WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 754/11


WYROK
z dnia 22 kwietnia 2011 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aneta Mlącka

Protokolant: Łukasz Listkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2011 r. odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2011 r. przez Zbigniewa Gierańczyka
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Wnętrzarskie Utrzymanie
Zieleńców Zbigniew Gierańczyk Zakład Pracy Chronionej, 93-267 Łódź, ul. Deotymy
3/15 w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 16

przy udziale wykonawcy DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul.
NMP 5e zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego

orzeka:


1. Oddala odwołanie

2. kosztami postępowania obciąża Zbigniewa Gierańczyka prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą Usługi Wnętrzarskie Utrzymanie Zieleńców Zbigniew
Gierańczyk Zakład Pracy Chronionej, 93-267 Łódź, ul. Deotymy 3/15 i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Zbigniewa
Gierańczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi
Wnętrzarskie Utrzymanie Zieleńców Zbigniew Gierańczyk Zakład Pracy
Chronionej, 93-267 Łódź, ul. Deotymy 3/15 tytułem wpisu od odwołania,
2.2. zasądza od Zbigniewa Gierańczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą Usługi Wnętrzarskie Utrzymanie Zieleńców Zbigniew Gierańczyk Zakład

Pracy Chronionej, 93-267 Łódź, ul. Deotymy 3/15 na rzecz Zakładu Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie,
35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 16 kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące
sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Przewodniczący: ……………


Uzasadnienie

Zamawiający Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w
Rzeszowie prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie kompleksowej
usługi sprzątania obiektów ZOZ MSWIA w Rzeszowie". Ogłoszenie o zamówieniu ukazało
się w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich pod numerem 2010/S 169-259410.
Odwołujący wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec czynności
dokonania wyboru oferty firmy DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o., czynności
zaniechania odrzucenia oferty firmy DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. jako oferty
niezgodnej z SIWZ, nieważnej na podstawie odrębnych przepisów, czynności odrzucenia
oferty firmy Usługi Wnętrzarskie Utrzymanie Zieleńców Zbigniew Gierańczyk ZPChr na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołujący zarzucił
Zamawiającemu naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych, w tym naruszenie art.
7 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 89 ust. 1 pkt. 2 i pkt.8, art.89 ust. 1 pkt.2.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia
czynności odrzucenia oferty Odwołującego, unieważnienia czynności wyboru oferty firmy
DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o., odrzucenia oferty DGP Dozorbud Grupa Polska Sp.
z o.o., dokonania wyboru oferty Odwołującego, jako najkorzystniejszej w przedmiotowym
postępowaniu.

Zgodność oferty odwołującego z przedmiotowym SIWZ była już przedmiotem rozprawy
przed KIO - odwołanie uprzednio wniosła firma DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o.
żądając odrzucenia oferty odwołującego jako oferty niezgodnej z SIWZ. Izba w wyroku sygn.
akt KIO 2371/10 ustaliła, iż skoro Plan Higieny był dokumentem żądanym wraz z ofertą,
można się było spodziewać, że na jego podstawie Zamawiający będzie weryfikował, czy
treść oferty wykonawcy jest zgodna z wymogami określonymi w SIWZ. Izba uznała, iż brak
weryfikacji przez Zamawiającego Planu Higieny narusza art. 7 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych. W związku z powyższym Izba nakazała Zamawiającemu dokonanie
powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w tym w szczególności ponownego
zweryfikowania treści oferty pod kątem zgodności z SIWZ. Izba uznała, iż jest możliwość
wyjaśnienia w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych kwestii zgodności
oferty Odwołującego (w niniejszym postępowaniu) z treścią SIWZ. Zamawiający zwrócił się
do Odwołującego z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii: 1) kwestię przeprowadzenia
kontroli w odniesieniu do mycia kaczek, basenów, misek nerkowatych, miedniczek dla
chorych, słojów z płynami ustrojowymi wykonywanych w pomieszczeniach strefy IV ciągłego

skażenia (str. 82 oferty), a w szczególności jak często kontrola ta będzie przeprowadzana 2)
kwestię opróżniania worków z odzieżą roboczą pracowników w strefie IV (str. 82 oferty) a w
szczególności czy czynność ta została przewidziana w złożonej ofercie. Jeśli tak, to z jaka
częstotliwością będzie realizowana 3) kwestię dezynfekcji stolików przyłóżkowych i ram
łóżek (str. 78 oferty) a w szczególności z jaką częstotliwością czynności te będą
wykonywane 4) kwestię serwisowania WC biorąc pod uwagę zapisy Załącznika nr 10 do
SIWZ, a w szczególności jak wykonawca zamierza realizować usługę serwisu i z jaką
częstotliwością. Odwołujący złożył wyjaśnienia we wskazanym terminie.
W zakresie kwestii pierwszej, Wykonawca wyjaśnił, m.in. że kaczki, baseny, miski
nerkowate, miedniczki używane na salach chorych zaliczonych do II strefy ogólnej czystości,
to te same przedmioty, które po użyciu, usunięciu z sal chorych są opróżniane, myte w
pomieszczeniach (brudowniki, sanitariaty) należących do strefy IV ciągłego skażenia. Zatem
kontrola co dwie godziny w pomieszczeniach strefy II (str. 77 oferty) jest tożsama z
wykonywaniem tych kontroli w strefie IV (ipso facto także co 2 godziny), co jest zgodne z
zapisami SWIZ. Jeżeli kaczka czy basen jest brudna w strefie II i w wyniku kontroli jest
przeniesiona do strefy IV celem umycia to podlega kontroli co 2h w strefie IV. Dodatkowo
zapis wdł. potrzeb gwarantuje kontrole i mycie sprzętu częściej niż co 2 h, co jest zgodne z
wymaganiami SIWZ.
W zakresie kwestii 2 Odwołujący wyjaśnił, że na stronie 82 oferty zaproponował w poz. 1
segregację ilościową brudnej bielizny w oddziałach i innych komórkach organizacyjnych,
przewiezienie do punktu zdawczego z częstotliwością 1 x dziennie/wg potrzeb. Segregacja
oraz przewiezienie do punktu zdawczego nie może odbyć się bez opróżnienia wszystkich
worków - w związku z powyższym opróżnianie worków z odzieżą roboczą pracowników w
strefie IV odbywać będzie się z tą samą częstotliwością. Częstotliwość 1 x dziennie/wg
potrzeb jest korzystniejsza niż wymóg 2 x tydzień - tym samym wyczerpuje zapisy SIWZ.
Wykonawca postawił znaki X w wierszu „Opróżnianie worków z odzieżą roboczą"
- str. 82
oferty celem zaniechania dublowania się treści Planu Higieny.
W zakresie kwestii 3 Odwołujący wyjaśnił, że pojęcie szafka przyłóżkowa w jego ofercie
została określona jako stolik przyłóżkowy - szafka z blatem pełni funkcję stolika. Wykonawca
przewidział w Planie Higieny dezynfekcję szafek przyłóżkowych (czyli stolików
przyłóżkowych) i materaca - str. 78 oferty z częstotliwością lx dziennie/każdorazowo/ na
polecenie pielęgniarki/wg. potrzeb (znak „/" należy interpretować jako spójnik „lub"- co
oznacza alternatywę łączną - usługa może być realizowana ze wszystkimi wymienionymi
częstotliwościami, żadna z nich nie wyklucza innej).
Wykonawca zawsze będzie przeprowadzał dezynfekcje materaca i ramy łóżka łącznie - jeżeli
dokona się tych czynności oddzielnie to wtedy ani materac ani rama łóżka nie zostaną
zdezynfekowane. Na str. 78 oferty Wykonawca zaproponował dezynfekcję ram łóżek z

częstotliwością 1 x dziennie/ wg potrzeb („/" - znaczy „lub") - ale ta częstotliwość nie
wyklucza częstotliwością dziennie/każdorazowo/ na polecenie pielęgniarki/wg. potrzeb.
Wykonawca przewidział częstotliwość dezynfekcji stolików przyłóżkowych, ram łóżek – l x
dziennie/każdorazowo/ na polecenie pielęgniarki/wg. potrzeb.
W zakresie kwestii 4 Odwołujący wyjaśnił, że nie był zobowiązany zamieszczać w Planie
Higieny sformułowania „Serwis WC". Przewidział w Planie Higieny serwis WC zapisując go w
innej postaci (konstrukcja i forma Planu Higieny należała do Wykonawcy). Serwis WC
Odwołujący rozumiał jako obsługę WC w zakresie sprzątania i dezynfekcji - czyli
wykonywanie czynności sprzątania i dezynfekcji. Odwołujący zaproponował mycie i
dezynfekcję powierzchni charakterystycznych dla WC według potrzeb, ale z minimalną
częstotliwością co 2 h - Dodatkowo częstotliwość wcześniej wymienionych procedur
gwarantuje serwisowanie WC - „każdorazowo po zakażeniu, w razie potrzeby.
Ponadto Odwołujący przedstawił informacje ogólne : „Koncepcja wykonania usługi
umieszczona jest w ofercie na stronach 64 - 124. Wskazał, iż należy ją traktować jaka
integralną całość i nie można jej interpretować „wycinkowo"
. Dodatkowo zwrócił uwagę na
zapis, iż elementy oferty będą realizowane po wcześniejszych uzgodnieniach z
Zamawiającym w sposób zgodny ze specyfiką szpitala, a także, iż „Wszelkie czynności
realizowane przez Wykonawcę będą wykonywane w oparciu o procedury oraz plan higieny,
które przed rozpoczęciem świadczenia winny być zaakceptowane przez Pielęgniarkę
Epidemiologiczną”
, co w jego ocenie oznacza, że wszelkie czynności (częstotliwość i sposób
wykonania) zaproponowane w Koncepcji w taki sposób, że nie wykluczają minimalnych
wymagań narzuconych przez Zamawiającego są zgodne z SIWZ.
Odwołujący zwrócił uwagę, iż zapisy zawarte w koncepcji powinny być zgodne z SIWZ,
mogą zawierać rozwiązania korzystniejsze niż te wymagane przez Zamawiającego w SIWZ.
Istotne jest aby rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę nie wykluczały minimalnych
wymagań zamawiającego. W ocenie Odwołującego Plan Higieny należy traktować jako
punkt wyjścia do określenia szczegółowego sposobu wykonania zamówienia bezpośrednio
przed rozpoczęciem realizacji usługi. Odwołujący podkreślił, że również Zamawiający
przewidział w specyfikacji istotnych warunków zamówienia możliwość zmiany sposobu
postępowania - str. 24 SIWZ pkt. 3 : „Każda zmiana sposobu postępowania zawartego w
przedstawionych dokumentach musi być zaakceptowana przez Pielęgniarkę
Epidemiologiczną"
. W ocenie Odwołującego, drobne niejasności (wyjaśnione przez
Wykonawcę) nie mogą stanowić o niezgodności zobowiązania wykonawcy z przedmiotem
zamówienia. Ponadto, z uwagi na postanowienia paragrafu 1 wzoru umowy - usługa będzie
świadczona zgodnie z SIWZ i ofertą, integralnymi składnikami umowy - nie zachodzi
możliwość powstania jakiejkolwiek niejasności co do zakresu zobowiązania odwołującego.
Mając ten fakt na uwadze Odwołujący załączył do swojej oferty zaakceptowany wzór umowy

- str. 13-16 oferty. W punkcie nr 2 formularza ofertowego odwołujący oświadczył, że jest
związany zapisami SIWZ (tym samym zapisami załącznika nr 10).

W zakresie oferty Wykonawcy DGB Dozorbud Grupa Polska sp. z o.o. Odwołujący
przedstawił błędy, które w jego ocenie skutkują niemożliwością wykonania zamówienia w
sposób opisany w SIWZ, a zatem skutkują koniecznością odrzucenia oferty jako niezgodnej
z treścią SIWZ. Poniżej przedstawiono wskazane przez Odwołującego zarzuty:
„1. W odpowiedzi na pytanie 10 z dnia 16.09.2010r. Zamawiający stwierdził, iż instrukcje
sprzątania i dezynfekcji powinny zawierać informacje o tym kto odpowiada za wykonanie i
kto za nadzór po stronie Wykonawcy - tak rozumie odpowiedzialność Ponadto zgodnie z
IV.9.5 SIWZ winny zawierać zakres działania. śadna z instrukcji nie zawiera w/w informacji.
2. Instrukcja mycia podłóg systemem kilkuwiaderkowym (odnosi się do wszystkich stref)
wskazuje na mycie podłóg m.in.: w salach chorych sprzętem z brudowników i sanitariatów -
w pkt. 3b i c wymienione są wiaderka koloru czerwonego (przypisane brudownikom i
sanitariatom w Podstawowych założeniach technologii utrzymania czystości w szpitalu w pkt.
4 - str. 970 oferty). W związku z tym DGB Dozorbud nie będzie mógł w ten sposób w ogóle
myć podłóg w salach chorych - nie wykona tych czynności gdyż zastosował do nich zły
sprzęt (sanitariaty i brudowniki to IV strefa ciągłego skażenia, sale chorych to II strefa - nie
można używać sprzętu ze strefy IV w strefie II - vide str. 24 SIWZ pkt.2 ppkt. 3 i 4 i7 -
sprzeczność z SIWZ). Należy podkreślić, że w instrukcji bieżące sprzątanie sal chorych nie
ma mowy o kolorach wiaderek - stąd będzie stosował wiaderka koloru czerwonego. Ponadto
pkt.3 wskazano wózek dwuwiaderkowy do wykonania zabiegu dezynfekcyjnego w który
nakazano wlać preparat myjący - pkt.3a i 4 - nie można mieszać sprzętu do dezynfekcji i
mycia (to dwie różne czynności) - sprzeczność z pkt. 2 ppkt. 3, 4 i7 str. 24 SIWZ. Dla
rozróżnienia w instrukcji mycia ciągów komunikacyjnych wskazano prawidłowo wózek
dwuwiaderkowy do wykonania zabiegu mycia -pkt.3 wraz z nakazem użycia preparatu
myjącego - zalecenie prawidłowe. Zamawiający w SIWZ podkreślił konieczność
przeznaczenia sprzętu do określonych czynności, wprowadził kody kolorów sprzętu - pkt.2
ppkt.7 str. 24 SIWZ. 3. Str.971 oferty - Podstawowe założenia technologii utrzymania
czystości w szpitalu - pkt.7 stwierdza, iż „należy usunąć w pierwszej kolejności najbardziej
widoczne zabrudzenia, następnie sprzątnąć na obrzeżach przy zachowaniu jednego
kierunku"
- jest sprzeczny z pkt.2.8 ze str.25 SIWZ (OPZ) - generalna zasada wymagana
przez Zamawiającego to rozpoczęcie mycia i dezynfekcji od przedmiotów najmniej
zabrudzonych - dokładnie odwrotnie. Stąd wniosek, że DGB Dozorbud całą technologię
sprzątania przewidział w sposób przeciwny w stosunku do wymogów Zamawiającego - nie
będzie mógł wykonać tej czynności w sposób zgodny z SIWZ. Nadmieniam, że „sprzątanie
przy obrzeżach"
tylko w jednym kierunku jest po prostu niewykonalne, wszak w

pomieszczeniach są ściany, sprzęty.... - fakt notoryjny. 4. Zamawiający wymagał
zapewnienia co najmniej 1 osoby do sprzątania ciągów komunikacyjnych - pkt. 10 str.36
SIWZ. DGB Dozorbud w swej organizacji pracy nie zapewnił takiej osoby. 5. W instrukcji
mycia i dezynfekcji sprzętu do sprzątania wskazano Incidin Liquid Spray - preparat do
dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych (np. kółka od wózka) -nie jest to preparat
przeznaczony do dezynfekcji wiader, wyciskarek, stelażu wózka. Ponadto w instrukcji
zalecono po dezynfekcji w/w preparatem opłukać dezynfekowaną powierzchnię - jest to
niezgodne z instrukcją producenta. Po zastosowaniu tego preparatu nie można powierzchni
opłukać, należy pozostawić ją do wyschnięcia - w związku z tym DGB Dozorbud nie będzie
mógł użyć tego środka w sposób właściwy, skuteczny i zgodny z zaleceniami producenta -
sprzeczność z pkt.7 str. 24 SIWZ, pkt. 13 str. 25 SIWZ, pkt. 15r str. 26 SIWZ, pkt. 15w str. 26
SIWZ. 6. Procedura postępowania w przypadku zanieczyszczenia powierzchni substancją
organiczną wskazuje Medicarinę - środek ten przy zalewaniu plam moczu powoduje zjawisko
koagulacji białka - sprzeczność z pkt. 15 p str. 26 SIWZ. Ponadto opisana procedura
wskazuje tylko sposób postępowania z krwią, kałem, plwociną, ropą natomiast nie wskazuje
sposobu postępowania przy plamach moczu - w związku z czym czynność ta nie będzie
mogła być wykonywana - nie istnieje w ofercie (do plam moczu należy stosować preparaty
na bazie tlenu - nie zachodzi zjawisko koagulacji białka). 7. Instrukcja Dezynfekcja podłogi
systemem mop 1-kontaktu, pkt. 3c nakazuje zużyte mopy włożyć do worka koloru czarnego -
worki koloru czarnego w ogóle nie mogą funkcjonować podczas realizacji usługi,
Zamawiający precyzyjnie określił w SIWZ jakiego koloru worki Wykonawca powinien
stosować - pkt. 8.2a str. 28 SIWZ oraz tabela ze str. 29 SIWZ (worki koloru czarnego nie
występują w szpitalu według zapisów SIWZ). Identyczny błąd znajduje się w instrukcji
technologia dezynfekcja powierzchni poziomych i pionowych oraz sprzętu - pkt. 3c. Jest to
bardzo poważny błąd - worek koloru czarnego może być w różny sposób potraktowany przez
pacjentów (np. jako czyjaś własność prywatna) - w ten sposób nie można zabezpieczyć
reżimu sanitarnego szpitala. 8. Instrukcja technologia sprzątania - w pkt. 10 wskazano pranie
i dezynfekcję mopów w temp. 95 stopni C. Jednocześnie w instrukcji prania mopów - pkt. 5 -
wskazano, że do tej czynności zastosowany będzie proszek Eskulap. Zgodnie z instrukcją
producenta proszek ten właściwości dezynfekcyjne ma w temp. 65 stopni C. Producent
wskazuje konkretnie temp. 65 stopni C a nie temp. równą i wyższą. Temperatura
powodująca właściwości dezynfekcyjne proszku może być tylko i wyłącznie właściwa albo
nie, nie może być lepsza (np.: wyższa) czy gorsza. W związku z tym mopy nie zostaną
właściwie zdezynfekowane - zgodnie z zaleceniami producenta -sprzeczność z pkt.7 str. 24
SIWZ, pkt. 13 str. 25 SIWZ, pkt. 15r str. 26 SIWZ, pkt. 15w str. 26 SIWZ. 9. Instrukcja mycia i
dezynfekcji pojemników na odpady - pkt.8 i 9 - nakazano wytrzeć pojemnik suchą szmatką
po zastosowaniu preparatu dezynfekcyjnego. Jest to błąd - po zastosowaniu preparatu

dezynfekcyjnego należy albo pozostawić powierzchnię do wyschnięcia albo spłukać lub
umyć w zależności od preparatu (nie można wycierać suchą szmatką) - sprzeczność z pkt.13
str. 25 SIWZ, pkt. 15w str. 26 SIWZ. 10. Instrukcja sprzątania gabinetu zabiegowego - pkt.15
nakazuje „oczyścić" zestaw do sprzątania po myciu i dezynfekcji - błąd, zestaw należy umyć i
zdezynfekować - zgodnie ze sposobem użycia środków dezynfekcyjnych. 11. Zamawiający
wymagał zastosowania środków odka mienia jących - pkt.17 str.26 SIWZ. DGB Dozorbud
zaoferował jedynie preparat Prosan Plus w stężeniu 1-2%. Takie stężenie nie spowoduje
właściwości odkamieniających - wdł. zaleceń producenta. W związku z czym brak jest w
ofercie środka odkamieniającego. 12. Str. 714 oferty - do mycia verticali, rolet, żaluzji
zaoferowano preparat Alcodor - wdł. producenta służy on do mycia podłóg, schodów,
armatury i szkła - jest to niewłaściwie dobrany preparat. 13. Str. 719 oferty do mycia kaczek,
basenów, etc... zaoferowano medicarinę - preparat dezynfekcyjny a nie myjący. Dezynfekcja
i mycie to dwie różne czynności - nie można umyć powierzchni preparatem dezynfekcyjnym -
jest to niewłaściwie dobrany preparat. 14. Str. 739 oferty - do konserwacji podłóg
zaoferowano preparat Turbolino w stężeniu 10 - 20%. Zgodnie z zaleceniami producenta
można go stosować jedynie w stężeniu 10%. 15. Str.48 oferty - sprzątanie kompleksowe lx
tydz. w związku ze str. 55 oferty -polimery (usuwanie starych powłok i nałożenie nowych)
wykonywane będzie 1 x w tygodniu - preparaty Prima, Optima, Star Hospital. Zamawiający
wymagał polimerów lx kwartał - str.43 SIWZ pkt.4. Tak częste nakładanie polimerów - co
zawsze wiąże się ze ściąganiem starej powłoki spowoduje całkowite zniszczenie
konserwowanej powierzchni po krótkim okresie - 6 m-cy. Zamawiający słusznie wymagał
polimerów lx kwartał - częstsze czynności tego typu doprowadzą do całkowitej degradacji
podłoża - sprzeczność mi. in. z pkt. 16d str.26 SIWZ 16. Str. 54 oferty - doczyszczanie
korytarzy (powierzchnie nie pokryte polimerami) - częstotliwość lx tydz. (str.48 oferty).
Zamawiający wymagał doczyszczania korytarzy lx tydzień - str.43 SIWZ pkt.3 - nie rozróżniał
powierzchni pokrytych polimerami i nie pokrytych polimerami. W związku z tym usługa
doczyszczania korytarzy nie będzie wykonana - korytarze zazwyczaj są zabezpieczone
polimerem ze względu na duże natężenie ruchu. 17. Str. 62 oferty - mycie ssaków -
zaoferowano preparat dezynfekcyjny Incidin L Spray a nie myjący, czy myjąco-
dezynfekcyjny. Nie można umyć ssaków preparatem nie przeznaczonym do tej czynności
czyli preparatem dezynfekcyjnym - źle dobrany preparat. 18. Str. 365 oferty - zaoferowano
doczyszczanie korytarzy szorowarką PowerDisc 160. W wykazie sprzętu nie ma wymienionej
żadnej szorowarki - wykonawca nie dysponuje takim sprzętem i nie będzie mógł wykonać tej
usługi. 19. Str. 65 oferty - konserwacja podłóg maszyną jednotarczową R 44-450
- w wykazie sprzętu nie ma takiej maszyny w związku z czym usługa ta nie może być
wykonana. 20. Str. 35 SIWZ pkt.7 i

- Zamawiający wymagał konserwacji PCV (3954,79 m2) raz na kwartał. Str. 76 oferty -
konserwacja lastriko i linoleum -brak konserwacji PCV - usługa ta nie będzie wykonana. 21.
Str.87 oferty - mycie lodówek dla pacjentów preparatem Frigo-Clean (nanieść
spryskiwaczem i przetrzeć ściereczką). Jest to procedura całkowicie niezgodna z
zaleceniami producenta - preparat należy rozłożyć na powierzchni, doczyszczać, nie
pozwalać na dłuższy kontakt preparatu z powierzchnią, rozpuszczony brud usunąć
odkurzaczem na mokro. Sposób użycia preparatu zastosowany na str. 87 oferty
uniemożliwia jego użycie i zastosowanie. 22. Str. 429 oferty - mycie podłóg preparatem
Ecofloor w stężeniu 1-2% - jest to stężenie nieprawidłowe - zbyt wysokie. 23. Str. 54 oferty -
mycie żaluzji i rolet - częstotliwość 1 x tydzień (najrzadsza opcja przewidziana w ofercie -
str.48 oferty). Zamawiający wymagał tej czynności lx miesiąc - tak częste mycie, preparatem
do tego nie przeznaczonym (Alcodor) spowoduje zniszczenie powierzchni - niezgodność z
pkt. 16d str.26 SIWZ. 24. Brak w wykazie sprzętu maszyny do mycia , czyszczenia verticali,
żaluzji, rolet - w zw. z czym czynność ta przewidziana w SIWZ nie będzie wykonana. 25.
Brak w ofercie środka do pielęgnacji mebli - w Planie Higieny zastosowano Alcodor który nie
ma takich właściwości - nie jest środkiem pielęgnacyjnym do mebli oraz brak środków
zapachowych do WC - Zamawiający przewidział konieczność stosowania takich środków w
pkt. 8.2c str.29 SIWZ. 26. Cały Plan Higieny sporządzony jest dla strefy II Ogólnej czystości
(np. nagłówek str. 77 oferty), nigdzie nie ma informacji, że Plan Higieny czy jego część
dotyczy stref III czy IV - DGB Dozorbud nie ujął w Planie Higieny strefy III i IV. 27. Str. 972
oferty pkt.10 - segregacja odpadów przeprowadzana zgodnie z „Ustawą o odpadach z
08.06.2007r."
- taki zapis wyklucza przeprowadzenie tej czynności w sposób zgodny z
ustawą, powinno być dodane wyrażenie „z późniejszymi zmianami" -od 08.06. 2007 r. do
dnia składania ofert ustawa ta była kilka razy nowelizowana, zmieniana - stosowanie tych
zmian wyklucza zapis nie uwzględniający „z późniejszymi zmianami". Usługa realizowana
będzie przez 36 miesięcy - DGB Dozorbud zgodnie z ofertą przez cały czas stosował będzie
zapisy ustawy z 08.06.2007 r. (nawet jak zmienią się one w trakcie realizacji usługi) -
procedura segregacji odpadów (tym samym oferta) jest nieważna na podstawie odrębnych
przepisów poprzez niewłaściwe zapisanie aktu prawnego na podstawie, którego ma być
przeprowadzana - ustawa już nieaktualna, nie uwzględniająca nowelizacji i zmian.”

W niniejszej sprawie przystąpienie do postępowania po stronie Zamawiającego zgłosił
Wykonawca DGP DOZORBUD Grupa Polska sp. z o.o.
Przystępujący zgłosił wniosek o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 punkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych, argumentując, iż w poprzednim postępowaniu
odwoławczym Krajowa Izba Odwoławcza nakazała dokonanie badania i oceny oferty
Odwołującego, w tym nakazała dokonanie wyjaśnień oferty Odwołującego. Izba nie

uwzględniła wniosku o odrzucenie odwołania w niniejszym postępowaniu. W szczególności z
uwagi na fakt, iż odwołanie w niniejszym postępowaniu odwoławczym, wniesione przez
innego Odwołującego – Zbigniewa Gierańczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą Usługi Wnętrzarskie Utrzymanie Zieleńców Zakład pracy Chronionej –dotyczy
odrzucenia oferty Odwołującego, nie zaś zaniechania dokonania wyjaśnień treści oferty
przez zamawiającego. Odwołujący w niniejszym postępowaniu nie wniósł odwołania wobec
czynności wyjaśniania treści jego oferty, ale od czynności odrzucenia, nieuwzględnienia
przez Zamawiającego treści złożonych przez niego wyjaśnień.
Izba uznała także, iż odwołanie zostało wniesione w terminie, dotyczy czynności badania i
oceny ofert dokonanych przez zamawiającego, o wyniku której Zamawiający poinformował
wykonawców w dniu 01 kwietnia 2011 roku.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska
Stron i Uczestnika złożone w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła, co następuje.

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie Izby, wypełnione zostały przesłanki dla wniesienia odwołania określone w
art. 179 ust. 1 ustawy PrZamPubl, tj. posiadanie przez odwołującego interesu w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy. Na etapie rozstrzygnięcia wyniku postępowania, odrzucenie oferty
odwołującego, która według kryterium oceny ofert mogła być uznana za najkorzystniejszą i
dokonanie wyboru oferty innego wykonawcy prowadziło do powstania szkody po stronie
odwołującego w postaci poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem oferty,
udziałem w postępowaniu, a także utratą korzyści, z jakimi liczył się odwołujący w związku z
uzyskaniem przedmiotowego zamówienia. Odwołujący posiada interes w uzyskaniu danego
zamówienia, gdyż na skutek uwzględnienia odwołania, jego oferta, jako najtańsza mogłaby
podlegać wyborowi, co musiałby zostać poprzedzone unieważnieniem czynności
zamawiającego, o co wnosi odwołujący. W ocenie składu orzekającego, odwołujący może
skutecznie podnosić zarzuty względem oferty wybranej, nawet jeżeli ta była ofertą droższą.
Odwołujący w niniejszym postępowaniu podniósł zarzuty zarówno w zakresie odrzucenia
swojej oferty, jak również co do oceny i wyboru jako najkorzystniejszej przez zamawiającego
oferty Wykonawcy DOZORBUD Grupa Polska sp. z o.o. Powyższe czynności
Zamawiającego (które są przedmiotem zarzutów podniesionych w odwołaniu) uniemożliwiają
odwołującemu uzyskanie przedmiotowego zamówienia.

Izba uznała, iż złożone przez Odwołującego wyjaśnienia nie potwierdzają zgodności oferty z
treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odwołujący stwierdził, iż przewidział w
Planie Higieny dezynfekcję szafek przyłóżkowych (czyli stolików przyłóżkowych) i materaca -
str. 78 oferty z częstotliwością 1x dziennie/każdorazowo/ na polecenie pielęgniarki/wg.
potrzeb. Przyznał zatem także w wyjaśnieniach, iż ww. czynności będą wykonywane 1 raz
dziennie. Zamawiający w treści SIWZ wymagał, aby zarówno czynność dezynfekcji stolików
przyłóżkowych, jak i ram łóżek dokonywana była dwa razy dziennie. W wyroku o sygn. akt
KIO 2371/10 Izba wskazała, iż „gdyby częstotliwość ,,według potrzeb” miała być
wystarczająca, Zamawiający w żadnym miejscu SIWZ nie określiłby minimalnej
częstotliwości, tymczasem uczynił to wielokrotnie i wydaje się, że regułą w SIWZ jest, że
częstotliwość ,,według potrzeb” uzupełnia częstotliwość określoną jako minimalną, a nie ją
znosi. Brak potwierdzenia, iż czynność zostanie wykonana z częstotliwością, jakiej wymagał
Zamawiający, oznacza, iż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Stwierdzenie
każdorazowo lub na polecenie pielęgniarki lub według potrzeb nie znosi i nie zastępuje
wymogów minimalnych. Zamawiający w niniejszym postępowaniu określił wymóg minimalny,
zatem potwierdzenie, iż Odwołujący będzie dokonywał przedmiotowych czynności w
zakresie niższym, niż minimalny wymagany przez zamawiającego, oznacza, iż oferta jest
niezgodna z treścią SIWZ. Sam Odwołujący zaznaczył w treści odwołania, iż zapisy zawarte
w koncepcji powinny być zgodne z SIWZ, mogą zawierać rozwiązania korzystniejsze niż te
wymagane przez Zamawiającego w SIWZ. Istotne jest aby rozwiązania zaproponowane
przez Wykonawcę nie wykluczały minimalnych wymagań zamawiającego.
Izba uznała zatem, iż w powyższym zakresie Odwołujący w treści wyjaśnień potwierdził, iż
jego oferta jest niezgodna z treścią SIWZ. Jest to niezgodność bezpośrednia, oferta w swej
treści nie odpowiada wprost wymogom minimalnym wskazanym przez Zamawiającego.
Izba podziela stanowisko wyrażone przez poprzedni skład orzekający, iż ogólnym
oświadczeniem z formularza ofertowego o akceptacji postanowień SIWZ (pkt 2 formularza
ofertowego, strona 4 oferty Przystępującego) nie można konwalidować rozbieżności
pomiędzy szczegółową treścią oferty a treścią SIWZ. Gdyby takie oświadczenie miało być
wystarczające, zbędne byłyby jakiekolwiek dalsze dokumenty uszczegóławiające treść
oferty.
Ponadto, należy zwrócić uwagę, iż w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie określił
dokładnie, w jaki sposób należy sporządzić Plan Higieny i to od wykonawców zależał poziom
szczegółowości Planu, który zdecydują się dołączyć do oferty. Jeśli Odwołujący zdecydował
się na załączenie do oferty szczegółowego Planu Higieny, należy uznać, iż dokument ten ma
cechy opisu przedmiotu, usługi, jakie będzie realizował Odwołujący. Brak zgodności tak
szczegółowego Planu Higieny z wymaganiami SIWZ w zakresie określonego minimum

wykonywania usługi będzie miało skutek w postaci odrzucenia jego oferty z uwagi na
niezgodność z wymaganiami SIWZ.
Izba dała wiarę wyjaśnieniom Odwołującego w zakresie serwisowania WC. Odwołujący
wyjaśnił, iż w jego ocenie usług ta obejmuje mycie i dezynfekcję powierzchni
charakterystycznych dla WC. Na uwagę zasługuje fakt, iż Zamawiający w żadnym punkcie
nie określił, co rozumie pod pojęciem serwisowanie. Wobec powyższego Odwołujący mógł
rozumieć serwis jako obsługę WC w zakresie sprzątania i dezynfekcji. W ocenie Izby
częstotliwość podana przez Wykonawcę powinna być zgodna z minimalnym wymaganiem
wskazanym w SIWZ, (a więc serwisowanie winno mieć miejsce co 2 godziny).
W Załączniku nr 10 do SIWZ Zamawiający wymagał opróżniania worków z odzieżą roboczą
pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych ZOZ z częstotliwością dwa razy w
tygodniu (str. 48 SIWZ „Sprzątanie bieżące pomieszczeń wymienionych w strefie IV ciągłego
skażenia - Czynności wykonywane dwa razy w tygodniu i wg potrzeby"
). Odwołujący w
swoim Planie Higieny w wierszu „opróżnianie worków z odzieżą roboczą pracowników z
poszczególnych komórek organizacyjnych"
wpisał cztery razy znak „X" (s. 82 oferty).
W piśmie z dnia 31.12.2010r. Odwołujący wyjaśnił, że zaoferował wykonanie czynności
„segregacji ilościowej brudnej bielizny w oddziałach i innych komórkach, przewiezienie do
punktu zdawczego"
w częstotliwości 1 x dziennie/wg potrzeb, a czynność ta jest
wykonywana po opróżnieniu worków, w których brudna bielizna jest gromadzona.
Izba nie dała wiary wyjaśnieniom w Odwołującego w powyższym zakresie, w szczególności
także wyjaśnieniom, iż postawienie znaków „x” w wierszu „opróżniania worków z odzieżą
roboczą”
miało na celu zaniechanie dublowania się treści Planu Higieny. Odwołujący
wyszczególnił ww. pozycję, jako osobny wiersz. Wpisanie częstotliwości wykonania usługi
(jak przy innych pozycjach) nie powodowałoby dublowania się Planu Higieny. Stanowiłoby
jedynie informację dla Zamawiającego, iż ww. usługa będzie realizowana (tak jak w
przypadku innych usług). Na uwagę przede wszystkim zasługuje fakt, iż Odwołujący
wpisywał w Planie Higieny znaki „x” wyłącznie w miejscu, gdzie nie przewidywał
dokonywania określonej czynności. Odwołujący nie objął oświadczeniem woli czynności
opróżniania worków z odzieżą roboczą, co oznacza, że nie wykona ww. czynności.
Czynność opróżniania worków z odzieżą roboczą pracowników ZOZ MSWiA nie jest to
czynnością tożsamą z segregowaniem. Zamawiający rozdzielił wyraźnie w Specyfikacji
czynności w zakresie segregacji ilościowej brudnej bielizny wraz z przewiezieniem do punktu
zdawczego od czynności opróżniania worków z odzieżą roboczą pracowników ZOZ MSWiA.
Wyjaśnienia złożone przez Odwołującego nie potwierdziły zatem, iż Odwołujący zrealizuje
usługę w co najmniej takim zakresie, jak wymagał Zamawiający w SIWZ.
Powyższą argumentację należy odnieść do wyjaśnień w zakresie braku wykazania przez
Odwołującego, iż będzie dokonywał kontroli w strefie IV. W załączniku nr 10 do SIWZ

Zamawiający wymagał, aby w pomieszczeniach takich jak WC, łazienki i brudowniki -
zaliczanych do strefy IV ciągłego skażenia - czynność mycia i dezynfekcji basenów i kaczek
odbywała się po każdym użyciu, a kontrola co 2 godziny (str. 51, 53, 54, 55, 57 SIWZ -
pozycja w Tabeli „Dodatkowe czynności"). Odwołujący oświadczył w swoim Planie higieny, iż
w ramach czynności polegającej na „opróżnianiu, myciu basenów, kaczek, misek
nerkowatych, miedniczek"
w strefie II „Ogólnej czystości" (tj. w pomieszczenia takich jak sale
chorych, gabinety lekarskie, pokoje rehabilitantów itp.) będzie przeprowadzał kontrolę co 2
godziny (s. 77 oferty). Nie wskazał, iż kontrola co 2 godziny odbywać się będzie także w
odniesieniu do „mycia kaczek, basenów, misek nerkowatych, miedniczek dla chorych, słojów
z płynami ustrojowymi"
wykonywanych w pomieszczeniach strefy IV ciągłego skażenia, czyli
w brudownikach, łazienkach, pomieszczeniach WC (s. 82 oferty). W wyjaśnieniach
złożonych w dniu 31.12.2010r. Odwołujący wyjaśnił, że kaczki, baseny, miski nerkowe itp. są
używane w strefie II, zaś myte w strefie IV. W konsekwencji kontrola pomieszczeń strefy II
pod kątem opróżniania i mycia basenów, kaczek, itp. jest tożsama z wykonywaniem kontroli
w strefie IV.
Izba zauważa, że skoro Zamawiający rozróżnia czynności kontroli, winny one być wykazane
w sposób nie budzący wątpliwości w ofercie Wykonawcy. Jak trafnie zauważył
Przystępujący, dokonywanie przez Wykonawcę kontroli w strefie II nie oznacza
automatycznie dokonywania kontroli w strefie IV. Może bowiem zdarzyć się sytuacja, że do
pomieszczeń zaliczanych do strefy IV ciągłego skażenia takich jak WC, łazienki i brudowniki
trafią brudne kaczki, baseny i miski, przy czym nie będą one przyniesione tam przez osoby
sprzątające. W konsekwencji nie można wykluczyć takiej sytuacji, że w czasie kontroli
pomieszczeń strefy II osoby sprzątające nie znajdą brudnych kaczek, basenów, itp. (bo te
będą już w pomieszczeniach strefy IV), a co za tym idzie nie dokonają one również kontroli
wskazanych pomieszczeń strefy IV, skoro kontrola ta jest dokonywana jest niejako „przy
okazji"
mycia kaczek, basenów itp. w pomieszczeniach strefy IV. Zatem nie można przyjąć
wyjaśnień Odwołującego, iż dokonywanie kontroli w strefie II jest tożsame z czynnością
kontroli w strefie IV.

W świetle powyższego należy uznać, iż zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust.
1 pkt 2 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie znalazł potwierdzenia.

W zakresie oferty Wykonawcy DOZORBUD Grupa Polska sp. z o.o. Izba zauważyła, iż
Odwołujący wskazywał na zapisy w ofercie Przystępującego, które w jego ocenie stanowiły
niezgodność oferty Przystępującego z treścią SIWZ. Izba nie podziela powyższego poglądu.
Przede wszystkim należy podkreślić, iż Odwołujący nie wskazał na jakikolwiek brak ujęcia w
ofercie Przystępującego czynności wymaganej przez Zamawiającego w specyfikacji lub też

na niezgodności w zakresie częstotliwości minimalnej wymaganej przez Zamawiającego.
Wskazane przez Odwołującego nieścisłości w ofercie Przystępującego, w ocenie Izby nie
zasługują na uwzględnienie, gdyż nie stanowią w żaden sposób o niezgodności treści oferty
ze specyfikacją, nie ograniczają zobowiązania wykonawcy w stosunku do wymaganego
przez Zamawiającego zakresu usługi. Sam Odwołujący w treści odwołania podkreślał, iż
drobne nieścisłości (wyjaśnione przez Wykonawcę) nie mogą stanowić o nieścisłości
zobowiązania Wykonawcy z przedmiotem zamówienia. Część zarzutów została wyjaśniona
przez Przystępującego w trakcie rozprawy, inne zaś od początku nie potwierdzały
niezgodności treści oferty Przystępującego z SIWZ.
Izba zauważa, ze w zakresie zarzutu nr 1 (w odwołaniu) Przystępujący w swojej ofercie
odniósł się do wskazania odpowiedzialności za realizację i nadzór przy wykonywaniu usługi
przez Przystępującego. Podnieść należy, iż Zamawiający nie wymagał wskazywania osób,
które będą realizowały usługę poprzez podanie ich imienia i nazwiska. Podawanie takich
danych nie było więc wymagane. Przystępujący wskazał, iż w treści swojej oferty wymienił
funkcje osób odpowiedzialnych, którym przypisał realizację nadzoru nad wykonywaniem
usług przez Przystępującego. Wskazał w tym zakresie na stronę 995 swojej oferty. Ponadto
wskazał na kartę czystości, w której (po ewentualnym uzyskaniu przedmiotowego
zamówienia) zostaną wpisane imiona i nazwiska osób realizujących poszczególne
czynności.
Izba zauważa, że nie wskazanie ww. danych w instrukcji, a w innym miejscu treści oferty jest
jedynie formalnym brakiem, który, zgodnie z wyjaśnieniami Przystępującego, zostanie
uzupełniony. Tego rodzaju kwestie formalne nie mają wpływu na zakres zobowiązania – nie
wypełniają zakresu zobowiązania. Nieścisłość w zakresie formalnym sporządzenia Planu
Higieny czy instrukcji nie odnosi się do zakresu usługi, jaką wykonawca zaoferował.
Ewentualna formalna nieścisłość nie oznacza, iż wykonawca nie zrealizuje usługi, czynności,
którą wymagał Zamawiający, lub zaproponował wykonanie tej usługi w sposób niewłaściwy
lub w ilości niższej od wymaganej przez Zamawiającego.
Izba uznała także wyjaśnienia Przystępującego w zakresie zarzutu nr 2 (w odwołaniu).
Odwołujący zarzucił, iż Przystępujący nie będzie mógł wykonać czynności mycia podłóg w
salach chorych, użyje niewłaściwy sprzęt do wykonania ww. czynności. Przystępujący
wyjaśnił, iż załączona Instrukcja mycia podłóg systemem kilkuwiaderkowym ma na celu
wskazanie sposobu posługiwania się tym systemem przez pracowników Przystępującego,
niezależnie od strefy czystości. Jest to więc instrukcja przykładowa, wspólna dla wszystkich
stref. Odwołujący wskazał na niezgodność sposobu działania przewidzianego przez
Przystępującego z treścią SIWZ, w szczególności z punktem 2 ppkt 7. Izba nie dopatrzyła się
takiej niezgodności. Na uwagę zasługuje fakt, iż ww. punkt dotyczy rozróżnienia kolorystyki
ściereczek używanych do sprzątania, nie zaś do wiader. Ponadto, jak podkreślił

Przystępujący, w punkcie 6 Koncepcji wykonania usługi wskazał, iż wyposażenie oddziałów
w sprzęt do sprzątania będzie dostosowane do ich specyfiki, rodzaju i ilości pomieszczeń.
Izba nie dopatrzyła się także niezgodności z treścią SIWZ w zakresie zarzutu wskazanego
pod numerem 3 w treści odwołania. Odwołujący przywołał zapis specyfikacji, zgodnie z
którym „mycie/dezynfekcję należy rozpoczynać od przedmiotów najmniej zabrudzonych
(najwyżej położone), kończyć na najbardziej zabrudzonych.”
Izba zauważa, że zdanie
„należy usunąć w pierwszej kolejności najbardziej widoczne zabrudzenia, następnie
sprzątnąć na obrzeżach przy zachowaniu jednego kierunku.”
, które zostało zamieszczone w
ofercie Przystępującego, zostało „wyrwane z kontekstu”, szerszego opisu sposobu zmywania
podłóg i w praktyce nie oznacza, że proces sprzątania pomieszczeń oraz różnych
przedmiotów nie będzie wykonywany zgodnie z wymaganiem Zamawiającego ujętym w
punkcie 2.8 (str. 25) SIWZ. Przystępujący wyjaśnił, iż czynność mycia/dezynfekcji podłóg jest
ostatnią z wykonywanych czynności z uwagi na okoliczność, iż podłogi stanowią najbardziej
zabrudzony element pomieszczenia. Zatem w świetle powyższego należy przyjąć, iż zasada
określona przez Zamawiającego w punkcie 2.8 SIWZ została uwzględniona przez
Przystępującego, brak jest zatem niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji.
W zakresie zarzutu 4 Przystępujący podniósł, iż Zamawiający wymagał, aby wykonawcy
zapewnili co najmniej 1 osobę, która będzie odpowiedzialna za sprzątanie ciągów
komunikacyjnych. Przystępujący wyjaśnił, iż uwzględnił takie wymaganie Zamawiającego.
Na stronie 977 oferty Przystępujący przewidział 2 osoby, które będą pełniły stały dyżur i na
wezwanie będą musiały stawić się w danym miejscu. Przystępujący wyjaśnił także, że osoby
te zostały przewidziane również do pełnienia ww. obowiązku utrzymania czystości ciągów
komunikacyjnych. Przystępujący zwrócił także uwagę na fakt, iż przewidział do realizacji
usługi większą liczbę stanowisk (personelu) niż wymagana jako minimalna – wedle zapisów
SIWZ. W świetle powyższych wyjaśnień należy przyjąć, iż Przystępujący doprecyzował treść
oferty w zakresie zadań powierzonych osobom wskazanym w wykazie na stronie 977 oferty.
Zatem Izba uznała, że treść oferty Przystępującego uwzględnia wymagania SIWZ.
Odwołujący zarzucał, iż Przystępujący zastosował w ofercie środki czystościowe, które nie
odpowiadają treści SIWZ. Odwołujący wskazywał na zapisy specyfikacji, które stanowią, iż
do celów realizacji usługi sprzątania i dezynfekcji Wykonawcy powinni zastosować
profesjonalne środki myjące i zabezpieczające powierzchnie. Proces mycia i dezynfekcji,
zgodnie z zapisami SIWZ, powinien być przeprowadzony przy użyciu sprzętu i środków
specjalnie do tego przeznaczonych.
Izba zauważa, że Zamawiający w specyfikacji nie wskazał konkretnych środków, które winny
być wykazane w ofercie. Przystępujący zaproponował środki dezynfekcyjne (jak Incidin
Liquid Spray) czy czyszczące (jak Alcodor), których zastosowanie do określonych w ofercie
powierzchni nie zostało wykluczone (ani w treści specyfikacji, ani w jakikolwiek inny sposób).

Izba nie dopatrzyła się zatem jakiejkolwiek niezgodności oferty Przystępującego z treścią
SIWZ, również w zakresie zastosowania tych środków (zarzut nr 5, 12, 24 i 25). Co więcej,
SIWZ w rozdziale Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 14 na stronie 25 dopuszcza
możliwość zmiany środka dezynfekcyjnego, dezynfekcyjno-myjącego, po uzgodnieniu z
Pielęgniarką Epidemiologiczną.
W zakresie zarzutu wskazanego w odwołaniu pod numerem 6, Izba ustaliła, iż Zamawiający
w specyfikacji w załączniku nr 8 (punkt 9) wymagał: „powierzchnie zanieczyszczone
materiałem biologicznym należy poddać procesom dezynfekcji preparatem (chlorowym).
Przystępujący wyjaśnił, iż nie mógł przewidzieć sposobu dezaktywacji plam moczu środkiem
na bazie tlenu (jak sugerował to Odwołujący w treści odwołania), ponieważ wówczas jego
oferta mogłaby pozostawać w sprzeczności z ww. punktem specyfikacji i w konsekwencji
zostać odrzucona. Przystępujący zwrócił także uwagę, iż zamawiający nie różnicował
zanieczyszczeń biologicznych. Zamawiający wprowadził ogólny nakaz stosowania
preparatów chlorowych. Izba dała wiarę powyższym wyjaśnieniom, także z uwagi na treść
rozdziału specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia w
punkcie 14 na stronie 25, który dopuszcza możliwość zmiany środka dezynfekcyjnego,
dezynfekcyjno-myjącego, po uzgodnieniu z Pielęgniarką Epidemiologiczną.
W zakresie zarzutu opisanego pod numerem 7 wobec oferty Przystępującego należy
zauważyć, iż brak jest wskazania niezgodności oferty Przystępującego z SIWZ. W SIWZ
Zamawiający nie wymagał, aby zużyte mopy były umieszczane w workach o oznaczonym
kolorze. Zatem przyjęcie worków foliowych koloru czarnego nie stanowi niezgodności z
treścią SIWZ. Przystępujący wyjaśnił, iż zużyte mopy nie są odpadem komunalnym w
rozumieniu SIWZ, ani bielizną lub odzieżą roboczą. Zatem nie ma do nich zastosowania
kolorystyka przyjęta przez Zamawiającego w zakresie oznaczenie worków zawierających
różnego rodzaju odpady (w punkcie 8.2 str. 28 lub tabela ze str. 29 SIWZ). Przystępujący
wyjaśnił, iż mopy nie są odpadami, nie ma zamiaru wyzbycia się mopów, a jedynie celem
jego jest przekazanie mopów do uprania. Zastosowanie czarnego koloru worków do ww.
czynności nie eliminuje poprawności stosowanego kodu kolorystycznego, jedynie uzupełnia
go w celu uniknięcia pomyłek. W związku z faktem, iż Odwołujący nie wykazał, aby zachodził
bezpośrednia niezgodność oferty Odwołującego z treścią SIWZ, w szczególności z
kolorystyką wskazana przez Zamawiającego w punkcie 8.2 na stronie 28 i tabeli str. 29, na
które wskazuje Przystępujący. Należy więc uznać, iż zarzut ten nie zasługuje na
uwzględnienie.
Odwołujący w trakcie rozprawy oświadczył, iż wycofuje zarzut opisany w odwołaniu pod
numerem 8.
W zakresie zarzutu nr 9 Odwołujący podniósł, iż Przystępujący w Instrukcji mycia i
dezynfekcji pojemników na odpady zamieścił zapis, iż pojemnik należy wytrzeć suchą

szmatką po zastosowaniu preparatu dezynfekcyjnego. Odwołujący wskazał, iż jest to
niewłaściwe postępowanie, gdyż po zastosowaniu preparatu dezynfekcyjnego należy albo
pozostawić powierzchnię do wyschnięcia, albo spłukać lub umyć w zależności od
zastosowanego preparatu. W ocenie Izby również i ten zarzut nie znajduje potwierdzenia.
Izba zauważa, iż w ww. instrukcji został zamieszczony punkt, którego treść stanowi, iż należy
przeprowadzić dezynfekcję pojemnika odpowiednim preparatem dezynfekcyjnym i
pozostawić na czas działania odpowiedni dla danego środka. Zatem Izba zauważa, że
wskazane przez Przystępującego w Instrukcji mycia i dezynfekcji pojemników na odpady
postępowanie jest zgodne z procedurą wskazaną do zastosowania środka dezynfekcyjnego.
Przewiduje pozostawienie pojemnika na czas działania odpowiedni dla danego środka (a
więc przewiduje procedurę, na którą również wskazywał Odwołujący jako prawidłową).
Wobec powyższego należy uznać, iż zaproponowane przez Przystępującego postępowanie
wskazane w ww. Instrukcji jest zgodne z wymaganiami SIWZ, w szczególności z zapisem
punktu 13 i 15w (str. 25 i 26) SIWZ (opis przedmiotu zamówienia); środek dezynfekcyjny
zostanie użyty zgodnie z jego przeznaczeniem.
W zakresie zarzutu 10 Odwołujący podniósł, iż Instrukcja sprzątania gabinetu zabiegowego
w pkt. 15 nakazuje „oczyścić”
zestaw do sprzątania pomyciu i dezynfekcji. Odwołujący
podkreślił, iż zestaw należy umyć i zdezynfekować, zgodnie ze sposobem użycia środków
dezynfekcyjnych. Jak zostało podniesione na rozprawie, słowo „oczyścić” jest pojęciem
szerokim, zawiera w sobie również pojęcie mycia, niewykluczone jest również zastosowanie
dezynfekcji. Przystępujący wyjaśnił na rozprawie, iż „Procedura mycia i dezynfekcji sprzętu
do utrzymania czystości”
przewiduje czynności mycia i dezynfekcji sprzętu, który jest
niezbędny do sprzątania. Zatem Izba uznała powyższe wyjaśnienia za wystarczające i
potwierdzające, iż oferta Przystępującego odpowiada wymogom SIWZ.
Ponadto Odwołujący zarzucał, iż Przystępujący przedstawił w Planie Higieny niewłaściwe
zastosowanie środków czystościowych. Dotyczy to sytuacji zastosowania środka Turbolino w
stężeniu 10-20 %. Odwołujący podkreślał, iż zgodnie z zaleceniami producenta środek ten
może być zastosowany w stężeniu 10 %. Zatem, w ocenie Izby, zaproponowanie przez
Przystępującego w ofercie zastosowania ww. środka w stężeniu 10 % mieści się w granicy,
którą określa producent środka jako zalecany. Na uwagę w niniejszym przypadku zasługuje
fakt, iż producent określił powyższe stężenie jako zalecane, nie wykluczając zastosowania
powyższego środka w innym stężeniu. Podobna argumentacja dotyczy mycia podłogi
preparatem Ecofloor (zarzut nr 22), jak również w odniesieniu do stosowania preparatu
Prosan Plus (zarzut nr 11). Zamawiający nie postawił konkretnych wymagań w zakresie
stężenia środków. Wystarczające zatem było wykazanie, iż Przystępujący dysponuje (i
użyje) środkami, których przeznaczeniem jest czyszczenie określonych powierzchni. W
przypadku preparatu Ecofloor Przystępujący w treści pisma przystępującego do

postępowania odwoławczego wskazał na treść ulotki, zgodnie z którą zastosowanie ww.
preparatu w stężeniu podanym przez niego w ofercie jest prawidłowe (zgodnie z ulotką
producenta 1-3% na 10 litrów wody, w ofercie zaoferowano 1-2 %). Odwołujący nie
przedstawił żadnych innych dowodów, aby zastosowanie środka we wskazanym stężeniu nie
było właściwe. Wskazał na niezgodność z treścią punktu 17 na stronie 26 SIWZ. Izba
pragnie podkreślić, iż ten punkt specyfikacji dotyczy wymogu zastosowania przez
wykonawców środków, które posiadają certyfikaty i dopuszczenia przez polskie prawo. W
powyższych przypadkach zatem, nie zachodzi więc sytuacja braku zgodności z
wymaganiami SIWZ. Co więcej, SIWZ w rozdziale Opis przedmiotu zamówienia w punkcie
14 na stronie 25 dopuszcza możliwość zmiany środka dezynfekcyjnego, dezynfekcyjno-
myjącego, po uzgodnieniu z Pielęgniarką Epidemiologiczną.
Na uwzględnienie nie zasługuje także zarzut nr 15. Zamawiający wymagał wykonania usługi
sprzątania kompleksowego jeden raz na kwartał. Przystępujący zaproponował wykonanie tej
usługi jeden raz w tygodniu. Zatem Przystępujący zaoferował wykonywanie usługi częstsze
niż Zamawiający oczekiwał, korzystniejsze z punktu widzenia czystości i higieny. Nie można
zatem stwierdzić, iż oferta Przystępującego nie odpowiada treści SIWZ. Nie jest wykluczone,
aby Przystępujący mógł zastosować rzadsze wykonywanie ww. usługi, po zaakceptowaniu
takiego stanu przez Zamawiającego, co również nie wpłynie na zgodność oferty
Przystępującego z SIWZ, gdyż Przystępujący zaoferował w swojej ofercie znacznie więcej
niż minimum wymagane przez Zamawiającego. Sam Odwołujący zaznaczył w treści
odwołania, iż zapisy zawarte w koncepcji powinny być zgodne z SIWZ, mogą zawierać
rozwiązania korzystniejsze niż te wymagane przez Zamawiającego w SIWZ. Istotne jest aby
rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę nie wykluczały minimalnych wymagań
zamawiającego. Podobną argumentację należy odnieść do zarzutu nr 23, w której
Przystępujący zaproponował czynność mycia żaluzji i rolet z częstotliwością 1 raz w
tygodniu, Zamawiający wymagał, aby czynność ta została wykonana 1 raz w miesiącu.
W zakresie zarzutu nr 16 Odwołujący zarzucił, iż Przystępujący nie przewidział czynności
doczyszczania korytarzy z częstotliwością 1 raz w tygodniu. Odwołujący podnosił, iż
Przystępujący w swojej ofercie przewidział na stronie 54 czynność doczyszczania korytarzy
(w zakresie powierzchni pokrytych polimerami). Przystępujący w piśmie do postępowania
odwoławczego wyjaśnił, iż rozróżnił powierzchnie na pokryte polimerami i nie pokryte
polimerami ze względu na różny rodzaj środków stosowanych do czyszczenia powierzchni.
Niezależnie od powyższego, Przystępujący wyjaśnił, iż w ofercie, w harmonogramie prac w
strefie drugiej znajduje się informacja, iż korytarze będą doczyszczone maszynowo 1 raz w
tygodniu, co wyczerpuje postanowienia SIWZ. Izba uznała, iż ww. wyjaśnienia potwierdzają,
iż treść oferty Przystępującego nie jest niezgodna z zapisami SIWZ.

Zarówno w zakresie zarzutu 13 i 17 Odwołujący podniósł, iż Przystępujący zaoferował
preparaty dezynfekcyjne, nie zaś myjące czy myjąco – dezynfekcyjne. Przystępujący
wyjaśnił, iż sposób mycia naczyń opisany jest w instrukcji mycia wyposażenia jako mycie
przez zanurzenie. Do usunięcia zanieczyszczeń organicznych i wydalin stosuje się metodę
usuwania wydalin, a następnie mycia naczynia pod bieżącą wodą co tej czynności nie używa
się środka myjącego, ponieważ jest to bezzasadne. Nie można zatem mówić, iż został
dobrany zły środek myjący, gdyż, jak wyjaśnił zarówno zamawiający jak i Przystępujący,
środkiem myjącym jest bieżąca woda. Izba uznała, iż wyjaśnienia te są wystarczające. Tym
bardziej, iż jak wcześniej zostało podniesione, SIWZ w rozdziale Opis przedmiotu
zamówienia w punkcie 14 na stronie 25 dopuszcza możliwość zmiany środka
dezynfekcyjnego, dezynfekcyjno-myjącego, po uzgodnieniu z Pielęgniarką
Epidemiologiczną.
W zakresie zarzutu opisanego pod numerem 18 i 19 wobec oferty Przystępującego należy
zauważyć, iż fakt, że Przystępujący nie ujął w wykazie urządzeń, jakimi dysponuje tj.:
szorowarki PowerDisc 160 i maszyny jednotarczowej R 44-450 nie oznacza, że wykonawca
ten nie będzie mógł zrealizować usługi polegającej na doczyszczaniu korytarzy i konserwacji
podłóg. Przystępujący wykazał w ww. wykazie urządzenia do mycia i froterowania podłogi,
co oznacza, że będzie mógł zrealizować ww. usługę. Można także przyjąć, iż wykazanie
sprzętu do czyszczenia podłogi w Planie Higieny uzupełnia wykaz sprzętu, przy którym
możliwe będzie zrealizowanie usługi.
W zakresie konserwacji podłóg (czego dotyczy zarzut nr 20) należy uznać, iż fakt, iż
Przystępujący zaoferował w swojej ofercie czynności czyszczenia powierzchni podłóg, jak
również konserwacje 1 raz na kwartał. Brak doprecyzowania w ofercie, iż podłogi są pokryte
posadzką PCV (lub wskazanie, iż jest to linoleum) nie powoduje, ze oferta jest niezgodna z
treścią SIWZ. Należy bowiem uznać, iż Przystępujący przewidział wykonanie ww. usługi w
ofercie, z częstotliwością, jakiej wymagał Zamawiający; została ona przewidziana przez
Przystępującego w ofercie (w tym strona 978).
W zakresie zarzutu nr 21 Odwołujący zarzucił, iż Przystępujący w swojej ofercie przewidział
niewłaściwe zastosowanie preparatu Frigo- Clean. Izba uznała, iż również ten zarzut nie
zasługuje na uwzględnienie. Przede wszystkim brak jest w specyfikacji konkretnych zapisów
i instrukcji w zakresie stosowania środków czyszczących. Odwołujący zarówno w treści
odwołania jak i w trakcie rozprawy nie wskazał, z którym zapisem specyfikacji niezgodne jest
zastosowanie środka Frigo-Clean w sposób przewidziany przez Przystępującego. Izba
zauważa, że Zamawiający w specyfikacji odniósł się jedynie do stwierdzeń, iż Wykonawcy
powinni do mycia i dezynfekcji stosować środki specjalnie do tego przeznaczone, zaś
roztwory dezynfekcyjne winny być użyte zgodnie z ich przeznaczeniem. Przystępujący
wyjaśnił, iż środek Frigo- Clean przeznaczony jest do mycia chłodni, mroźni, lodówek,

wyposażenia chłodni i mroźni. Zatem użycie go przez Przystępującego do umycia lodówki
dla pacjentów jest użyciem ww. środka zgodnie z jego przeznaczeniem, co wypełnia
postanowienia SIWZ. Przystępujący zaznaczył, iż ww. preparat można również stosować w
spryskiwaczu, jak zamierza to uczynić Przystępujący. Odwołujący nie wykazał, aby takie
użycie preparatu było niemożliwe i niezgodne z jakimkolwiek zapisem SIWZ.
W zakresie zarzutu 24 Izba uwzględniła wyjaśnienia Przystępującego, iż Przystępujący
zaplanował wykonanie czynności mycia verticali, żaluzji, rolet w pralni zewnętrznej (posiada
pralnie na terenie całego kraju). Nie ma zatem zagrożenia, iż Przystępujący nie wykona ww.
czynności. W związku z powyższym należy uznać, iż nie wykazanie dysponowania sprzętem
do mycia, czyszczenia verticali, żaluzji i rolet w takim przypadku nie jest niezbędne.
Zamawiający w SIWZ nie wymagał wprost, aby Wykonawcy dysponowali sprzętem do prania
żaluzji, rolet, verticali. Zatem również w przypadku tego zarzutu nie można stwierdzić, aby
zachodziła niezgodność pomiędzy wymaganiami SIWZ a treścią oferty Przystępującego.
Zarzut nr 26 również nie znalazł potwierdzenia. Nie jest prawdą, iż Przystępujący w ofercie
nie odniósł się do czynności ze stref III i IV, takie odniesienie znajduje się chociażby
przykładowo na stronie 943 oferty.
W zakresie zarzutu opisanego pod numerem 27 wobec oferty Przystępującego należy
zauważyć, iż z faktu braku wskazania przez Przystępującego w ofercie daty obowiązywania
Ustawy o odpadach nie można wywieść, iż Przystępujący będzie realizował usługę
niezgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Fakt braku wskazania daty obowiązywania
aktu prawnego nie stanowi o niezgodności treści oferty z SIWZ. Przystępujący wskazał akt
prawny – Ustawę o odpadach, zgodnie z którym zamierza realizować usługę i brak
wskazania publikacji i daty znowelizowania ww. ustawy w żaden sposób nie wpływa na treść
oferty Przystępującego, jak również na obowiązek wykonania tej usługi zgodnie z aktualnie
obowiązującym prawem.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania. Na podstawie § 5
ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 238). Do kosztów
postępowania odwoławczego Izba zaliczyła w całości uiszczony wpis, zgodnie z § 3 pkt 1
rozporządzenia.

Przewodniczący: ……………

Na podstawie pliku 2011_0754.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 754/11

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń