WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 51/12


WYROK

z dnia 23 stycznia 2012 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Brzeska

Protokolant: Łukasz Listkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołania
wniesionego w dniu 9 stycznia 2012 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia: G4S Secure Solutions (Polska) Sp. z o.o., G4S Manned
Security (Polska) S. A., G4S Security Systems (Polska) Sp. z o.o., adres dla
pełnomocnika: ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez
Komendę Portu Wojennego w Świnoujściu, ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście.

orzeka:


1. Oddala odwołanie;

2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia: G4S Secure Solutions (Polska) Sp. z o.o., G4S Manned
Security (Polska) S. A., G4S Security Systems (Polska) Sp. z o.o., adres dla
pełnomocnika: ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa i:

1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr.
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: G4S Secure Solutions
(Polska) Sp. z o.o., G4S Manned Security (Polska) S. A., G4S Security

Systems (Polska) Sp. z o.o., adres dla pełnomocnika: ul. Prosta 69, 00-838
Warszawa tytułem wpisu od odwołania,
2) zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: G4S Secure Solutions (Polska) Sp. z o.o., G4S Manned
Security (Polska) S. A., G4S Security Systems (Polska) Sp. z o.o., adres dla
pełnomocnika: ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa kwotę 3600 zł 00 gr. (słownie:
trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) na rzecz Komendy Portu Wojennego
w Świnoujściu, ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście stanowiącą koszty strony
poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 119, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Przewodniczący:

……………………


Uzasadnienie

Zamawiający – Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu, ul. Steyera 28, 72-600
Świnoujście prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655, z późn. zm.) (zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie
zamówienia na: „Całodobową, bezpośrednią, fizyczną ochronę mienia i osób mieszczących
się w obiektach KPW Świnoujście"
.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich w dniu 31 października 2011 r. oraz opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 3 listopada 2011 r. pod numerem 2011/S 211-344847.

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: G4S Secure
Solutions (Polska) Sp. z o.o., G4S Manned Security (Polska) S. A., G4S Security Systems
(Polska) Sp. z o.o., adres dla pełnomocnika: ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa (zwani dalej:
„Odwołującym”) w dniu 9 stycznia 2012 r. (data wpływu do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej) złożyli odwołanie na czynności Zamawiającego polegające na:
- wykluczeniu Odwołującego z postępowania z uwagi na niewykazanie przez niego
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a w konsekwencji odrzucenie jego oferty,
- wyborze jako najkorzystniejszej na zadanie 1 oferty złożonej przez Spółkę Sekret Ochrona
Osób i Mienia W. Głowacki i T. Wożniak Sp. j, zaś na zadanie nr 2, 3 i 4 oferty złożonej przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Gustaw Securitas System Sp. z o.o. i
Zakład Usług Ochrony Osób i Mienia „Konwój- Security" Sp. z o.o.,
- unieważnieniu niniejszego postępowania z uwagi na fakt, iż cena wybranych ofert
przekracza kwoty, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu w odwołaniu naruszenie następujących
przepisów ustawy:
1) art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp poprzez błędne przyjęcie, że Odwołujący nie wykazał
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w sytuacji, gdy prawidłowa analiza dokumentów
przedłożonych przez Odwołującego wraz z ofertą i w jej uzupełnieniu wskazuje, iż każda ze
spółek odwołujących się posiada uprawnienia do wykonywania czynności niezbędnych do
należytego wykonania przedmiotu zamówienia (uprawnienie do korzystania z częstotliwości
radiowych),

2) art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru ofert, które nie
stanowią ofert najkorzystniejszych w rozumieniu przepisów Pzp, co narusza jednocześnie
zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
3) art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez unieważnienie postępowania w sytuacji, gdy
cena najkorzystniejszej z ofert niepodlegających odrzuceniu, tj. oferty złożonej przez
Odwołującego, jest niższa niż kwota, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym, Odwołujący wniósł o:
- nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności polegającej na unieważnieniu
niniejszego postępowania,
- nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z
postępowania i odrzucenia jego oferty,
- nakazanie Zamawiającemu ponowne badanie i ocenę ofert i dokonanie wyboru, jako oferty
najkorzystniejszej, oferty Odwołującego.

W dniu 30 grudnia 2011 r. Zamawiający zawiadomił wykonawcę m. in. o wykluczeniu
go z postępowania jak również o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Powyższe czynności Zamawiającego stały się przedmiotem odwołania, wniesionego
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: G4S Secure
Solutions (Polska) Sp. z o.o., G4S Manned Security (Polska) S. A., G4S Security Systems
(Polska) Sp. z o.o., adres dla pełnomocnika: ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa.

Następnie Izba ustaliła, że do niniejszego postępowania po stronie Zamawiającego
nie zgłosił przystąpienia w terminie żaden z wykonawców.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz
postanowienia SIWZ, ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: G4S Secure Solutions (Polska) Sp. z o.o., G4S Manned Security (Polska)
S. A., G4S Security Systems (Polska) Sp. z o.o., adres dla pełnomocnika: ul. Prosta 69,
00-838 Warszawa jak również oświadczenia i stanowiska stron postępowania złożone
w trakcie rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie, wobec nie stwierdzenia na posiedzeniu niejawnym braków formalnych
oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu
na brak przesłanek uzasadniających odrzucenie odwołania Izba przeprowadziła rozprawę
merytorycznie je rozpoznając.

Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Izba ustaliła również, że wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym
miało miejsce w dniu 9 stycznia 2012 r.

Następnie Izba ustaliła, że do niniejszego postępowania po stronie Zamawiającego
nie zgłosił przystąpienia w terminie żaden z wykonawców.

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, oświadczenia
i stanowiska stron oraz uczestnika postępowania przedstawione podczas rozprawy, Izba
uznała, iż odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności Izba rozpatrzyła zarzut naruszenia art. 24 ust. 2 pkt pkt 4
ustawy Pzp poprzez wykluczenie Odwołującego z postępowania ponieważ Odwołujący nie
załączył do oferty pozwolenia na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo
odbiorczych pracujących w sieci typu monitorowania systemów alarmowych wydane przez
podmiot uprawniony.
Odwołujący wskazywał, iż w wyniku wezwania do uzupełnienia przedłożył pozwolenie
wystawione na firmę G4S Holdings Polska Sp. z o.o.- spółkę matkę.
Izba ustaliła, że Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała, między
innymi następujące postanowienia:
Rozdział IV „Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu”

1. W celu wykazania spełnienia warunków przez Wykonawcę, warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązany jest on dołączyć do złożonej na
formularzu oferty:
1) W zakresie potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania
określonej działalności m. in. następujące dokumenty:
c) pozwolenie na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo
odbiorczych pracujących w sieci typu monitorowania systemów alarmowych wydane
przez uprawniony podmiot, obejmujące swym zasięgiem rejon m. Świnoujście

(dotyczy zadań nr 1, 2, 3 i 4) oraz/lub m. Kołobrzeg (dotyczy zadania nr 5),
wyszczególnione w warunkach wykorzystywania częstotliwości, Konsorcjum – w/w
składa każdy z członków.
Pozwolenie z dnia 14 listopada 2011 r. przedłożone w wyniku uzupełnienia
dokumentów „Pozwolenie radiowe RRL/A/F/0355/2011 udzielone zostało wnioskodawcy:
G4S Holdings (Polska) Sp. z o.o., zaś podmiotem biorącym udział w niniejszym
postępowaniu byli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: G4S
Secure Solutions (Polska) Sp. z o.o., G4S Manned Security (Polska) S. A., G4S Security
Systems (Polska) Sp. z o.o., adres dla pełnomocnika: ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa.
Ponadto pozwolenie wskazywało, iż: „Uprawnienia wynikające z niniejszego
pozwolenia radiowego, z inicjatywy podmiotu wykorzystującego częstotliwości, mogą być
przenoszone na inne podmioty w trybie art. 122 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
Odwołujący powoływał się również na treść Porozumienia o współpracy z dnia 27
maja 2009 r., z którego wynikało, że partner - G4S Holdings (Polska) Sp. z o.o. dołoży
wszelkich starań mających na celu umożliwienie pozostałym partnerom świadczenie usług
obejmujących swoim zakresem usługi wymagające pozwolenie telekomunikacyjnego przez
partnerów przedmiotowej umowy, w każdym przypadku zaistnienia jakiejkolwiek
konieczności lub potrzeby posiadania przedmiotowego pozwolenia przez któregokolwiek z
partnerów.
W oparciu o powyższe Izba zważyła co następuje:
Na wstępie Izba zauważa, że podziela pogląd wyrażany w orzecznictwie KIO, iż
uprawnienie wykonawcy do opierania się na potencjale podmiotów trzecich przy
wykazywaniu spełniania warunków dotyczy jedynie niektórych spośród wymienionych w art.
22 ust. 1 ustawy warunków udziału. Jak wynika z art. 26 ust. 2b ustawy, uprawnienie to nie
obejmuje warunku posiadania uprawnień. W tym zakresie Zamawiający może wymagać
wykazania spełnienia powyżej wskazanych dwóch warunków bezpośrednio od wykonawcy
ubiegającego się o zamówienie publiczne i dokonywać oceny spełniania powyższego
warunku na dzień składania ofert.
W świetle dyspozycji art. 22 ust. 1 oraz 26 ust. 2b ustawy w ocenie Izby należy
zgodzić się z Zamawiającym, iż niedopuszczalnym byłoby uznanie pozwolenia
przedłożonego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: G4S
Secure Solutions (Polska) Sp. z o.o., G4S Manned Security (Polska) S. A., G4S Security
Systems (Polska) Sp. z o.o. a wystawionego na inny podmiot, t.j. wnioskodawcę - G4S
Holdings (Polska) Sp. z o.o., gdyż w świetle przepisów ustawy, Zamawiający może wymagać
wykazania spełnienia warunku posiadania uprawnień bezpośrednio od wykonawcy
biorącego udział w postępowaniu – t.j. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: G4S Secure Solutions (Polska) Sp. z o.o., G4S Manned Security (Polska) S. A.,

G4S Security Systems (Polska) Sp. z o.o., zaś wykonawca wykazujący spełnienie warunku z
art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie może powoływać się na potencjał podmiotu trzeciego – w
tym przypadku - G4S Holdings (Polska) Sp. z o.o.
Jednakże niezależnie od powyższego, Izba zwróciła również uwagę na
następującego okoliczności:
Co do argumentacji Odwołującego, iż pozwolenie wskazywało, iż: „Uprawnienia
wynikające z niniejszego pozwolenia radiowego, z inicjatywy podmiotu wykorzystującego
częstotliwości, mogą być przenoszone na inne podmioty w trybie art. 122 ustawy Prawo
Telekomunikacyjne”
należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 122 ustawy Prawo
Telekomunikacyjne przeniesienie uprawnień wymaga w pierwszej kolejności czynności
cywilnoprawnej (pomiędzy podmiotem uprawnionym z rezerwacji i podmiotem przejmującym
częstotliwości), które dopiero będą prowadziły do uruchomienia postępowania
administracyjnego. W świetle art. 122 ustawy Prawo telekomunikacyjne wniosek do Prezesa
UKE może być złożony w wyniku dowolnych czynności dokonywanych pomiędzy podmiotem
przekazującym i przejmującym uprawnienia. Jednak warunkiem uruchomienia postępowania
administracyjnego jest złożenie wniosku przez podmiot uprawniony z rezerwacji. Ponadto
wniosek musi również wskazywać podmiot przejmujący. Podmiot przejmujący powinien
wyrazić pisemną zgodę na przejęcie uprawnień i obowiązków, jednak uprawnienia
przechodzą na nowy podmiot dopiero w wyniku wydania decyzji administracyjnej.
W ocenie Izby po pierwsze - postanowienie wynikające z uprawnień, zacytowane
przez Odwołującego odnosi się do sytuacji hipotetycznej, ponieważ uprawnienia te mogą ale
nie muszą zostać przeniesione, na co wskazuje twierdzenie: „mogą być przenoszone na inne
podmioty (…)”
, zatem trudno stwierdzić, czy uprawnienia te zostaną przeniesione, a jeśli to
kiedy.
Po drugie – Odwołujący powołał się na porozumienie z dnia 27 maja 2009 r., które to
w świetle dyspozycji art. 122 ustawy Prawo telekomunikacyjne powinno zostać odczytane
jako czynność cywilnoprawna pomiędzy podmiotem uprawnionym z rezerwacji a
przejmującym. Jednak należy wskazać, że powyższe porozumienie przewidywało jedynie
zobowiązanie uprawnionego z rezerwacji, brak w powyższym porozumieniu wyraźnego
wyrażenia zgody przejmującego na przejęcie obowiązków.
Po trzecie, nie ulega również wątpliwości, że w świetle przepisu art. 122 ustawy
Prawo telekomunikacyjne uruchamiana jest procedura administracyjna, w wyniku której
dochodzi do wydania decyzji administracyjnej, przenoszącej uprawnienia na nowy podmiot,
zaś Odwołujący nie wykazał przede wszystkim, że podmiot uprawniony z rezerwacji
występował z wnioskiem o przeniesienie uprawnień, jak również nie wykazał, że w wyniku
wszczętej procedury wydano takową decyzję administracyjną na dzień składania ofert.

Dodatkowo, należy również pamiętać, że argumentacja Odwołującego nie może się
również ostać, gdyż spełnianie warunków udziału w postępowaniu należy oceniać na dzień
składania ofert, a Odwołujący nie wykazał że powyższy warunek spełnił, a
niewystarczającym w tej materii było powołanie się na stwierdzenie zawarte w pozwoleniu
umożliwiające dopiero w przyszłości przeniesienie uprawnień na inny podmiot.
Reasumując Izba uznała, że powyższy zarzut nie potwierdził się a Zamawiający
wykluczając Odwołującego z postępowania nie naruszył dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt 4
ustawy Pzp.
W następnej kolejności Izba rozpoznała zarzut niezgodności oferty Odwołującego
poprzez zaoferowanie w załączniku nr 10 realizacji usługi zgodnie z zakresem działania w
systemie 24 godzinnym.
Izba ustaliła, że Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała, między
innymi następujące postanowienia:
Rozdział III „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków”
:
Pkt 1. W celu prawidłowego przygotowania oferty przetargowej zaleca się:
c) przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się ze specyfikacją ochranianego
obiektu.
Załącznik nr 10 – wykonawcy mieli złożyć oświadczenie o realizacji usługi zgodnie z
zakresem działania w systemie 12 – godzinnym/24 godzinnym, zgodnie z własnym
wyborem, zaś niepotrzebną część tego oświadczenia należało skreślić.

Izba uznała, że powyższy zarzut potwierdził się, gdyż Zamawiający w SIWZ nie
określił w sposób jasny i klarowny, iż usługa ma być świadczona w systemie 12 godzinnym,
zaś jak wynikało z postanowień SIWZ wizja przewidziana specyfikacją nie była
obowiązkowa, co Zamawiający przyznał na rozprawie.
Ponadto Zamawiający wykonawcom, przy wypełnianiu załącznika nr 10 – pozostawił
swobodę w wyborze systemu w jakim ma być ona świadczona.
Izba zauważa, że w związku z przyjętą regułą w ustawie Pzp, iż przesłanek do
odrzucenia oferty, zawartych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp nie można interpretować
rozszerzająco należy uznać, że podstawa odrzucenia oferty nie może wynikach z
niedoprecyzowanych zapisów SIWZ. Izba zwraca uwagę, że podstawowym dokumentem na
podstawie, którego wykonawcy sporządzają ofertę jest Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia. Wymagania Zamawiającego co do oferowanych zamówień oraz sposobu
obliczania ceny powinny być jasno określone w SIWZ, a Zamawiający powinien oceniać
wymagania wyłącznie o kryteria i dokumenty wskazane w specyfikacji. Inne zachowanie
Zamawiającego, opierającego ocenę oferty o domniemane wymagania prowadzić może do

dowolności w ocenie złożonych ofert a w konsekwencji do złamania zasady równości i
uczciwej konkurencji oraz zasady przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Wykonawcy nie mogą pozostawać w niepewności co do kryteriów jakimi będzie
kierował się Zamawiający przy ocenie złożonych ofert. Ponadto wykonawcy winni wiedzieć
jak Zamawiający będzie oceniał oferowane przez nich zamówienie, co stanowić będzie punkt
odniesienia przy niniejszej ocenie. Zamawiający w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego zobowiązany jest do przestrzegania zarówno zasady równości i
uczciwej konkurencji ale także zasady przejrzystości postępowania wyrażonej w art. 2
Dyrektywy 2004/18 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r., w sprawie
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i
usługi, oraz w wielu przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w
szczególności w art. 36 ustawy Pzp, określającym minimum informacji niezbędnych do
przygotowania i oceny złożonych ofert. Zamawiający po otwarciu ofert nie może ich oceniać
w sposób dowolny, ale wyłącznie w taki sposób jak wynika to z treści SIWZ. Zamawiający
nie może oceniać oferty w kategoriach zgodności lub niezgodności ze swoimi intencjami,
które nie zostały w sposób jasny dookreślone w SIWZ. Opierając ocenę ofert wyłącznie o
swoje intencje doprowadzić może do dowolności, która stoi w sprzeczności z zasadami
zamówień publicznych wskazanymi w treści art. 7 ustawy Pzp. Zdaniem Izby Ustawodawca
jasno określił co powinna zawierać specyfikacja, w której to Zamawiający powinien wskazać
wykonawcom zasady, kryteria które będą stosowane przy ocenie złożonych ofert. Zasada
przejrzystości postępowania ma służyć wprowadzeniu jasnych, klarownych reguł, dzięki
którym wykonawcy będą mieli możliwość złożenia oferty w sposób prawidłowy i zgodny z
wymaganiami określonymi w SIWZ ale także będą mieli możliwość zweryfikowania oraz
skontrolowania działań podejmowanych przez Zamawiającego w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego. Zauważenia również wymaga, że odrzucając ofertę
wykonawcy Zamawiający zobowiązany jest do wskazania zarówno podstawy faktycznej jak i
podania podstawy prawnej.

Zatem wobec niedoprecyzowania zapisów SIWZ w niniejszym postępowaniu w
opisanym zakresie powyższą argumentację Zamawiającego nie można uznać jako podstawę
do odrzucenia oferty Odwołującego. Ponadto niewystarczające jest zatem stwierdzenie
Zamawiającego, że notatka z dnia 9 listopada 2011 r. z przeprowadzonej wizji miała
wskazywać, że wykonawca zobowiązał się do świadczenia usługi w systemie 12 godzinnym.
Izba zwróciła uwagę na treść tej notatki, z której wynika, że osoby w niej wskazane dokonały
jedynie wglądu do dokumentacji. Z notatki tej nie wynika, aby osoby tam wskazane
oświadczyły, że wyrażają zgodę i zobowiązują się do świadczenia jej w systemie 12
godzinnym jak twierdził Zamawiający.

Ponadto Izba uznała, że argumentacja Zamawiającego wskazująca, że urządzenia
przytoczone w pozwoleniu radiowym pracują w różnych zakresach częstotliwości i
komunikacja między nimi jest niemożliwa, jest również niewystarczająca. W piśmie z dnia 28
grudnia 2011 r. Prezes UKE nie uchylił przyznanego spółce pozwolenia, co zostało
potwierdzone w przedłożonym przez Odwołującego na rozprawie piśmie z dnia 10 stycznia
2012 r., wskazującego że na dzień 15 listopada 2011 r. kwestionowane przez
Zamawiającego pozwolenie miało moc obowiązującą.
Jednakże niezależnie od stwierdzenia przez Izbę, iż zarzut niezgodności oferty z
SIWZ (t.j. zaoferowania świadczenia usługi w systemie 24 godzinnym) potwierdził się, Izba
stwierdziła, iż odwołanie należy oddalić, uznając na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, że
stwierdzone ww. naruszenie w niniejszej sprawie nie ma wpływu na wynik postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ponieważ nie potwierdził się zarzut naruszenia przez
Zamawiającego art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, t.j. bezprawnego wykluczenia Odwołującego.
Nakazanie w niniejszej sprawie Zamawiającemu dokonania ponownej czynności badania i
oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego nie doprowadziłoby do wyboru oferty
tego wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, czyli nie zmieniłoby wyniku postępowania
bowiem wykonawca nie załączył wymaganego pkt IV ppkt 1 lit. c) SIWZ pozwolenia.
Wobec powyższego, należało również w konsekwencji uznać, że nie potwierdził się
zarzut naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji, na podstawie przepisu art. 192 ust. 1
ustawy Pzp.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania na
podstawie przepisu art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp, z uwzględnieniem przepisów
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238), w tym także co do
uzasadnionych kosztów Zamawiającego w zakresie wynagrodzenia pełnomocnika, jednakże
ograniczając ich wysokość do kwoty określonej w § 3 pkt 2 b) niniejszego rozporządzenia.

Przewodniczący:

…………………….

Na podstawie pliku 2012_0051.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 51/12

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń