WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO/UZP 314/08


Sygn. akt KIO/UZP 314/08

WYROK

dnia 21 kwietnia 2008 roku

Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie - w składzie:

Przewodniczący: Ewa Marcjoniak

Członkowie: Renata Tubisz

Ryszard Tetzlaff

Protokolant: Magdalena Pazura

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2008 roku odwołania wniesionego przez
Agnieszkę Ziemak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „FHU Ag-Tra –
Agnieszka Ziemak”
z siedzibą w Kobyłce od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Stołeczne
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A z siedzibą w Warszawie

protestu z dnia 19 marca 2008 roku

orzeka:


I. Oddala odwołanie;

II. Kosztami postępowania obciąża Agnieszkę Ziemak prowadzącą działalność
gospodarczą pod nazwą FHU Ag-Tra – Agnieszka Ziemak z siedzibą w Kobyłce i
nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4.064 zł.
(słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt cztery złote) z kwoty wpisu uiszczonego przez
odwołującego

2) dokonać zwrotu kwoty 15.936 zł. (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści
sześć złotych) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na
rzecz odwołującego.

Uzasadnienie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego przez Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A z siedzibą w
Warszawie na „dostawę piasku kopalnianego oraz usuwanie odpadów gleby i ziemi, w tym
kamieni”
, Agnieszka Ziemak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FHU Ag-Tra –
Agnieszka Ziemak w dniu 19.03.2008r. złożyła protest na czynność oceny przez
Zamawiającego złożonego przez Wykonawcę wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu i wykluczenia go od udziału w postępowaniu. Wykonawca zarzucił
Zamawiającemu naruszenie art. 7, art. 24 ust. 1 pkt. 10 pzp oraz § 3 ust. 1 pkt. 1
rozporządzenia Prezesa RM z dnia 25 maja 2006r. – w sprawie rodzajów dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Wniósł, o: unieważnienie czynności wykluczenia, w następstwie dopuszczenie
Protestującego do udziału w postępowaniu i dokonanie ponownej oceny wniosku o
dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Protest został złożony z zachowaniem terminu ustawowego z art. 180 ust. 3 ustawy – Prawo
zamówień publicznych (dalej: pzp).

W dniu 31.03.2008r. Zamawiający oddalił protest. Treść rozstrzygnięcia doręczył
Protestującemu w dniu 01.04.2008r.
Z treści uzasadnienia wynika, że w ocenie Zamawiającego zachodziły przesłanki z art. 24 ust.
1 pkt. 3 pzp do wykluczenia Protestującego od udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, albowiem pomimo wezwania Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3
pzp do uzupełnienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału
w postępowaniu, nie złożył umowy z kopalnią, z której miałby dostarczać piasek, ani nie
przedłożył koncesji na wydobywanie kopalin (pkt. 6.1 lit. f SIWZ). W to miejsce
Protestujący złożył decyzję o udzieleniu koncesji dla firmy „Budodróg” na wydobycie
kruszywa ze złoża Dzierżenin XV oraz umowę zawartą pomiędzy Protestującym a Zakładem
Produkcji Kruszyw PAAN s.c. z siedzibą w Warszawie. Ponadto, Zamawiający podniósł, że
zastosowanie w niniejszym postępowaniu znajdują przepisy rozdziału 5 działu III ustawy -
Prawo zamówień publicznych uprawniające Zamawiającego sektorowego do żądania innych
dokumentów niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 pzp,
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do
oceny spełnienia przez wykonawców tych warunków. W ocenie Zamawiającego dyspozycja
art. 138c pzp uzasadniała zamieszczenie w treści Specyfikacji wymogu złożenia
dokumentów, o których w pkt. 6.1 lit. f) SIWZ, tym samym nie naruszył dyspozycji art. 22
pzp.

Od rozstrzygnięcia protestu Wykonawca - Agnieszka Ziemak prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą FHU Ag-Tra – Agnieszka Ziemak złożył odwołanie w dniu
04.04.2008r. Tego samego dnia przekazał kopię odwołania Zamawiającemu.
Odwołanie zostało złożone z zachowaniem terminu i warunku jednoczesności przekazania
Zamawiającemu, wynikającego z art. 184 ust. 2 Pzp.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie dyspozycji:
1. art. 7 ust. 1 pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców oraz stosowanie nieuczciwej
konkurencji
2. art. 24 ust. 1 pkt. 10 pzp poprzez wykluczenie Odwołującego od udziału w postępowaniu,
mimo że spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 pzp

Ponadto, podniósł zarzut naruszenia dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt. 2 pzp poprzez zaniechanie
odrzucenia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy - EWAN II E. Szumpur.
Wniósł, o: nakazanie unieważnienia czynności wyboru oferty Wykonawcy - EWAN II E.
Szumpur, nakazanie odrzucenia oferty tego Wykonawcy, nakazanie dokonania ponownej
oceny ofert i nakazanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

Na rozprawie przed Krajową Izbę Odwoławczą strony podtrzymały dotychczas
prezentowane stanowiska.

W tym stanie faktycznym Izba zważyła co następuje:
Odwołanie podlega oddaleniu jako niezasadne.
W ocenie Izby, Odwołujący kierując odwołanie od rozstrzygnięcia protestu wykazał interes
prawny do wniesienia środka ochrony prawnej, zgodnie z dyspozycją art. 179 ust. 1 pzp,
pomimo nie zamieszczenia wprost w proteście zarzutu naruszenia dyspozycji art. 89 ust. 1
pkt. 2 pzp i nie zawarcia żądania unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i
nakazania dokonania ponownej oceny ofert.
Izba nie podzieliła zarzutu naruszenia przez Zamawiającego dyspozycji art. 24 ust. 1 pkt. 10
pzp oraz § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa RM z dnia 25 maja 2006r. – w sprawie
rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, w tym argumentacji Odwołującego zawartej w treści
odwołania i przedstawionej na rozprawie.
Według literalnego brzmienia zapisu pkt. 6.1. lit. f) SIWZ, Zamawiający wymagał załączenia
do oferty dokumentów w postaci koncesji na wydobywanie kopalin, a w przypadku firmy nie
posiadającej kopalni umowy z kopalnią, z której będzie dostarczać piasek.
Bezspornym jest, że pomimo wezwania Odwołującego do uzupełnienia oferty o ww.
dokumenty pismem z dnia 23.01.2008r., Odwołujący takiej umowy, ani koncesji nie
przedstawił. Tym samym podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 pzp.
Ze stanowiska Zamawiającego zaprezentowanego na rozprawie wynika, że celem zapisu z
pkt. 6.1 lit.f) SIWZ było zagwarantowanie dostaw kruszywa z legalnych źródeł oraz
odpowiednio przefiltrowanego, bez zanieczyszczeń. Powyższe wyjaśnienia korelują z
wymogiem szczegółowym opisanym w pkt. 2.1 Załącznika Nr 1 do Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, z których wynika, że Zamawiający nie dopuszcza dostaw piasku nie
posiadającego świadectwa jakości i pochodzącego z niezalegalizowanych kopalni. W świetle
powyższego celowe było żądanie przedstawienia przez wykonawców biorących udział w
postępowaniu stosownych dokumentów, o których w pkt. 6.1 lit.f) SIWZ.
Na marginesie podnieść należy, iż Odwołujący jeżeli posiadał uzasadnione zastrzeżenia
odnośnie treści Specyfikacji, w tym zapisu pkt. 6.1 lit.f) i wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów, winien z zachowaniem terminów z art. 180 ust. 3 pzp złożyć protest na treść
Specyfikacji. Tymczasem Odwołujący nie oprotestował treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Podnoszenie zarzutu odnośnie kwestionowanego wymogu należy
uznać, na obecnym etapie postępowania, za spóźnione.
Izba nie podzieliła zarzutu naruszenia przez Zamawiającego dyspozycji art. 89 ust. pkt. 2 pzp
przez wybór oferty podlegającego odrzuceniu. W ocenie Izby oferta Wykonawcy – Ewy
Szumpur prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą EWAN II E.Szumpur odpowiada
treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w kwestionowanym przez Odwołującego
zakresie. Stosownie do wymogu z pkt. 6.2 lit.c) SIWZ na stronie 37-38 oferty znajduje się
orzeczenie laboratoryjne o jakości i przydatności kruszywa pobranego w kopalni Jeżewie III,
z którego będzie dostarczany piasek. Z załączonej przez Wykonawcę dokumentacji wynika,
że orzeczenie zostało wydane przez laboratorium Kombinatu Geologicznego „Północ” w
Warszawie i Przedsiębiorstwa Geologicznego „Polged” w Warszawie na podstawie

dokumentacji geologicznej, załączonej przez Wykonawcę (dowód: pismo z dnia 31.03.2008r.
wraz z Uproszczoną dokumentacją geologiczną w kat. C1 złoża kruszywa naturalnego
Jeżewie III). Orzeczenie wraz z dokumentacją zostało pozytywnie zweryfikowane przez
Zamawiającego.
Mając powyższe na uwadze, oferta wybrana odpowiadała treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

Uznając bezzasadność zarzutów zawartych w treści odwołania Krajowa Izba Odwoławcza na
podstawie art. 191 ust. 1 pzp oddaliła odwołanie i orzekła jak w pkt. I wyroku.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy, na podstawie art. 191 ust.
6 i 7 Pzp.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:
………………………………

………………………………

Na podstawie pliku 2008_0314.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO/UZP 314/08

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń