WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO/425/11


WYROK
z dnia 11 marca 2011 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak

Protokolant: Małgorzata Wilim

w sprawie wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
2 marca 2011 r. przez Arkadiusza Gieracha prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą ROLAR Arkadiusz Gierach w Rawie Mazowieckiej, ul. Krakowska 26a
odwołania, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Instytut Ogrodnictwa w
Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

orzeka:


1. Oddala odwołanie.

2. Kosztami postępowania obciąża Arkadiusza Gieracha prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą ROLAR Arkadiusz Gierach w Rawie Mazowieckiej, ul.
Krakowska 26a i nakazuje:
a) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych, w poczet kosztów postępowania
odwoławczego wpis w wysokości 7.500 zł 00 gr. (słownie: siedem tysięcy pięćset
złotych, zero groszy) uiszczony przez Arkadiusza Gieracha prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą ROLAR Arkadiusz Gierach w Rawie
Mazowieckiej, ul. Krakowska 26a,
b) zasądza od Arkadiusza Gieracha prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą ROLAR Arkadiusz Gierach w Rawie Mazowieckiej, ul. Krakowska 26a na
rzecz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 koszty w
wysokości 3.600 zł 00 gr. (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy)
poniesione przez stronę z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący:

………………………………Uzasadnienie

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez
zamawiającego – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach na dostawę samobieżnego
specjalistycznego zespołu agregatowo-uprawowo-pielęgnacyjnego (znak sprawy:
3/ZP/2011), ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 7 lutego 2010 r., poz.
43611, wobec czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu, w dniu 2 marca
2011 r. wykonawca Arkadiusz Gierach ROLAR wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie (sygn. akt KIO/425/11). Kopia odwołania została przekazana
zamawiającemu w dniu 2 marca 2011 r. Informację o czynności stanowiącej podstawę do
wniesienia odwołania, odwołujący powziął z treści zawiadomienia o odrzuceniu ofert
złożonych w postępowaniu oraz unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt
1 ustawy, przekazanej uczestnikom postępowania faksem w dniu 25 lutego 2011 r.
Odwołanie wniesione zostało wobec czynności odrzucenia ofert odwołującego się
przedsiębiorcy – Arkadiusza Gieracha na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, uznanej za
niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia, w opisie dotyczącym WOM 540/540E/1000
obr./min. Zaoferowany przez odwołującego ciągnik model LANDIN Rex 100 F Top posiada
WOM 540/750 obr./min załączany mechanicznie. W związku z opisem przedmiotu
zamówienia, zaoferowany ciągnik nie spełnia wymagań specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Zamawiający w odpowiedzi na informację wykonawcy o niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego, wskazał na odpowiedź udzieloną na pytanie dotyczące zakresy
obrotów wałka, w której dopuścił dwa zakresy obrotów WOM 540/540E i 540/1000 obr./min.
Zamawiający podkreślił, iż świadomie zmienił słowo „lub” na koniunkcję „i”, która wymaga
spełnienia obu parametrów łącznie. Tym samym, zamawiający uznał, iż wymagany był
ciągnik posiadający jednocześnie obie opcje funkcjonowania prędkości WOM, co gwarantuje
możliwość pracy ciągnika z maszynami wymagającymi napędu od WOM wirującego z
prędkością 540 obr./min. lub 1000 obr./min. ale również wtedy, gdy jest uzasadniona praca z
tzw. prędkością ekonomiczną 450 obr./min., która umożliwia pracę z maksymalnym
momentem obrotowym silnika, co ma zapewnić minimalne zużycie paliwa. Zaoferowany
ciągnik Landin Rex 100 nie pozwala na pracę z wymaganą prędkością obrotową WOM 1000
obr./min., a tylko 750 obr./min. W oparciu o powyższe, zamawiający podtrzymał swoje
stanowisko co do wystąpienia przesłanki do odrzucenia oferty odwołującego, wskazanej w
przepisie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, w tym treść ogłoszenia o zamówieniu,
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treść oferty odwołującego oraz
odpowiedź zamawiającego z dnia 17 lutego 2011 r., Izba poczyniła następujące ustalenia w
zakresie stanu faktycznego.
W ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z
dnia 7 lutego 2011 r., poz. 43611, zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia objętego
pozycją pierwszą – ciągnik o mocy około 90 KM, wskazał na parametr urządzenia WOM
540/540E/1000 obr./min. Analogiczny zapis zawiera treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w pkt 3, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 1 – ciągnik o
mocy około 90 KM.
Na etapie postępowania poprzedzającym termin składania ofert, do zamawiającego
wpłynęło zapytanie o dopuszczalne zakresy obrotów wałka 540/540E obr./min. lub 540/1000
obr./min., na które zamawiający udzielił odpowiedzi w piśmie z dnia 17 lutego 2011 r.,
wskazując „Dla ciągnika o mocy około 90 KM ( w przedziale 89-99 KM) Zamawiający
dopuszcza dwa zakresy obrotów WOM 540/540E obr./min i 540/1000 obr/min.”

W ofercie odwołującego zaoferowany został ciągnik sadowniczy Landini Rex 100 F
Top o wskazanej przez odwołującego wartości WOM 540/750 obr./min załączany
mechanicznie (str. 12 0ferty). Podane dwie prędkość WOM są standardem, natomiast
zaoferowany ciągnik dostępny jest również w opcji z dwoma prędkościami WOM 540/1000
obr/min.(zgodnie z zestawieniem tabelarycznym załączonym do oferty).

Mając na uwadze ustalony stan faktyczny, skład orzekający Izby zajął następujące
stanowisko w sprawie.
Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Odwołanie będące przedmiotem rozpoznania wniesione zostało do Krajowej Izby
Odwoławczej na zasadach obowiązujących po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 2
grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2009 r., Nr 223, poz. 1778) oraz z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 223, poz. 1778), a
zatem do rozpoznawania niniejszej sprawy odwoławczej mają zastosowanie przepisy ustawy
PrZamPubl w brzmieniu znowelizowanym.
Izba nie znalazła podstaw do odrzucenia odwołania. W związku z tym, iż nie została
wypełniona żadna z przesłanek negatywnych, uniemożliwiających merytoryczne rozpoznanie
odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy PrZamPubl, Izba rozpoznała odwołanie na
rozprawie.

W ocenie Izby, wypełnione zostały przesłanki dla wniesienia odwołania określone w
art. 179 ust. 1 ustawy PrZamPubl, tj. posiadanie przez odwołującego interesu w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy. Szkoda ta wyraża się w utracie korzyści, jakie odwołujący uzyskałby
realizując przedmiotowe zamówienie, na skutek decyzji zamawiającego o odrzuceniu jego
oferty a w konsekwencji również o unieważnieniu postępowania.

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, iż spór pomiędzy stronami sprowadzał się do
ustalenia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie wymaganego
parametru WOM dla ciągnika sadowniczego o mocy silnika ok. 90 KM. W kontekście
odpowiedzi zamawiającego z dnia 17 lutego 2011 r., odwołujący twierdził, iż zamawiający nie
wymagał trzech prędkości WOM, a zatem zaoferowany ciągnik, posiadający dwie prędkości
WOM 540/750 obr./min., spełnia warunek zamawiającego. Natomiast zamawiający
utrzymywał, iż w odpowiedzi nie dokonał modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w której od początku zostały wskazane trzy prędkości WOM 540/540E/1000
obr./min.
Izba uznała, iż warunkiem wymaganym w stosunku do ciągnika o mocy około 90 KM
było, aby posiadał on trzy prędkości WOM 540/540E/1000 obr./min. Odpowiedź
zamawiającego z dnia 17 lutego 2011 r., nie zmieniała tego zapisu specyfikacji, natomiast
odnosiła się do zapytania o dopuszczalne zakresy obrotów wałka, tj. 540/540E obr./min. oraz
540/1000 obr./min. Wskazanie na oba zakresy mocy pracy wałka znajdowało odniesienie do
wymaganych przez zamawiającego prędkości WOM. Wykonawca w sposób nieprawidłowy
zinterpretował odpowiedź zamawiającego, uznając, iż nie było wymagane, aby oferowany
ciągnik posiadłą moc WOM 1000 obr./min. i że wystarczające było zapewnienie dwóch
prędkości WOM 540/540E. Słusznie zamawiający zauważył, iż wskazanie na zakresy
obrotów wałka, zostało dokonane przez podanie wartości skrajnych. Niezależnie od sposobu
rozumienia zapisu o dwóch zakresach obrotów, nie budziło wątpliwości składu orzekającego,
iż użycie łącznika „i” oznaczało, że oferowany ciągnik o mocy około 90 KM miał posiadać
oba wskazane zakresy obrotów wałka. W tej sytuacji, zaoferowanie ciągnika ze
standardowymi dwoma prędkościami WOM 540/750 obr./min., odpowiadało tylko jednemu z
zakresów obrotów i nie spełniało oczekiwań zamawiającego wskazanych w siwz
dotyczących prędkości WOM. Bezspornym pomiędzy stronami było ustalenie, iż ciągnik
zaproponowany przez odwołującego zaoferowany został z prędkościami pracy wałka
standardowymi (WOM 540 obrotów na minutę oraz 750 obrotów na minutę, zwane także
obrotami ekonomicznymi, oznaczanymi jako 540E). Dokumenty załączone do oferty
pozwalały na przyjęcie, iż oferowany model może być dostarczony z opcją posiadającą
również trzecią prędkość pracy wału odbioru mocy, tj. WOM 1000 obrotów na minutę.

Jednak wobec jednoznacznego stanowiska odwołującego, który potwierdził, iż w ofercie
zaoferował opcję ciągnika z dwoma prędkościami, stwierdzenie niezgodności treści oferty z
siwz, nie budziło żadnych wątpliwości. Zamawiający w sposób prawidłowy uznał, iż
zachodziła przesłanka do odrzucenia oferty odwołującego określona w art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych.

W oparciu o powyższe Izba orzekła jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania. Na podstawie § 5
ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 238), znajdującego
zastosowanie, zgodnie z § 7 rozporządzenia, do odwołania dotyczącego postępowania
wszczętego po 29 stycznia 2010 r. i wniesionego po wejściu w życie przepisów
rozporządzenia, Izba obciążyła kosztami postępowania odwoławczego odwołującego. Do
kosztów postępowania odwoławczego Izba zaliczyła w całości uiszczony przez
odwołującego wpis oraz zasądziła na rzecz zamawiającego koszty wynagrodzenia
pełnomocnika.

Przewodniczący:

………………………………

Na podstawie pliku 2011_0425.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO/425/11

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń