WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 1657/11


WYROK
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Małgorzata Rakowska

Protokolant: Przemysław Łaciński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 sierpnia 2011 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 sierpnia 2011 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia WASKO S.A. z siedzibą
w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6 (lider konsorcjum) i GISPartner Sp.
z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-264 Wrocław, ul. Kilińskiego 30 w postępowaniu
prowadzonym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie,
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2,

przy udziale:
A. wykonawcy Intergraph Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 52 zgłaszającego swoje przystąpienie do
postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1657/11 po stronie zamawiającego,

B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Comarch S.A.
z siedzibą w Krakowie, 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 39A (lider konsorcjum)
i Apator Rector Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, 65-022 Zielona Góra,
ul. Sulechowska 1 zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego o sygn. akt: KIO 1657/11 po stronie zamawiającego,

orzeka:


1.oddala odwołanie,

2.kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6
(lider konsorcjum) i GISPartner Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-264 Wrocław,
ul. Kilińskiego 30 i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia WASKO S.A. z siedzibą
w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6 (lider konsorcjum) i GISPartner
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-264 Wrocław, ul. Kilińskiego 30 tytułem
wpisu od odwołania.

2.2. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6 (lider
konsorcjum) i GISPartner Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-264 Wrocław,
ul. Kilińskiego 30 na rzecz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
w Warszawie, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie:
trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania
odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………Uzasadnienie

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym”,
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
wszczął, w trybie przetargu ograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia na
„Implementację węzłów Infrastruktury Informacji Przestrzennej w celu zapewnienia dostępu
do danych i dokumentów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz
wytworzenie dedykowanych narzędzi do obsługi modułów mapowych”
.
Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2011 r., nr 2011/S 88-143669.
W dniu 27 lipca 2011 r. (pismem z tej samej daty) Zamawiający poinformował
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. WASKO S.A. z siedzibą
w Gliwicach (lider konsorcjum) i GISPartner Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwanego
dalej „Odwołującym”, o tym, iż jego oferta została złożona po terminie określonym
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, a więc po terminie
składania ofert.
W dniu 3 sierpnia 2011 r. (pismem z dnia 1 sierpnia 2011 r.) Odwołujący wniósł
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (wpływ pisma do Zamawiającego w dniu
3 sierpnia 2011 r.) od niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności, do których
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, tj.:
1. czynności uznania, że oferta Odwołującego
została złożona po terminie składania ofert oraz czynności zawiadomienia
Odwołującego o złożeniu oferty po terminie,
2. zaniechania czynności otwarcia oferty
Odwołującego podczas otwarcia ofert oraz zaniechania czynności podania podczas
otwarcia ofert informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, zawartych w ofercie,
zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp,
poprzez uznanie, że oferta Odwołującego została złożona po terminie składania ofert
oraz poprzez zawiadomienie Odwołującego o złożeniu oferty po terminie,
2. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 2 i 4 ustawy Pzp,
poprzez zaniechanie czynności otwarcia oferty Odwołującego podczas otwarcia ofert

oraz poprzez zaniechanie czynności podania podczas otwarcia ofert informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, zawartych w ofercie Odwołującego.
Jednocześnie Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu:
1. unieważnienia czynności zawiadomienia
Odwołującego o złożeniu oferty po terminie,
2. uznania, że oferta Odwołującego została złożona
przed upływem terminu składania ofert i poinformował o tym Odwołującego,
3. poinformowania pozostałych wykonawców, którzy
złożyli oferty, że oferta Odwołującego została złożona przed upływem terminu
składania ofert, oraz podania ww. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp, zawartych w ofercie Odwołującego.
W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in., iż w treści SIWZ nie wskazano
„dokładnej lokalizacji, np. nr pokoju czy osoby, której należy złożyć ofertę”. W dniu
27 lipca 2011 r. pracownik WASKO S.A., przed upływem terminu składania ofert, czyli na co
najmniej 15 minut przed godziną 12:00, przyjechał do siedziby Zamawiającego aby złożyć
ofertę. Po odnalezieniu odpowiedniego wejścia do budynku pracownik ustawił się w kolejce
petentów, którzy oczekiwali na wpuszczenie do budynku w biurze przepustek. Oczekiwanie
w biurze przepustek zajęło kilaka minut. Następnie poprosił o skontaktowanie się z Panią
Elżbietą T. celem odebrania oferty. A ponieważ pracownicy biura przepustek nie udało się
skontaktować z Panią Elżbietą T., wskazaną w treści SIWZ, jako osobą do kontaktów z
wykonawcami skontaktowano się z inną osobą, prosząc aby zeszła po ofertę. Po ofertę
zeszła Pani Agnieszka G., która w sekretariacie przystawiła pieczątkę z datą wpływu oraz
godziną „wpłynęło 12:02”, twierdząc iż o tej godzinie została poinformowana
o ofercie oczekującej na złożenie. Tak więc na skutek ewidentnych uchybień po stronie
pracowników Zamawiającego oferta Odwołującego została uznana za złożoną po terminie.
W dniu 3 sierpnia 2011 r. Zamawiający wezwał wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego toczącego się w wyniku wniesienia odwołania, przekazując
jednocześnie kopię odwołania (przedmiotowe pismo wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielnie zamówienia, tj. Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Apator Rector Sp.
z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, zwani dalej „konsorcjum Comarch”, oraz wykonawca
Intergraph Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „wykonawcą Intergraph”
otrzymali w tej samej dacie).
W dniu 5 sierpnia 2011 r. (pismem z tej samej daty) konsorcjum Comarch przystąpiło
do postępowania odwoławczego, po stronie Zamawiającego, przekazując kopie
przystąpienia Odwołującemu i Zamawiającemu.

W dniu 5 sierpnia 2011 r. (pismem z tej samej daty.) wykonawca Intergraph przystąpił
do postępowania odwoławczego, po stronie Zamawiającego, przekazując kopie
przystąpienia Odwołującemu i Zamawiającemu.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść SIWZ, jak również biorąc pod uwagę
oświadczenia i stanowiska Stron oraz Przystępującego złożone podczas rozprawy, skład
orzekający Izby zważył co następuje:

Izba nie znalazła podstaw do odrzucenia odwołania w związku z tym, iż nie została
wypełniona żadna z przesłanek negatywnych, uniemożliwiających merytoryczne rozpoznanie
odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, jak również stwierdziła, że wypełniono
przesłanki istnienia interesu Odwołującego w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz
możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp.

Mając na uwadze powyższe skład orzekający Izby merytorycznie rozpoznał złożone
odwołanie, uznając iż odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp nie potwierdził
się.
Izba ustaliła,iż Zamawiajacy w rozdziale XI SIWZ „Miejsce oraz termin składania
i otwarcia ofert”
zamieścił: w pkt 1 postanowienie „Termin składania ofert upływa w dniu
27.07.2011 r. o godz. 12.00.”
, natomiast w pkt 2 postanowienie „Ofertę przygotowaną
zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy przesłać lub złożyć
osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy
ul. Wspólnej 2; 00-926 Warszawa”
.
Na ofercie Odwołującego przybito pieczęć z datą i godziną wpływu „2011-7-27” oraz
„wpłynęło 12:02”.
W dniu 27 lipca 2011 r. (pismem z tej samej daty) Zamawiający poinformował
Odwołującego, iż jego oferta została złożona po terminie określonym w treści SIWZ w sekcji
XI punkt 1.
Mając na uwadze powyższe Izba zważyła co następuje:
Niewątpliwym jest, co jednoznacznie wynika z powyższych ustaleń faktycznych, iż
oferta Odwołującego wpłynęła po upływie wyznaczonego terminu składania ofert, a tak
złożoną ofertę zwraca się wykonawcy bez otwierania. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia
przedmiotowej sprawy jest więc ustalenie, o której godzinie upoważniony pracownik

Odwołującego wszedł do biura przepustek, jak również to, o której godzinie ów pracownik
skontaktował się z pracownikami Zamawiającego. Istotna jest bowiem tylko i wyłącznie
godzina, o której faktycznie złożono ofertę w miejscu wskazanym w treści SIWZ,
a mianowicie w siedzibie Zamawiającego. I mogło to być każde miejsce jego siedziby, co
sam Zamawiający przyznał na rozprawie, konsekwentnie podkreślając, iż złożenie oferty
w którymkolwiek z pokoi jego siedziby, przesądzałoby o skutecznym złożeniu oferty. Treść
postanowień SIWZ w tym zakresie jest jednoznaczna i spójna z wyjaśnieniami
Zamawiającego złożonymi na rozprawie, a ich treści Odwołujący wcześniej nie
kwestionował. Za złożenie oferty w terminie należy więc uznać jej dostarczenie do siedziby
Zamawiającego. Za siedzibą Zamawiającego nie może być uznane biuro przepustek. Biuro
przepustek jest to bowiem miejsce, w którym osoby przybywające do określonym instytucji
(m.in. Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, MSWiA, Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego), a więc i do siedziby Zamawiającego, zobowiązani są poddać się określonym
procedurom obowiązującym wszystkich wchodzących na teren urzędów centralnych, w tym
obsługiwanych przez to konkretne biuro przepustek. Tym samym przybycie - wejście do
biura przepustek nie może być traktowane jako jednoznaczne ze złożeniem oferty.
Podkreślenia wymaga i okoliczność, że i ten termin (godzina przybycia do biura przepustek)
– jak wynika z szeregu oświadczeń Odwołującego, jak i jego pracownika upoważnionego do
złożenia oferty – nie jest jednoznaczny. Odwołujący wskazuje, iż było to „na co najmniej 15
minut przed 12:00”
(str. 8 odwołania). Z oświadczeń pracownika biura przepustek (Pani Ewy
G.) oraz firmy ochroniarskiej (SOLID SECURITY Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie) wynika, iż było to „przed godz. 12:00”. Natomiast Pan Jarosław K.
pracownik Odwołującego, który upoważniony był do złożenia oferty i który faktycznie tam był,
w złożonym Zamawiającemu piśmie oświadczył, iż w biurze przepustek „pojawił się (...) o
godzinie 11:58”
. Godziny wskazanej w tym oświadczeniu – wbrew twierdzeniom
Odwołującego – nie można traktować jako pomyłki powstałej pod wpływem zdenerwowania.
Złożone jest ono bowiem przez osobę, która bezpośrednio uczestniczyła w określonych
zdarzeniach. O godzinie tej (11:58) pracownik Odwołującego faktycznie więc przebywał
w biurze przepustek, a nie w siedzibie Zamawiającego, zresztą sam Odwołujący wskazał
w treści odwołania, iż już oczekiwanie w kolejce petentów zajęło mu kilka minut. Tak więc nie
można dać wiary złożonym oświadczeniom, gdyż pozostają one z sobą w sprzeczności.
Oferta Odwołującego została złożona po terminie i bez znaczenia – w ocenie Izby – są
przyczyny opóźnienia. To Odwołujący, będąc profesjonalistą, wielokrotnie biorąc udział
w postępowaniach przetargowych powinien był dołożyć należytej staranności przy
terminowym złożeniu oferty, a niewątpliwie tego nie uczynił.

Ciężar dowodu, zgodnie z art. 6 k.c. – wbrew twierdzeniom Odwołującego -
spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, a Odwołujący nie wykazał, iż
jego oferta faktycznie została złożona przed upływem terminu składania ofert.
Tym samym Izba uznała, iż Zamawiający prawidłowo uczynił, uznając iż oferta
Odwołującego została złożona po upływie terminu składania ofert.

Wobec powyższego nie potwierdził się także zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw.
z art. 86 ust. 2 i 4 ustawy Pzp podnoszony jako konsekwencja zarzutu naruszenia art. 7 ust.
1 w zw. z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz § 5
ust. 3 pkt 1) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym
i sposobu ich rozliczania (tj.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj. stosownie do
wyniku postępowania, uwzględniając koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika Zamawiającego na podstawie faktury złożonej do akt sprawy i ograniczając je
do wysokości 3 600,00 zł.

Przewodniczący: ……………

Na podstawie pliku 2011_1657.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 1657/11

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń