WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO/UZP 463/10


Sygn. akt: KIO/UZP 463/10

WYROK
z dnia 19 kwietnia 2010 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Brzeska

Członkowie: Przemysław Dzierzędzki

Dagmara Gałczewska – Romek

Protokolant: Łukasz Listkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2010 r. w Warszawie odwołania
wniesionego przez ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych
Danuta Mazur i Maciej Mazur Sp. J., 30-398 Kraków, Podgórki Tynieckie 71 od
rozstrzygnięcia przez Zamawiającego Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój, 58-
310 Szczawno Zdrój, ul. Kościuszki 17 protestu z dnia 1 marca 2010 r.

przy udziale Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych i Budowlanych
Krzysztof Zawadzki oraz Pracownia Konserwatorska RESTOART Piotr Wanat, 50-361
Wrocław, ul. Piastowska 22/4 zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego.

orzeka:


1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje unieważnienie czynności: wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i nakazuje
powtórzenie czynności: oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
badania i oceny ofert.

2. Kosztami postępowania obciąża Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój, 58-
310 Szczawno Zdrój, ul. Kościuszki 17 i nakazuje:
1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4444 zł
00 gr (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote zero groszy) z
kwoty wpisu uiszczonego przez ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i
Obiektów Zabytkowych Danuta Mazur i Maciej Mazur Sp. J., 30-398
Kraków, Podgórki Tynieckie 71,

2) dokonać wpłaty kwoty 8 044 zł 00 gr (słownie: osiem tysięcy czterdzieści
cztery złote zero grosy) przez Uzdrowiskową Gminę Miejską Szczawno
Zdrój, 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Kościuszki 17 na rzecz ARS LONGA
Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych Danuta Mazur i Maciej
Mazur Sp. J., 30-398 Kraków, Podgórki Tynieckie 71 stanowiącej
uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz
zastępstwa procesowego przed KIO,

3) dokonać zwrotu kwoty 10 556 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy pięćset
pięćdziesiąt sześć złotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz ARS LONGA Konserwacja Dzieł
Sztuki i Obiektów Zabytkowych Danuta Mazur i Maciej Mazur Sp. J., 30-
398 Kraków, Podgórki Tynieckie 71.

Uzasadnienie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich Sali
widowiskowej (sufitu, ścian i elementów drewnianych) Teatru Zdrojowego w Szczawnie-
Zdroju. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do DUUE w dniu 07.12.2009 r., zaś
opublikowane w dniu 10.12.2009 r. Ponadto zamawiający zamieścił ogłoszenie o
zamówieniu na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie w dniach od 10.12.2009
r. do dnia 18.01.2010 r.
Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 1.864.625,94 zł, co stanowi równowartość
479.695,90 euro,, t.j. przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Pzp.
Zgodnie z pkt IX, 1.7) specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wykonawcy
mieli wykazać się dysponowaniem co najmniej jedną osobą legitymującą się
dyplomem konserwatora dzieł sztuki o specjalizacji konserwatora detalu architektonicznego
lub rzeźby polichromowanej, posiadającą 2-letnią praktykę w zakresie konserwacji zabytków
ruchomych.

Stosownie do pkt X, 1.6) SIWZ wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia
warunków wymienionych w pkt IX, 1.7), obowiązani byli przedłożyć wykaz osób, którymi
dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych prze nich czynności. Wedle Zamawiającego
wykaz miał być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Powyższy
wykaz, zawierał w swojej treści klauzulę, iż: wykonawca ubiegając się o przedmiotowe
zamówienie oświadcza, że dysponuje co najmniej jedną osobą legitymującą się dyplomem
konserwatora dzieł sztuki o specjalności konserwatora detalu architektonicznego,
posiadającą 2-letnią praktykę w zakresie konserwacji zabytków ruchomych.

Odwołujący do złożonej przez siebie oferty załączył wykaz osób, które będą
realizować przedmiotowe zamówienie, w tym wykazując się m. in.: doświadczeniem Pana
Adama J. legitymującego się dyplomem konserwatora zabytków w specjalności –
konserwacja rzeźby.

Zamawiający pismem z dnia 25.02.2010 r. wykluczył Odwołującego się z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp (a następnie odrzucił jego ofertę
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) z powodu niespełnienia warunku udziału w
postępowaniu polegającym na dysponowaniu co najmniej jedną osobą legitymującą się
dyplomem konserwatora dzieł sztuki o specjalizacji konserwatora detalu architektonicznego
lub rzeźby polichromowanej, posiadającą 2-letnią praktykę w zakresie konserwacji zabytków
ruchomych.
Zamawiający w trakcie rozprawy wskazał, iż wykluczając wykonawców z
postępowania kierował się zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z
Wrocławia, delegatura w Wałbrzychu z dnia 06.04.2007 r (znak pisma: ZN-BNO-450-36/07).
Ponadto Zamawiający powołał się również na decyzję nr 321/2009 z dnia 28.05.2009 r
(znak: ZR-BNO-5001-28/09, l.dz. 1908/09).: - „Pozwolenie na prowadzenie prac
konserwatorskich przy zabytkach ruchomych”
. Tym samym zdaniem Zamawiającego
zmuszony był on do zastosowania się do powyższych aktów i wykluczenia odwołującego z
postępowania.
Zamawiający wskazał również, iż w toku postępowania pismem z dnia 04.02.2010 r. zwrócił
się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu
z zapytaniem czy w świetle zapisów SIWZ wykonawcy będą spełniali powyższy warunek.
Zdaniem Zamawiającego w piśmie z dnia 23.02.2010 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków
udzielił Zamawiającemu odpowiedzi negatywnej w powyższym zakresie.

Na czynność Zamawiającego, polegającą na wykluczeniu oraz odrzuceniu oferty
Odwołujący wniósł protest do Zamawiającego, a następnie – odwołanie od rozstrzygnięcia
protestu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił wykonawca
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych i Budowlanych Krzysztof Zawadzki,
oraz Pracownia Konserwatorska RESTOART Piotr Wanat z Wrocławia.

Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania: specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, a także biorąc pod uwagę wyjaśnienia i stanowiska
stron złożone podczas rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że Odwołujący posiada interes prawny w
złożeniu środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy – Pzp. Czynność
Zamawiającego polegająca na wykluczeniu Odwołującego z postępowania skutkuje bowiem
uznanie oferty Odwołującego za odrzuconą, stosownie do przepisu art. 89 ust. 1 pkt 5
ustawy – Pzp. Ponadto potwierdzenie się podnoszonych w odwołaniu zarzutów pozwoliłoby
Odwołującemu na uzyskanie niniejszego zamówienia, z racji złożenia przez niego
najkorzystniejszej cenowo oferty, przy cenie jako jedynym kryterium oceny ofert przyjętym w
SIWZ.
Istotne dla niniejszej sprawy jest ustalenie w jaki sposób Zamawiający opisał warunek
udziału w postępowaniu, jak określił sposób oceny jego spełniania oraz czy Odwołujący w
świetle postawionego warunku spełnił wymagania Zamawiającego.
Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy – Pzp, specyfikacja istotnych warunków
zamówienia powinna zawierać opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna zatem zawierać opis
warunków, jakie stawia zamawiający w granicach art. 22 ust. 1 ustawy – Pzp w celu
zapewnienia, że wybrany wykonawca będzie zdolny do wykonania zamówienia - będzie
posiadał uprawnienia do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia (jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień), odpowiednie doświadczenie i
wiedzę, potencjał techniczny, ekonomiczny i finansowy, a także będzie dysponował osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia oraz że nie zachodzą w stosunku do niego okoliczności
skutkujące wykluczeniem go z postępowania (art. 24). W specyfikacji zamawiający powinien
sprecyzować warunki zamówienia na tyle dokładnie, żeby wykonawca przed przystąpieniem
do sporządzania oferty mógł zweryfikować, czy spełnia postawione warunki udziału. Ustawa
w zakresie merytorycznego kształtowania warunków pozostawia zamawiającemu pewną
swobodę, jednak wyraźnym ograniczeniem tej swobody jest nakaz przestrzegania zasady
uczciwej konkurencji, a w związku z tym obowiązek takiego kształtowania warunków, aby
zagwarantować dostęp do zamówienia podmiotom zdolnym do jego wykonania.
Zamawiający obowiązany jest też do podania sposobu, w jaki będzie oceniał
spełnianie postawionych przez siebie warunków. Ocena spełniania warunków powinna być
dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów.
Zamawiający w specyfikacji powinien dokładnie określić, jakie oświadczenia lub dokumenty
powinien złożyć wykonawca oraz w jakiej formie powinien je przedstawić. W tym zakresie
zamawiający związany jest przepisami art. 25 i 26 ustawy - Pzp, może więc żądać jedynie
dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, skorelowanych
z postawionymi warunkami.
Określenie warunków udziału w postępowaniu jest jedną z najważniejszych czynności
zamawiającego, która ma bezpośredni wpływ na wynik postępowania i musi być precyzyjnie i
jasno określona w ogłoszeniu i SIWZ, by wykonawca nie miał problemu z jej zrozumieniem.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SIWZ tworzona jest po to, aby
zamawiający otrzymał w wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienie, które
odpowiadać będzie ściśle jego potrzebom. SIWZ jest jednym z podstawowych dokumentów
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jednym z głównych dokumentów, na
podstawie którego wykonawcy sporządzają ofertę. Specyfikacja stanowi instrukcję dla
wykonawców w jaki sposób powinni sporządzić poprawnie ofertę, przy czym jeśli wykonawcy
wykażą spełnienie warunku udziału zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający nie może
wykluczyć wykonawcy ani odrzucić jego oferty. Wykonawca czytając SIWZ nie może się
domyślać jakie warunki musi spełnić startując do przedmiotowego postępowania. Warunki
udziału powinny być określone w SIWZ przez zamawiającego w sposób jednoznaczny.
Zamawiający powinien w SIWZ określić warunki udziału w sposób obiektywny i nie budzący
wątpliwości, zaś ocena kwalifikacji wykonawców winna być oparta na jasnych i przejrzystych
zasadach jakimi będzie kierował się zamawiający. Sporządzona przez zamawiającego SIWZ
wiąże zarówno zamawiającego jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego. Z tych też względów SIWZ musi być precyzyjna i
jednoznaczna, a jakiekolwiek wątpliwości powstałe na tym tle powinny być, przy
poszanowaniu przepisów prawa rozstrzygane na korzyść wykonawcy.
Zamawiający nie może też obowiązku sporządzenia oraz doprecyzowania zapisów
SIWZ przerzucać na wykonawców, twierdząc iż w toku postępowania mają oni prawo
zadawania pytań w przypadku zaistnienia wątpliwości co jej treści.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia określił warunki udziału w postaci m. in. wymogu dysponowania co najmniej
jedną osobą legitymującą się dyplomem konserwatora detalu architektonicznego lub rzeźby
polichromowej, posiadającą 2 – letnią praktykę w zakresie konserwacji zabytków ruchomych.
Ocena, czy dany wykonawca spełnia powyższy warunek, następować miała na podstawie
złożonego wykazu.
Analiza treści dokumentów złożonych w toku postępowania przez Odwołującego się
pozwala na wniosek, iż spełnił on ww. warunek opisany przez Zamawiającego.
W ocenie Izby stanowisko Zamawiającego polegające na uznaniu, iż Odwołujący się
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, należy uznać za nieuprawnione.
Zamawiający określił bowiem w specyfikacji warunek dysponowania co najmniej jedną osobą
legitymującą się dyplomem konserwatora detalu architektonicznego lub rzeźby
polichromowej, posiadającą 2 – letnią praktykę w zakresie konserwacji zabytków ruchomych.
W załączniku nr 5 do SIWZ Zamawiający zawarł informację, iż wykonawca ubiegając się o
przedmiotowe zamówienie powinien oświadczyć, że dysponuje co najmniej jedną osobą
legitymującą się dyplomem konserwatora dzieł sztuki o specjalności konserwatora detalu
architektonicznego, posiadającą 2-letnią praktykę w zakresie konserwacji zabytków
ruchomych.
W ocenie Izby sprzeczność zapisów SIWZ (sprzeczność postawionego warunku w
pkt IX, 1.7) SIWZ z załącznikiem 5 do SIWZ) nie może powodować negatywnych
konsekwencji dla wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu. Wszelkie
wątpliwości powinny być interpretowane na korzyść wykonawców.
Faktycznych powodów wykluczenia Odwołującego się z postępowania nie można
dopatrywać się w przedłożonych przez Zamawiającego dokumentach, t.j.: w „Zaleceniach
konserwatorskich”
z dnia 10.04.2007 r., Decyzji nr 321/2009 r. z dnia 28.05.2009 r. pn. –
„Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych”. Oba
wskazane przez Zamawiającego dokumenty, jego zdaniem obligowały go do zastosowania
się do treści powyższych aktów i tym samym wykluczenia odwołującego z postępowania.
Jednakże Izba wskazuje, iż oba dokumenty datowane są na dzień przed wszczęciem
przedmiotowego postępowania, którego ogłoszenie opublikowane zostało w dniu 10.12.2009
r. Zamawiający znając treść powyższych dokumentów powinien rzetelnie przygotować
dokumentację postępowania i precyzyjnie, w sposób nie budzący wątpliwości wskazać
wykonawcom warunki udziału w postępowaniu. Skoro Zamawiający w pkt IX, 1.7) SIWZ
zawarł warunek obejmujący również alternatywne dysponowanie co najmniej jedną osobą
legitymującą się dyplomem konserwatora dzieł sztuki o specjalizacji konserwatora rzeźby
polichromowanej, to rozszerzył powyższy warunek (w stosunku do decyzji z dnia 28.05.2009
r., oraz załącznika nr 5 do SIWZ) o rzeźbę polichromowaną. Wykonawca, czytając SIWZ i
kierując się jej zapisami mógł stwierdzić, iż spełnia postawiony przez Zamawiającego
warunek udziału. Należy zauważyć, że źródłem wiedzy dla wykonawców jest SIWZ, nie zaś
inne dokumenty wiążące Zamawiającego z podmiotami trzecimi. Wykonawca związany jest
SIWZ, nie ma on obowiązku sięgania do innych dokumentów, dlatego też argumentacja
Zamawiającego w przedmiotowej sprawie nie znajduje uzasadnienia.
Ponadto Zamawiający nie może również uzasadniając wykluczenie Odwołującego z
postępowania powoływać się na treść pisma Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we
Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu z dnia 23.02.2010 r. Z treści powyższego pisma
wynika, iż ze względu na charakter i technologię prac, Wojewódzki Urząd podtrzymuje
zawarty w zaleceniach oraz pozwoleniu warunek wykonywania prac przez osobę z
dyplomem wyższej uczelni o specjalności konserwacja detalu architektonicznego. Treść
powyższego pisma wskazuje, iż wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu ze względu na
charakter przedmiotu zamówienia mogli wykazać się dysponowaniem osobę z dyplomem
wyższej uczelni o specjalności konserwacja detalu architektonicznego (jednocześnie nie
uwzględniając dyplomu dotyczącego konserwacji rzeźby). Zdaniem Izby Zamawiający nie
może po otwarciu ofert, dokonując badania i oceny ofert dokonywać zmiany postawionego
przez siebie warunku udziału w postępowaniu (zawartego w pkt IX, 1.7) SIWZ), powołując
się na treść pisma dnia 23.02.2010 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we
Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu. Izba stwierdza, iż zaakceptowanie działań
zamawiającego prowadziłoby do subiektywnej oceny spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, co zdaniem Izby stoi w sprzeczności z zasadą równego traktowania
wykonawców oraz zachowania uczciwej konkurencji.
W świetle zebranego materiału dowodowego Izba stwierdza, że Odwołujący spełnił
postawiony przez Zamawiający warunek, ponieważ wykazał się dysponowaniem osobą
legitymującą się dyplomem z zakresu rzeźby. Zdaniem Izby w pojęciu rzeźby mieści się
również rzeźba polichromowana (t.j. rzeźba posiadająca kolor). W świetle powyższego
nieuzasadnionym było wykluczenie Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
Izba uznała, że Odwołujący nie może ponosić negatywnych konsekwencji
sprzeczności postawionego warunku z załącznikiem 5 do SIWZ, decyzją z dnia 28.05.2009 r.
oraz zaleceniami konserwatorskimi z dnia 06.04.2007 r.
Dodatkowo zdaniem Izby spełnienie tak postawionego warunku udziału w
postępowaniu nie przeczy treści przepisom w zakresie Rozporządzenia Ministra Kultury z
dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych
lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r., Nr 150, poz. 1579). Zgodnie z ww.
rozporządzeniem prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie
mogą prowadzić osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu
wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w
specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co
najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków.
W świetle powyższego, Izba nie stwierdziła okoliczności, które stanowiłyby podstawę
do wykluczenia Odwołującego się z postępowania. Zamawiający nie wykazał, że Odwołujący
się nie spełnia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt IX, 1.7) SIWZ.
Zarzut dotyczący wykluczenia Odwołującego z postępowania z powodu niespełnienia
warunku udziału w postępowaniu, tj. naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 3, i w konsekwencji
naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 5 oraz 91 ust. 1 ustawy – Pzp należało tym samym uznać za
uzasadniony.
Na marginesie, niezależnie od powyższego Izba pragnie również dodać, iż treść art. 26
ust. 3 ustawy Pzp, (wbrew temu co twierdzi Zamawiający) nakłada na Zamawiającego
obowiązek uzupełniania dokumentów. Uzupełnienie dokumentów dotyczy bowiem zarówno
sytuacji, błędu w istniejących dokumentach, jak i braku oświadczeń czy dokumentów, a brak
oświadczeń czy dokumentów dotyczy również sytuacji, gdy przedłożony dokument nie
potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Tym samym przed wykluczeniem
wykonawcy z postępowania Zamawiający zobowiązany jest w pierwszej kolejności do
uzupełnienia brakujących dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, ewentualnie
wyjaśnienie ich treści na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. Dyspozycja art. 26 ust. 3
ustawy wskazuje, iż jest to obowiązek Zamawiającego, nie zaś wyłącznie jego uprawnienie.

Konkludując, Izba stwierdza, iż w niniejszej sprawie naruszenie przepisów ustawy – Pzp,
miało istotny wpływ na wynik postępowania. Wykluczenie Odwołującego się uniemożliwiło
bowiem merytoryczną ocenę jego oferty, która z uwagi na przyjęte kryterium oceny ofert
(cena – 100%) mogłaby być uznana za ofertę najkorzystniejszą. Tym samym spełniona
została przesłanka art. 191 ust. 1a ustawy – Pzp, co uzasadnia uwzględnienie odwołania.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji wyroku.
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania
odwoławczego, na podstawie art. 191 ust. 6 i 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych w zw.
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości
oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886 oraz Dz. U. z 2008 roku Nr
182, poz. 1122).
Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
do Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:
………………………………

………………………………

Na podstawie pliku 2010_0463.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO/UZP 463/10

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń