WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 1257/12,KIO 1262/12


WYROK

z dnia 28 czerwca 2012r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

Członkowie: Ryszard Tetzlaff

Paweł Trojan

Protokolant: Łukasz Listkiewicz

Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 czerwca 2012r. w Warszawie odwołań wniesionych
w Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

A. W dniu 15 czerwca 2012r. przez wykonawcę Wachelka Inergis Spółkę Akcyjną z
siedzibą w Częstochowie, ul. Kisielewskiego 18/28b
B. W dniu 15 czerwca 2012r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie Konsorcjum firm Mercury Engineering Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rzymowskiego 53
i Radosław Mamet prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ekociepło
Group Radosław Mamet z siedzibą w Przylepie, ul. Rycerska 8

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego:
Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie, ul. A.
Sokołowskiego 11

przy udziale :

A. wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Konsorcjum firm
Mercury Engineering Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, ul. Rzymowskiego 53 i Radosław Mamet prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Ekociepło Group Radosław Mamet z
siedzibą w Przylepie, ul. Rycerska 8 zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie
sygn. akt KIO 1257/12 po stronie zamawiającego,

B. wykonawcy Wachelka Inergis Spółkę Akcyjną z siedzibą w Częstochowie, ul.
Kisielewskiego 18/28b zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO
1262/12
po stronie odwołującego

orzeka

1.uwzględnia odwołania i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zakład Usługowy
„Kobeszko&Syn” Spółka Jawna z siedzibą w Choszczynie, ul. Dąbrowszczaków 15B i Zakład
Usługowy „Kobeszko&Syn” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Choszczynie, ul. Dąbrowszczaków 15B na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy w związku z
art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z uwagi na nie spełnienie przez tych wykonawców warunku
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia opisanego w rozdziale V pkt
1.3. siwz oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na nieprzedłożenie Harmonogramu
Szczegółowego Wykonawcy zawierającego wymagane przez zamawiającego informacje
zgodnie z rozdziałem 10 pkt. 10 ppkt. 7 siwz w ujęciu tygodniowym to jest wymaganym przez
zamawiającego na podstawie odpowiedzi na pytanie 19 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w
informacji nr 4 oraz odrzucenie oferty Mercury Engineering Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rzymowskiego 53 i Radosław Mamet
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ekociepło Group Radosław Mamet z
siedzibą w Przylepie, ul. Rycerska 8 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi
nieprzedłożenie Harmonogramu Szczegółowego Wykonawcy zawierającego wymagane
przez zamawiającego informacje zgodnie z rozdziałem 10 pkt. 10 ppkt. 7 siwz,

2. kosztami postępowania obciąża Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda
Sokołowskiego w Szczecinie, ul. A. Sokołowskiego 11i :

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 40 000zł. 00 gr. (słownie:
czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Wachelka Inergis Spółkę
Akcyjną z siedzibą w Częstochowie, ul. Kisielewskiego 18/28b i firm Mercury
Engineering Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
ul. Rzymowskiego 53 i Radosław Mamet prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Ekociepło Group Radosław Mamet z siedzibą w Przylepie, ul. Rycerska 8 tytułem
wpisów od odwołań,

2.2. zasądza od Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w
Szczecinie, ul. A. Sokołowskiego 11 kwotę 47 200 zł. 00 gr (słownie: czterdzieści siedem
tysięcy dwieście złotych zero groszy) w tym:

A. kwotę 23 600zł. 00 gr (słownie : dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy na
rzecz Wachelka Inergis Spółkę Akcyjną z siedzibą w Częstochowie, ul. Kisielewskiego
18/28b z tytułu zwrotu wpisu i zastępstwa prawnego,

B. kwotę 23 600zł. 00 gr (słownie : dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy na
rzecz firm Mercury Engineering Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, ul. Rzymowskiego 53 i Radosław Mamet prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Ekociepło Group Radosław Mamet z siedzibą w
Przylepie, ul. Rycerska 8 z tytułu zwrotu wpisu i zastępstwa prawnego.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Przewodniczący: …………..

Członkowie: …………..

…………..

Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia „Modernizacja systemu cieplno –
energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie - Zdunowie”
, objętego
pozwoleniem na budowę w zakresie: przebudowa starego budynku kotłowni na kotłownię
geotermalną i gazowo-olejową (3 kotły o mocy 1000 kW każdy), termomodernizacja budynku
głównego, budynku archiwum i administracyjno-gospodarczego, wykonanie dolnego źródła
ciepła – 241 szt. kolektorów gruntowych na głębokości 191 m, wykonanie zewnętrznych
odcinków instalacji technologicznych, wodociągowych i cieplnych, wykonanie podziemnego
zbiornika na olej opałowy o pojemności 20 m3 oraz rozbiórka garażu przylegającego do
budynku kotłowni na terenie Szpitala przy ul. Sokołowskiego 11 w Szczecinie, nr
ewidencyjny gruntów: działka 2/5 obręb 4015 zostało wszczęte przez zamawiającego
Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie ogłoszeniem w
siedzibie i na stronie internetowej opublikowanym także w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 6 kwietnia 2012r. za numerem 2012/S 68-111613.

W dniu 6 czerwca 2012r. zamawiający poinformował wykonawców o wynikach
postępowania, w tym o wyborze w części I zamówienia wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia Zakład Usługowy „Kobeszko&Syn” Spółka Jawna z siedzibą w
Choszczynie, ul. Dąbrowszczaków 15B i Zakład Usługowy „Kobeszko&Syn” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszczynie, ul. Dąbrowszczaków 15B –
dalej Kobeszko.W dniu 15 czerwca 2012r. drogą elektroniczną odwołanie wniósł Wachelka Inergis Spółkę
Akcyjną z siedzibą w Częstochowie, ul. Kisielewskiego 18/28b – zwany dalej odwołującym
Wachelka, na czynność badania i oceny ofert dokonaną przez zamawiającego polegającą
na: wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Kobeszko, nie odrzuceniu oferty
złożonej przez Kobeszko, nie odrzuceniu oferty złożonej przez : Konsorcjum Mercury
Engineering Polska Sp. z o.o. ; ul. Żymowskiego 53 p. 15 ; 02-697 Warszawa , EkoCiepło
Group Radosław Mamet, ul. Rycerska 8 w Przylepie k. Zielonej Góry – dalej Mercury.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
- art.7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z
2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.- dalej ustawy) nakazujący zamawiającemu równe traktowanie
wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zachowanie
uczciwej konkurencji;
- art. 7 ust. 3 ustawy nakazujący udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu
zgodnie z przepisami ustawy,
- art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy poprzez jego nie zastosowanie i nie wykluczenie
wykonawców: Kobeszko i Mercury,
- art. 26 ust 2b ustawy poprzez przyjęcie oświadczeń podmiotów trzecich złożonych na
rzecz: Kobeszko i Mercury za potwierdzające doświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby,
- art. 87 ust. 1 zd. 2 ustawy poprzez prowadzenie przez zamawiającego z wykonawcą
niedopuszczalnych negocjacji dotyczących złożonej oferty, czego efektem jest zmiana treści
oferty
- art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy poprzez jego nie zastosowanie i nie odrzucenie oferty firm:
Kobeszko i Mercury.
Wniósł o unieważnienie czynności wyboru oferty złożonej przez: Kobeszko i nakazanie
zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert; odrzucenie ofert Kobeszko i
Mercury.
W uzasadnieniu odwołujący Wachelka podniósł, że drogą elektroniczną w dniu 6 czerwca
2012r. został poinformowany o wyborze oferty Kobeszko. Podniósł, że oferta odwołującego
Wachelka w wypadku uwzględnienia jego odwołania i odrzucenia ofert : Kobeszko i Mercury
jest najkorzystniejszą ofertą pod względem jedynego kryterium oceny ofert tj. ceny, dlatego
posiada on interes prawny we wniesieniu odwołania, ponieważ w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy został pozbawiony możliwości uzyskania przedmiotowego
zamówienia publicznego, a wobec uznania zarzutów wskazanych w niniejszym odwołaniu i
dokonaniu ponownego badania i oceny ofert, oferta odwołującego winna zostać uznana za
najkorzystniejszą. W ocenie odwołującego Wachelka zamawiający niezgodnie z prawem
dokonał wyboru oferty złożonej przez Kobeszko jako najkorzystniejszej. Wykonawca ten
bowiem biorąc w przedmiotowym postępowaniu złożył fałszywe oświadczenie dotyczące
wykazu robót, które miały potwierdzać spełnianie warunku postawionego przez
zamawiającego. Na powyższy fakt wskazywał także inny wykonawca uczestniczący w
postępowaniu - Mercury w piśmie z dnia 1 czerwca 2012r. Jako dowód odwołujący
Wachelka powołał wydruk zdjęcia pisma uzyskanego w związku z wglądem odwołującego
do dokumentacji przetargowej, oryginał w aktach przedmiotowego postępowania. Mercury
wskazywał, iż jego zastrzeżenia budzi wykonanie 2 kotłowni w obiektach Zakładu Karnego
Oddział Płoty oraz w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. Zdaniem Odwołującego ,Mercury
zasadnie wskazał , iż dokumentacja dotycząca projektu w/w obiektów wskazuje na mniejsze
wartości mocy kotłowni, niż żądane przez zamawiającego w SIWZ rozdz. V pkt 1.2.1. ppkt
b). Wobec tego wskazane w poz. 1 i 2 wykazu przez Kobeszko roboty nie potwierdzają
spełniania warunku określonego w SIWZ rozdz. V pkt 1.2.1. ppkt b). Jako dowód powołał
wyciąg z dokumentacji projektowej robót wykazanych w poz. 1 i 2 Wykazu robót
budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ). Kobeszko w ofercie przedstawił dokumenty mające
potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu, które jednakże po
zakwestionowaniu ich przez Mercury nie zostały uznane przez zamawiającego, który
pismem z dnia 4 czerwca 2012r. wezwał Kobeszko do złożenia wyjaśnień, ale do poz. 10 (a
nie poz. 1 i 2 tego wykazu) załączonego przez niego wykazu robót zadając pytanie, które
umożliwiało zmianę treści złożonej oferty przez w/w wykonawcę.
Zamawiający spytał "(…) czy wskazane w pozycji 10 zbiorczego wykazu robót, roboty
budowlane polegające na "
Modernizacji systemu ciepłowniczego Ujęcia Wody
Powierzchniowej Drwęca w Lubiczu" dokumentują wyłącznie wykonanie sieci cieplnych z
rurociągów preizolowanych o długości 1732 m, czy również wykonanie przez EKORODAN
Dariusz Traczykowski kotłowni gazowej o mocy 1150 kW. Należy w tym miejscu wskazać, iż
Zamawiający wezwał wykonawcę w trybie art. 26 ust 4 ustawy do złożenia wyjaśnień, a
Kobeszko na skutek wezwania do złożenia wyjaśnień zastąpił nowymi dokumentami - swój
pierwotny wykaz robót. Zamawiający nie wzywał Kobeszko do uzupełnienia dokumentów na
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, a jego działanie, zdaniem odwołującego Wachelka,
zmierzało do "
naprawienia" oferty.
Kobeszko nie był zatem uprawniony do uzupełniania złożonych dokumentów i
oświadczeń, mógł jedynie dokonać wyjaśnień. Odwołujący Wachelka zwrócił uwagę na to,
iż dokument referencji (lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie robót
budowlanych, usług lub dostaw) nie służy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego potwierdzeniu spełniania przez wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu. Służy on jedynie potwierdzeniu należytego wykonania zamówienia (wyrok
KIO z dnia 7 września 2009 roku, KIO/UZP 1092/09). Dokumentem służącym do
potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu jest wyłącznie oświadczenie
wykonawcy, składane w formie wykazu robót budowlanych, usług lub dostaw. Wobec tego
zamawiający nie był uprawniony brać pod uwagę przy ocenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu dokumentów i oświadczeń złożonych przez Kobeszko w
odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień, bowiem wcześniej ten wykonawca był już
wzywany do ich złożenia. Z tych względów za w pełni zasadny jest zarzut nierównego
traktowania wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, a zachowanie powyższe
zamawiającego stanowi naruszenie zasady prowadzenia postępowania w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców,
o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy w szczególności poprzez niedopełnienie obowiązku
starannego zbadania i oceny ofert Kobeszko. Ponadto Kobeszko dwukrotnie (pismem z
dnia 30 maja 2012r. i pismem z dnia 4 czerwca 2012r. zmieniło treść złożonej przez siebie
oferty poprzez złożenie nowych załączników nr 4 (wykaz robót), przy czym za drugim
razem nie było zobowiązane do jego złożenia. Ponowne uzupełnienie tego samego
dokumentu na potwierdzenie tego samego warunku należy uznać za niedopuszczalne w
świetle art. 26 ust. 3 i 4 ustawy, a także w kontekście przepisu art. 7 ust. 1 ustawy,
nakazującego zachowanie w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców (wyrok KIO z dnia 13 września 2010 r., Sygn. akt KIO 1863/10 ).
Dalej wskazał, że Kobeszko składając swoją ofertę korzystał z wiedzy i doświadczenia,
potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia załączając w tym celu
zobowiązanie w trybie art. 26 ust 2b ustawy Pzp. Interpretacja Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości dotycząca powoływania się wykonawców na zasoby trzeciego
jednoznacznie wskazuje na obowiązek wykonawcy, w takim przypadku, rzeczywistego
wykazania dysponowania potencjałem, na który się powołuje przy realizacji zamówienia.
Udowodnieniu podlega okoliczność, że zasoby podmiotu trzeciego będą faktycznie
dostępne przez cały czas realizacji zamówienia. A zatem, uprawnione stwierdzenie, że
dla celów wykazania dysponowania zasobami podmiotu trzeciego nie jest wystarczające
przedstawienie jakiegokolwiek dokumentu podmiotu trzeciego odwołującego się do woli
udostępnienia jego zasobów, ale niezbędne jest przedstawienie (dokumentu,
dokumentów), których treść będzie wskazywać faktyczną dostępność tych zasobów na
użytek wykonawcy w celu realizacji zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu
Kobeszko złożył jedynie oświadczenia podmiotów trzecich (SUN ENERGY Sp. z o.o.,
MDW SA, Zakład Techniki Cieplnej EKO- RODAN Dariusz Traczykowski) zawierające
jedynie oświadczenie, że „udostępniam swoją wiedzę i doświadczenie oraz potencjał
techniczny przy realizacji zamówienia ..."
. Ponadto z literalnego brzmienia złożonych
zobowiązań, w ocenie odwołującego Wachelka, wynika, że są one składane celem
jedynie potwierdzenia spełnienia warunków postępowania w zakresie wiedzy i
doświadczenia i potencjału technicznego a nie faktycznego wsparcia wykonawcy w
realizacji zamówienia. Świadczy o tym zapis w zobowiązaniach który brzmi: „ Na
potwierdzenie spełnienia warunków postępowania w zakresie wiedzy i doświadczenia,
potencjału technicznego załączam następujące referencje.”
Odwołujący Wachelka uważał
za niewystarczające dla udowodnienia dysponowania odpowiednimi zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia
oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby „udostępniam doświadczenie i wiedzę
celem realizacji zamówienia publicznego...”
wraz z referencjami potwierdzającymi
doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, na które powołuje się wykonawca w
oświadczeniu. To w żaden sposób nie dowodzi, że wykonawca faktycznie będzie w
posiadaniu wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego (Informator Urzędu Zamówień
Publicznych nr 11/2011, www.uzp.gov.pl, wyroku KIO z dnia 8 lutego 2012 r., Sygn. akt:
KIO 160/12).
Odwołujący Wachelka podniósł także, iż Kobeszko nie przedstawił w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z art.22 ust. 1
pkt 2 ustawy, a zakres robót jest wysoko specjalistyczny, co oznacza, według
odwołującego, że na zamawiającym spoczywa obowiązek graniczący z pewnością, że
wybrany wykonawca sprosta powierzonym mu obowiązkom, a doświadczenie które
powinien mieć wykonawca w realizacji podobnych zadań nie może opierać się jedynie na
użyczeniu wiedzy i doświadczenia. Wskazuje, że w załączonych zobowiązaniach brak jest
wskazania zakresu udostępnienia, w tym niewskazania uczestnictwa w jakikolwiek sposób
w wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca Kobeszko nie złożył Harmonogramu Szczegółowego Wykonawcy zgodnego
z wymaganiami zamawiającego określonymi w siwz w odpowiedzi na pytanie nr 19 (w
ujęciu miesięcznym a winien być złożony w ujęciu tygodniowym). Zgodnie z wyjaśnieniami
zamawiającego z dnia 26.04.2012 r. odpowiedź na pytanie nr 19 : „ Zamawiający wymaga
by w Harmonogramie Szczegółowym Wykonawcy zastosowano stopień zakresu
rzeczowego robót właściwy dla rozwiązań wykonawcy pokazany w ujęciu tygodniowym.
Harmonogram ten będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego związanej z ostateczną
koordynacją robót pozostałych Wykonawców, którzy wezmą udział w realizacji w
inwestycji w pozostałych częściach zamówienia.”

Nie złożenie Harmonogramu w przepisanej formie i treści (rozbicie miesięczne, gdy
zamawiający wymagał w ujęciu tygodniowym), zdaniem odwołującego Wachelka, należy
traktować, jako niekompletne oświadczenie woli, które ogranicza możliwość określenia
zainteresowania wykonawcy wykonaniem przedmiotu zamówienia w określonych terminach
i niweczy cel, dla którego był wymagany. Obowiązkiem wykonawcy uczestniczącego w
przedmiotowym postępowaniu było złożenie kompletnej oferty, zawierającej wszystkie
oświadczenia i dokumenty wymagane przez zamawiającego w SIWZ. W ocenie
odwołującego Wachelka harmonogram ma istotne znaczenie i jego treść przesądza i
dookreśla treść przyszłego zobowiązania, co powoduje, że uzupełnienie tego typu braków
będzie niemożliwe. Powołał się na wyrok KIO z dnia 03.11.2009 r., sygn. akt KIO/UZP
1338/09; KIO/UZP 1346/09; KIO/UZP 1347/09, wyrok KIO z dnia 6 sierpnia 2011 r., sygn.
akt KIO 1659/11.
W odniesieniu do zarzutów związanych z oceną oferty wykonawcy Mercury, odwołujący
Wachelka podniósł, że Mercury nie złożył w swojej ofercie wymaganego przez
zamawiającego w siwz w rozdz. X pkt 10 ppkt 7) Opis sposobu przygotowania oferty
Harmonogramu Szczegółowego Wykonawcy. Zgodnie z zapisem w siwz w rozdz. X pkt 10
ppkt 7 „ oferta musi zawierać Harmonogram Szczegółowy Wykonawcy spójny z
Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym Zamawiającego - Zał. Nr 7 do SIWZ i
zawierający:
a) Porządek, w jakim Wykonawca zamierza wykonywać Roboty włącznie z założoną
koordynacją każdego etapu, Dokumentami Wykonawcy, zakupami, produkcją urządzeń,
dostawą na teren budowy, budową, montażem, próbami rozruchem i rozruchem próbnym,
b) Okresy, przeznaczone na przegląd Dokumentów Wykonawcy oraz wszelkie wnioski,
zatwierdzenia i uzgodnienia, przewidziane w wymaganiach Zamawiającego,
c) Porządek i koordynację inspekcji i prób.
Ponadto wyjaśnienia zamawiającego z dnia 26.04.2012 r. odpowiedź na pytanie nr 19
wskazują na istotne znaczenie harmonogramu dla zamawiającego. Zgodnie z art. 66 § 1
kodeksu cywilnego oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli
określa istotne postanowienia tej umowy. Brak zatem takich istotnych postanowień
umownych jak szczegółowy harmonogram wykonawcy, który zgodnie z zamierzeniami
zamawiającego określonymi powyżej należy potraktować jako niekompletne oświadczenie
woli. Odwołujący Wachelka uznał harmonogram za element treści złożonej oferty.
Jednocześnie należy wskazał, iż na gruncie art. 87 ust. 1 zd.2 ustawy niedopuszczalne jest
co do zasady prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących
złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 tego przepisu, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści. Odwołujący wskazał, iż zarzuty dotyczące harmonogramu zgłoszone w
odwołaniu względem oferty Kobeszko znajdują zastosowanie także wobec oferty Mercury ,
co oznacza, że można zamawiającemu postawić zarzut, iż nie odrzucił oferty Mercury, która
nie zawierała pełnego oświadczenia woli i nie spełniała warunku siwz.
Ponadto Mercury składając swoją ofertę korzystał z wiedzy i doświadczenia, potencjału
technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia załączając w tym celu
zobowiązanie w trybie art. 26 ust 2b ustawy. Mercury złożył jedynie oświadczenia
podmiotów trzecich (Włodzimierz Krakowiak Zakład Robót Instalacyjnych, Wodterm Sp. z
o.o., Jolanta Cichocka ) zawierające jedynie oświadczenie .. że udostępniam swoją wiedzę i
doświadczenie oraz potencjał techniczny przy realizacji zamówienia ..."
, „udostępniam
doświadczenie i wiedzę celem realizacji zamówienia publicznego, wraz z referencjami
potwierdzającymi doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby”
. Odwołujący wywiód
tak jak w odniesieniu do oferty Kobeszko, że Mercury nie wykazał rzeczywistego
udostępnienia zasobów, że zasób jest udostępniany jedynie na potwierdzenie spełniania
warunku udziału w postępowaniu, a nie w celu realizacji zamówienia, a także, że nie określa
zakresu udostępnienia i formy uczestnictwa podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia, co
skutkuje , w ocenie odwołującego, koniecznością uznania, że Mercury nie wykazał
spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.
Podniósł także, że jego zdaniem nie wiadomo, kto złożył ofertę, gdyż z jednej strony zostały
złożone dokumenty, które potwierdzają złożenie oferty przez Konsorcjum - Mercury
Engineering Polska Sp. z o.o. ; ul. Żymowskiego 53 p.15 ; 02-697 Warszawa, EkoCiepło
Group Radosław Mamet, ul. Rycerska w Przylepie k. Zielonej Góry , takie Jak:
pełnomocnictwo z dnia 16.05.2012r udzielone przez EKOCIEPŁO GROUP Radosław
Mamet na rzecz pełnomocnika konsorcjum Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.,
Formularz Ofertowy (Załącznik nr 6 do SIWZ, Oświadczenie załącznik nr 3 ), z drugiej
dokumenty wystawione na rzecz lub przez Mercury Engineering Polska Sp. z o.o (jak, np.
pełnomocnictwo udzielone na rzecz Jacka Stodulskiemu w dniu 9.05.2012r., oświadczenie o
udostępnieniu potencjału przez EKOCIEPŁO GROUP Radosław Mamet). Podmiot, który
udostępnia swój potencjał, nie jest związany stosunkiem prawnym z zamawiającym - nie ma
statusu wykonawcy w postępowaniu. Związek tego podmiotu z postępowaniem jest jedynie
taki, że godzi się on na wykorzystanie swoich zdolności przez wykonawcę w celu
przedstawienia ich do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wobec , tego
czynność złożenia oświadczenia w trybie art. 26 ust 2 b ustawy przez EKOCIEPŁO GROUP
Radosław Mamet wskazuje na sprzeczność oświadczeń złożonych w ofercie z jednej strony
Jako konsorcjant (pełnomocnictwo z dnia 18.05.2012r., Formularz oferty strona 1) a z
drugiej oświadczenie złożone przez podmiot, który udostępnia swój potencjał. Gdyby
przyjąć, że EKOCIEPŁO GROUP Radosław Mamet nie jest kosorcjantem to aktualne są
wobec jego oświadczenia , jak i innych firm zarzuty nie udowodnienia dysponowania
zasobami podmiotów trzecich udostępniających swój potencjał na rzecz konsorcjum
Mercury. Z ostrożności procesowej odwołujący podniósł, że gdyby KIO doszło do
przekonania, że ofertę złożyła firma Mercury Engineering Polska Sp. z o.o. a nie konsorcjum
Mercury Engineering Polska Sp. z o.o. ; ul. Żymowskiego 53 p.15 ; 02-697 Warszawa,
EkoCiepło Group Radosław Mamet, ul. Rycerska 8 w Przylepie k. Zielonej Góry Odwołujący
podtrzymuje wszystkie zarzuty i wnioski skierowane przeciwko konsorcjum Mercury
względem firmy Mercury Engineering Polska Sp. z o.o. Wskazał także, iż zamawiający
stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe
traktowanie wykonawców, a w tym wypadku jednoznacznie dokonał czynności wezwania
w/w wykonawcy z naruszeniem art. 26 ust 2b ustawy Pzp. Z tych względów powyżej
opisane czynności zamawiającego naruszają interes prawny odwołującego Wachelka, w
tym w szczególności art. 7. ust. 1. i 3. poprzez naruszenie zasady uczciwej konkurencji,
gdyz to oferta odwołującego powinna była być wybrana. Odwołanie zostało podpisane
podpisem cyfrowym weryfikowanym za pomocą certyfikatu ważnego w dacie złożenia
podpisu przez prezesa zarządu odwołującego Wachelka ujawnionego w KRS i
upoważnionego do jednoosobowej reprezentacji odwołującego, zgodnie z załączonym do
odwołania odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu faksem i
drogą elektroniczną w dniu 15 czerwca 2012r.

W dniu 15 czerwca 2012r. zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania
przekazując jego kopię i wezwał do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

W dniu 18 czerwca 2012r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
zgłosili swój udział wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Konsorcjum firm
Mercury Engineering Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, ul. Rzymowskiego 53 i Radosław Mamet prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Ekociepło Group Radosław Mamet z siedzibą w Przylepie, ul. Rycerska 8
wskazując na swój interes w rozstrzygnięciu na korzyść zamawiającego, gdyż są wykonawcą
niepodlegającym wykluczeniu i złożyli ofertę niepodlegającą odrzuceniu, a sklasyfikowana
przez zamawiającego na drugiej pozycji w rankingu ofert. Odwołanie zmierza do uznania
oferty odwołującego za najkorzystniejszą. Wnieśli o oddalenie odwołania w zakresie
zarzutów odnoszących się do ich oferty. Zgłoszenie zostało podpisane przez pełnomocnika
działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13 czerwca 2012r. udzielonego przez
lidera konsorcjum i podpisanego przez członka zarządu i prokurenta ujawnionych w KRS
lidera i upoważnionych do łącznej reprezentacji lidera, zgodnie z odpisem z KRS załączonym
do zgłoszenia oraz na podstawie pełnomocnictwa konsorcjalnego z dnia 16 maja 2012r.
udzielonego przez właściciela firmy partnera konsorcjum. Kopia zgłoszenia została
przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu 18 czerwca 2012r.

W dniu 18 czerwca 2012r. faksem zgłosili swój udział w postępowaniu odwoławczym Zakład
Usługowy „Kobeszko&Syn” Spółka Jawna z siedzibą w Choszczynie, ul. Dąbrowszczaków
15B i Zakład Usługowy „Kobeszko&Syn” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Choszczynie, ul. Dąbrowszczaków 15B po stronie zamawiającego wskazując, że
istnieje niezaprzeczalny interes prawny zamawiającego i zgłaszającego w nieuwzględnieniu

zarzutów odwołania. W dniu 20 czerwca 2012r. zgłoszenie przystąpienia nastąpiło w formie
pisemnej. Wnieśli o nieuwzględnienie zarzutów odwołania. Zgłoszenie zostało podpisane
przez prezesa zarządu Zakładu Usługowego „Kobeszko&Syn” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością i przez dwóch współwłaścicieli drugiego z wykonawców. Wskazano, że
odpis pisma otrzymują zamawiający i odwołujący.W dniu 15 czerwca 2012r. wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie Konsorcjum
firm Mercury Engineering Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, ul. Rzymowskiego 53 i Radosław Mamet prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Ekociepło Group Radosław Mamet z siedzibą w Przylepie, ul. Rycerska 8 – dalej
zwani odwołującym Mercury, wnieśli odwołanie od czynności dokonanej przez
zamawiającego dotyczącej wyboru oferty najkorzystniejsze w zakresie cz. 1 postępowania.

Odwołujący Mercury zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
- art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania o udzielenie
przedmiotowego zamówienia wykonawcy Kobeszko pomimo, iż nie wykazał on spełniania
warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
- art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania o
udzielenie przedmiotowego zamówienia wykonawcy Kobeszko, pomimo, iż złożył on
nieprawdziwe informacje dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu w
zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- alternatywnie, w przypadku nieuwzględnienia pkt. 1 i 2 powyżej; art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, pomimo,
iż wykonawca Kobeszko nie wykazał spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi
do realizacji zamówienia;
- art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Kobeszko, pomimo, iż
wykonawca ten podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- art. 7 ust. 1 ustawy przez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasady
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia w związku z wyborem jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy, który nie
spełnia warunków udziały w postępowaniu oraz który złożył nieprawdziwe informacje.

Wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności

wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenia czynności badania i oceny ofert i w
konsekwencji wykluczenia wykonawcy Kobeszko, odrzucenia jego oferty oraz dokonania
wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej w części I Postępowania lub
alternatywnie wezwania wykonawcy Kobeszko do uzupełnienia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Wskazał, że w wyniku naruszenia przez zamawiającego powyższych przepisów jego interes
w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku. Odwołujący Mercury poniósł szkodę w wyniku
naruszenia przepisów ustawy przez zamawiającego. Na skutek niezgodnej z prawem
czynności zamawiającego odwołujący, jako wykonawca spełniający warunki udziału w
postępowaniu, został pozbawiony możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia oraz
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pomimo że jego oferta jest
najkorzystniejsza cenowo spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

W uzasadnieniu powołał pkt. V.1.3.1. siwz, w stosunku do cz. 1 zamówienia, gdzie zawarto
wymaganie dysponowania następującymi osobami:

1. Kierownik robót budowlanych;
2. Kierownik robót sanitarnych nr 1;
3. Kierownik robót sanitarnych nr 2;
4. Kierownik robót elektrycznych;
5. Kierownik robót elektrycznych.
Ponadto w stosunku do kierowników robót sanitarnych wymagano, aby:
1. Kierownik robót sanitarnych nr 1 posiadał łącznie, co najmniej 5 lat doświadczenia
zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień budowlanych), w tym pełnienie
funkcji kierownika robót sanitarnych przy realizacji, co najmniej jednej roboty
budowlanej, której przedmiotem była budowa lub przebudowa kotłowni gazowej o
wydajności, co najmniej 1 MW.
2. Kierownik robót sanitarnych nr 2 posiadał łącznie, co najmniej 5 lat doświadczenia
zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień budowlanych), w tym pełnienie
funkcji kierownika robót sanitarnych przy realizacji, co najmniej jednej roboty
budowlanej, której przedmiotem była budowa lub przebudowa instalacji pomp ciepła
o wydajności, co najmniej 200 kW.

Na potwierdzenie warunku wskazanego w pkt. V.1.3.1. siwz na stronie 28 i 29 oferty
wykonawca Kobeszko (pkt. 2, zał. nr 5 do oferty) wskazał, iż dysponuje osobą zdolną do
wykonania zamówienia - Jackiem Luterkiem (Kierownik robót sanitarnych), który posiada
następujące doświadczenie:
„Osoba posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie określone w Rozdz. V 1.3
SIWZ. Uprawnienia budowlane do kierownika robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń Upr. Nr 80/Sz/2002 Doświadczenie
zawodowe:
1. Pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych na zadaniu „Remont kotłowni wraz z
przyłączami i sieciami zewnętrznymi w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu"
- zakres
zadania: montaż trzech kotłów o mocy znamionowej 450 kW każdy - łączna moc
kotłowni 1,35 MW,
2. Pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych na zadaniu „Rozbudowa i
modernizacja systemu ogrzewania na magazynie wód złożowych w m. Cychry"
-
zakres zadania: budowa instalacji ciepłowniczej opartej o trzy pompy ciepła, każda o
mocy 65 kW,
3. Pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych na zadaniu pn. „Termomodernizacja w
zakresie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u., zewnętrznych sieci cieplnych,
przebudowy technologii kotłowni lokalnej, wykonania instalacji kolektorów
słonecznych i pomp ciepła"

- zakres zadania:
- budowa kotłowni lokalnej (kotły gazowo-olejowe) o mocy 770 kW
- instalacja pomp ciepła o łącznej mocy 770kW."

Odwołujący Mercury zwrócił uwagę, iż zamawiający wymagał dysponowania dwoma
kierownikami robót sanitarnych (jak wskazano w pkt. V.1.3.1. S1WZ Kierownik nr 1 i
Kierownik nr 2) i każdy z nich winien posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia
zawodowego, przy czym jeden powinien posiadać doświadczenie przy realizacji co najmniej
jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub przebudowa kotłowni
gazowej o wydajności, co najmniej 1 MW, natomiast drugi przy realizacji co najmniej jednej
roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub przebudowa instalacji pomp ciepła o
wydajności, co najmniej 200 kW. Natomiast wykonawca Kobeszko wykazał dysponowanie
tylko jednym kierownikiem robót sanitarnych.

W związku z powyższym wskazane powyżej doświadczenie nie potwierdza, że wykonawca
Kobeszko spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dwoma kierownikami robót sanitarnych.

Ponadto, odwołujący Mercury podniósł, że wskazane w pkt. 1 oświadczenie dotyczące
doświadczenia P. Jacka Luterka dotyczące remontu kotłowni wraz z przyłączami i sieciami
zewnętrznymi w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu polegającym na montaż trzech kotłów o
mocy znamionowej 450 kW każdy, łącznie 1,35 MW, stanowi złożenie nieprawdziwych
informacji. Kobeszko twierdzi, iż remont kotłowni w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu
obejmował montaż trzech kotłów o mocy znamionowej 450 kW każdy, łącznie 1,35 MW
podczas gdy w kotłowni tej zamontowane są 2 kotły wodne firmy Hoval zintegrowane w
jeden układ UltraGas 500D o mocy 250 kW każdy oraz pojedynczy kocioł firmy Hoval
UltraGas 250D o mocy 250 kW, co łącznie daje moc 750 kW. Powyższe potwierdza projekt
wykonawczy zadania - punkt 4 Rozwiązania projektowe; punkt 4.1 Kotłownia - strona 5 -
opis przewidywanych prac w zakresie instalacji technologicznej kotłowni Aresztu Śledczego
w Międzyrzeczu wykonane przez biuro PetroNova ze Szczecina ul. Braniborska 2
(Projektant Jan Ostaszewski). Łączna moc kotłów w kotłowni Aresztu w Międzyrzeczu nie
przekraczała, w ocenie odwołującego Mercury, wymaganej przez zamawiającego mocy 1
MW (tj. 1000 kW). W związku z czym wykonawca Kobeszko wskazując, w wierszu 2
załącznika nr 5 wykonanie kotłowni o wydajności min. 1 MW złożył nieprawdziwe informacje.

Co więcej, odwołujący Mercury wskazał, że doświadczenie P. Jacka Luterka wskazane w
pkt. 3 tj. pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych na zadaniu pn. „Termomodernizacja
w zakresie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u., zewnętrznych sieci cieplnych, przebudowy
technologii kotłowni lokalnej, wykonania instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła”

zostało określone zbyt niejednoznacznie i nie potwierdza spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu. W załączniku nr 5 do SIWZ zamawiający wymagał
podania „dokładnych informacji, pozwalających jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca
spełnienia odpowiedni warunek określony w Rozdziale V pkt 1.3. SIWZ"
. Natomiast
informacje podane w pkt. 3 doświadczenia P. Jacka Luterka nie pozwalają na jednoznaczną
identyfikację wykonanego zadania (brak miejsca wykonania i zamawiającego), a ponadto
doświadczenie dotyczy budowy lub przebudowy kotłowni olejowo-gazowej, a nie jak
wymagał zamawiający, kotłowni gazowej.

Na marginesie odwołujący Mercury dodał, że doświadczenie P. Jacka Luterka wskazane w
pkt. 2 nie potwierdza spełniania warunku dla kierownika robót sanitarnych nr 2 ponieważ
suma mocy zainstalowanych w zadaniu pomp ciepła nie przekracza wymaganych 200 kW.

Mając na uwadze powyższe, odwołujący Mercury stwierdził, że wykonawca Kobeszko nie
wykazał, iż kierownik robót sanitarnych, którym dysponuje spełnia wymagania w zakresie

doświadczenia wymaganego dla Kierownika robót sanitarnych nr 1 ani też w zakresie
doświadczenia wymaganego dla Kierownika robót sanitarnych nr 2, w związku z powyższym
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.

Z tych względów odwołujący Mercury uważał, że wykonawca Kobeszko podlega on
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 3 i 4 ustawy.

Alternatywnie zamawiający winien wezwać wykonawcę Kobeszko do uzupełnienia
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z przedłożonych przez
wykonawcę dokumentów nie wynika, że spełnił on te warunki.
Odwołujący Mercury wskazał także na naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy, które w jego ocenie
polegało na dokonaniu czynności zmiany SIWZ, czym naruszył zasady równego traktowania
wykonawców oraz uczciwej konkurencji wyrażone w art. 7 ust. 1 ustawy. Zasada określona
w art. 7 ust. 1 ustawy - zasada uczciwej konkurencji będąca zabezpieczeniem szerokiego
dostępu wykonawców do rynku zamówień zostaje naruszona, gdy zamawiający dokonuje
wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w
postępowaniu oraz złożył nieprawdziwe informacje w celu uzyskania zamówienia. Odwołanie
zostało podpisane przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13
czerwca 2012r. udzielonego przez lidera konsorcjum i podpisanego przez członka zarządu i
prokurenta ujawnionych w KRS lidera i upoważnionych do łącznej reprezentacji lidera,
zgodnie z odpisem z KRS załączonym do zgłoszenia oraz na podstawie pełnomocnictwa
konsorcjalnego z dnia 16 maja 2012r. udzielonego przez właściciela firmy partnera
konsorcjum. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu faksem w dniu 15
czerwca 2012r.

W dniu 15 czerwca 2012r. zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania i
wezwał do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym przekazując kopię odwołania.

W dniu 18 czerwca 2012r. faksem zgłosili swój udział Zakład Usługowy „Kobeszko&Syn”
Spółka Jawna z siedzibą w Choszczynie, ul. Dąbrowszczaków 15B i Zakład Usługowy
„Kobeszko&Syn” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszczynie, ul.
Dąbrowszczaków 15B po stronie zamawiającego wskazując, że istnieje niezaprzeczalny
interes prawny zamawiającego i zgłaszającego w nieuwzględnieniu zarzutów odwołania. W
dniu 20 czerwca 2012r. zgłoszenie przystąpienia nastąpiło w formie pisemnej. Wnieśli o
nieuwzględnienie zarzutów odwołania. Zgłoszenie zostało podpisane przez prezesa zarządu
Zakładu Usługowego „Kobeszko&Syn” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i przez
dwóch współwłaścicieli drugiego z wykonawców. Wskazano, że odpis pisma otrzymują
zamawiający i odwołujący.

W dniu 18 czerwca 2012r. drogą elektroniczną zgłosił swój udział w postępowaniu po stronie
odwołującego Wachelka Inergis Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, ul.
Kisielewskiego 18/28B. Wskazał, że ma interes w rozstrzygnięciu na korzyść odwołującego,
gdyż sam wniósł odwołanie i kwestionuje prawidłowość wyboru wykonawcy Konsorcjum
„Kobeszko&Syn”, a zatem uwzględnienie zarzutów odwołującego Mercury i uwzględnienie
jego odwołania pozwoli mu na uzyskanie zamówienia. Poparł stanowisko odwołującego
Merkury wnosząc o uwzględnienie odwołania i podniósł, że żadna z robót wskazanych jako
doświadczenie Jacka Luterka nie potwierdza spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Zgłoszenie zostało podpisane podpisem cyfrowym weryfikowanym za pomocą certyfikatu
ważnego w dacie złożenia podpisu przez prezesa zarządu zgłaszającego Wachelka
ujawnionego w KRS i upoważnionego do jednoosobowej reprezentacji zgłaszającego,
zgodnie z załączonym do odwołania odpisem z KRS. Kopia zgłoszenia została przekazana
zamawiającemu i odwołującemu faksem w dniu 18 czerwca 2012r.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny:

Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania to jest ogłoszenia o zamówieniu,
zmiany ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z
załącznikami, informacji od 1 – 9 stanowiących wyjaśnienia treści siwz, oferty Konsorcjum
Kobeszko, oferty Konsorcjum Mercury, protokołu posiedzenia Komisji Przetargowej z 22
maja 2012r. 28 maja 2012r., 4 czerwca 2012r., wezwania do uzupełnienia dokumentów
skierowanego do Konsorcjum Kobeszko z dnia, odpowiedzi udzielonej przez Konsorcjum
Kobeszko z dnia wraz z załącznikami, wezwania do uzupełnienia dokumentów skierowanego
do Konsorcjum Mercury z dnia, odpowiedzi udzielonej przez Konsorcjum Mercury w dniu
wraz z załącznikami, wezwania do wyjaśnień skierowanego do Konsorcjum Kobeszko z dnia
4 czerwca 2012r., odpowiedzi na wezwania udzielonej przez Konsorcjum Kobeszko w dniu 4
czerwca 2012r. wraz z załącznikami, pisma Konsorcjum Mercury w sprawie referencji z poz.
1 i 2 wykazu załączonego do oferty Konsorcjum Kobeszko wraz z załącznikami, pisma
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2012r. do
zakładu Usługowego Kobeszko & Syn sp. j., pismo zamawiającego do Konsorcjum
Kobeszko z dnia 18 czerwca 2012r., wyjaśnienia Konsorcjum Kobeszko z dnia 19 czerwca
2012r. , pisma Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie z dnia 15 czerwca
2012r. do odwołującego Wachelka, pisma Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w
Szczecinie z dnia 18 czerwca 2012r. do odwołującego Mercury.

Na podstawie powyższych dowodów Izba ustaliła, co następuje :

W ogłoszeniu o zamówieniu postawiono w zakresie spornym następujące warunki :

„Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pzp, dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie precyzuje opisu
sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia wyrażające się w wykonaniu
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniu, w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie:

1.2.1. Odnośnie I części zamówienia:

a) Co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa sieci
ciepłowniczych preizolowanych o długości, co najmniej 1 km oraz

b) Co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub przebudowa
kotłowni gazowej o wydajności, co najmniej 1 MW oraz

c) Dowolnej ilości robót budowlanych, których przedmiotem była budowa lub przebudowa
źródła ciepła opartego o pompy ciepła o mocy powyżej 50 kW każda, których łączna moc
cieplna wynosi, co najmniej 1,0 MW oraz

d) Dowolnej ilości robót budowlanych, których przedmiotem było wykonanie odwiertów -
każdy wykonywany na potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi - o łącznej długości co najmniej 2
km przy czym długość każdego odwiertu nie może być krótsza niż 100 m.

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami
odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia:
1.3.1. Odnośnie I części zamówienia:

Stanowisko Wymagane kwalifikacje zawodowe Wymagane doświadczenie Wymagania
dodatkowe

Kierownik Robót Sanitarnych nr 1

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji
kierownika robót sanitarnych przy realizacji robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.

Łącznie, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania
uprawnień budowlanych), w tym pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych przy realizacji,
co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub przebudowa
kotłowni gazowej o wydajności, co najmniej 1 MW.

Znajomość języka polskiego - Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt przez
Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniającego tłumaczenie w kontaktach między
Zamawiającym, a Wykonawcą.

Kierownik Robót Sanitarnych nr 2

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji
kierownika robót sanitarnych przy realizacji robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.

Łącznie, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania
uprawnień budowlanych), w tym pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych przy realizacji,
co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub przebudowa
instalacji pomp ciepła o wydajności, co najmniej 200 kW.

Znajomość języka polskiego - Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt przez
Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniającego tłumaczenie w kontaktach między
Zamawiającym, a Wykonawcą.

1.3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, których opis
sposobu oceny spełniania został dokonany w Rozdz. 8, wraz z ofertą należy złożyć
następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.
22 ust. 1 pzp – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ;
1.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.
1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

1.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia;

Oświadczenie należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do
SIWZ.

Powyższym postanowieniom ogłoszenia odpowiadają odpowiednio rozdział V pkt. 1.2.1 siwz
w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i
doświadczenia, rozdział V pkt. 1.3.1 siwz w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny
spełniania warunku dysponowania potencjałem kadrowym oraz rozdziału VI pkt. 1.2, 1.3 i
1.4. w zakresie wymagań zamawiającego, co do dokumentów, jakie wykonawcy mają
przedłożyć na potwierdzenie powyższych warunków. Dodatkowo w rozdziale X siwz w pkt.
10 zamawiający określił co składa się na ofertę i w tym w pkt. X.10.6 i 7 wymienił :

6) Wypełniony przez Wykonawcę wartościowo Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
Zamawiającego wg zał. nr 7 do SIWZ;
Wykonawca winien dokonać podziału ceny oferty wpisując, nad wartością podanego przez
Zamawiającego w Zał. nr 7 udziału procentowego, do oznaczonych pól kwoty odpowiadające
% udziałowi wartości robót tak jak Zamawiający określił to w harmonogramie (Harmionogram
zawiera ujęcie kwartalne).
7) Harmonogram Szczegółowy Wykonawcy spójny z Harmonogramem Rzeczowo —
Finansowym Zamawiającego — Zał. nr 7 do SIWZ i zawierający:
a) Porządek w jakim Wykonawca zamierza wykonywać Roboty włącznie z założoną
koordynacją każdego etapu, Dokumentami Wykonawcy, zakupami, produkcją urządzeń ,
dostawą na teren budowy, budową, montażem, próbami rozruchem i rozruchem próbnym,
b) Okresy, przeznaczone na przegląd Dokumentów Wykonawcy oraz wszelkie wnioski,
zatwierdzenia i uzgodnienia, przewidziane w wymaganiach Zamawiającego,
c) Porządek i koordynację inspekcji i prób.

W dniu 11 kwietnia 2012r. zamawiający sprostował opis sposobu spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia i wykreślił
lit. c z pkt 1.2.1 zmieniając literę b. Opis sposobu spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
po zmianie brzmi :

1.2.1. Odnośnie I części zamówienia:

a) Co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa sieci
ciepłowniczych preizolowanych o długości, co najmniej 1 km oraz

b) Co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub przebudowa
kotłowni gazowej o wydajności, co najmniej 1 MW oraz pompy ciepła o mocy powyżej 50 kW
każda, których łączna moc cieplna wynosi, co najmniej 1,0 MW oraz

d) Dowolnej ilości robót budowlanych, których przedmiotem było wykonanie odwiertów -
każdy wykonywany na potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi - o łącznej długości co najmniej 2
km przy czym długość każdego odwiertu nie może być krótsza niż 100 m.

Pozostałe postanowienia ogłoszenia w zakresie spornym nie uległy zmianie.

W dniu 26 kwietnia 2012r. zamawiający udzielił wyjaśnień treści siwz i udzielił odpowiedzi na
następujące zapytania wykonawców :

Pytanie nr 9
Prosimy o przykładowe przedstawienie zapisu o którym Zamawiający mówi w pkt. 10.6 na
str. 33 SIWZ pisząc:

„Wykonawca powinien dokonać podziału ceny oferty wpisując, nad wartością podanego
przez Zamawiającego w zał. Nr 7 udziału procentowego, do oznaczonych pól kwoty
odpowiadające % udziałowi wartości robót tak jak Zamawiający określił to w
harmonogramie"
. Zapis ten jest całkowicie nieczytelny dla Wykonawcy.
Odpowiedź:

Wartość brutto robót ogółem, stanowiącą wycenę Wykonawcy dla danej pozycji z
Harmonogramu Rzeczowo Finansowego Zamawiającego, w każdym wierszu zał. Nr 7 do
SIWZ należy przemnożyć przez udział procentowy podany przez Zamawiającego w danej
kolumnie i wpisać wartość w zł. Podane przez Wykonawcę wartości robót brutto stanowić
będą podstawę finansowania inwestycji w czasie przez instytucje pomocowe NFOŚ i WFOŚ.
Ponadto od podanych kwot, w przypadku zwłoki w realizacji robót, będą liczone kary
umowne odpowiednio do okresów rozliczeniowych. W danym przypadku okresem
rozliczeniowym będzie kwartał. Podane przez Wykonawcę wartości robót brutto winny
wynikać z Harmonogramu Szczegółowego Wykonawcy, który winien być spójny z
Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym Zamawiającego.

Pytanie nr 18
Wnosimy o określenie w §2 ust. 1 terminu wykonania prac w tygodniach lub miesiącach od
podpisania umowy. Przesuwający się termin podpisania umowy będzie skutkował wówczas
równie ż przesunięciem terminu zakończenia prac. Pozostawienie bez zmian zapisu z
projektu umowy (§2. Ust. 1) skutkowa ć będzie — przy przesuwaniu terminu na składanie
ofert, przy 60 dniach ważności oferty, ewentualnych odwołaniach i protestach - skracaniem
terminu na wykonanie prac dla Wykonawcy, który szczególnie w przypadku cz,1 zadania
określony został na IV kwarta ł 2012 (na I kwartał 2013 pozostawiono bowiem jedynie
rozruch i odbiory).
Odpowiedź:
Uwzględniając sugestie Wykonawcy Zamawiający dopuszcza dokonanie przez Wykonawcę
przesunięć w Harmonogramie zał. nr 7 terminu wykonania części robót budowlanych dla
części nr I na I kw. 2013r. w zakresie niezbędnych robót budowlanych wykończeniowych
oraz technologii kotłowni w części gazowej, z przesunięciem prób w tym zakresie na I
kw.2013r.

Pytanie nr 19
Wnosimy — po wprowadzeniu terminy wykonania prac w tygodniach, miesiącach od dnia
podpisania umowy — o zmianę odpowiednich zapisów również w harmonogramie wykonania
prac (za łącznik nr 7 do SIWZ), odpowiednio do terminów wynikających z daty podpisania
umowy.
Odpowiedź:
jak w pkt.18 ponadto Zamawiający wymaga, by w Harmonogramie Szczegółowym
Wykonawcy zastosowano stopień szczegółowości zakresu rzeczowego robót właściwy dla
rozwiązań wykonawcy pokazany w ujęciu tygodniowym. Harmonogram ten będzie podlegał
weryfikacji Zamawiającego związanej z ostateczną koordynacją robót pozostałych
Wykonawców, którzy wezmą udział w realizacji inwestycji w pozostałych częściach
zamówienia.
Pytanie nr 31
Wnosimy o poprawę oczywistej omyłki w harmonogramie rzeczowo-finansowym
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga bowiem zakończenia
wszystkich prac budowlanych w budynku kot łowni, w tym robót wewnętrznych murarskich,
tynkarskich, posadzkowych, malowania (!) już w III kwartale 2012 (punkt 2.1.5
harmonogramu), zaś same roboty technologiczne w kotłowni dopiero w IV kwartale 2012.
Nielogicznym jest najpierw szpachlowanie i malowanie ścian czy wykonywanie posadzek z
gresu przed zakończeniem prac technologicznych (spawanie rurociągów, układanie kabli i
koryt na ścianach, przełożenie istniejących wodociągów pkt. 2.2.12, itp.).
Takie roboty wykończeniowe powinny zostać przeniesione na I kwarta ł 2013, gdy kotłownia
jest po odbiorach i rozruchu i można wykonywać roboty „kosmetyczne" takie jak płytkowanie,
malowanie, sufity podwieszane itp.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 18 i 19.
Pytanie nr 32
Prosimy o wyjaśnienie dlaczego wszystkie roboty technologiczne w części I zadania mają
zostać wykonane do końca IV kwartału 2012 (100%), zaś próby, rozruch 72h, szkolenia,
instrukcje i odbiory końcowe, przekazanie do eksploatacji mają trwać aż 3 miesiące (do
30.03.2013).
Odpowiedź:
jak w pkt. 17 i 18, 19.
Pytanie nr 33
Ponieważ na prace ujęte w pkt. 2.2.13 Harmonogramu (z łącznik nr 7) wystarczy 1 miesiąc,
wnosimy o przesunięcie terminu zakończenia prac ujętych w punktach od 2.1. do 2.2.12 do
28.02.2013, z jednoczesnym rozbiciem fakturowania [%] na pozostałe kwartały (również III
kwartał 2012 r.).
Odpowiedź:
jak w pkt. 17 i 18, 19, z zastrzeżeniem prawa Zamawiającego do skoordynowania robót z
wykonawcami pozostałych części przedmiotu zamówienia. Możliwość postulowanych przez
wykonawcę zmian Zamawiający oceni w ramach koordynacji robót po rozstrzygnięciu
przetargu.
Pytanie nr 34
Prosimy o opisowe wyjaśnienie w jaki sposób — bez zakłóceń o których mowa w projekcie
umowy §4 ust. 1 i oraz ust. 6 — wykonać należy roboty instalacyjne (szczególnie c.w.u. i
c.o.) opisane w cz. III niniejszego postępowania, a przewidziane na okres zimowy IV kwartał
2012 i I kwartał 2013. Chodzi tu między innym o opisany w załączniku nr 7 (Harmonogram)
punkty 4.1.4., 4.2.4, 4.3.4., 5.4, 6.2. Dla przykładu każda wymiana grzejnika wymaga
wyłączenia przynajmniej pionu w działania, zaś wymiana poziomów odcina dostawę ciepła
do całego fragmentu budynku.
Odpowiedź:
Uwzględniając odpowiedź do pytań w punkcie 24 i 25 Zamawiający dopuszcza w Części III
przedmiotu Zamówienia dokonanie przez Wykonawcę w Harmonogramie w zał. nr 7 w
zakresie pozycji 4.1.4, 4.2.4, 4.3.4 dot. wymiany instalacji sanitarnych w budynku głównym
szpitala następujących zmian:
— wykonywanie prac od III kw. 2012 do III kw. 2013r. z zastrzeżeniem nieprzekraczalnego
terminu odbioru końcowego robót 31 sierpnia 2013r..
— Prace związane z wymian ą poziomów winny być wykonane w przerwie między sezonami
grzewczymi:
— Zamawiający dopuszcza dokonanie przez Wykonawcę przesunięć w Harmonogramie
odpowiednio do sposobu, czasu prowadzenia robót przez Wykonawcę i przewidywanych
przez niego nakładów
Sposób prowadzenia prac w budynku głównym opisany jest w „STWiOR zbiorcza —
instalacje sanitarne Tom 3/2/IS/3"
— opracowanie kwiecie ń 2012.

W wyjaśnieniach z dnia 27 kwietnia 201r. zamawiający udzielił odpowiedzi na następujące
pytania :

Pytanie nr 11
Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku w SIWZ w rozdziale V pkt. 1.3.1. dot. osoby
kierownika robót sanitarnych nr 1, jeśli osoba ta posiada uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy w zakresie instalacji sanitarnych, które
zostały nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (podst. Par.5 ust. 1, par.
7, par. 6. Ust. 1 oraz par. 13 ust.1 pkt. 4 lit. b Rozporządzenie Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowiska z dn. 20.02.1975r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie)?
Odpowiedź:
Zamawiający uzna spełnienie warunku w SIWZ w rozdziale V pkt. 1.3.1. dot. osoby
kierownika robót sanitarnych nr 1, jeśli osoba ta posiada uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy w zakresie instalacji sanitarnych, które
zostały nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (podst. Par.5 ust. 1, par.
7, par. 6. ust.1 oraz par. 13 ust.1 pkt. 4 lit. b Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony środowiska z dn. 20.02.1975r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie).
Pytanie nr 21
Z zapisów SIWZ dot. wymagań stawianych Wykonawcom wynika, i ż Zamawiający oczekuje,
aby wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykazał, że
wykonał m.in. „co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem by ła budowa sieci
cieplnej preizolowanej o długości co najmniej 1 km"
. Prosimy o potwierdzenie, iż
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że
wykonał kilka robót budowlanych, w ramach których wykonano m.in. sieci cieplne
preizolowane o łącznej długości (dla wszystkich zgłoszonych robót) co najmniej 1 km".
Odpowiedź:
Zamawiający nie uzna spełnienia warunku w sposób proponowany przez Wykonawcę.

Pytanie nr 25
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku odnośnie posiadania wiedzy i do świadczenia,
referencje wystawione przez innego Zamawiającego w których wymagane do spełnienia
roboty zostały zakończone, odebrane i sfinansowane, natomiast umowa generalna trwa i
realizowane są pozostałe części zadania?
Przykład:
Wykonawca realizuje zadanie polegające na:
- budowie dolnego źródła ciepła —roboty wykonane, odebrane, sfinansowane
- budowie sieci zewnętrznych C.O., C.T., C.W.U., Cyrkulacja, Woda Lodowa, Para —roboty
wykonane, odebrane, sfinansowane
- budowie kotłowni z pompami ciepła, kotłami wodnymi, kotłami parowymi i instalacją solarną
—roboty wykonane, odebrane, sfinansowane
- budowie węzłów cieplnych —roboty wykonane, odebrane, sfinansowane
- wymianie wewnętrznych instalacji C.O., C.W.U., Cyrkulacji — roboty w trakcie realizacji,
przewidywany termin zakończenia do 30.06.2012r. , zaawansowanie70%.

Odpowiedź:
Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykonania robót, które stanowiły część
zamówienia jeżeli roboty zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową.
W ofercie konsorcjum Kobeszko

W wykazie robót budowlanych str. 000008 – 000011 :

a) Doświadczenie własne wykonawcy

- poz. 1 Budowa kuchni i kotłowni wraz z przyłączami w OZ Płoty – kotłownia gazowa,
dwa kotły kondensacyjne o mocy 700 kW każdy – łącznie 1,4 MW, sieć z rur
preizolowanych dł. 450mb – referencja z 27 maja 2011r. potwierdza ilość i moc
kotłów oraz długość sieci rur preizolowanych, zgodnie z wykazem,

- poz. 2 remont kotłowni wraz z przyłączeniami i sieciami zewnętrznymi w Areszcie
Śledczym w Międzyrzeczu – trzy kotły o mocy 450 kW każdy – łącznie 1,35MW, sieć
z rur preizolowanych 250 mb – referencja z 27 maja 2011r. potwierdza ilość i moc
każdego z kotłów oraz długość sieci z rur preizolowanych – zgodnie z wykazem,

- poz. 3 rozbudowa i modernizacja systemu ogrzewania na magazynie wód
złożowych w m. Cychry – trzy pompy ciepła 65kW mocy każda – łącznie 195 kW –
referencja z 16 maja 2011r. potwierdza ilość i moc każdej z pomp,

- poz. 4 wykonanie instalacji grzewczej na gruntowych pompach ciepła o mocy 2 x
65kW oraz wykonanie ogrzewania podłogowego Hali Wytwórczej Prefabrykatów
Budowlanych w Choszczynie – łączna moc pomp 130 kw – referencja z dnia 1
kwietnia 2011 potwierdza wykonanie 2 pomp o mocy 65 kW oraz roboty wiertnicze –
wykonanie 10 odwiertów na głębokości 190 mb każdy łącznie 1900 mb

b) roboty wykazane na podstawie wiedzy i doświadczenia innych podmiotów

- poz. 1 – 7 – dotyczą warunku wykonania robót związanych z pompami ciepła o mocy
powyżej 50KW każda i łącznej mocy co najmniej 1 MW – posłużono się doświadczeniem
Sun Energy sp. z o.o. – zobowiązanie str. 000065- 66 z 16 maja 2012r. wskazano, że w
przypadku wyboru wykonawcy Kobeszko „oświadczam, że udostępnię swoją wiedzę i
doświadczenie oraz potencjał techniczny przy realizacji zamówienia i zobowiązuję się do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia pn: „Modernizacja (…) szczytowe”
. Na potwierdzenie spełnienia
warunków postępowania w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego
załączam następujące referencje (…)”,
- poz. 8 – 9 dotyczą wykonywania odwiertów o łącznej długości co najmniej 2
km i długości każdego odwiertu min. 100 m – posłużono się doświadczeniem MDW
S.A.z Komornik – dawniej Demax Drill sp. z o.o., co wynika z odpisu z KRS na str.
000068 – 72 oferty - zobowiązanie str. 000067 z 16 maja 2012r. wskazano, że w
przypadku wyboru wykonawcy Kobeszko „oświadczam, że udostępnię swoją wiedzę i
doświadczenie oraz potencjał techniczny przy realizacji zamówienia i zobowiązuję się
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia pn: „Modernizacja (…) szczytowe”
. Na potwierdzenie
spełnienia warunków postępowania w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz
potencjału technicznego załączam następujące referencje (…)”

- poz. 10 – wskazano Modernizację systemu ciepłowniczego Ujęcia Wody
Powierzchniowej Drwęca w Lubiczu nie podano dokładnych informacji, pozwalających
jednoznacznie stwierdzić, czy wykonawca spełnia odpowiedni warunek określony w rozdz. V
pkr. 1.2. siwz (był to wymóg zawarty pod tabelą załącznika nr 4 do siwz) – posłużono się
doświadczeniem Zakładu Techniki Cieplnej Eko-Rodan z Torunia – z referencji z dnia 14
marca 2008r. wynika wykonanie kotłowni gazowej kondensacyjnej o mocy 1150kW oraz sieci
cieplnej z rurociągów preizolowanych z alarmem o długości 1 731,2m - zobowiązanie str.
000073 z 16 maja 2012r. wskazano, że w przypadku wyboru wykonawcy Kobeszko
„oświadczam, że udostępnię swoją wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny przy
realizacji zamówienia i zobowiązuję się do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn: „Modernizacja (…)
szczytowe”
. Na potwierdzenie spełnienia warunków postępowania w zakresie wiedzy i
doświadczenia oraz potencjału technicznego załączam następujące referencje (…)”.

Na str. 000028-32 znajduje się wykaz osób – załącznik nr 5 do siwz, gdzie na stanowisko
kierownika robót sanitarnych wskazano Jacka Luterka 10 lat doświadczenia jako kierownik
robót sanitarnych – na umowę zlecenia – jako doświadczenie zawodowe wskazano :

1. Funkcję kierownika robót sanitarnych na zadaniu „Remont kotłowni wraz z
przyłączami i sieciami zewnętrznymi w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu”
, podano
trzy kotły o mocy znamionowej 450 kW każdy i łącznej mocy 1,35MW,

2. Funkcję kierownika robót sanitarnych na zadaniu „Rozbudowa i modernizacja
systemu ogrzewania na magazynie wód złożowych w m. Cychry”
– trzy pompy o
mocy 65 kW każda

3. Funkcję kierownika robót sanitarnych na zadaniu „Termomodernizacja w zakresie
wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u., zewnętrznych sieci cieplnych, przebudowa
technologii kotłowni lokalnej, wykonania instalacji kolektorów słonecznych i pomp
ciepła”
kotły gazowo-olejowe 2x775kW i pompy o łącznej mocy 770kW

Na str. 000060 – 62 znajduje się Harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiającego
sporządzony dla zadania „Modernizacja (…)-Zdunowie” według wymagań funduszy nr
sprawy 7/R/modernizacja systemu cieplno-energet. i termomodern./2012 załącznik nr 7 ze
wskazaniem wartości ujętych w harmonogramie robót w rozbiciu na okresy kwartalne oraz w
ujęciu procentowym.

Na str. 000063-64 znajduje się Harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiającego
sporządzony dla zadania „Modernizacja (…)-Zdunowie” według wymagań funduszy NFO S i
WFOŚ zawierający koszt całkowity w ujęciu miesięcznym

W ofercie konsorcjum Mercury

Na str. 3 -5 formularz ofertowy – złożony w imieniu Mercury Engineering Polska sp. z o.o. i
EkoCiepło Group Radosław Mamet,

Str. 7 – pełnomocnictwo Mercury dla Jacka Stodulskiego z dnia 7 maja 2012r.,

Str. 8 – pełnomocnictwo Radosława Mameta dla Mercury z dnia 16 maja 2012r.
upoważniające do ustanawiania dalszych pełnomocnictw.

Cała oferta została podpisana lub oparafowana przez Jacka Stodulskiego. Dokumenty
podmiotowe zostały przedłożone tak od Mercury jak i od Radosława Mameta. Wszystkie
udostępnienia zasobów zawierają oświadczenie od udostępnieniu zasobu firmie Mercury,
gwarancja wadialna została dotyczy jako wykonawcy firmy Mercury, przy czym w
pełnomocnictwie konsorcjalnym dla Mercury przewidziano uprawnienie do wnoszenia
wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W ofercie na str. 24 znajduje się udostępnienie Włodzimiera Krakowiaka „w związku z
przetargiem na „Modernizację (…)-Zdunowie”
część I nr sprawy 7/R/modernizacja systemu
cieplno-energet i termomodern./2012 udostępniam firmie Mercury Engineering Polska sp. z
o.o. nasza wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas zrealizowanych przez nas umów
potwierdzone załączonymi referencjami”.

Na str. 25 znajduje się udostępnienie Wodterm sp. z o.o. „w związku z przetargiem na
„Modernizację (…)-Zdunowie”
część I nr sprawy 7/R/modernizacja systemu cieplno-energet i
termomodern./2012 udostępniam firmie Mercury Engineering Polska sp. z o.o. nasza wiedzę
i doświadczenie zdobyte podczas zrealizowanych przez nas umów potwierdzone
załączonymi referencjami”.

Na str. 31 – 34 znajduje się Załącznik nr 7 Harmonogram wykonania dla zadania
„Modernizacja (…) – Zdunowo" przedstawiający kwartalne ujęcie kosztów oraz ich
procentowy udział.

W dniu 28 maja 2012r. zamawiający wezwał wykonawcę Kobeszko w trybie art. 26 ust. 3
ustawy do złożenia dokumentów m. in. Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Z dołączonego do oferty Wykazu robót
budowlanych poz. 10 nie wynika, że długość sieci ciepłowniczej wynosi co najmniej 1 km i
jest wykonana z rur preizolowanych, zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale V. ust.
1.2.1a) siwz.

W dniu 28 maja 2012r. zamawiający wezwał wykonawcę Mercury w trybie art. 26 ust. 3
ustawy do złożenia oświadczenia o udostępnieniu wiedzy i doświadczenia, zgodnie z art. 26
ust. 2 b ustawy i wymogami siwz określonymi w rozdziale VI.ust. 7 przez firmę EkoCiepło
Group Radosław Mamet w zakresie realizacji odwiertów na potrzeby wykorzystania ciepła
ziemi – brak oświadczenia w ofercie.

W dniu 1 czerwca 2012r. wykonawca Mercury przesłał e-mail, w którym zakwestionował
prawdziwość referencji złożonych przez wykonawcę Kobeszko dotyczących 2 kotłowni, oraz
wniósł o weryfikację referencji dotyczących pomp ciepła, z uwagi na niezgodność ich formy z
wymogami przetargu. W załączeniu złożono projekt wykonawcy Aresztu Śledczego w
Międzyrzeczu, z którego z opisu stanu istniejącego obiektu wynika, że istniał kocioł gazowy
Ultragas 500D produkcji Hoval, a z opisu przewidywanych prac w zakresie instalacji
technologicznej wynika, że zaprojektowano dostawienie jednostki kotłowej firmy Hoval
Ultragas 250 o mocy 250kW. Ze schematu ideowego kotłowni nr rys. 2 wynika, że istniały
tam dwa kotły, a miano dodać jeden. Z rzutu kotłowni-technologia – rys. nr 3 wynika, że
istniejący kocioł wyrysowany jako dwa oznaczony był Hoval UG 700D.

Z projektu budowlanego dla Zakładu Karnego w Nowogardzie Oddział Zewnętrzny w Płotach
ze specyfikacji urządzeń i armatury kotłowni wynika, że przedmiotem robót miał być kocioł
wodny Hoval typ Ultragas 700D 1 komplet, kocioł parowy niskoprężny typ TND – PU 250kg/h
firmy Hoval 1 komplet.

W dniu 31 maja 2012r. drogą elektroniczną, a w dniu 1 czerwca 2012r. na piśmie
wykonawca Kobeszko złożył poprawiony wykaz robót budowlanych, który tym różnił się od
pierwotnego, że w pozycji 10 dodano zapis „wykonanie sieci cieplnej z rurociągów
preizolowanych z alarmem o całkowitej długości 1 731,2m”
.

W dniu 1 czerwca 2012r. wykonawca Mercury złożył udostępnienie EkoCiepło Group
Radosław Mamet „w związku z przetargiem na „Modernizację (…)-Zdunowie” część I nr
sprawy 7/R/modernizacja systemu cieplno-energet i termomodern./2012 udostępniam firmie
Mercury Engineering Polska sp. z o.o. nasza wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas
zrealizowanych przez nas umów potwierdzone załączonymi referencjami”.

W dniu 4 czerwca 2012r. zamawiający w trybie art. 26 ust. 4 ustawy wezwał wykonawcę
Kobeszko w związku ze złożonym wykazem robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 4
do siwz oraz złożonymi referencjami dla Zakładu Techniki Cieplnej „Eko-Rodan” Dariusz
Traczykowski z dnia 14 marca 2008r. do wyjaśnienia czy wskazane w pozycji 10 zbiorczego
wykazu roboty budowlane polegające na „Modernizacji systemu ciepłowniczego Ujęcia Wody
Powierzchniowej Drwęca w Lubiczu”
dokumentują wyłącznie wykonanie sieci cieplnych z
rurociągów preizolowanych o długości 1732 m, czy również wykonanie przez Eko-Rodan
Dariusz Traczykowski kotłowni gazowej o mocy 1150 kW.

W dniu 4 czerwca 2012r. wykonawca Kobeszko wyjaśnił, że roboty te dokumentują
wykonanie sieci cieplnych z rurociągów preizolowanych o długości 1 731,2m oraz wykonanie
kotłowni gazowej o mocy 1150kW. Wykonawca ponownie załączył zmodyfikowany wykaz,
tym razem dopisują w pozycji 10 treść „Wykonanie kotłowni gazowej kondensacyjnej o mocy
1.150kw”


W dniu 18 czerwca 2012r. do zamawiającego wpłynął faks od Okręgowego Inspektoratu
Służby Więziennej w Szczecinie, kierowany do „Kobeszko&Syn” St. Kobeszko, P. Kobeszko
sp.j., w którym wskazano, że w związku z błędnie wystawionymi w dniu 27 maja 2011r.
referencjami dla wykonawcy Zakład Usługowy „Kobeszko&Syn” St. Kobeszko, P. Kobeszko
sp.j. dotyczącymi „Remontu Kotłowni wraz z przyłączami i sieciami zewnętrznymi w Areszcie
Śledczym w Międzyrzeczu”
oraz wykonania budynku wielofunkcyjnego trzykondygnacyjnego
o powierzchni użytkowej 1 203 m2, kubaturze 5 667m3 wykonanego w technologii tradycyjnej

murowanej, kategorycznie zażądano wycofania ww. referencji z wszystkich przetargów, w
których były złożone. Wskazano, że referencje te są nieważne i nie należy się nimi
posługiwać. Zażądano także podania, gdzie się tymi referencjami posłużono, pomimo
rażących błędów dotyczących mocy tych kotłowni.

W dniu 18 czerwca 2012r. zamawiający zwrócił się o wyjaśnienia do wykonawcy Kobeszko,
w związku z nadesłanym w dniu 18 czerwca faksem.

W dniu 19 czerwca 2012r. wykonawca Kobeszko wyjaśnił, że błędy dotyczące mocy kotłowni
były niezamierzone. Wykonawca nie miał zamiaru wprowadzać kogokolwiek w błąd, ani
podawać nieprawdziwych informacji. Wykonawca skorzystał dla wykazania doświadczenia z
potencjału innych podmiotów i nie miał potrzeby celowo udzielać nieprawdziwych informacji.
Wskazał, że błędy wyniknęły z braku doświadczenia pracownika opracowującego wzór
referencji, który wadliwie odczytał rysunki techniczne. Wyjaśniono, zew OZ Płoty
zamontowano dwa kotły kondensacyjne pracujące w kaskadzie o oznaczeniu Ultragas 700D,
a pracownik potraktował, że są o dwa kotły Ultragas 700d, zaś w Międzyrzeczu
zamontowano 3 kotły pracujące w układzie o łącznej mocy 750 kW, a pierwotnie w
schemacie występowały dwie jednostki grzewcze oznaczone jako Ultragas 500D
rozbudowane w późniejszym terminie o trzeci identyczny kocioł, co doprowadziło do błędnej
interpretacji mocy tych kotłów.

W dniu rozprawy zamawiający przedłożył odpowiedź na oba odwołania wnosząc o ich
oddalenie i rozstrzygnięcie o kosztach stosownie do wyniku postępowania.

Izba zważyła, co następuje :

Izba ustaliła, że nie zachodzą przesłanki określone w art. 189 ust. 2 ustawy, które
skutkowałyby odrzuceniem któregokolwiek z odwołań.

Izba stwierdziła, że zgłoszenia przystąpienia dokonane przez wykonawcę Kobeszko w
sprawach sygn. akt KIO 1257/12 i sygn. akt KIO 1262/12 nie spełniają wymagań określonych
w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy.

Izba uznała, że zgłoszenie przystąpienia przez wykonawcę Mercury po stronie
zamawiającego w sprawie sygn. akt kIo 1257/12 spełnia wymagania określone w art. 185
ust. 2 i 3 ustawy.

Izba uznała, że zgłoszenie przystąpienia przez wykonawcę Wachelka po stronie
odwołującego w sprawie sygn. akt KIO 1262/12 spełnia wymagania określone w art. 185 ust.
2 i 3 ustawy.
Izba stwierdziła, że odwołujący Wachelka ma interes w uzyskaniu zamówienia, gdyż jego
oferta nie została odrzucona i zajmuje trzecie miejsce w rankingu ofert po ofercie wykonawcy
Kobeszko i ofercie wykonawcy Mercury, jednocześnie jego zarzuty zmierzają do
wyeliminowania tych ofert z postępowania, co oznacza, ze w przypadku uwzględnienia
zarzutów, odwołujący ma realną szansę na uzyskanie zamówienia. Odwołujący może
ponieść szkodę w postaci utraty zysku jaki zakładał z tytułu realizacji przedmiotowego
zamówienia. W ocenie Izby przesłanka materialnoprawna z art. 179 ust. 1 ustawy została
wyczerpana.

Izba uznała, że odwołujący Mercury posiada interes w uzyskaniu zamówienia, jego oferta nie
została odrzucona i znajduje się na drugim miejscu w rankingu oferty, a zarzuty odwołania
zmierzają do wyeliminowania z postępowania oferty wybranej. Odwołujący Mercury ma
zatem realną szanse na uzyskanie zamówienia. Odwołujący może ponieść szkodę w postaci
utraty zysku jaki zakładał z tytułu realizacji zamówienia. Przesłanka materialnoprawna z art.
179 ust. 1 ustawy została wypełniona.Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy poprzez jego nie
zastosowanie i nie wykluczenie wykonawców: Kobeszko i Mercury

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że pomimo
sformułowania w odwołaniu przez odwołującego Wachelka zarzutu naruszenia przez
zamawiającego art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy poprzez jego niezastosowanie i nie wykluczenie
wykonawcy Mercury, odwołujący nie uzasadnił, ani nie udowodnił tego zarzutu. Odwołujący
nie wskazał, jakie informacje zawarte w ofercie wykonawcy Mercury uważa za informacje
nieprawdziwe. W tym stanie rzeczy Izba uznała, że zarzut nie został udowodniony. W
odniesieniu do oferty wykonawcy Kobeszko, to Izba uznała, że zgromadzony materiał
dowodowy pozwala na stwierdzenie, że wykonawca ten złożył nieprawdziwe informacje.
Nieprawdziwymi informacjami są bowiem takie informacje, które są niezgodne z
rzeczywistością. Wbrew stanowisku zamawiającego, podstawą wykluczenia wykonawcy z
postępowania z mocy art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy nie jest prawomocny wyrok sądu
powszechnego stwierdzający fakt popełnienia przestępstwa karnego. Ustawodawca w art.
24 ust. 2 pkt 3 ustawy nie wskazał takiej podstawy w przeciwieństwie np. do przepisu art. 24
ust.1 pkt 1 ustawy, gdzie wyraźnie wskazał, że podstawą wykluczenia może być tylko
prawomocny wyrok stwierdzający wyrządzenie przez wykonawcę szkody w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia publicznego. Z tego względu
zamawiający ma obowiązek każdorazowo badania czy wykonawca ubiegający się o
udzielenie zamówienia złożył informacje prawdziwe. Oczywiście zamawiający dokonuje tego
na podstawie dostępnych mu danych i nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowania
dochodzeniowego w celu sprawdzenia, czy wszystkie informacje są zgodne z
rzeczywistością. Nie mniej jednak, jeśli dysponuje informacjami znanymi mu np. z urzędu (z
innych prowadzonych przez niego postępowań, czy z racji nałożonych ustawowo
kompetencji), z informacji pozyskanych od innych zamawiających czy wykonawców, to ma
obowiązek tę wiedzę zweryfikować i zbadać wpływ złożonej i niezgodnej z rzeczywistością
informacji na wynik prowadzonego postępowania. Tym samym mimo generalnej zasady
prawa karnego – domniemania niewinności, zamawiający w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi dokonać oceny podmiotowej wykonawcy pod kątem braku
przesłanek wykluczenia. Złożenie nieprawdziwych informacji jest to okoliczność faktyczna i
polega na rozbieżności pomiędzy treścią oświadczenia lub dokumentu przedłożonego przez
wykonawcę, a rzeczywistym stanem rzeczy. Dla uznania, że informacja jest nieprawdziwa
nie ma znaczenia, czy pochodzi ona od wykonawcy, czy od innego podmiotu, oraz w jakim
celu została złożona w postępowaniu i czy zostało to dokonane celowo czy nieświadomie,
oraz czy było to zawinione czy tez nie przez wykonawcę. Jedynym elementem ocennym jest
tu wpływ informacji na wynik postępowania. Okoliczność, że informacje zawarte w ofercie
wykonawcy Kobeszko są niezgodne z rzeczywistością, w ocenie Izby, wynika zarówno z
projektu wykonawczego dla Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu, jak i projektu budowlanego
dla OZ w Płotach. Okoliczności tej nie przeczył także sam wykonawca Kobeszko tłumacząc
jedynie okoliczności, które legły u podstaw posłużenia się przez niego w wykazie
sprzecznymi z rzeczywistością informacjami zawartymi w wystawionych mu referencjach.
Również pisma OISW w Szczecinie wystawione dla Wachelki z dnia 15 czerwca 2012r. i
Mercury z dnia 18 czerwca 2012r. wskazują na to, że informacje zawarte w złożonych do
oferty referencjach OISW z dnia 27 maja 2011r. oraz wypełniony na ich podstawie wykaz
robót budowlanych są niezgodne z rzeczywistością, co do mocy pojedynczych kotłów jaki i
mocy łącznej zamontowanych kotłów.
Jednakże Izba uznała, że zamawiający nie zaniechał zastosowania art. 24 ust. 2 pkt 3
ustawy, gdyż w ocenie Izby, aby fakt złożenia nieprawdziwych informacji mógł stanowić
podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania, art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy nakazuje
dokonanie analizy czy uznana za nieprawdziwą informacja miała lub mogła mieć wpływ na
wynik postępowania. Izba nie uważa, że każda informacja nieprawdziwa związana ze
spełnianiem warunku udziału w postępowaniu ma lub może mieć wpływ na wynik
postępowania, gdyż gdyby taka była wola ustawodawcy, aby z postępowania o zamówienie
publiczne eliminować wszystkich wykonawców, którzy w swoich ofertach zawarli informacje
różniące się od rzeczywistości, to by poprzestał w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy na
stwierdzeniu, że z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy złożyli informacje
nieprawdziwe. Jednakże ustawodawca przyjął inne rozwiązanie i uzależnił wykluczenie od
tego czy dana informacja miała lub mogła mieć wpływ na wynika postępowania. Izba
zauważa, że to rozwiązanie jest ze wszechmiar racjonalne, gdyż wykonawca w
postępowaniu składa szereg różnego rodzaju oświadczeń, a także udziela wielu informacji,
mających większe lub mniejsze znaczenie dla zamawiającego, nadto często przedkłada
dokumenty nie pochodzące od niego, na których treść czy zgodność z rzeczywistością nie
miał żadnego wpływu. Sankcja wykluczenia z postępowania jest sankcją dla wykonawcy
dotkliwą, gdyż pozbawia możliwości merytorycznej oceny jego oferty, a w konsekwencji nie
pozwala na uzyskanie zamówienia. Stąd jej zastosowanie musi być wykładane ściśle.
Biorąc pod uwagę tę wytyczną Izba uznała, że brak jest podstaw do zastosowania
względem wykonawcy Kobeszko art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy, gdyż wykonawca ten w
zakresie wymagań dotyczących wykazania się co najmniej jedną robotą budowlaną, której
przedmiotem była budowa lub przebudowa kotłowni gazowej o wydajności co najmniej
1MW, wykazał się taką robotą na podstawie doświadczenia udostępnionego mu przez
Zakładu Techniki Cieplnej Eko-Rodan tj. w poz. 10 wykazu. Z uwagi na fakt, że
zamawiający wymagał tylko jednej roboty, to roboty wykazane w poz. 1 i 2 wykazu należy
uznać za nadmiarowe nie mające wpływu na ocenę czy wykonawca Kobeszko spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Z tego względu Izba uznała, że nieprawdziwe informacje
zawarte przez wykonawcę Kobeszko w poz. 1 i 2 wykazu oraz w złożonych do tych pozycji
referencjach na str. 000012-14 i 000015 nie miały wpływu na wynik postępowania. Izba
uznała zatem, że zamawiający nie naruszył art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy. Zamawiający ma
prawo do czasu podania informacji o wyniku postępowania zmieniać swoje decyzje co do
tego, jakie informacja czy dokumenty uznaje za dowody potwierdzające spełnianie warunku
udziału w postępowaniu. Wbrew stanowisku zamawiającego przedstawionym na rozprawie
jego decyzja, co do tego, które pozycje wykazu robót budowlanych uznaje za spełniające
warunek doświadczenia w budowie lub przebudowie kotłowni zmieniała się w czasie,
świadczy o tym wezwanie zamawiającego z dnia 28 maja 2012r. skierowane do wykonawcy
Kobeszko dotyczące jedynie rur preizolowanych, natomiast nie dotyczące kotłów, oraz
wezwanie do wyjaśnień z dnia 4 czerwca 2012r. dotyczące wyłącznie kotłów. Tym samym
nie sposób jest przyjąć, ze zamawiający, aż do dnia rozprawy uznawał za potwierdzające
spełnianie warunku poz. 1 i 2 wykazu, gdyby tak było nie wzywałby do wyjaśnień w dniu 4
czerwca 2012r. W ocenie Izby zamawiający swoją decyzję o wyborze wykonawcy Kobeszko
w zakresie wymagania dotyczącego doświadczenia w robotach budowlanych dotyczących
kotłów oparł o poz. 10 wykazu.
W zakresie postawionego przez odwołującego Wachelka zarzutu naruszenia przez
zamawiającego art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy
Kobeszko z postępowania zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Przede wszystkim należy
stwierdzić, że odwołujący Wachelka nie kwestionował doświadczenia wykazanego przez
wykonawcę Kobeszko w zakresie pomp i odwiertów w innym zakresie niż nie załączenie
dowodu rzeczywistego udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci. Kwestionował natomiast
niewykazanie doświadczenia w zakresie budowy kotłowni i sieci cieplnej z rur
preizolowanych podnosząc, że poz. 1 i 2 stanowią informacje nieprawdziwe, a poz. 10 nie
potwierdza spełniania warunku udziału w postępowaniu, gdyż wykonawca Kobeszko nie
oznaczył, w jakim celu wskazane w poz. 10 doświadczenie jest wykazywane, co było
wymogiem zamawiającego, oraz, że zamawiający swoim działaniem doprowadził do
dwukrotnego uzupełnienia tego samego dokumentu podmiotowego, co jest niezgodne z
wykładnią art. 26 ust. 3 ustawy. Izba nie podziela tego stanowiska. Wprawdzie
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 poz. 1817) wskazał rodzaje dokumentów oraz
informacje jakie powinny z tych dokumentów wynikać, to jednak przyjęcie, że zamawiający
może oceniać złożone informacje wyłącznie na podstawie tych dokumentów, w których
ustawodawca nakazał zawierać określone dane, z pominięciem innych dokumentów
załączonych do oferty, Izba uznaje za nieusprawiedliwione na gruncie przedmiotowego
stanu faktycznego. W przedmiotowej sprawie bezsporne jest, że zamawiający wymagał
dookreślenia, które doświadczenie służy potwierdzeniu jakiego z warunków, a więc
wymagał, aby wykonawca jednoznacznie oznaczył te dane, które są zamawiającemu
potrzebne dla oceny warunków i wykonawca miał to zrobić m. in. w wykazie robót
budowlanych – taka instrukcja znajduje się w formularzu opracowanym przez
zamawiającego. Niemniej jednak nie jest to wymóg przepisów ustawy. Co więcej celem
podania takich informacji mogło być jedynie usprawnienie pracy zamawiającego przy
badaniu składanych ofert. Zatem w ocenie Izby taki brak wskazania w poszczególnej
pozycji, jaki warunek ona potwierdza, nie dawał samodzielnej podstawy zamawiającemu do
wzywania wykonawcy do uzupełnienia dokumentu czy do wykluczenia wykonawcy z
postępowania. Oczywiście w interesie wykonawcy było podanie tych informacji. Niemniej
jednak w ocenie Izby, zamawiający nie był uprawniony do negatywnej weryfikacji
wykonawcy Kobeszko, zwłaszcza w świetle tego, że z przedłożonej przez niego referencji
do pozycji 10 wynikało jednoznacznie, że może ona służyć potwierdzeniu co najmniej 2
wymagań zamawiającego tj. dotyczących kotłowni o określonej mocy powyżej 1MW i sieci
cieplnej z rur preizolowanych o długości m. in. 1 km. Tym samym w dacie składania ofert w
ofercie wykonawcy Kobeszko istniał dokument zawierający informacje pozwalające na
przyjęcie, że wykonawca ten dysponuje wymaganym przez zamawiającego
doświadczeniem. Natomiast informacje te nie znajdowały się w tym miejscu oferty, w którym
ich podania oczekiwał zamawiający oraz mogła się wiązać z nimi jedna wątpliwość to jest,
czy wykonawca Kobeszko posługuje się tymi referencjami na potwierdzenie należytego
wykonania robót dla obu warunków tj. kotłowni i rur preizolowanych czy też tylko jednego z
nich, a jeśli tak, to którego. W przedmiotowej sprawie zatem zamawiający powinien był te
wątpliwości wyeliminować zwracając się do wykonawcy o wyjaśnienia złożonego
dokumentu w trybie art. 26 ust. 4 ustawy, a w przypadku, gdyby te wyjaśnienia prowadziły
do uznania, że wykonawca nie potwierdził spełniania któregoś z warunków udziału w
postępowaniu, zamawiający powinien był rozważyć, czy możliwe jest wezwanie wykonawcy
do uzupełnienia dokumentów, biorąc pod uwagę dopuszczalność wezwania do uzupełnienia
dokumentu w sytuacji, w kontekście uzyskanych w postępowaniu informacji o braku
zgodności z rzeczywistością danych prezentowanych przez wykonawcę Kobeszko
(informacje nieprawdziwe w poz. 1 i 2). Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu
częściowo uczynił zadość tym obowiązkom wezwał bowiem odwołującego do uzupełnienia
dokumentu potwierdzającego posiadanie doświadczenia w zakresie budowy lub
przebudowy sieci cieplnej z rurociągów preizolowanych. W tym zakresie wykaz został przez
wykonawcę Kobeszko uzupełniony. Jednak Izba zauważa, że jest bezsporne, iż
zamawiający w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia
28 maja 2012r. wyraźnie i ściśle określił zakres tego uzupełnienia. Żądał bowiem
przedłożenia dokumentu potwierdzającego tylko jeden z podwarunków określonych w
ramach postawionego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia tj. podwarunku
opisanego w rozdziale V.1.2.1 lit. a, wezwanie nie dotyczyło zatem, żadnego z pozostałych
podwarunków opisanych w rozdziale V pkt. 1.2.1 lit b- d. Tym samym co do tych
podwarunków do uzupełnienia dokumentów nie doszło. Następnie zamawiający wzywał
wykonawcę do wyjaśnienia, czy poz. 10 wykazu ma jeszcze poza rurami preizolacyjnymi
służyć wykazaniu podwarunku z rozdziału V.1.2.1. lit. b tj. doświadczenia w zakresie
budowy przebudowy kotłowni o określonej mocy. Zamawiający z oferty miał bowiem wiedzę,
że robota w zakresie poz. 10 dotyczyła także kotłowni, ale nie mógł mieć pewności, czy
wykonawca chce tę robotę w celu potwierdzenia tegoż właśnie warunku wskazać. Zatem
prawidłowo zamawiający wezwał wykonawcę Kobeszo do wyjaśnienia tej wątpliwości.
Nawet gdyby przyjąć, że konieczne było formalne uzupełnienie wykazu (tak jak to bez
wezwania zrobił wykonawca Kobeszko), to w ocenie Izby nie można w tym przypadku
stwierdzić naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy i zasady jednokrotności wzywania do
uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. W zakresie bowiem podwarunku opisanego w
rozdziale V pkt. 1.2.1. lit b siwz wykonawca Kobeszko nie był przez zamawiającego
wzywany do uzupełnienia dokumentów ani oświadczeń. Wobec zaś konkretnej treści
wezwania zamawiającego z dnia 28 maja 2012r. wykonawca nie mógł powziąć informacji,
że zamawiający nie uznaje za spełniające jego wymagań doświadczeń wskazujących na
spełnianie tego podwarunku. Nie można zatem czynić wykonawcy Kobeszko zarzutu, że
działając w zaufaniu do zamawiającego ograniczył się w odpowiedzi na wezwanie do
złożenia dokumentów wymaganych przez zamawiającego. W tym stanie rzeczy Izba uznała,
że poz. 10 wykazu wykonawcy Kobeszko potwierdziła posiadanie przez tego wykonawcę
doświadczenia w odniesieniu do pkt. V.1.2.1. lit. a i b siwz. W odniesieniu do zarzutu
naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy
Kobeszko z postępowania z uwagi na nieudowodnienie spełniania warunków udziału w
postępowaniu, to jest z uwagi na przedłożenie zobowiązań innych podmiotów, które nie
potwierdzają w ocenie odwołującego Wachelka rzeczywistego udostępnienia zasobów na
etapie realizacji zamówienia, gdyż nie określają sposobu i zakresu udostępnienia, Izba
uznała, że zarzut również nie zasługuje na uwzględnienie. Zobowiązania Sun Energy,
EkoRodan i MDW S.A. w ocenie Izby spełniają wymagania minimalne wynikające z treści
art. 26 ust. 2 b ustawy. Z ustawy wynika bowiem, że zobowiązanie powinno wskazywać
strony tego zobowiązania tj. podmiot udostępniający i podmiot na rzecz, którego
doświadczenie jest udostępniane, jaki zasób jest udostępniany, na potrzeby jakiego
postępowania następuje to udostępnienie oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego,
że zasób pozostanie w dyspozycji wykonawcy przez cały okres realizacji zamówienia. W
ocenie Izby z ustaleń stanu faktycznego wynika, że wszystkie te elementy ustawowe zostały
przez udostępniających zasoby w ich zobowiązaniach zawarte. Przede wszystkim Izba
zwraca uwagę stron, że zobowiązania przedłożone przez wykonawcę Kobeszko obejmują
zobowiązanie do udostępnienia zasobu wiedzy i doświadczenia na czas realizacji przez
wykonawcę zamówienia. Tym zresztą zobowiązania te odróżniają się od zobowiązań
złożonych przez wykonawcę Mercury. Ustawodawca nie wskazał jako elementu
zobowiązania obowiązku wskazania na jakich zasadach i w jakiej formie dojdzie do
udostępnienia zasobu. Jeśli odwołujący kwestionował możliwość korzystania z zasobu
przez wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia, powinien był tę okoliczność wykazać.
Izbie nie jest znana specyfika przedmiotowego zamówienia, ani bez wiedzy specjalnej nie
jest w stanie ocenić innowacyjnego charakteru przedmiotowego zamówienia, tym samym to
na odwołującym ciążył obowiązek wykazania, że doświadczenie w przedmiotowym
postępowaniu nie może być przeniesione w inny sposób jak przez bezpośredni udział
podmiotu udostępniającego doświadczenie w realizacji przedmiotowego zamówienia. W
ocenie Izby brak jest podstaw do przyjęcia takiego założenia wyłącznie na podstawie
złożonych ofert, zamawiający nie wykluczał podwykonawstwa, ani transferu kadry od
użyczającego na rzecz wykonawcy składającego ofertę, z siwz nie wynikał obowiązek
opisania sposobu realizacji zamówienia, czy stosowanej technologii objętej być może
patentami. Izba nie może uznać za wykazany zarzutu opartego wyłącznie na twierdzeniach,
czy przekonaniach odwołującego. Tym samym zarzut należało uznać za nieudowodniony.
W zakresie postawionego przez odwołującego Wachelka zarzutu naruszenia przez
zamawiającego art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy
Mercury z postępowania, zarzut zasługuje na uwzględnienie. Izba uznała, że wykonawca
Mercury nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wykonania co
najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa sieci ciepłowniczych
preizolowanych o długości co najmniej 1 km. Bezsporne jest, iż w zakresie tego wymagania
zamawiającego wykonawca Mercury wykazał w wykazie poz. 1 – sam wykonawca oznaczył
ją jako warunek A. Bezsporne jest, że w ramach roboty budowlanej wykazanej w poz. nr 1
wykonawca Mercury korzysta z potencjału innego podmiotu tj. Włodzimierza Krakowiaka
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Robót Instalacyjnych.
Wykonawca Mercury załączył do wykazu zobowiązanie tego podmiotu, jednak ze
zobowiązania tego wynika udostępnienie wiedzy i doświadczenia potwierdzone
referencjami, natomiast w żaden sposób nie wynika, że zasób ten zostaje wykonawcy
udostępniony w taki sposób, że będzie mógł z niego korzystać przez czas realizacji
zamówienia, co jest wymogiem wynikającym wprost z art. 26 ust. 2 b ustawy. Tym samym
na podstawie złożonych do oferty dokumentów nie można stwierdzić, że wykonawca
Mercury wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca Mercury nie
był wzywany do uzupełnienia złożonych dokumentów w zakresie doświadczenia
wymaganego na podstawie rozdziału V pkt. 1.2.1 lit. a siwz – okoliczność bezsporna. Zatem
jego sytuacja jest równa sytuacji wykonawcy, który złożył dokument na potwierdzenie
spełnienia warunku, który obarczony jest błędem lub z sytuacją wykonawcy, który nie złożył
na potwierdzenie spełniania warunku żadnego dokumentu. Niemniej jednak treść art. 26 ust.
3 ustawy zezwala na jego zastosowanie wyłącznie do takich ofert, które nie podlegały
odrzuceniu. W przedmiotowej sprawie Izba uznała za zasady zarzut naruszenia przez
zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w zakresie zaniechania przez zamawiającego
odrzucenia oferty wykonawcy Mercury, gdyż nie załączył on wymaganego przez
zamawiającego, zgodnie z rozdziałem X pkt. 10.7 Harmonogramu Szczegółowego
Wykonawcy. Z tego względu Izba uważa, brak było podstaw do zastosowania art. 26 ust.3
ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 26 ust 2b ustawy poprzez przyjęcie
oświadczeń podmiotów trzecich złożonych na rzecz: Kobeszko i Mercury za potwierdzające
doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Zarzut częściowo zasługuje na uwzględnienie. Izba nie podziela poglądu odwołującego
Wachelka, że przepis art. 26 ust. 2 b ustawy zawiera oblig dla podmiotu udostępniającego
zasoby w postaci obowiązku wskazywania w pisemnych zobowiązaniach sposobu i zakresu
udostępnienia zasobu. Przepis art. 26 ust. 2 b ustawy nie nakłada także obowiązku
wykazywania przez wykonawców, że udostępnienie zasobu, w szczególności wiedzy i
doświadczenia musi wiązać się z wykonaniem części zamówienia. Izba nie neguje poglądu
odwołującego Wachelka, że udostępnienie zasobu musi być rzeczywiste. O tym, że tak ma
być świadczy bezpośrednio treść art. 26 ust. 2b ustawy, zgodnie z którym wykonawca,
korzystający z potencjału innego podmiotu, ma wykazać zamawiającemu, że będzie
dysponował niezbędnym zasobem przez czas realizacji zamówienia. To właśnie ustawowe
sformułowanie wskazuje na konieczność wykazania realności udostępnienia zasobu na
etapie realizacji zamówienia, czyli, że wykonawca faktycznie w trakcie realizacji
zamówienia, będzie mógł skorzystać, czy to z wiedzy, czy z doświadczenia czy ze środków
finansowych, czy potencjału osobowego innego podmiotu. Jednakże izba stoi na
stanowisku, że zapewnienie sobie rzeczywistego dysponowania zasobem nie musi
oznaczać wskazania w zobowiązaniu konkretnego sposobu korzystania z zasobu, czy
zakresu udziału podmiotu udostępniającego potencjał w realizacji zamówienia.
Ustawodawca wskazał, że wykonawca wszelkimi środkami dowodowymi, w tym pisemnym
zobowiązaniem innego podmiotu, może wykazywać, że będzie mógł skorzystać z potencjału
tego podmiotu w trakcie realizacji zamówienia. Jest to zatem minimalny zakres dowodowy,
jaki musi przedstawić wykonawca. W zobowiązaniach przedstawionych przez wykonawcę
Kobeszko ten minimalny zakres został zawarty, bowiem poza cytowanym przez
odwołującego Wachelka w odwołaniu oświadczeniem udostępniającego zasób, czy to Sun
Energy sp. z o.o. czy MDW S.A. z Komornik, czy Zakładu Techniki Cieplnej Eko-Rodan z
Torunia o udostępnieniu w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu i
przedstawieniu referencji, wszystkie te podmioty złożyły jednocześnie jednoznaczne
oświadczenia, że zobowiązują się do udostępnienia niezbędnych zasobów przez czas
realizacji zamówienia. Tym samym wymagania, jakie nałożył na wykonawców w zakresie
dowodowym ustawodawca, zostały przez wykonawcę Kobeszko wypełnione. Zamawiający
w rozdziale VI pkt. 7 nie postawił podwyższonych wymagań. W tym stanie rzeczy należało
uznać, że załączone przez wykonawcę Kobeszko zobowiązania spełniają wymagania
ustawowe i wymagania siwz. Tym samym w odniesieniu do oferty wykonawcy Kobeszko
zamawiający nie naruszył art. 26 ust. 2 b ustawy. Odmiennie wygląda natomiast sytuacja
wykonawcy Mercury. Złożone przez niego „udostępnienia” faktycznie w swojej treści
ograniczają się do potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu o
zamówienie oraz wskazują na udostępnienie referencji. Ze złożonych przez wykonawcę
Mercury zobowiązań, nie wynika dla zamawiającego jakakolwiek gwarancja, że wykonawca
Mercury w trakcie realizacji zamówienia (a więc po zakończeniu postępowania o udzielenie
zamówienia i na etapie realizacji umowy) będzie miał zapewnioną możliwość korzystania z
zasobów podmiotów trzecich. Żaden z podmiotów udostępniających wykonawcy Mercury w
zakresie udostępnienia wiedzy i doświadczenia takiego zobowiązania nie złożył. Tym
samym zasadne jest stanowisko odwołującego Wachelka, że wykonawca Mercury nie
wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia mu
udostępnionego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Izba ustaliła
także, iż wykonawca Mercury za pomocą doświadczenia członków swojego konsorcjum tj.
Mercury Engineering Polska sp. z o.o. wykazał doświadczenie w zakresie kotłów poz. 2
wykazu, EkoCiepło Radosław Mamet wykazał doświadczenie w zakresie pomp poz. 6 i w
zakresie odwiertów – poz. 7 wykazu. Oznacza to, że nie wykazał własnym doświadczeniem
wymaganego doświadczenia w zakresie sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych. Stąd też
w ocenie Izby, należy uznać, że wykonawca Mercury, co do zasady, powinien zostać
wezwany przez zamawiającego do uzupełnienia dokumentów w zakresie wymaganego
przez zamawiającego doświadczenia opisanego w rozdziale V siwz. Pkt. 1.2.1 lit. a,
jednakże z uwagi na stwierdzone przez Izbę zaistnienie podstawy do odrzucenia tej oferty
art. 26 ust. 3 ustawy nie może być zastosowany. Zarzut zasługuje na uwzględnienie, gdyż
zamawiający naruszył art. 26 ust. 2b ustawy oceniając, że złożone przez Włodzimierza
Krakowiaka zobowiązanie z dnia 17 mają 2012r. udowadnia, że wykonawca Mercury będzie
dysponował zasobem w trakcie trwania realizacji zamówienia.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 87 ust. 1 zd. 2 ustawy poprzez prowadzenie
przez zamawiającego z wykonawcą niedopuszczalnych negocjacji dotyczących złożonej
oferty, czego efektem jest zmiana treści oferty

Zarzut nie został skonkretyzowany. Nie może on dotyczyć wezwania wykonawcy Kobeszko
do wyjaśnień w dniu 4 czerwca 2012r., gdyż okoliczności powołane w uzasadnieniu w tym
zakresie wskazują na zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 i 4 poprzez błędne zastosowanie art.
26 ust. 4 ustawy, podczas gdy w rzeczywistości wezwanie do wyjaśnień było wezwaniem do
uzupełnienia dokumentów, oraz art. 26 ust. 3 ustawy poprzez dopuszczenie przez
zamawiającego do sytuacji, w której wykonawca Kobeszko dokonał ponownego (drugiego)
uzupełnienia wykazu robót budowlanych. W ocenie Izby ten zarzut nie wiąże się z
naruszeniem art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy i w ocenie Izby w podanych okolicznościach
faktycznych nie mogło dojść do jego naruszenia. Odwołujący Wachelka powołał art. 87 ust.
1 pkt 2 ustawy także w odniesieniu do czynności zamawiającego podejmowanych w
związku z ocenę oferty Mercury. Jednakże w uzasadnieniu przepis ten jest przywołany w
celu wykazania, ze jego zastosowanie jest niedopuszczalne dla uzupełnienia czy
wyjaśnienia braku harmonogramu szczegółowego wykonawcy w ofercie Mercury. Jednak
brak jest dowodu, że w dacie 6 czerwca 2012r. tj. w dacie dokonania wyboru oferty
najkorzystniejszej zamawiający prowadził z wykonawcami, a w szczególności z wykonawcą
Mercury, niedozwolone negocjacje odnośnie do treści złożonych ofert. W tym stanie rzeczy
Izba nie dopatrzyła się w działaniu zamawiającego naruszenia art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy poprzez jego nie
zastosowanie i nie odrzucenie oferty firm: Kobeszko i Mercury

Zarzut zasługuje na uwzględnienie. Izba podziela stanowisko odwołującego Wachelki, że
Harmonogram szczegółowy wykonawcy stanowi element oferty wykonawcy. Izba tego
przekonania nie wywodzi z faktu zaklasyfikowania tego dokumentu przez wykonawcę do
dokumentów, które oferta musi zawierać, ale z treści, jaką według zamawiającego miał
zawierać ten dokument. Harmonogram szczegółowy wykonawcy miał bowiem zawierać:

a) Porządek, w jakim wykonawca zamierza wykonywać roboty włącznie z założoną
koordynacją każdego etapu, dokumentami wykonawcy, zakupami, produkcją urządzeń ,
dostawą na teren budowy, budową, montażem, próbami rozruchem i rozruchem próbnym –
porządek ten określał zatem organizację pracy wykonawcy, czyli sposób realizacji
zamówienia
b) Okresy, przeznaczone na przegląd dokumentów wykonawcy oraz wszelkie wnioski,
zatwierdzenia i uzgodnienia, przewidziane w wymaganiach zamawiającego – to wymaganie
natomiast odnosiło się do weryfikacji przez zamawiającego dokumentów wykonawcy,
zatwierdzeń i zgód, co pozwalało zamawiającemu na określenie, w jakim momencie
realizacji zamówienia powinien wykazywać szczególną aktywność i współdziałanie z
wykonawcą, co w sytuacji funkcjonującego obiektu szpitalnego może mieć szczególne
znaczenie dla organizacji pracy po stronie zamawiającego,
c) Porządek i koordynację inspekcji i prób – ten wymóg pełni w zasadzie analogiczną
funkcję jak wymóg z litery b, przy czym dotyczy dokonywania kontroli i odbiorów przez
zamawiającego, a co za tym idzie stwierdzania stopnia zaawansowania robót i ich
należytego wykonania, a także związanych z tym rozliczeń z wykonawcą.
W tym stanie rzeczy Izba nie dała wiary wyjaśnieniom zamawiającego i przystępującego
Mercury, że dokument ten miał wyłącznie znaczenie dla koordynacji wykonania
poszczególnych części zamówienia oraz nie zawierał informacji składających się na treść
oferty, gdyż mógł ulegać zmianom w czasie. Izba nie podziela także stanowiska
przystępującego Mercury, że skoro dokument ma ulegać zmianom w czasie to nie może
stanowić elementu oferty, bo zgodnie z art. 66 kc ofertę przyjmuje się w takim stanie, w jakim
została złożona. Oczywiście Izba uważa, że do zawarcia umowy pomiędzy stronami na
gruncie kodeksu cywilnego dochodzi z chwilą przyjęcia oferty bez zmian. Nie mniej jednak
nie oznacza to, że sama oferta nie może przewidywać okoliczności, w których jej treść
pierwotna ulegać będzie zmianie, np. klauzulę umowną zezwalającą na zmianę terminu
realizacji umowy o roboty budowlane w sytuacji zaistnienia przestoju na budowie
wynikającego z siły wyższej np. sił natury. Analogiczne rozwiązanie przyjął także
ustawodawca na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych zezwalając na wprowadzanie
do umowy zawieranej w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej zmian przewidzianych
treścią siwz. Tym samym sam fakt, że zamawiający założył i przewidział w siwz zmienność
harmonogramu szczegółowego wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, w ocenie Izby w
żaden sposób nie przesadza o tym, że harmonogram szczegółowy wykonawcy nie może być
elementem oferty, o tym bowiem jaki jest jego charakter świadczy cel, jaki ma zapewnić w
postępowaniu oraz jego treść (i może być to dokument o charakterze czysto technicznym jak
w powołanych przez przystępującego orzeczeniach Izby), ale także dokument zawierający
istotne treści oferty ( jak w przedmiotowym postępowaniu). Mając powyższe na uwadze, Izba
stoi na stanowisku, że Harmonogram szczegółowy wykonawcy podlegał ocenie co do
odpowiadania jego treści - treści siwz. Dokument ten nie może być uznany za którykolwiek z
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. Nie jest to w szczególności dokument
składany na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom
zamawiającego, w żaden bowiem sposób nie może być on uznany za jeden z dokumentów
wynikających z § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 poz. 1817). Jego brak czy błąd w
jego treści nie podlega zatem uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. Przenosząc te
ustalenia Izby na grunt złożonych przez wykonawców ofert, Izba uznała, że bezsporne jest,
iż wykonawca Mercury nie złożył harmonogramu szczegółowego wykonawcy, tym samym
jego oferta w tym zakresie nie odpowiada treści siwz określonej w rozdziale X pkt. 10.7. siwz
i z tego względu zamawiający był zobowiązany do odrzucenia tej oferty na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy, czego zaniechał, a tym samym naruszył ten przepis ustawy.
Analogicznie bezspornym jest, że w odpowiedzi na pytanie 19 w informacji nr 4 zamawiający
wyjaśnił, że oczekuje przedstawienia harmonogramu szczegółowego wykonawcy w ujęciu
tygodniowym, czyli wszelki porządek przedstawiania dokumentacji, uzyskiwania pozwoleń,
zatwierdzeń, odbywania inspekcji i prób miał był pokazany przez wykonawcę
zamawiającemu w rozbiciu na tygodnie i w ocenie Izby za spełniające ten wymóg nie można
uznać przedstawienia powyższych danych w ujęciu czterotygodniowym, czyli jak
przedstawiał to zamawiający w odniesieniu do oferty wykonawcy Kobeszko. Zamawiający,
jak słusznie zauważył odwołujący Wachelka, nie może na etapie oceny ofert zmieniać
swoich wyraźnych wytycznych zawartych w siwz, czy wyjaśnieniach do siwz i dokonywać
odmiennej od jej literalnego brzmienia wykładni. Takie działanie zamawiającego nie daje się
pogodzić z zasadą równego traktowania wykonawców zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy. Z tych
względów Izba uznała, ze oferta wykonawcy Kobeszko zawierająca harmonogram
szczegółowy wykonawcy w ujęciu dłuższym niż tygodniowe nie odpowiada w swojej treści
postanowieniem rozdziału X pkt. 10. 7 siwz ich wykładni dokonanej poprzez odpowiedź na
pytanie 19 w informacji nr 4 do siwz. Z tego względu zamawiający zobowiązany był do
odrzucenia tej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, a zaniechując tej czynności
naruszył ten przepis ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art.7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.- dalej ustawy) nakazujący
zamawiającemu równe traktowanie wykonawców uczestniczących w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i zachowanie uczciwej konkurencji.

Zarzut zasługuje na uwzględnienie jedynie w części, to jest w takim zakresie, w jakim
zamawiający zaniechał odrzucenia ofert wykonawców Kobeszko i Mercury dopuszczając do
nierównego traktowania wykonawców poprzez dokonanie oceny oferty nieporównywalnych
tj. podlegających odrzuceniu i ofert, które takiemu odrzuceniu nie podlegały. Izba nie
podziela natomiast zarzutu odwołania Wachelka w takim zakresie, w jakim zarzuca on
naruszenie tego przepisu poprzez dopuszczenie do oceny oferty, co do której zachować
wątpliwości, co do tożsamości podmiotu tę ofertę składającego. Izba podziela stanowisko
zamawiającego i przystępującego Mercury, że złożona oferta jednoznacznie wskazuje na to,
że została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Świadczy
o tym zarówno pkt. 1 formularza ofertowego, mimo myłki, co do nie skreślenia słowa
„wykonawcy” zamiast „wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie”, ale także
pełnomocnictwo konsorcjalne, oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 od obu wykonawców,

dokumenty podmiotowe obu wykonawców takie jak KRS, CEIDG, KRK, ZUS, US oraz
wykaz robót budowlanych i fakt nie załączenia do oferty zobowiązania Radosława Mamet
do udostępnienia zasobów w poz.3 i 6 wykazu. Sam fakt, iż pełnomocnictwo udzielone
Jackowi Stodulskiemu jest wcześniejsze niż pełnomocnictwo konsorcjalne udzielone firmie
Mercury nie powoduje jeszcze naruszenia zakazu składania więcej niż jednej oferty z art. 83
ustawy. Świadczy to jedynie o brakach w złożonych pełnomocnictwa. Izba podziela bowiem
stanowisko odwołującego Wachelka, że nikt nie może przenieść więcej praw niż sam
posiada i w dacie udzielania pełnomocnictwa Jackowi Stodulskiemu przez firmę Mercury nie
mogła ona udzielić umocowania do działania także w imieniu Radosława Mameta, bo w tej
dacie nie była jeszcze pełnomocnikiem tego podmiotu. To jednak nie oznacza, że braki w
zakresie pełnomocnictwa nie mogą być uzupełnione. Taką sytuację reguluje art. 26 ust. 3
ustawy zezwalający na uzupełnienie dokumentu pełnomocnictwa nie złożonego lub
zawierającego błędy. Na datę wyrokowania brak jest w aktach sprawy dowodów na to, że w
dacie składania ofert Jacek Stodulski nie był pełnomocnikiem także Radosława Mameta,
czy to na mocy udzielonego po dniu 16 mają 2012r. pełnomocnictwa przez firmę Mercury,
czy też osobnego pełnomocnictwa bezpośrednio od Radosława Mamet. W tej sytuacji,
gdyby oferta Mercury nie podlegała odrzuceniu na postawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, co
Izba stwierdziła powyżej, to zamawiający byłby zobligowany nie do odrzucenia oferty
wykonawcy Mercury, ale do wezwania go do uzupełnienia dokumentu pełnomocnictwa
upoważniającego Jacka Stodulskiego do złożenia oferty w imieniu Radosława Mamet w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy. Wykonawca Mercury w tym zakresie nie był wzywany do
uzupełniania. Izba stoi także na stanowisku, że fakt zadośćuczynienia jednoznacznemu
wezwaniu zamawiającego do złożenia oświadczenia o udostępnieniu zasobu
potwierdzającego doświadczenie w zakresie wykonywania odwiertów (poz. 7 wykazu) przez
Radosława Mamet dla firmy Mercury, nie może być interpretowane na niekorzyść
wykonawcy i stanowić dowodu na to, ze ofertę złożyła wyłącznie firma Mercury, zwłaszcza,
że sam zamawiający nie dostrzegł braku konsekwencji w swoim wezwaniu, gdyż nie wzywał
do uzupełnienia takiego zobowiązania w zakresie pomp ciepła, które również były objęte
doświadczeniem wykazywanym za pomocą referencji wystawionych Radosławowi Mamet –
poz. 3 i 6 wykazu. Wykonawcy mają prawo działać w zaufaniu do zamawiającego i nie
muszą każdorazowo domagać się wyjaśnienia podstaw czynności podjętych wobec nich
przez zamawiającego. Izba ponadto zauważa, że ewentualne nie wyartykułowanie przez
wykonawcę Mercury, że uważa wezwanie za zbędne, nie może być przedmiotem
rozpoznania przez Izbę bo zaniechania wykonawców nie podlegają ocenie Izby, Izba bada
jedynie zgodność z ustawą czynności i zaniechań zamawiającego. Na marginesie jedynie
Izba zauważa, że dla wykonawcy Mercury nie złożenie żądanego przez zamawiającego
dokumentu i wdanie się w polemikę z zamawiającym mogłoby spowodować zatrzymanie
wadium w trybie art. 46 ust. 4a ustawy. Mając to na uwadze zarzut naruszenia art. 7 ust. 1
ustawy częściowo potwierdził się.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 3 ustawy nakazujący udzielenie
zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy,

Zarzut zasługuje na uwzględnienie, gdyż zamawiający dokonał wyboru jako
najkorzystniejszej oferty, która powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
2 ustawy, czym naruszył art. 7 ust. 3 ustawy.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 192 ust. 1, 2 i 3 pkt
1 ustawy.

O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp. Odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę, kosztami postępowania w sprawie
należało więc obciążyć zamawiającego. Izba obciążyła zamawiającego obowiązkiem zwrotu
odwołującemu Wachelce kosztów postępowania w wysokości uiszczonego wpisu zgodnie z
§ 3 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 5 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaju
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. (Dz. U. Nr 41, poz. 238).Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia
wykonawcy Kobeszko, pomimo, iż złożył on nieprawdziwe informacje dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie w zakresie podniesionego w uzasadnieniu stanu
faktycznego i prawnego tj. dotyczącego kierownika robót sanitarnych. Izba wprawdzie
zgadza się z odwołującym Mercury, że wykonawca Kobeszko złożył nieprawdziwe
informacje, co do doświadczenia zawodowego w poz. 2 wykazu osób tj. Jacka Luterka
proponowanego na stanowisko kierownika robót sanitarnych tj. w zakresie pierwszego

wykazanego doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych na zadaniu
„Remont kotłowni wraz z przyłączami i sieciami zewnętrznymi w Areszcie Śledczym w
Międzyrzeczu”
. O tym, że podane moce znamionowe kotłów, oraz łączna moc kotłowni nie
odpowiada rzeczywistości świadczą dowody zgromadzone w postępowaniu tj. projekt
wykonawczy Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu, pisma Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Szczecinie kierowane do Zakładu Usługowego „Kobeszko&Syn” sp. j. firmy
Wachelka, odwołującego Mercury, a także wyjaśnienia wykonawcy Kobeszko złożone w dniu
18 czerwca 2012r. Z tych dokumentów wynika w sposób jednoznaczny, że w rzeczywistości
w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu zainstalowano kocioł 250 kW do istniejących dwóch
kotłów o mocy 250 kW każdy działających w układzie jako kocioł o mocy 500 kW, a nie jak
podał wykonawca Kobeszko 3 kotły o mocy 450 kW każdy o łącznej mocy 1,35MW. Tym
samym informacja zawarta w doświadczeniu nr 1 w poz. 2 była niezgodna z
rzeczywistością, czyli nieprawdziwa. Izba w tym zakresie podtrzymuje swoje wywody
poczynione do zarzutu pierwszego w odwołaniu wykonawcy Wachelka w sprawie sygn. akt
KIO 1257/12. Jednocześnie Izba stoi na stanowisku, że złożenie tej nieprawdziwej informacji
nie miało wpływu na wynik postępowania, gdyż wykonawca Kobeszko wykazał wymagane
dla kierownika robót sanitarnych nr 1 doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót
sanitarnych przy realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była
budowa lub przebudowa kotłowni gazowej o wydajności, co najmniej 1 MW poprzez
doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Robót Sanitarnych na zadaniu
„Termomodernizacja w zakresie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. zewnętrznych sieci
cieplnych, przebudowy technologii kotłowni lokalnej, wykonania instalacji kolektorów
słonecznych i pomp ciepła, w których zakresie mieściła się budowa kotłowni lokalnej (kotły
gazowo-olejowe o mocy 2x775kW). Izba uznała bowiem, że w siwz zamawiający wymagał
wykazania spełniania warunku dysponowania potencjałem kadrowym poprzez złożenie
wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz ten należało sporządzić według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ. Z wzoru wynika, że należało podać stanowisko, imię i
nazwisko, doświadczenie – należało podać dokładne informacje, pozwalające jednoznacznie
stwierdzić, czy wykonawca spełnia odpowiedni warunek określony w rozdziale V pkt
1.3.siwz, podstawę do dysponowania osobą, oświadczenie, że osoba, która będzie
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia określone w
rozdziale V1.3 siwz. Zatem zamawiający nie wymagał podawania informacji takich jak
wynika to z rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów w odniesieniu do wykazu robót
budowlanych tj. przedmiotu roboty, odbiorcy, wartości, dat wykonania. Wyraźnie
zamawiający wskazał natomiast, że wymaga podania informacji pozwalający na
jednoznaczne stwierdzenie spełniania takiego warunku i te informacje wykonawca Kobeszko
podał w poz. 3 wskazując, że kierownik posiada doświadczenie w budowie kotłowni lokalnej
określonej mocy oraz w instalacji pomp ciepła o łącznej mocy 770 kW. Informacje te
pozwalały jednoznacznie na ocenę czy wykonawca spełnia warunek dysponowania
kierownikiem robót sanitarnych o określonym doświadczeniu. Co do zarzutu, że wykazane w
poz. 2 pkt 3 doświadczenie nie odpowiada swoim rodzajem wymaganiu zamawiającego
wynikającym z rozdziału V pkt. 1.3. siwz gdyż dotyczy kotłów olejowo-gazowych, a
zamawiający w opisie sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu wymagał
doświadczenia przy robotach związanych z kotłami gazowymi, to Izba uważa zarzut za
niezasadny. Bezsporne jest, że zamawiający w siwz wymagał od kierownika robót
sanitarnych nr 1 doświadczenia w robotach budowlanych związanych w kotłami gazowymi.
Zamawiający nie poczynił postanowień przy opisie sposobu spełniania warunku, które
mogłyby sugerować wykonawcom, że mogą wykazywać się doświadczeniem dotyczących
innych rodzajów kotłów. Zamawiający również na etapie zadawania pytań do siwz nie
wyjaśniał tej kwestii. Nie oznacza to jednak w ocenie Izby, że w sytuacji wykazania innego
doświadczenia tj. dotyczącego kotłów olejowo – gazowych, zamawiający oceniając
spełnianie tego warunku musiał mieć na względzie dyrektywę interpretacyjną wynikającą z
art. 22 ust. 4 ustawy. Zgodnie z tym wymogiem ustawowym opis sposobu spełniania
warunku udziału w postępowaniu musi być związany z przedmiotem zamówienia i do niego
proporcjonalny. Przedmiotem niniejszego postępowania, (co wynika wprost z nazwy I części
zamówienia) są m. in. roboty budowlane związane z budową nowego źródła ciepła opartego
o kotły gazowo-olejowe. Tym samym warunek wymagający doświadczenia przy robotach
budowlanych dotyczących kotłów gazowych jest związany z przedmiotem zamówienia i do
niego proporcjonalny, zatem warunek ten wyznacza minimalne wymagania zamawiającego,
jakim musi podołać wykonawca dobierając sobie kadrę. Jednak nie sposób podzielić
stanowiska odwołującego Mercury, że wykazanie się doświadczeniem dokładnie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia co do rodzaju kotła, może być uznane za
niespełnienie warunku udziału w postępowaniu. Gdyż rozumując ad minori ad maius to,
skoro można wykazać się czymś mniej odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, to na
pewno można wykazać się czymś bardziej odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Z
tego względu Izba uznała, że doświadczenie Jacka Luterka opisane w pkt. 3 poz. nr 2
odpowiada wymaganiom zamawiającego określonym w rozdziale V pkt. 1.3. siwz. Z tego
względu Izba stwierdziła, że wymagania postawione w siwz, co do dokumentowania
doświadczenia osób, którymi wykonawca dysponuje, nie pozwalają na uwzględnienie
zarzutu, że złożona w poz. 2 pkt. 1 wykazu osób w ofercie Kobeszko informacja miała wpływ
na wynik postępowania. Tym samym zarzut naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy w
odniesieniu do podniesionego zarzutu dotyczącego doświadczenia kierownika robót
sanitarnych nie potwierdził się, a Izba jedynie na marginesie zauważa, ze zgodnie z art. 192
ust. 2 ustawy jest związana granicami postawionych zarzutów, tym samym nie mogła
oceniać innych okoliczności faktycznych i prawnych wynikających ze złożonego przez
wykonawcę Kobeszko wykazu osób.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy poprzez zaniechanie
wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykonawcy
Kobeszko pomimo, iż nie wykazał on spełniania warunków udziału w postępowaniu w
zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zarzut naruszenia
przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
Kobeszko, pomimo, iż wykonawca ten podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

Zarzut zasługuje na uwzględnienie. Bezsporne jest, że rozdziale V pkt 1.3. siwz zamawiający
opisał że wymaga od wykonawców dysponowania kierownikiem robót sanitarnych nr 1 i
kierownikiem robót sanitarnych nr 2 o różnych zakresach doświadczeń tj. pierwszy miał mieć
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych przy realizacji, co najmniej
jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub przebudowa kotłowni gazowej
o wydajności, co najmniej 1 MW, a drugi w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych
przy realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub
przebudowa instalacji pomp ciepła o wydajności, co najmniej 200 kW. Bezsporne jest
również to, że wykonawca Kobeszko wykazał w wykazie osób jedną osobę na stanowisko
kierownika robót sanitarnych tj. Jacka Luterka w poz. 2 wykazu. Sporna pomiędzy stronami
jest natomiast wykładnia postanowień siwz. Zamawiający uważa, ze przez sformułowane w
rozdziale V pkt. 1.3. siwz wymagania nie nakazał wykonawcom wykazania się dwoma
kierownikami robót sanitarnych, a rozróżnienie to wprowadził tylko dla zaprezentowania
swojego stanowiska, że dopuszcza sprawowanie funkcji kierownika robót sanitarnych przez
dwie osoby. Natomiast odwołujący Mercury i przystępujący Wachelka uważali, że to
postanowienie siwz wskazuje w sposób jednoznaczny na konieczność wykazania się dwoma
kierownikami robót sanitarnych o różnych doświadczeniach. Izba podziela stanowisko
odwołującego Mercury. W ocenie Izby wykładnia dokonana przez zamawiającego na
rozprawie rozdziału V pkt.1.3. siwz nie wynika z literalnego brzmienia tego postanowienia
siwz. Wyraźnie bowiem zamawiający wyróżnił dwóch kierowników robót sanitarnych nr 1 i nr
2. W siwz brak jest jakiejkolwiek dyrektywy interpretacyjnej pozwalającej wykonawcy na
przyjęcie, że w wypadku gdyby kierownik robót sanitarnych którym wykonawca dysponuje
łączył w ramach posiadanego doświadczenia oba wymagania zamawiającego, to może być
przedstawiony tylko jednej kierownik robót sanitarnych. Stanowisko zamawiającego nie ma
odzwierciedlenia w postanowieniach siwz, gdyż zamawiający nie rozróżniał kierowników
robót jedynie z uwagi na doświadczenie, ale dla każdego z nich opisał osobo także
uprawnienia i wymagania dodatkowe takie jak znajomość języka polskiego. W ocenie Izby
postanowienia siwz w swoim brzmieniu są jednoznaczne i czytelne – wymagano dwóch
kierowników robót sanitarnych o określonych uprawnieniach, doświadczeniu i dodatkowych
umiejętnościach i jako takie zgodnie z rzymską zasadą clara non sunt interpretanda nie
wymagały wykładni. Z tego względu Izba nadała prymat wykładni językowej wynikającej
wprost z postanowień siwz, nad wykładnią celowościową dokonywaną przez zamawiającego
na etapie oceny ofert, o której mówi na rozprawie. Niezależnie od tego, jaki cel
zamawiającemu przyświecał przy opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, w
zamówieniu publicznym najistotniejsze jest to jak mogli postanowienia siwz odebrać i
zrozumieć wykonawcy. Tym samym Izba uważa, że w sytuacja jasnych i nie budzących
wątpliwości postanowień siwz nie można uwzględniać niewynikających z postanowień siwz
celów, jakie chciał zrealizować zamawiający, a których nie wyartykułował w tych
postanowieniach. Izba dodatkowo zauważa, że w Harmonogramie . finansowo – rzeczowym
zamawiającego w pkt. 2.2.1 zakup i montaż źródła ciepła – część kotłowa i w pkt.2.2.2 –
zakup i montaż źródła ciepła – pompy ciepła oba te zakresy robót zostały przewidziane do
realizacji w tym samym okresie czasu tj. w IV kwartale 2012r., co także mogło utwierdzać
wykonawców w przekonaniu nad koniecznością osobnego kierowania robotami sanitarnymi
związanymi z montażem kotłów i osobnego związanego z montażem pomp. Mając powyższe
na uwadze, Izba uznała, że wykonawca Kobeszko przedstawiając tylko jednego kierownika
robót sanitarnych nie spełnił wymagań siwz postawionych w rozdziale V pkt.1.3. siwz. Nie
można wobec tego wykonawcy zastosować dobrodziejstwa art. 26 ust. 3 ustawy, gdyż
zgodnie z tym przepisem nie wzywa się do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów na
potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, w sytuacji, gdy oferta wykonawcy
i tak podlegałaby odrzuceniu z innych przyczyn, co ma miejsce w przedmiotowej sprawie.
Oferta wykonawcy Kobeszko powinna bowiem zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy, gdyż załączony do niej harmonogram szczegółowy wykonawcy nie odpowiada
treści siwz wynikającej z rozdziału X pkt. 10.7 ustalonej wykładnią autorską zamawiającego
w odpowiedzi na pytanie 19 w informacji nr 4 do siwz. Z tych względów izba uznała, że
zamawiający zaniechał wykluczenia wykonawcy Kobeszko i odrzucenia jego oferty na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy, a co za tym idzie naruszył te
przepisy ustawy.
Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w zakresie
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, pomimo, iż wykonawca
Kobeszko nie wykazał spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do realizacji
zamówienia.

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Wprawdzie Izba ustaliła, że wykonawca Kobeszko
nie wykazał się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu w zakresie potencjału
osobowego tj. nie wykazał się dysponowaniem drugim kierownikiem robót sanitarnych oraz
nie był w tym zakresie wzywany do uzupełnienia dokumentów, to z uwagi na treść art.26 ust.
3 in fine ustawy zamawiający nie dopuścił się naruszenia tego przepisu. Wykonawcy nie
wzywa się bowiem do uzupełniania oświadczeń lub dokumentów składanych na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w sytuacji, gdy oferta
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu z innych powodów. Izba zwraca uwagę, że fakt
skierowania odwołań do łącznego rozpoznania nie upoważnia Izby do odstąpienia od
rozstrzygnięcia zarzutu poszczególnego z odwołań połączonych. Izba ma jednak obowiązek
uwzględniać stan rzeczy ustalony w toku postępowania. W przedmiotowej sprawie bowiem
Izba w sprawie sygn. akt KIO 1257/12 uznała, że ustalony stan faktyczny wskazuje na
konieczność odrzucenia oferty Kobeszko z postępowania a zatem zachodzi przesłanka
negatywna zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy i wykonawca Kobeszko nie może zostać
wezwany do uzupełnienia dokumentów, ale powinien podlegać wykluczeniu z postępowania.
Z tych względów Izba uznała, że zamawiający nie naruszył art. 26 ust. 3 ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 ustawy przez prowadzenie
postępowania w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w związku z wyborem jako
najkorzystniejszej oferty wykonawcy, który nie spełnia warunków udziały w postępowaniu
oraz który złożył nieprawdziwe informacje.

Zarzut potwierdził się. Zamawiający dokonał wyboru spośród oferty ważnych i ofert, które
powinny podlegać odrzuceniu. Tym samym zamawiający naruszył zasadę równego
traktowania stron o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 192 ust. 1, 2 i 3 pkt
1 ustawy.

O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp. Odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę, kosztami postępowania w sprawie
należało więc obciążyć zamawiającego. Izba obciążyła zamawiającego obowiązkiem zwrotu
odwołującemu Wachelce kosztów postępowania w wysokości uiszczonego wpisu zgodnie z
§ 3 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 5 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaju
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący: ……………………

Członkowie: …………………….

…………………….

Na podstawie pliku 2012_1257_1262.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 1257/12,KIO 1262/12

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń