WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO/UZP 1711/09


Sygn. akt KIO/UZP 1711/09

WYROK

z dnia 10 grudnia 2009 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Luiza Łamejko

Członkowie: Jolanta Markowska

Lubomira Matczuk-Mazuś

Protokolant: Dorota Witak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia 2009 r. w Warszawie odwołania wniesionego
przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Birkbud Andrzej Biruk
i Wspólnicy Spółka jawna, 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1 od rozstrzygnięcia przez
zamawiającego Gminę Nowogród, 18-414 Nowogród, ul. Łomżyńska 41 protestu z dnia
21 października 2009 r.

przy udziale wykonawcy Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane Rombud Sp. z o.o.,
10-408 Olsztyn, ul. Lubelska 37C zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:


1. Oddala odwołanie.

2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe
Birkbud Andrzej Biruk i Wspólnicy Spółka jawna, 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1
i nakazuje:
1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4 462 zł
00 gr (słownie: cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote zero groszy)
z kwoty wpisu uiszczonego przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlano-
Usługowe Birkbud Andrzej Biruk i Wspólnicy Spółka jawna, 15-419
Białystok, ul. Św. Mikołaja 1,

2) dokonać wpłaty kwoty 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych
zero groszy) przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe
Birkbud Andrzej Biruk i Wspólnicy Spółka jawna, 15-419 Białystok,
ul. Św. Mikołaja 1 na rzecz Gminę Nowogród, 18-414 Nowogród,
ul. Łomżyńska 41, stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika,

3) dokonać zwrotu kwoty 5 538 zł 00 gr (słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści
osiem złotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe
Birkbud Andrzej Biruk i Wspólnicy Spółka jawna, 15-419 Białystok,
ul. Św. Mikołaja 1.

Uzasadnienie

Zamawiający, tj. Gmina Nowogród prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół
Samorządowych w Nowogrodzie”
. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 września 2009 r. pod pozycją 315176-2009.

W dniu 20 października 2009 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wynikach
oceny ofert, w tym m.in. o wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Warmińskiego
Przedsiębiorstwa Budowlanego Rombud Sp. z o.o. oraz o odrzuceniu oferty
Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego Birkbud Andrzej Biruk i Wspólnicy Spółka jawna
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej
ustawą Pzp. Zamawiający ww. odrzucenie oferty uzasadnił tym, że wykonawca na wezwanie
do uzupełnienia dokumentów przekazał dokumenty wystawione po dacie składania ofert.

W dniu 23 października 2009 r. (pismem z dnia 21 października 2009 r.) protest
wobec opisanych powyżej czynności Zamawiającego złożył wykonawca Przedsiębiorstwo
Budowlano-Usługowe Birkbud Andrzej Biruk i Wspólnicy Spółka jawna zwany dalej
Odwołującym zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 7, art. 89 i art. 91 ust.1 ustawy Pzp
oraz § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 z późn.
zm.).

Odwołujący uznał, iż podjęta przez Zamawiającego decyzja o odrzuceniu jego oferty
pozbawiona jest podstaw prawnych. Wyjaśnił, iż przedłożył zaświadczenia o nie zaleganiu
w podatkach wystawione przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku
na dzień 13 października 2009 r. oraz o nie zaleganiu w opłacaniu składek wystawione przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku na dzień 14 października 2009 r.
i 15 października 2009 r. Stwierdził, iż wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia
dokumentów jest jednoznaczne z dopuszczeniem wystawienia tych dokumentów po terminie
składania ofert. W ocenie Odwołującego, Zamawiający powinien merytorycznie ocenić
uzupełnione dokumenty i zbadać czy potwierdzają one fakt niezalegania w opłacaniu składek
i podatków przez poszczególne osoby w dniu składania ofert, a nie badać datę wystawienia
dokumentu.

Odwołujący wywiódł z treści § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane, że z przepisu tego wynika jedynie data
początkowa okresu ważności dokumentu, a nie data końcowa i tylko z datą początkową
rozporządzenie wiąże aktualność (domniemanie prawdziwości) dokumentu. Z kolei w świetle
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp oświadczenia i dokumenty złożone na wezwanie Zamawiającego
powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zdaniem Odwołującego, bez znaczenia jest sama data wystawienia dokumentu,
ale jego treść - dokument może być wystawiony po dacie składania ofert; znaczenie ma tylko
to czy potwierdza on spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
Jest to istotne w kontekście zaświadczeń o nie zaleganiu w opłacie składek ZUS i podatków,
ponieważ data wystawienia dokumentów nie jest tożsama z dniem, na który dokument
poświadcza spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Odwołujący zwrócił uwagę,
iż składki ZUS są opłacane za dany miesiąc do 15-tego dnia miesiąca następnego, podatki
do 20-tego dnia miesiąca następnego, a VAT do 25-tego dnia miesiąca następnego, zatem
niezależnie od daty wystawienia zaświadczenia tj. 6 października 2009 r., 13 października
2009 r., 14 października 2009 r. czy 15 października 2009 r., potwierdzają fakt nie zalegania
z opłacaniem składek i podatków przez poszczególne osoby. Zdaniem Odwołującego, nawet
gdyby wykonawca przedstawił zaświadczenia na dzień 6 października 2009 r.,
z dokumentów tych wynikałby identyczny stan rzeczy, jak z dokumentów wystawionych we
wskazanych wyżej datach, tzn. fakt nie zalegania z opłacaniem składek i podatków na dzień
6 października 2009 r., w okresie pomiędzy terminem składania ofert a dniem wydania
zaświadczeń nie mogła bowiem nastąpić żadna zmiana w tym zakresie. Odwołujący
stwierdził, że ewentualne zaleganie w opłatach mogłoby zostać stwierdzone dopiero po dniu
15 października 2009 r. (w przypadku składek ZUS) oraz po 20 października 2009 r.
i po 25 października 2009r. (w przypadku podatków).

Fakt nie zalegania poszczególnych osób w opłacie składek ZUS i podatków na dzień
składania ofert potwierdzają także, jak wskazał Odwołujący, zaświadczenia Naczelnika
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 23 października 2009 r. oraz
Oddziału ZUS w Białymstoku z dnia 22 października 2009 r., w których organy te
stwierdzają, że stan na dzień wystawionych wcześniej zaświadczeń, tj. 13 października 2009
r., 14 października 2009 r. oraz 15 października 2009 r. nie uległ zmianie i jest identyczny,
jak na dzień 6 października 2009 r.

Wobec powyższego, Odwołujący stwierdził, iż odrzucenie jego oferty i wybór oferty
Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego ROMBUD Sp. z o.o. stanowi naruszenie
zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
Odwołujący wniósł o unieważnienie decyzji o odrzuceniu oferty Odwołującego
z postępowania, unieważnienie wyboru jako najkorzystniejszej oferty Warmińskiego
Przedsiębiorstwa Budowlanego ROMBUD Sp. z o.o. oraz dokonanie powtórnej oceny ofert
i wybór oferty złożonej przez Odwołującego jako najkorzystniejszej.

Protest został złożony z zachowaniem terminu ustawowego z art. 180 ust. 2 ustawy
Pzp.

Do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu przystąpienie zgłosił
w dniu 27 października 2009 r. wykonawca Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane
Rombud Sp. z o.o.

Zamawiający rozstrzygnął protest w dniu 4 listopada 2009 r. przez jego oddalenie
w całości. Zwrócił uwagę, iż w terminie wyznaczonym na uzupełnienie dokumentów przez
Zamawiającego tj. w dniu 16 października 2009 r. Odwołujący dostarczył trzy zaświadczenia
o niezaleganiu w podatkach z datą wystawienia zaświadczenia 13 października 2009 r.,
które to potwierdzały niezaleganie w podatkach według stanu na ww. dzień oraz trzy
zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS, z których jedno wystawione z datą
14 października 2009 r. poświadcza o niezaleganiu wspólnika Andrzeja Biruk w opłacie
składek na dzień 14 października 2009 r., drugie zaświadczenie wystawione z datą
15 października 2009 r. potwierdzające nieposiadanie zaległości wspólnika Katarzyny
Jabłońskiej według stanu na dzień 14 października 2009 r. i trzecie zaświadczenie
wystawione na dzień 15 października 2009 r. potwierdzające nieposiadanie przez wspólnika
Anny Krejza zaległości na dzień 13 października 2009 r. Jak podkreślił Zamawiający,
wszystkie ww. dokumenty poświadczają spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dni
po terminie składania ofert, co jest niezgodne z treścią art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Zamawiający podkreślił, iż zaświadczenia wydawane przez urzędy skarbowe i ZUS
wydawane są w granicach żądania wnioskodawcy, zatem wykonawca składający wniosek
o wydanie zaświadczenia powinien był zwrócić się z żądaniem wydania zaświadczeń według
stanu na dzień upływu składania ofert, do czego zobowiązał go Zamawiający, czego nie
uczynił.

Z rozstrzygnięciem tym nie zgodził się Odwołujący, który wniósł w dniu 9 listopada
2009 r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz w dniu 6 listopada 2009 r.
do Zamawiającego odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie:

- art. 7 ustawy Pzp przez naruszenie zasady równego traktowania wykonawców,

- art. 89 ust. 1 pkt 5 oraz art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp przez błędne zastosowanie,
tj. nieuzasadnione wykluczenie Odwołującego, mimo iż spełnił on warunki udziału
w postępowaniu,
- art. 91 ust.1 ustawy Pzp,

- § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, unieważnienie czynności odrzucenia
oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w nawiązaniu do art. 24
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, unieważnienie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty
Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego ROMBUD Sp. z o.o. oraz nakazanie
Zamawiającemu dokonania powtórnej oceny ofert i wybór oferty Odwołującego, jako
najkorzystniejszej.

Odwołanie zostało złożone z zachowaniem terminu i warunku jednoczesności
przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, wynikających z art. 184 ust. 2 ustawy Pzp.

Do postępowania odwoławczego przystąpienie zgłosił po stronie Zamawiającego
wykonawca WPB ROMBUD Sp. z o.o.

Na rozprawie strony podtrzymały dotychczas prezentowane stanowiska.

Izba dokonała następujących ustaleń:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę
7 417 300 PLN, co stanowi równowartość 1 913 105,15 euro (Protokół postępowania
o udzielenie zamówienia).

W pkt VI ppkt A.4) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania wymagał złożenia
aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jednocześnie Zamawiający
podkreślił, iż osoby tworzące spółkę osobową powinny złożyć aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że nie zalegają
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne jako
osoba fizyczna – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności postanowienia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, treść oferty złożonej przez Odwołującego,
dokumenty uzupełnione w toku postępowania przez Odwołującego, jak również biorąc
pod uwagę oświadczenia i stanowiska Stron postępowania złożone w trakcie
rozprawy, skład orzekający Izby zważył, co następuje.

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się
interesem prawnym w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Interes prawny Odwołującego
w uzyskaniu zamówienia mógłby doznać uszczerbku w sytuacji potwierdzenia się naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołujący, jako wykonawca, który
zaoferował najniższą cenę za realizację zamówienia posiada interes prawny w obronie
złożonej oferty.

Przedmiotem rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie jest prawidłowość dokonanego
przez Odwołującego uzupełnienia dokumentów. Bezsporny między stronami jest fakt,
iż termin składania ofert ustalony w przedmiotowym postępowaniu mijał w dniu
6 października 2009 r. Zamawiający badając ofertę złożoną przed Odwołującego stwierdził,
iż w ofercie tej brak jest części dokumentów, do których złożenia zobowiązany był
wykonawca, wobec czego pismem z dnia 13 października 2009 r. wezwał Odwołującego
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia m.in. aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert. Zaznaczył przy tym, iż osoby tworzące spółkę
osobową powinny złożyć aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu
Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne jako osoba fizyczna – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jednocześnie Zamawiający
wyznaczył termin uzupełnienia ww. dokumentów na dzień 16 października 2009 r.
na godzinę 15.

W odpowiedzi na ww. wezwanie Odwołujący wraz z pismem z dnia 15 października
2009 r. przekazał Zamawiającemu:

- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydane w dniu 13 października 2009 r.
dla Andrzeja Biruka, stwierdzające stan na dzień 13 października 2009 r.,

- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydane w dniu 13 października 2009 r.
dla Katarzyny Jabłońskiej, stwierdzające stan na dzień 13 października 2009 r.,

- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydane w dniu 13 października 2009 r.
dla Anny Krejza, stwierdzające stan na dzień 13 października 2009 r.,

- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS wydane w dniu 15 października
2009 r. dla Anny Krejza stwierdzające brak zaległości według stanu na dzień 13 października
2009 r.,

- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS wydane w dniu 15 października
2009 r. dla Katarzyny Jabłońskiej stwierdzające brak zaległości według stanu na dzień
14 października 2009 r.,

- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS wydane w dniu 14 października
2009 r. dla Andrzeja Biruka stwierdzające brak zaległości według stanu na dzień
14 października 2009 r.

Zamawiający stwierdzając, iż ww. dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków
udziału w postępowaniu na dzień 6 października 2009 r. podjął decyzję o wykluczeniu
Odwołującego z postępowania, a w konsekwencji o odrzuceniu jego oferty.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wezwał Odwołującego
do uzupełnienia dokumentów dotyczących niezalegania w opłatach, podatkach i składkach
ZUS wydanych osobno dla każdego ze wspólników. Wezwanie to nie zostało
zakwestionowane przez Odwołującego. Izba przychyliła się do stanowiska Zamawiającego,
iż w sytuacji, gdy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożyła spółka
jawna, powinna ona przedstawić zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, opłatach
i składkach ZUS przez spółkę oraz każdego ze wspólników z osobna. Wobec powyższego,
Izba uznała decyzję Zamawiającego za uprawnioną. Izba zważyła, iż zgodnie z dyspozycją
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dokumenty uzupełnione przez wykonawcę w toku postępowania
na skutek wezwania Zamawiającego powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Nie oznacza
to, jak słusznie stwierdził Odwołujący, iż dokumenty powinny zostać wystawione najpóźniej
w dniu składania ofert, jednak ww. przepis jednoznacznie wskazuje dzień, na który
wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków. Naruszenie ww. zasady
prowadziłoby do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej
konkurencji. Bezsprzecznie, złożone przez Odwołującego dokumenty wykazują stan na dni
późniejsze niż dzień składania ofert. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej
sprawy pozostaje stanowisko Odwołującego dotyczące terminów rozliczania składek ZUS,
podatków dochodowych czy VAT. Należy mieć na uwadze, iż postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego jest postępowaniem sformalizowanym, a art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
wyraźnie określa dzień, na który wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i nie przewiduje odstępstw w tym zakresie. Argumentacja
Odwołującego nie znajduje uzasadnienia tym bardziej, że Zamawiający po otrzymaniu
np. zaświadczenia wydanego w dniu 15 października 2009 r. stwierdzającego stan na dzień
13 października 2009 r. nie mógł w żaden sposób stwierdzić czy brak zaległości istniał także
w dniu 6 października 2009 r. czy też może w okresie od 6 do 13 października 2009 r.
istniejące zaległości zostały spłacone. Podkreślenia wymaga, iż niezłożenie dokumentu nie
może oznaczać dla wykonawcy korzyści z tego tytułu polegającej na przyznaniu mu
dodatkowego czasu na wykazanie spełniania warunku.

Izba nie zgodziła się ze stanowiskiem Odwołującego, iż Zamawiający dokonując
wezwania do uzupełnienia dokumentów powinien był wskazać wszystkie okoliczności, które
zobowiązany był wykazać wykonawca. Podkreślić w tym miejscu należy, iż w piśmie z dnia
13 października 2009 r. Zamawiający wyraźnie wskazał, na jakiej podstawie dokonuje
wezwania tj. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a do obowiązków wykonawcy
ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, jako profesjonalisty, należy
zapoznanie się z podstawą udzielanego zamówienia tj. z ustawą Pzp. Odwołujący nie może
powoływać się na niewiedzę w tym zakresie.

Jednocześnie Izba stwierdziła, że przekazane wraz z protestem na czynność
wykluczenia Odwołującego i odrzucenia jego oferty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 22 października 2009 r. oraz Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Białymstoku potwierdzają brak zaległości na dzień 6 października 2009 r., jednak są one
spóźnione – wykonawca zobowiązany był potwierdzić spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w dokonanym uzupełnieniu dokumentów, czego nie dokonał. Ponowne
wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia tych samych dokumentów nie jest możliwe
na gruncie ustawy Pzp.

Tym samym, nie potwierdził się zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1
pkt 5 ustawy Pzp, art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 91 ust.1 ustawy Pzp oraz § 1 ust. 1 pkt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Jednocześnie Odwołujący zobowiązany na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) do wykazania faktów,
z których wywodzi skutki prawne nie wykazał naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust. 1
ustawy Pzp, które może zostać stwierdzone w przypadku nierównego traktowania przez
zamawiającego wykonawców znajdujących się w podobnej sytuacji, czego Izba
w przedmiotowym stanie faktycznym nie stwierdziła.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 191 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak
w pkt 1 wyroku.

O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy, na podstawie art. 191 ust. 6 i 7
ustawy Pzp. Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania
oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 886 z późn. zm.), kosztami postępowania odwoławczego Izba
obciążyła Odwołującego, uznając za uzasadnione koszty wynagrodzenia pełnomocnika
Zamawiającego w kwocie 3 600 zł.
Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w Łomży.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………

Na podstawie pliku 2009_1711.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO/UZP 1711/09

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń