WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 287/11


WYROK
z dnia 25 lutego 2011 roku

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Sylwester Kuchnio

Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2011 roku w Warszawie odwołania
wniesionego przez Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w
Polsce, 00 – 103 Warszawa, ul. Królewska 16 od czynności zamawiającego Krakowski
Holding Komunalny S.A., 30 – 347 Kraków, ul. Brożka 3.

przy udziale wykonawcy ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., 02 – 676 Warszawa,
ul. Postępu 15B zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego;

orzeka:


1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje wykreślenie w pkt III.2.3) b) ii/, iii/, iv/, v/, vi/, vii/
ogłoszenia o zamówieniu zwrotów „o wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto”

2. Kosztami postępowania obciąża Krakowski Holding Komunalny S.A., 30 – 347
Kraków, ul. Brożka 3 i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych tytułem kosztów postępowania
odwoławczego wpis w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy
złotych zero groszy) uiszczony przez Ove Arup & Partners International Limited
Sp. z o.o. Oddział w Polsce, 00 – 103 Warszawa, ul. Królewska 16,
2) dokonać wpłaty kwoty 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset
złotych zero groszy) przez Krakowski Holding Komunalny S.A., 30 – 347
Kraków, ul. Brożka 3, na rzecz Ove Arup & Partners International Limited Sp.
z o.o. Oddział w Polsce, 00 – 103 Warszawa, ul. Królewska 16, stanowiącej
uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Przewodniczący:

………………………………

UZASADNIENIE

(sygn. akt KIO 287/11)

Zamawiający, Krakowski Holding Komunalny S.A., prowadzi w trybie przetargu ograniczonego,
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej "ustawą" lub "Pzp" – postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kontrakt nr 4 - Inżynier Kontraktu dla
przedsięwzięcia Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów”
.
Szacunkowa wartość zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Pzp.

W dniu 01.02.2011 r. w Dz. U. UE pod nr S/21-034278 opublikowano ogłoszenie o
zamówieniu.
W dniu 11.02.2011 r. Ove Arup & Partners International Ltd z siedzibą w Londynie (UK)
działająca przez swój Oddział w Polsce, wniosła odwołanie dotyczące treści ww. ogłoszenia.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu, iż przez sformułowanie warunków udziału w
postępowaniu zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu naruszył art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 4
Pzp. Zarzuty odwołania dotyczyły:
3) Wskazania w punkcie III.2.3) a) wymogu: „wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną
usługę, której przedmiotem było pełnienie na etapie budowy, funkcji Inżyniera w
oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub funkcji równoważnej w oparciu o warunki
kontraktowe równoważne do FIDIC [przez warunki kontraktowe równoważne do
FIDIC na gruncie niniejszego ogłoszenia rozumie się w szczególności warunki
powstałe poprzez dostosowanie warunków kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego
krajów Unii Europejskiej np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-
KW (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMB (Wielka Brytania)], przy inwestycji o
wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto, polegającej na budowie instalacji
termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych, albo przy inwestycji o
wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto, polegającej na budowie bloku
energetycznego opalanego paliwem stałym. Przez wykonanie usługi rozumie się
uzyskanie przez obiekt decyzji o pozwoleniu na użytkowanie stosownie do ustawy
Prawo budowlane lub innego dokumentu równoważnego do powyższego [jako
dokument równoważny rozumie się zezwolenie na użytkowanie obiektu wydane
zgodnie z przepisami obowiązującymi w jego lokalizacji];
4) Wskazania w punkcie III.2.3) b) i/ wymogu dysponowania inżynierem rezydentem
posiadającym 5 lat doświadczenia w zarządzaniu inwestycją o wartości co najmniej
400 000 000 PLN;

5) Wskazania w punkcie III.2.3) b) ii/ wymogu dysponowania inspektorem nadzoru robót
konstrukcyjno-budowlanych posiadającym co najmniej 2 lata doświadczenia na
stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót konstrukcyjno -
budowlanych przy budowie instalacji termicznego przekształcania stałych odpadów
komunalnych lub bloku energetycznego opalanego paliwem stałym o wartości
inwestycji co najmniej 400 000 000 PLN brutto;
6) Wskazania w punkcie III.2.3) b) iii/ wymogu dysponowania inspektorem nadzoru
robót instalacyjnych posiadającym co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku
kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót instalacyjnych przy budowie
instalacji termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych lub bloku
energetycznego opalanego paliwem stałym o wartości inwestycji co najmniej 400 000
000 PLN brutto;
7) Wskazania w punkcie III.2.3) b) iv/ wymogu dysponowania inspektorem nadzoru
robót elektrycznych i AKPiA posiadającym co najmniej 2 lata doświadczenia na
stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót elektrycznych i AKPiA
przy budowie instalacji termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych
lub bloku energetycznego opalanego paliwem stałym o wartości inwestycji co
najmniej 400 000 000 PLN brutto;
8) Wskazania w punkcie III.2.3) b) v/ wymogu dysponowania inżynierem mechanikiem
posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy w nadzorze nad montażem
urządzeń mechanicznych i napędów w toku budowy instalacji termicznego
przekształcania stałych odpadów komunalnych o wartości, co najmniej 400000 000
PLN brutto lub przy budowie bloku energetycznego opalanego paliwem stałym o
wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto;
9) Wskazania w punkcie III.2.3) b) vi/ dysponowania Technologiem 1 posiadającym co
najmniej 10-letnie doświadczenie pracy jako specjalista do spraw procesów spalania i
co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy jako technolog do spraw procesów spalania
przy budowie instalacji termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych o
wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto lub przy budowie bloku energetycznego
opalanego paliwem stałym o wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto;
10) Wskazania w punkcie III.2.3) b) vii/ dysponowania Technologiem 2 posiadającym co
najmniej 10-letnie doświadczenie pracy jako specjalista do spraw oczyszczania spalin
i co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy jako technolog do spraw procesów
oczyszczania spalin przy budowie instalacji termicznego przekształcania stałych
odpadów komunalnych o wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto lub przy
budowie bloku energetycznego opalanego paliwem stałym o wartości co najmniej 400
000 000 PLN brutto;

11) Wskazania w punkcie III.2.3) b) viii/ dysponowania specjalistą ds. Finansowo -
Księgowych posiadającym wyższe wykształcenia ekonomiczne i co najmniej 2 letnie
doświadczenie w zakresie zarządzania finansami lub rozliczania finansowania
inwestycji o wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto realizowanej w oparciu o
warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, aż do jej ukończenia (rozliczenie
końcowe).

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu dokonania następujących zmian treści
ogłoszenia o zamówieniu:

3. nadanie punktowi III.2.3) a) treści: „wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną
usługę, której przedmiotem było pełnienie na etapie budowy, funkcji Inżyniera w
oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub funkcji równoważnej w oparciu o warunki
kontraktowe równoważne do FIDIC [przez warunki kontraktowe równoważne do
FIDIC na gruncie niniejszego ogłoszenia rozumie się w szczególności warunki
powstałe poprzez dostosowanie warunków kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego
krajów Unii Europejskiej np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-
KW (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMB (Wielka Brytania)], przy inwestycji o
wartości co najmniej 100 000 000 PLN brutto, polegającej na budowie instalacji
termicznego unieszkodliwiania odpadów, albo przy inwestycji o wartości co najmniej
100 000 000 PLN brutto, polegającej na budowie bloku energetycznego opalanego
paliwem stałym. Przez wykonanie usługi rozumie się uzyskanie przez obiekt decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie stosownie do ustawy Prawo budowlane lub innego
dokumentu równoważnego do powyższego [jako dokument równoważny rozumie się
zezwolenie na użytkowanie obiektu wydane zgodnie z przepisami obowiązującymi w
jego lokalizacji];

4. nadanie punktowi III.2.3) b) i/ treści:
Inżynier rezydent - 1 osoba:
wykształcenie wyższe,
biegła znajomość języka polskiego,
co najmniej 10-letnie doświadczenie pracy na stanowiskach kierowniczych w
bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych,
co najmniej 5 lat z powyższego doświadczenia dotyczyć musi całościowego (na
podstawie upoważnienia ogólnego dla danej inwestycji) zarządzania z

upoważnienia Inżyniera (w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC) lub z
upoważnienia podmiotu równoważnego do Inżyniera (na gruncie warunków
kontraktowych równoważnych do FIDIC), inwestycją z sektora energetycznego,
gospodarki odpadowej lub wodno-ściekowej o wartości inwestycji co najmniej 100
000 000 PLN brutto, realizowaną w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub
równoważne.

5. nadanie punktowi III.2.3) b) ii/ treści:
Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych - 1 osoba:
• biegła znajomość języka polskiego,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy na stanowisku kierownika budowy robót
konstrukcyjno- budowlanych lub inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-
budowlanych,
• co najmniej 4 lata doświadczenia pracy na stanowisku inspektora nadzoru robót
konstrukcyjno - budowlanych przy budowie instalacji termicznego
unieszkodliwiania odpadów o wartości co najmniej 100 000 000 PLN brutto, albo
przy inwestycji o wartości co najmniej 100 000 000 PLN brutto, polegającej na
budowie bloku energetycznego opalanego paliwem stałym.
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83poz. 578) lub aktualne
uprawnienia równoważne do powyższych (w szczególności wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw,
a uznane w Polsce).

6. nadanie punktowi III.2.3) b) iii/ treści:
Inspektor nadzoru robót instalacyjnych - 1 osoba:
• biegła znajomość języka polskiego,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy na stanowisku kierownika budowy w
zakresie uprawnień określonych w tiret czwarty lub inspektora nadzoru w zakresie
uprawnień określonych w tiret czwarty,
• co najmniej 4 lata doświadczenia pracy na stanowisku inspektora nadzoru robót
instalacyjnych przy budowie instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów o
wartości co najmniej 100 000 000 PLN brutto, albo przy inwestycji o wartości co
najmniej 100 000 000 PLN brutto, polegającej na budowie bloku energetycznego
opalanego paliwem stałym.

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na
podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83
poz. 578) lub aktualne uprawnienia równoważne do powyższych (w szczególności
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane
obywatelom innych państw, a uznane w Polsce).

7. nadanie punktowi III.2.3) b) iv/ treści:
Inspektor nadzoru robót elektrycznych i AKPiA - 1 osoba:
• biegła znajomość języka polskiego,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy na stanowisku kierownika budowy w
zakresie uprawnień określonych w tiret czwarty lub inspektora nadzoru w zakresie
uprawnień określonych w tiret czwarty,
• co najmniej 4 lata doświadczenia pracy na stanowisku inspektora nadzoru robót
elektrycznych i AKPiA przy budowie instalacji termicznego unieszkodliwiania
odpadów o wartości co najmniej 100 000 000 PLN brutto, albo przy inwestycji o
wartości co najmniej 100 000 000 PLN brutto, polegającej na budowie bloku
energetycznego opalanego paliwem stałym.
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) lub aktualne
uprawnienia równoważne do powyższych (w szczególności wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw,
a uznane w Polsce).

8. nadanie punktowi III.2.3) b) v/ treści:
Inżynier mechanik - 1 osoba:
• wykształcenie wyższe techniczne mechaniczne,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy w nadzorze nad montażem urządzeń
mechanicznych i napadów w toku budowy instalacji termicznego
unieszkodliwiania odpadów o wartości co najmniej 100 000 000 PLN brutto, albo
przy inwestycji o wartości co najmniej 100 000 000 PLN brutto, polegającej na
budowie bloku energetycznego opalanego paliwem stałym.

9. nadanie punktowi III.2.3) b) vi/ treści:
Technolog 1 - 1 osoba:
• wykształcenie wyższe techniczne,
• co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe
• co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy jako technolog do spraw procesów
spalania przy realizacji lub nadzorze inwestycji o wartości co najmniej 100 000
000 PLN brutto:

10. nadanie punktowi III.2.3) b) vii/ treści:
Technolog 2 - 1 osoba:
• wykształcenie wyższe techniczne,
• co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe
• co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy jako technolog do spraw oczyszczania
spalin przy realizacji lub nadzorze inwestycji o wartości co najmniej 100 000 000
PLN brutto

11. nadanie punktowi III.2.3) b) viii/ treści:
Specjalista ds. Finansowo Księgowych - 1 osoba:
• biegła znajomość języka polskiego,
• wyższe wykształcenie ekonomiczne lub techniczne,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe,
• co najmniej 3 - letnie doświadczenie w zakresie rozliczania finansowania inwestycji z
sektora energetycznego, gospodarki odpadowej lub wodno-ściekowej o wartości co
najmniej 100 000 000 PLN brutto, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej,
realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, aż do jej
ukończenia (rozliczenie końcowe).

W uzasadnieniu odwołania podniesiono m.in.:

Ad 1 - Ogłoszenie punkt III.2.3) a)
Warunek udziału w postępowaniu sformułowany w ogłoszeniu nie zapewnia zachowania
uczciwej konkurencji oraz jest nieadekwatny do przedmiotu zamówienia. Warunki udziału w
postępowaniu zostały sformułowane w sposób wskazujący na:
1. Faworyzowanie zagranicznych wykonawców, ponieważ w okresie ostatnich 3 lat nie
wybudowano w Polsce żadnej instalacji termicznego przekształcania stałych
odpadów komunalnych o wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto, tak więc
spełnienie tego warunku przez polskich wykonawców jest niemożliwe.
2. Wykluczenie z udziału w postępowaniu doświadczonych wykonawców nadzorujących
instalacje unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne, poprzez dopuszczenie
posiadania, jako alternatywnego, doświadczenia w nadzorze nad budową bloku
energetycznego opalanego paliwem stałym zrealizowanego w okresie ostatnich 3 lat.
W ocenie Odwołującego, Zamawiający w nieuzasadniony sposób ograniczył możliwość
udziału wykonawców posiadających doświadczenie w realizacji instalacji termicznego
unieszkodliwiania innych odpadów, które to instalacje posiadają podobne węzły i rozwiązania
technologiczne oraz są równie skomplikowane pod względem technicznym. Instalacje
termicznej unieszkodliwiania innych odpadów są bliższe instalacjom termicznego
przekształcania odpadów komunalnych pod względem technologicznym niż bloki
energetyczne i tym bardziej niezrozumiałe jest dla Odwołującego odsunięcie wykonawców
posiadających doświadczenie w nadzorowaniu instalacji termicznej unieszkodliwiania
odpadów innych niż komunalne, będących odpadami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 o odpadach oraz przepisów wykonawczych tej ustawy. Należy nadmienić,
że ze względów technologicznych proces termicznego unieszkodliwiania np. osadów
ściekowych jest bardziej skomplikowany od procesu termicznego unieszkodliwiania
niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych.
Ponadto wymagana wartość nadzorowanej w ciągu ostatnich 3 lat inwestycji, na poziomie
400 000 000 PLN jest w opinii Odwołującego nieuzasadnienie wysoka. Rozumiejąc intencje
Zamawiającego, do zamiaru udzielenia zamówienia wykonawcy, który realizował usługi
nadzoru nad inwestycjami o dużej wartości, w skali porównywalnej do będącej przedmiotem
zamówienia, to należy jednak zauważyć, że budowa instalacji termicznego przekształcania
odpadów komunalnych jest inwestycją unikatową w skali kraju i trudno wymagać
doświadczenia w realizacji podobnej instalacji. W opinii Odwołującego, wykonawcy
dysponujący doświadczeniem w nadzorowaniu realizacji inwestycji o wartości minimum 100
000 000 PLN, a więc na warunki polskie dużych, będą w stanie dostarczyć profesjonalną
usługę nadzoru nad inwestycją, ponieważ wartość inwestycji, podlegająca prawom rynku,
uzależniona od sytuacji ekonomicznej, kursów wymiany walut, nie jest istotnym
wyznacznikiem jakości usług.
Należy również uwzględnić ograniczoną pulę inwestycji o tej wartości, które zostały
zrealizowane w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat. Skumulowanie tych wszystkich warunków,
które muszą być spełnione przez jedną inwestycję w sposób rażący ogranicza uczciwą
konkurencję.
Ad 2 - Ogłoszenie punkt III.2.3) b) i/
Warunek dysponowania inżynierem rezydentem posiadającym co najmniej 5 lat
doświadczenia w zarządzaniu inwestycją o wartości, co najmniej 400 000 000 PLN:

1. Z jednej strony w sposób drastyczny zawęża grono potencjalnych ekspertów
posiadających szerokie doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami z zakresu
sektora energetycznego, gospodarki komunalnej i wodno-ściekowej, gdyż wartość
Robót dla takich kontraktów, uważanych za duże, dotychczas zrealizowanych w
Polsce (gdyż wymagana jest od inżyniera rezydenta biegła znajomość języka
polskiego) mieści się w przedziale od kilkudziesięciu do zazwyczaj 150 min PLN.
2. Z uwagi na wymóg nadzorowania inwestycji o wartości co najmniej 400 000 000 PLN
faworyzuje ekspertów posiadających doświadczenie w realizacji projektów zakresu
budownictwa komunikacyjnego, gdyż najczęściej tego typu inwestycje mają
wymaganą wartość co najmniej 400 000 000 PLN brutto a nie są to inwestycje
adekwatne do przedmiotu zamówienia.
Aby sprostać funkcji inżyniera rezydenta przy realizacji tak skomplikowanego projektu jak
instalacja termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych, oprócz
doświadczenia w zarządzaniu projektem o dużej wartości i doskonałej znajomości warunków
kontraktowych FIDIC, konieczna jest również umiejętność zarządzania wielobranżowym
przedsięwzięciem, realizowanym zazwyczaj w zwartym terenie, gdzie Roboty poddawane są
dużej ilości prób i testów. Ponadto znajomość specyficznych dla sektora gospodarki
komunalnej i wodno-ściekowej przepisów i uwarunkowań a nie wartość inwestycji świadczy o
jakości usługi dostarczonej przez danego eksperta. W opinii Odwołującego, wykonawcy
dysponujący doświadczeniem w zarządzaniu inwestycją o wartości minimum 100 000 000
PLN, będą w stanie dostarczyć profesjonalną, odpowiednią do przedmiotu zamówienia
usługę.

Ad 3 - Ogłoszenie punkt III.2.3) b) ii/
Warunek posiadania przez inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych co najmniej
2 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót
konstrukcyjno - budowlanych przy budowie instalacji termicznego przekształcania stałych
odpadów komunalnych lub bloku energetycznego opalanego paliwem stałym o wartości
inwestycji, co najmniej 400 000 000 PLN brutto:
1. w odniesieniu do wymaganych lat doświadczenia jest niewystarczający do
przedmiotu zamówienia,
2. w odniesieniu do wymaganego doświadczenia ograniczonego do budowy instalacji
termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych lub bloku
energetycznego opalanego paliwem stałym o wartości inwestycji, co najmniej 400
000 000 PLN brutto, w sposób nieuzasadniony zawęża grono potencjalnych
ekspertów.
Odwołujący nie znajduje uzasadnienia dla postawienia wymogu posiadania przez inspektora

nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych tak specyficznego doświadczenia, nie sposób
bowiem uznać, że inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadający
doświadczenie w realizacji dużych inwestycji przemysłowych, nie posiada umiejętności
wystarczających by pełnić tożsamą funkcję przy budowie instalacji unieszkodliwiania
odpadów komunalnych. Ponadto mając na uwadze niewielką liczbę oddanych do
użytkowania instalacji termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych i bloków
energetycznych opalanych paliwem stałym o wartości inwestycji, co najmniej 400 000 000
PLN brutto, warunek sformułowany taki sposób nie zapewnia zachowania uczciwej
konkurencji. Wartość inwestycji podlegająca prawom rynku, uzależniona od sytuacji
ekonomicznej, kursów wymiany walut, nie jest istotnym wyznacznikiem jakości usług. W
opinii Odwołującego, wykonawcy dysponujący doświadczeniem w nadzorowaniu inwestycji o
wartości powyżej 100 000 000 PLN, będą w stanie dostarczyć profesjonalną usługę.

Ad 4 - Ogłoszenie punkt III.2.3) b) iii/
Warunek posiadania przez inspektora nadzoru robót instalacyjnych 2 lat doświadczenia na
stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót instalacyjnych przy budowie
instalacji termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych lub bloku
energetycznego opalanego paliwem stałym o wartości inwestycji, co najmniej 400 000 000
PLN brutto:
1. w odniesieniu do wymaganych lat doświadczenia jest niewystarczający do
przedmiotu zamówienia,
2. w odniesieniu do wymaganego doświadczenia ograniczonego do budowy instalacji
termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych lub bloku
energetycznego opalanego paliwem stałym o wartości inwestycji, co najmniej 400
000 000 PLN brutto, w sposób nieuzasadniony zawęża grono potencjalnych
ekspertów.
Odwołujący nie znajduje uzasadnienia dla postawienia wymogu posiadania przez inspektora
nadzoru robót instalacyjnych tak specyficznego doświadczenia, nie sposób bowiem uznać,
że inspektor nadzoru branży instalacyjnej, posiadający doświadczenie w realizacji dużych
inwestycji przemysłowych, nie posiada umiejętności wystarczających by pełnić tożsamą
funkcję przy budowie instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Ponadto mając na
uwadze niewielką liczbę oddanych do użytkowania instalacji termicznego przekształcania
stałych odpadów komunalnych i bloków energetycznych opalanych paliwem stałym o
wartości inwestycji, co najmniej 400 000 000 PLN brutto, warunek sformułowany taki sposób
nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji.
Wartość inwestycji, podlegająca prawom rynku, uzależniona od sytuacji ekonomicznej,
kursów wymiany walut, nie jest istotnym wyznacznikiem jakości usług. W opinii

Odwołującego, wykonawcy dysponujący doświadczeniem w nadzorowaniu inwestycji o
wartości powyżej 100 000 000 PLN, będą w stanie dostarczyć profesjonalną usługę.

Ad 5 - Ogłoszenie punkt III.2.3) b) iv/
Warunek posiadania przez inspektora nadzoru robót elektrycznych i AKPiA 2 lat
doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót elektrycznych
i AKPiA przy budowie instalacji termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych
lub bloku energetycznego opalanego paliwem stałym o wartości inwestycji, co najmniej 400
000 000 PLN brutto:
1. jest w odniesieniu do wymaganych lat doświadczenia niewystarczający do
przedmiotu zamówienia,
2. w odniesieniu do wymaganego doświadczenia ograniczonego do budowy instalacji
termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych lub bloku
energetycznego opalanego paliwem stałym o wartości inwestycji, co najmniej 400
000 000 PLN brutto, w sposób nieuzasadniony zawęża grono potencjalnych
ekspertów.
Odwołujący nie znajduje uzasadnienia dla postawienia wymogu posiadania przez inspektora
nadzoru robót elektrycznych i AKPiA tak specyficznego doświadczenia, nie sposób bowiem
uznać, że inspektor nadzoru branży elektrycznej i AKPiA, posiadający doświadczenie w
realizacji dużych inwestycji przemysłowych, nie posiada umiejętności wystarczających by
pełnić tożsamą funkcję przy budowie instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Ponadto mając na uwadze niewielką liczbę oddanych do użytkowania instalacji termicznego
przekształcania stałych odpadów komunalnych i bloków energetycznych opalanych paliwem
stałym o wartości inwestycji, co najmniej 400 000 000 PLN brutto, warunek sformułowany
taki sposób nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji.
Wartość inwestycji, podlegająca prawom rynku, uzależniona od sytuacji ekonomicznej,
kursów wymiany walut, nie jest istotnym wyznacznikiem jakości usług. W opinii
Odwołującego, wykonawcy dysponujący doświadczeniem w nadzorowaniu inwestycji o
wartości powyżej 100 000 000 PLN, będą w stanie dostarczyć profesjonalną usługę.

Ad 6 - Ogłoszenie punkt III.2.3) b) v/
Warunek posiadania przez inżyniera mechanika 5-letniego doświadczenia pracy w nadzorze
nad montażem urządzeń mechanicznych i napędów w toku budowy instalacji termicznego
przekształcania stałych odpadów komunalnych o wartości, co najmniej 400000 000 PLN
brutto lub przy budowie bloku energetycznego opalanego paliwem starym o wartości co
najmniej400 000 000 PLN brutto:
1. w sposób nieuzasadniony ogranicza uczciwą konkurencję,

2. jest nieadekwatny do przedmiotu zamówienia,
Odwołujący nie znajduje uzasadnienia dla postawienia wymogu posiadania tak
specyficznego doświadczenia, nie sposób bowiem uznać, że inżynier mechanik, posiadający
doświadczenie w realizacji dużych inwestycji przemysłowych, nie posiada umiejętności
wystarczających by pełnić tożsamą funkcję przy budowie instalacji unieszkodliwiania
odpadów komunalnych. Ponadto mając na uwadze niewielką liczbę oddanych do
użytkowania instalacji termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych i bloków
energetycznych opalanych paliwem stałym o wartości inwestycji, co najmniej 400 000 000
PLN brutto, warunek sformułowany taki sposób nie zapewnia zachowania uczciwej
konkurencji. Wartość inwestycji, podlegająca prawom rynku, uzależniona od sytuacji
ekonomicznej, kursów wymiany walut, nie jest istotnym wyznacznikiem jakości usług. W
opinii Odwołującego, wykonawcy dysponujący doświadczeniem w nadzorowaniu inwestycji o
wartości powyżej 100 000 000 PLN, będą w stanie dostarczyć profesjonalną usługę.

Ad 7 - Ogłoszenie punkt III.2.3) b) vi/
Warunek posiadania przez Technologa 1 10-letniego doświadczenia w pracy jako specjalista
do spraw procesów spalania i 5-letnie doświadczenie pracy jako technolog do spraw
procesów spalania przy budowie instalacji termicznego przekształcania stałych odpadów
komunalnych o wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto lub przy budowie bloku
energetycznego opalanego paliwem stałym o wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto w
nieuzasadniony ogranicza uczciwą konkurencję. Odwołujący nie znajduje uzasadnienia dla
postawienia tak zawężonego wymogu odnośnie posiadanego doświadczenia. Technologia
spalania zastosowana w instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych i bloku
energetycznym różni się od siebie w istotny sposób, tak więc skoro Zamawiający dopuszcza
możliwość posiadania doświadczenia przy budowie bloku energetycznego, powinien również
dopuścić możliwość wykazania doświadczenie na innych typach instalacji służących do
spalania. Ponadto mając na uwadze niewielką liczbę oddanych do użytkowania instalacji
termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych i bloków energetycznych
opalanych paliwem stałym o wartości inwestycji, co najmniej 400 000 000 PLN brutto,
warunek sformułowany taki sposób nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji. Wartość
inwestycji, podlegająca prawom rynku, uzależniona od sytuacji ekonomicznej, kursów
wymiany walut, nie jest istotnym wyznacznikiem jakości usług. W opinii Odwołującego,
wykonawcy dysponujący doświadczeniem w nadzorowaniu inwestycji o wartości powyżej
100 000 000 PLN, będą w stanie dostarczyć profesjonalną usługę.
Ponadto okres 5 lat doświadczenia pracy jako technolog przy inwestycji o tak dużej wartości,
jest w opinii Odwołującego zbyt wysoki, biorąc pod uwagę polskie realia i liczbę oddanych
inwestycji tego typu.

Ad 8 - Ogłoszenie punkt III.2.3) b) vii/
W ocenie Odwołującego warunek posiadania przez Technologa 2 10-letniego doświadczenia
pracy jako specjalista do spraw oczyszczania spalin i 5-letnie doświadczenie pracy jako
technolog do spraw oczyszczania spalin przy budowie instalacji termicznego przekształcania
stałych odpadów komunalnych o wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto w
nieuzasadniony ogranicza uczciwą konkurencję. Odwołujący nie znajduje uzasadnienia dla
postawienia tak zawężonego wymogu odnośnie posiadanego doświadczenia. Technologia
oczyszczania spalin zastosowana w instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest
zbliżona do technologii oczyszczania spalin dla spalania innych odpadów. Ponadto mając na
uwadze, że w Polsce działa tylko jedna instalacji termicznego przekształcania stałych
odpadów komunalnych o porównywalnych parametrach, zrealizowana wcześniej niż w
okresie ostatnich 3 lat, to tej będącej przedmiotem zamówienia, warunek sformułowany taki
sposób nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji. Wartość inwestycji, podlegająca
prawom rynku, uzależniona od sytuacji ekonomicznej, kursów wymiany walut, nie jest
istotnym wyznacznikiem jakości usług. W opinii Odwołującego, wykonawcy dysponujący
doświadczeniem w nadzorowaniu inwestycji o wartości powyżej 100 000 000 PLN, będą w
stanie dostarczyć profesjonalną usługę.
Ponadto okres 5 lat doświadczenia pracy jako technolog przy inwestycji o tak dużej wartości,
jest w opinii Odwołującego zbyt wysoki, biorąc pod uwagę polskie realia i liczbę oddanych
inwestycji tego typu. Sformułowanie warunków w taki sposób faworyzuje zagranicznych
wykonawców.

Ad 9 - Ogłoszenie punkt III.2.3) b) viii/
Warunek posiadania przez specjalistę ds. Finansowo - Księgowych wyższego wykształcenia
ekonomicznego i co najmniej 2 letniego doświadczenia w zakresie zarządzania finansami lub
rozliczania finansowania inwestycji o wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto
realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, aż do jej ukończenia
(rozliczenie końcowe):
1. jest częściowo nieadekwatny do przedmiotu zamówienia,
2. w sposób nieuzasadniony ogranicza uczciwą konkurencję.
Inżynier powinien posiadać w swoim zespole specjalistę ds. Finansowo - Księgowych oraz
Rozliczeń, który jest odpowiedzialny nie tylko za rozliczania finansowania inwestycji, ale
również za weryfikację Rozliczeń Wykonawcy, przygotowanie Przejściowych Świadectw
Płatności, weryfikację kosztorysów robót dodatkowych, roszczeń wszytko w świetle zapisów
wymogów kontraktu na roboty itp. Powszechną praktyką jest pełnienie funkcji specjalisty ds.
Rozliczeń przez inżyniera np. budownictwa, mającego doświadczenie zarówno w rozliczaniu

robót jak i kosztorysowaniu, ponieważ wiedza inżynierska pozwala np. na zrozumienie
przedmiotu Zmiany lub weryfikację wyceny Roszczenia.
Dodatkowo wymóg nadzorowania inwestycji o wartości co najmniej 400 000 000 PLN w
opinii Odwołującego ogranicza uczciwa konkurencję, ponieważ inwestycje o takiej wartości
najczęściej dotyczą zakresu budownictwa komunikacyjnego i doświadczenie zdobyte przy
rozliczaniu takiej inwestycji nie jest w pełni adekwatne do przedmiotu zamówienia. Wartość
inwestycji, podlegająca prawom rynku, uzależniona od sytuacji ekonomicznej, kursów
wymiany walut, nie jest istotnym wyznacznikiem jakości usług. W opinii Odwołującego,
wykonawcy dysponujący doświadczeniem w rozliczeniu inwestycji o wartości powyżej 100
000 000 PLN, będą w stanie dostarczyć profesjonalną usługę.
Istotnym elementem usług świadczonych przez Specjalistę ds. Finansowo - Księgowych jest
również zagadnienie finansowania inwestycji ze środków unijnych i związana z tym
konieczność posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Uwzględniając treść dokumentacji postępowania, w szczególności treść ogłoszenia o
zamówieniu i jego modyfikacji, a także stanowiska i oświadczenia stron złożone na
rozprawie, Izba ustaliła, co następuje.

W treści odwołania prawidłowo powołano adekwatne, kwestionowane postanowienia
ogłoszenia o zamówieniu, co zostało przytoczone wyżej, w treści niniejszego uzasadnienia.

W dniu 23.02.2011 r. w Dz. U. UE pod nr 2011/S 37-059496 opublikowano modyfikację
treści ogłoszenia o zamówieniu.
Kwestionowane postanowienia ogłoszenia, powstałe w wyniku ww. modyfikacji, które w
związku z dyspozycją art. 192 ust. 2 Pzp należało uwzględnić w trakcie wyrokowania,
przedstawiały się następująco:
III.2.3) Zdolność techniczna.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
a) wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było pełnienie na
etapie budowy, funkcji Inżyniera w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub funkcji
równoważnej w oparciu o warunki kontraktowe równoważne do FIDIC [przez warunki
kontraktowe równoważne do FIDIC na gruncie niniejszego ogłoszenia rozumie się w
szczególności warunki powstałe poprzez dostosowanie warunków kontraktowych FIDIC do

prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia),
FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMB (Wielka Brytania)], przy budowie instalacji
termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych o wartości co najmniej 400 000
000 PLN brutto, albo przy budowie bloku energetycznego opalanego paliwem stałym o
wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto. Przez wykonanie usługi rozumie się uzyskanie
przez obiekt decyzji o pozwoleniu na użytkowanie stosownie do ustawy Prawo budowlane
lub innego dokumentu równoważnego do powyższego [jako dokument równoważny rozumie
się zezwolenie na użytkowanie obiektu wydane zgodnie z przepisami obowiązującymi w jego
lokalizacji];
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnymi za świadczenie usług i kontrolę jakości, posiadającymi następujące
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
i/ Inżynier rezydent – 1 osoba:
— wykształcenie wyższe,
— wykreślono,
— co najmniej 10. letnie doświadczenie pracy na stanowiskach kierowniczych w
bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych,
— co najmniej 5 lat z powyższego doświadczenia dotyczyć musi całościowego (na
podstawie upoważnienia ogólnego dla danej inwestycji) zarządzania z upoważnienia
Inżyniera (w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC) lub z upoważnienia podmiotu
równoważnego do Inżyniera (na gruncie warunków kontraktowych równoważnych do FIDIC),
inwestycją o wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto, realizowaną w oparciu o warunki
kontraktowe FIDIC lub równoważne.
ii/ Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – 1 osoba:
— wykreślono,
— co najmniej 5. letnie doświadczenie pracy na stanowisku kierownika budowy robót
konstrukcyjno-budowlanych lub inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych,
— co najmniej 2 lata doświadczenia pracy na stanowisku kierownika budowy robót
konstrukcyjno-budowlanych przy budowie instalacji termicznego przekształcania stałych
odpadów komunalnych o wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto lub przy budowie
bloku energetycznego opalanego paliwem stałym o wartości co najmniej 400 000 000 PLN
brutto lub na stanowisku inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych przy budowie
instalacji termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych o wartości co najmniej
400 000 000 PLN brutto lub przy budowie bloku energetycznego opalanego paliwem stałym
o wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto,
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) lub aktualne uprawnienia równoważne do
powyższych (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub wydawane obywatelom innych państw, a uznane w Polsce).
iii/ Inspektor nadzoru robót instalacyjnych – 1 osoba:
— wykreślono,
— co najmniej 5. letnie doświadczenie pracy na stanowisku kierownika budowy w zakresie
uprawnień określonych w tiret czwarty lub inspektora nadzoru w zakresie uprawnień
określonych w tiret czwarty,
— co najmniej 2 lata doświadczenia pracy na stanowisku kierownika budowy w zakresie
uprawnień określonych w tiret czwarty, przy budowie instalacji termicznego przekształcania
stałych odpadów komunalnych o wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto lub przy
budowie bloku energetycznego opalanego paliwem stałym o wartości co najmniej 400 000
000 PLN brutto lub na stanowisku inspektora nadzoru w zakresie uprawnień określonych w
tiret czwarty, przy budowie instalacji termicznego przekształcania stałych odpadów
komunalnych o wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto lub przy budowie bloku
energetycznego opalanego paliwem stałym o wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto,
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) lub aktualne uprawnienia równoważne do
powyższych (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub wydawane obywatelom innych państw, a uznane w Polsce).
iv/ Inspektor nadzoru robót elektrycznych i AKPiA – 1 osoba:
— wykreślono,
— co najmniej 5. letnie doświadczenie pracy na stanowisku kierownika budowy w zakresie
uprawnień określonych w tiret czwarty lub inspektora nadzoru w zakresie uprawnień
określonych w tiret czwarty,
— co najmniej 2 lata doświadczenia pracy na stanowisku kierownika budowy w zakresie
uprawnień określonych w tiret czwarty, przy budowie instalacji termicznego przekształcania
stałych odpadów komunalnych o wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto lub przy
budowie bloku energetycznego opalanego paliwem stałym o wartości co najmniej 400 000
000 PLN brutto lub na stanowisku inspektora nadzoru w zakresie uprawnień określonych w
tiret czwarty, przy budowie instalacji termicznego przekształcania stałych odpadów
komunalnych o wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto lub przy budowie bloku
energetycznego opalanego paliwem stałym o wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto,

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578)
lub aktualne uprawnienia równoważne do powyższych (w szczególności wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw, a
uznane w Polsce).
v/ Inżynier mechanik – 1 osoba:
— wykształcenie wyższe techniczne mechaniczne,
— co najmniej 5. letnie doświadczenie pracy w nadzorze nad montażem urządzeń
mechanicznych i napędów w toku budowy instalacji termicznego przekształcania stałych
odpadów komunalnych o wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto lub przy budowie
bloku energetycznego opalanego paliwem stałym o wartości co najmniej 400 000 000 PLN
brutto.
vi/ Technolog 1 – 1 osoba:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— co najmniej 10. letnie doświadczenie pracy jako specjalista do spraw procesów spalania,
— co najmniej 5. letnie doświadczenie pracy jako technolog do spraw procesów spalania
przy budowie instalacji termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych o
wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto lub przy budowie bloku energetycznego
opalanego paliwem stałym o wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto.
vii/ Technolog 2 – 1 osoba:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— co najmniej 10. letnie doświadczenie pracy jako specjalista do spraw oczyszczania spalin,
— co najmniej 5. letnie doświadczenie pracy jako technolog do spraw oczyszczania spalin
przy budowie instalacji termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych o
wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto.
viii/ Specjalista ds. Finansowo-Księgowych – 1 osoba:
— wykreślono,
— wyższe wykształcenie ekonomiczne,
— co najmniej 5. letnie doświadczenie zawodowe,
— co najmniej 2. letnie doświadczenie w zakresie zarządzania finansami lub rozliczania
finansowania inwestycji o wartości co najmniej 400 000 000 PLN brutto realizowanej w
oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, aż do jej ukończenia (rozliczenie
końcowe)”
.
Okresy doświadczenia wskazywane dla wykazania spełnienia warunków doświadczenia
przez poszczególne osoby wymienione w punktach i/-viii/ powyżej mogą się sumować (z

wyjątkiem warunku doświadczenia określonego w punkcie viii/ dotyczącego inwestycji o
wartości co najmniej 400 000 000 PLN, który musi być wykazane przy jednej inwestycji).
Okresy doświadczenia, które będą się na siebie nakładać, będą liczone jako jeden okres.

W zakresie określenia przedmiotu zamówienia, na dzień orzekania w niniejszej sprawie,
treść ogłoszenia brzmiała:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów).
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór wykonawcy, który sprawować będzie
funkcję Inżyniera przy inwestycji „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów”
oraz świadczył inne usługi w związku z tą inwestycją.
2. Inwestycja powyższa będzie wykonywana w oparciu o Warunki Kontraktu na urządzenia i
budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót
budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę (wydanie angielsko-polskie
2000 [angielski tekst i polskie tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999], wydane przez
Cosmopoli Consultants Biuro Inżynierskie Marek Rdułtowski, ul. Kazimierzowska 52, 02-546
Warszawa, POLSKA). Na Warunki Kontraktu składają się Warunki Ogólne i Warunki
Szczególne, które zmieniają i uszczegóławiają Warunki Ogólne oraz załączniki.
3. Ze strony Zamawiającego inwestycja „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania
Odpadów”
będzie realizowana przez Jednostkę Realizującą Projekt, wchodzącą w skład
struktury organizacyjnej Zamawiającego.
4. Usługi świadczone w ramach niniejszego zamówienia obejmować będą w szczególności:
a) zarządzanie realizacją inwestycji;
b) monitoring zgodności zastosowanych rozwiązań organizacyjnych, budowlanych i
materiałowych z postanowieniami Warunków Kontraktu;
c) weryfikację i zatwierdzanie do realizacji dokumentacji projektowej w aspekcie zgodności z
wymaganiami Zamawiającego, określonymi w programie funkcjonalno - użytkowym;
d) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 18 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane);
e) pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zakresie udzielonego pełnomocnictwa oraz w
zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane;
f) wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur Unii Europejskiej i
procedur krajowych;
g) prowadzenie ustaleń i uzgodnień pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót
budowlanych;
h) wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt działającej w strukturach
Zamawiającego;
i) rozliczenia finansowe pośrednie inwestycji z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów,

zgodnie z wymaganiami: Instytucji Pośredniczącej, Wdrażającej, Zarządzającej oraz Unii
Europejskiej dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności oraz zgodnie z
wymaganiami pożyczkodawców / kredytodawców;
j) końcowe rozliczenie finansowe inwestycji w imieniu Zamawiającego, zgodnie z
wymaganiami: Instytucji Pośredniczącej, Wdrażającej, Zarządzającej oraz Unii Europejskiej
dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności oraz zgodnie z wymaganiami
pożyczkodawców / kredytodawców;
k) mediację i rozjemstwo w sporach.

Uwzględniając powyższe Izba zważyła, co następuje:

Na wstępie Krajowa Izba Odwoławcza stwierdza, że odwołujący legitymuje się uprawnieniem do
korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi art. 179 ust. 1 Pzp.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Pzp zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie
wykonawców.
Następnie w sprawie tzw. podmiotowych warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1
ustawy stanowi, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W myśl ust. 4 art. 22 Pzp opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust.
1, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

Odnosząc się generalnie do zarzutów i żądań odwołania Izba wskazuje, iż niedopuszczalne jest
interpretowanie przepisu art. 22 ust. 4 ustawy, jako podstawy do żądania postawienia bardziej
restrykcyjnych warunków udziału w postępowaniu niż przewidziane przez zamawiającego, a więc
interpretowania przepisu w sposób ograniczający konkurencję i zmierzający do ograniczenia kręgu
podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia. Dyspozycja ww. przepisu jest jedynie
wyznacznikiem i kryterium oceny dopuszczalnego stopnia ograniczenia konkurencji, do jakiego może
posunąć się zamawiający celem zawarowania dostępu do zamówienia jedynie określonemu kręgowi
wykonawców. Opis podmiotowych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
Pzp, postawionych przez zamawiającego nie zostanie zakwalifikowany jako naruszający zasady
wyrażone w art. 7 ust. 1 Pzp w przypadku gdy będzie proporcjonalny i związany z przedmiotem
zamówienia. Przepis art. 22 ust. 4 ustawy może więc stanowić podstawę do oceny i żądania obniżenia
nazbyt restrykcyjnych w stosunku do danego przedmiotu zamówienia wymagań zamawiającego,
określających cechy podmiotowe wykonawców uznawanych przezeń za zdolnych do wykonania
zamówienia – obniżenia do poziomu adekwatnego do przedmiotu zamówienia. Nie stanowi jednak
podstawy do projektowania przez wykonawców własnych, nowych i rozszerzonych w stosunku do
wymagań zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu i uprawnienia do narzucenia ich
zamawiającemu z powołaniem na fakt, iż są bardziej przystające i proporcjonalne w stosunku do
przedmiotu zamówienia. Doprecyzowanie i opisanie warunków udziału w postępowaniu, do których
odsyła ramowy przepis art. 22 ust. 1 Pzp, niezmiennie pozostaje uprawnieniem zamawiającego, w
szczególności w zakresie decyzji jakie warunki uznaje za wystarczające dla zabezpieczenia
prawidłowości wykonania jego zamówienia. Innymi słowy: warunki opisane przez zamawiającego mogą
zostać na gruncie wskazanych przepisów uznane za nadmierne i ograniczające konkurencję, nigdy
natomiast za niewystarczające i zbyt szerokie (powyższe nie dotyczy warunków bezpośrednio
wynikających z przepisów). Ewentualnie ocena tego typu może zostać dokonana w oparciu o przepisy
dotyczące zasad gospodarowania środkami publicznymi, co leży poza zakresem normowania Pzp.
Reasumując stanowisko Izby w tym zakresie, należało oddalić jakiekolwiek żądania odwołującego
dotyczące podniesienia poziomu podmiotowych wymagań w stosunku do postawionych przez
zamawiającego.

Odnosząc się kolejno do poszczególnych zarzutów i żądań odwołania Izba wskazuje, iż warunek
sformułowany w pkt III.2.3) a) ogłoszenia o zamówieniu był kwestionowany w zakresie wskazania
wartości nadzorowanej inwestycji (400 000 000 mln. zł brutto), a także rodzaju robót, do których
referował i które dopuszczał zamawiający (budowa instalacji termicznego przekształcania stałych
odpadów komunalnych albo budowa bloku energetycznego opalanego paliwem stałym).
Jak wynika z wyjaśnień zamawiającego i co jest bezsporne pomiędzy stronami, inwestycja, którą
nadzorował i zarządzał będzie wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia dotyczy budowy linii spalania stałych odpadów komunalnych wraz z blokiem
przekształcającym uzyskaną w procesie spalania energię cieplną w energię elektryczną. Wartość tej
inwestycji to ok 750 000 000 zł.
W tym kontekście, żądanie wykazania się doświadczeniem w nadzorowaniu i zarządzaniu inwestycją o
wartości prawie o połowę mniejszej, należy uznać za związane z przedmiotem zamówienia i doń
proporcjonalne. Zamawiający przez tego typu warunek, odnoszący się bezpośrednio do wykonawcy,
oczekuje potwierdzenia doświadczenia i tym samym zdolności do zarządzania kontraktem o określonej
skali oraz stopniu logistycznej komplikacji i rozległości, którą wartość kontraktu obiektywnie obrazuje. Za
uprawnione w świetle art. 22 ust. 4 należy uznać żądanie potwierdzenia doświadczenia wykonawcy przy
przedsięwzięciu o połowę mniejszej skali. Ponadto odwołujący nie wykazał, iż kształt rynku zamówień
tego typu, przy których wykonaniu możliwe było nabycie określonego doświadczenia, do którego
referuje zamawiający, faktycznie ogranicza konkurencję w stopniu znacznie wykraczającym poza
uzasadnione potrzeby zamawiającego związane z określeniem/ograniczeniem kręgu wykonawców
zdolnych do wykonania zamówienia, którego maksymalne ramy wyznacza dyspozycja art. 22 ust. 4
ustawy.
Również w odniesieniu do rodzaju referowanych robót Izba wskazuje, iż pozostają adekwatne do
przedmiotu zamówienia, który dotyczy m.in. nadzorowania inwestycji polegającej na budowie spalarni
odpadów komunalnych (stałych) wraz z węzłem energetycznym. Za wiarygodne i znajdujące oparcie w
rzeczywistości uznano wyjaśnienia zamawiającego, iż elementem doświadczenia, które przez tak
postawione warunki chce przede wszystkim sprawdzić i potwierdzić jest znajomość konstrukcji i
technologii budowy bloków energetycznych, a więc wytwarzania energii elektrycznej na dużą skalę.
Tego typu doświadczenie można uzyskać przede wszystkim przy budowie bloków energetycznych w
elektrowniach lub przy instalacjach pozyskujących energię z termicznego przekształcenia odpadów
stałych. Spalanie odpadów ściekowych pozostaje na tyle niewydajne energetycznie, iż jakkolwiek sam
proces spalania można uznać za względnie porównywalny technologicznie ze spalaniem odpadów
stałych, to jednak samo pozyskiwanie i przetwarzanie energii z tym związane już takie nie jest.
Ponadto także kształt rynku, na którym możliwe byłoby nabycie określonego doświadczenia nie
ogranicza konkurencji w stopniu, który należałoby uznać za drastyczny lub sprowadzający się do
preferowania określonych, a dających się zidentyfikować wykonawców. Wskazana przez zmawiającego
i przystępującego liczba wybudowanych na terenie bloków energetycznych spełniających wymagania
zamawiającego nie jest wcale mała. Ponadto można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, iż poza
granicami Polski przeprowadzono odpowiednio więcej tego typu inwestycji. Odpowiednio szeroka
konkurencja wśród wykonawców spełniających warunki tego typu jest więc w postępowaniu
zapewnione, nie ma potrzeby dopuszczania do wykonania zamówienia wykonawców, którzy legitymują
się doświadczeniem innym niż opisane przez zmawiającego.

Odnośnie warunku wskazanego w pkt III.2.3) b) i/ ogłoszenia o zamówieniu Izba wskazuje, iż jak
słusznie zauważył zamawiający w odpowiedzi na odwołanie, bez znaczenia pozostaje w przypadku
osoby Inżyniera rezydenta rodzaj robót wykonywanych w ramach kontraktu, przy którego nadzorze
osoba taka nabyła swoje doświadczenie. Osoba ta jako de facto osoba zarządzająca całością zadań i
całym zespołem Inżyniera kontraktu, charakteryzować się ma doświadczeniem w zarządzaniu
kontraktem lub robotami o podobnej skali i wielkości, a nie ich podobnym rodzaju czy technicznej
charakterystyce. Jej doświadczenie winno być sprawdzone w zakresie umiejętności organizacji pracy
całego zespołu i znajomości problemów organizacyjnych i logistycznych, które w trakcie realizacji
zamówienia o tego typu skali mogą wyniknąć oraz znajomości formalnych procedur związanych z
prowadzeniem kontraktu tego typu, które nie zależą od rodzaju robót wykonywanych czy
nadzorowanych w jego ramach. Analogicznie do stanowiska w przedmiocie warunku dotyczącego
doświadczenia samego wykonawcy wskazać należy, iż żądanie doświadczenia osoby przy
kierowaniu/zarządzaniu robotami (jakiegokolwiek rodzaju) o wartości niemal o połowę niższej niż
wartość inwestycji prowadzonej przez zamawiającego należy uznać za proporcjonalne i odpowiadające
przedmiotowi zamówienia.

Odnośnie punktów III.2.3) b) ii/ do vii/ ogłoszenia o zamówienia odwołujący oprócz zarzutów,
iż postawione tam warunki są niewystarczające do przedmiotu zamówienia (do czego Izba
odniosła się generalnie na wstępie), podnosił zarzuty dwojakiego rodzaju: po pierwsze
kwestionujące specyfikę doświadczenia, którym winien wykazać się personel wykonawcy, po
drugie wymagania dotyczące wartości robót.
Izba nie potwierdza zarzutów dotyczących rodzaju robót przy których wykonywaniu miały
nabywać doświadczenie osoby wskazane w ww. jednostkach redakcyjnych ogłoszenia o
zamówieniu. Z argumentacją analogiczna jak dotyczącą pkt III.2.3) a) ogłoszenia Izba
wskazuje, iż żądanie doświadczenia związanego z pracą określonego rodzaju przy budowie
instalacji termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych lub przy budowie
bloków energetycznych opalanych paliwem stałym jest uzasadnione w tym przypadku
specyfiką przedmiotu zamówienia. Zasadne jest wymaganie od poszczególnych osób
personelu wykonawcy, sprawujących funkcje techniczne i technologiczne w trakcie realizacji
usług oraz bezpośrednio odpowiedzialnych za kontrolę prawidłowości przebiegu robót w tym
aspekcie i zakresie, doświadczenia porównywalnego z konkretnym doświadczeniem
potrzebnym przy realizacji niniejszej umowy (chociażby specyficznym doświadczeniem przy
realizacji węzłów energetycznych i oczyszczaniem spalin pochodzących ze spalania
niejednorodnych odpadów stałych).
Za zasadny uznano natomiast zarzut dotyczący żądania wykazania się, przez osoby
pełniące funkcje inspektorów nadzoru i technologów, doświadczeniem przy robotach o
określonej wartości materialnej. Skala przedsięwzięcia nie ma bezpośredniego związku ze
stopniem jego technicznej czy technologicznej komplikacji. Co do zasady doświadczenie
merytoryczne nabywane przy nadzorowaniu robót o niewielkiej wartości pozostaje tożsame z
doświadczeniem nabywanym przy nadzorowaniu robót tego samego typu o większej
wartości. Zamawiający nie udowodnił, iż w tym przypadku powyższa zasada nie znajduje
zastosowania. Nie wykazał, że roboty, które wymagał w ramach przedmiotowych warunków,
przy wskazaniu ich określonych wartości są zawsze inne i charakteryzują się odmiennym
zakresem wiedzy i doświadczenia niezbędnym do ich przeprowadzenia, niż tego typu roboty
o mniejszej wartości. Gołosłownie wywodził jedynie na rozprawie, że np. bloki energetyczne
o wartości przez niego określonej, charakteryzują się parametrami odpowiadającymi
parametrom jego inwestycji, co w świetle zasady rozkładu ciężaru dowodu wyrażonej w art. 6
Kodeksu cywilnego oraz art. 190 ust. 1 Pzp nie może być uznane z udowodnienie
okoliczności uzasadniającej postawienie warunku tego typu.
Reasumując, Izba wskazuje, iż określanie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia
technicznego przy pomocy wartości robót jest generalnie nieuzasadnione w świetle
dyspozycji art. 22 ust. 4 Pzp. Przy czym należy zaznaczyć, żę zamawiający nie udowodnił, iż
w szczególnych okolicznościach dotyczących danego postępowania jest inaczej. Ponadto
zmawiający w celu zabezpieczenia się przed wykazywaniem doświadczenia uzyskiwanego w
ramach „tańszych” robót, które mogą być rzeczywiście technicznie odmienne od jego
przedsięwzięcia, może opisać dopuszczalny przedmiot doświadczenia przy pomocy
dokładniejszego wyspecyfikowania dopuszczalnych robót czy wskazania ich parametrów
technicznych, a nie poprzez wskazywanie ich wartości.
W związku z powyższym zasadne stało się nakazanie zamawiającemu wykreślenia z
punktów III.2.3) b) ii/ do vii/ ogłoszenia postanowień określających wartość robót, przy
których wykonywaniu doświadczenie swoje nabywały osoby tam wskazane.

W przedmiocie postanowień pkt III.2.3) b) viii/ ogłoszenia o zamówieniu Izba wskazuje, iż co
do zasady wykształceniem adekwatnym i przygotowującym do prowadzenia wszelkich
rozliczeń pieniężnych jest wykształcenie ekonomiczne. Ponadto wartość prowadzonych
rozliczeń jest obiektywnym wyznacznikiem ich skali i rozległości, a także stopnia
odpowiedzialności jaki jest z tym związany. Tym samym za zasadne i uzasadnione w świetle
art. 22 ust. 4 Pzp uznano żądanie przez zamawiającego wskazanego w ogłoszeniu
wykształcenia, jak i określenia wartości rozliczeń przy których specjalista ds. finansowo-
księgowych winien nabyć swoje doświadczenie.

Na marginesie Izba wskazuje, iż porównywanie warunków stawianych w ramach dwóch
różnych postępowań, ze wskazaniem, iż w przy innym, chociaż podobnym zamówieniu
(pomoc techniczna) zamawiający postawił warunki znacznie niższe, jest argumentem
pozbawionym istotności ze względu, iż w świetle przepisów ustawy, zamawiający może
dowolnie obniżać stawiane przezeń warunki udziału w postępowaniu, a w szczególności nie
stawiać ich w ogóle. Powyższe oczywiście nie dotyczy warunków wynikających
bezpośrednio z przepisów ustawy.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp stosownie do
wyniku sprawy oraz zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238).

…........................................

Na podstawie pliku 2011_0287.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 287/11

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń