadzające dodatkowe zobowiązania. W
szczególności umowa leasingu może zawierać dodatkowe postanowienia, umożliwiające
używanie rzeczy oddawanej do użytku, takie jak sposób dostarczenia. Przedmiot umowy
leasingu powinien nadawać się do używania, zatem jego dostarczenie, instalacja oraz
montaż w tym nierzadko przeprowadzenie testów sprawdzających działanie przed rozruchem
urządzenia jest niezbędne, celem wydania rzeczy do prawidłowego użytku. Izba wzięła pod
uwagę także fakt, iż rozbicie przez Zamawiającego kosztów urządzenia oraz kosztów jego
dostawy ma charakter sztucznego podziału. Sposób finansowania dostawy i konfiguracji
urządzenia zależy każdorazowo od oferenta.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania. Na podstawie § 5
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 238) do kosztów
postępowania odwoławczego Izba zaliczyła w całości uiszczony wpis, zgodnie z § 3 pkt 1
rozporządzenia.

Przewodniczący:

………………………………

Na podstawie pliku 2012_2094.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 2094/12

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń