WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO/UZP 581/09


Sygn. akt KIO/UZP 581/09

WYROK
z dnia 19 maja 2009 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Marek Koleśnikow

Członkowie: Magdalena Grabarczyk
Ewa Jankowska

Protokolant: Paulina Zalewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2009 r. w Warszawie odwołania wniesionego
przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. śółkiewskiego 20/26,
87-100 Toruń od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej, al. gen. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice protestu z
dnia 8 kwietnia 2009 r.

przy udziale XXX zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
odwołującego się oraz XXX – po stronie zamawiającego*.

orzeka:


1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru
najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie czynności wyboru najkorzystniejszej
oferty.
2. Kosztami postępowania obciąża Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej, al. gen. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości
4 574 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote zero
groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S.A., ul. śółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń;

2) dokonać wpłaty kwoty 8 174 zł 00 gr (słownie: osiem tysięcy sto
siedemdziesiąt cztery złote zero groszy) przez Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, al. gen. Wł. Sikorskiego 10, 26-900
Kozienice na rzecz Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych
S.A., ul. śółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń stanowiącej uzasadnione
koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania, oraz wynagrodzenia
pełnomocnika;

3) dokonać wpłaty kwoty XXX (słownie: XXX) przez XXX na rzecz Urzędu
Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP;

4) dokonać zwrotu kwoty 10 426 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy czterysta
dwadzieścia sześć złotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Toruńskich Zakładów Materiałów
Opatrunkowych S.A., ul. śółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

Uzasadnienie

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Kozienicach, 26-900 Kozienice, Al. Gen. Wł. Sikorskiego 10, wszczął postępowanie w trybie
przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów leczniczych i materiałów
opatrunkowych”
(Nr sprawy 05/PN/ND.ZP/2009), o którym ogłoszono 13.02. 2009 r. w
Dzienniku Urzędowym WE nr 2009/S 30-043851, Dz. Urz. WE. Postępowanie jest
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,
poz.1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101), zwana dalej „Pzp”

02.04. 2009 r. zamawiający zawiadomił wykonawców o rozstrzygnięciu postępowania i o
wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 32. Ofertę złożył wykonawca Mercator
Medical S.A. , ul. H. Modrzejewskiej; 30, 31-327 Kraków.

08.04. 2009 r. wykonawca Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., 87-100
Toruń, ul. śółkiewskiego 20/26 wniósł protest na naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp przez wybór
oferty, która nie jest ofertą najkorzystniejszą.
Wykonawca TZMO złożył ofertę opiewającą na najniższą cenę i tak też został oceniony
otrzymując 95 pkt na 95 pkt możliwych. Jednak w drugim kryterium – stałość cen,
protestujący otrzymał 0 pkt, gdyż bezpodstawnie został oceniony jakby zaoferował 0 dni
stałości cen. Protestujący zawarł w ofercie oświadczenie o stałości cen do końca
obowiązywania umowy oraz odpowiednio zakreślił treść w formularzu ofertowym, aby
zamawiający mógł odczytać zamiar protestującego o bezterminowej stałości cen.
Jednak zamawiający przyznał odwołującemu za stałość cen 0 pkt i w związku z tym
wybrał ofertę droższą wykonawcy Mercator Medical, która otrzymała 99,63 pkt (94,63+5).

09.04. 2009 r. wykonawca Mercator Medical przystąpił do postępowania toczącego się w
wyniku wniesienia protestu.

20.04. 2009 r. zamawiający odrzucił protest, mimo że – zdaniem odwołującego – protest
był złożony w terminie i przez podmiot uprawniony, ani nie zachodziła przesłanka
niedopuszczalności protestu zawarta w art. 181 ust. 6 Pzp.
Protestujący wnosił o powtórzenie czynności wyboru ofert w zakresie zadania nr 32.
Protest został wniesiony w terminie określonym w ustawie.
9 kwietnia 2009 r. wykonawca Mercator Medical, działając na podstawie art. 181 ust. 5
ustawy przyłączył się do toczącego postępowania toczącego się na skutek wniesienia
protestu po stronie Zamawiającego.
Przystąpienie wykonawcy Mercator Medical do toczącego się postępowania nastąpiło w
terminie określonym w ustawie.
Zamawiający stwierdził, że zgodnie z orzeczeniem Zespołu Arbitrów z dnia 07.03.2007 r.,
UZP/ZO/0-214/07 cyt. >>Zamawiający nie jest zobowiązany do „dochodzenia" czy osoba,
która podpisuje się pod dokumentami jest osobą należycie umocowaną do dokonania danej
czynności. To obowiązkiem wykonawców jest by złożyć w toku postępowania prawidłowe
dokumenty, potwierdzające, iż osoba podająca się za jego prokurenta jest osobą
umocowaną należycie do działania w jego imieniu.<<.
Na podstawie art. 180 ust. 7 Pzp zamawiający odrzucił protest jako wniesiony przez
podmiot nieuprawniony, gdyż do protestu nie zostało dołączone pełnomocnictwo ani odpis z

KRS, z których wynikałoby upoważnienie do reprezentowania wnoszącego protest w imieniu
wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający wskazał, że i tak zmuszony byłby oddalić protest jako
bezzasadny.
Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany był tylko i
wyłącznie załączyć do oferty dokumenty lub oświadczenia wymagane przez zamawiającego.
Zdaniem zamawiającego pociąga to za sobą dwa skutki prawne:
1) niedostarczenie wszystkich wymaganych przez zamawiającego dokumentów lub
oświadczeń skutkuje niespełnieniem warunków udziału w postępowaniu czyli
odrzuceniem oferty;
2) załączenie do oferty dokumentów lub oświadczeń nie wymaganych przez
zamawiającego nie wywołuje żadnych skutków prawnych ponieważ w celu
sprawdzenia czy oferta spełnia lub nie warunki udziału w postępowaniu zamawiający
bierze pod uwagę tylko i wyłącznie dokumenty lub oświadczenia wymagane.
Protestujący załączył do oferty oświadczenie o zaoferowanej stałości cen. Biorąc pod
uwagę powyższe oraz zasadę równego traktowania stron zamawiający nie mógł brać pod
uwagę przedmiotowego oświadczenia, ponieważ nie było ono oświadczeniem wymaganym,
a jego treść wprost pozostaje w sprzeczności z treścią formularza ofertowego.
Kolejnym bardzo istotnym elementem jest samo wypełnienie formularza ofertowego w
zakresie zaoferowania lub nie stałości cen. Jeżeli zarzuty protestującego byłyby zasadne, to
wychodziłoby na to, że w postępowaniu wykonawca miałby do wyboru albo zaoferowanie
stałości cen na cały okres trwania umowy albo na pewien tylko okres, czyli wykonawca
musiałby obligatoryjnie stałość cen zaoferować.
Zamawiający dał wykonawcom do wyboru czy zaoferują stałość cen czy też nie.
Pierwsza opcja z formularza ofertowego dotyczyła braku stałości cena, druga okres na jaki
stałość cen została zaoferowana. Zamawiający zauważył, że z 19 wykonawców biorących
udział w postępowaniu 18 wypełniło formularz ofertowy w zakresie zaoferowanej stałości cen
zgodnie z wymaganiami zamawiającego oraz swoimi oczekiwaniami.
W przypadku wszelkich wątpliwości w sposobie wypełnienia formularza ofertowego lub
dostarczenia dokumentów i w związku z art. 38 Pzp wykonawca może zwrócić się do
zamawiającego o udzielenie odpowiedzi wyjaśniającej wszelkie niejasności.
Przy otwarciu ofert następuje odczytanie informacji zawartych w formularzach ofertowych
złożonych przez wykonawców, dlatego tylko informacje w nich zawarte wywołują skutki
prawne, szczególnie w zakresie ceny oferty oraz stałości cen lub jej braku.

30.04. 2009 r. wykonawca Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., wniósł
odwołanie

1) na odrzucenie jego protestu i
2) na naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp przez wybór oferty, która nie jest ofertą
najkorzystniejszą.
Odwołujący zarzuca naruszenie:
1) art. 180 ust. 7 Pzp przez odrzucenie protestu, mimo że protest został wniesiony przez
osobę uprawnioną i nie zachodzi żadna z przesłanek odrzucenia protestu,
2) art. 91 ust. 1 Pzp przez dokonanie badania i oceny ofert oraz wybranie oferty
Mercator Medical SA w zakresie zadania nr 32, pomimo że nie jest to oferta
najkorzystniejsza, gdyż najkorzystniejszą ofertą jest oferta odwołującego.
Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu powtórzenia
czynności badania, i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr
32.

W przetargu kryteriami oceny ofert są cena (95%) i stałość cen (5%).
2 kwietnia 2009 r. odwołujący otrzymał rozstrzygnięcie przetargu, z którego wynika, że w
zakresie zadania nr 32 przetarg wygrał wykonawca Mercator Medical SA Wykonawca ten
uzyskał 99,63 pkt, z czego 94,63 pkt za cenę i 5 pkt za stałość cen. Drugą w kolejności była
oferta odwołującego, który zaoferował najniższą cenę i uzyskał maksymalną liczbę 95 pkt w
kryterium ceny, jednakże nie otrzymał żadnych punktów w kryterium stałości cen.
8 kwietnia 2009 r. odwołujący wniósł protest, zarzucając zamawiającemu naruszenie art.
91 ust. 1 Pzp przez wybranie oferty Mercator Medical SA, pomimo że nie jest to oferta
najkorzystniejsza, gdyż najkorzystniejszą ofertą jest oferta odwołującego.
20 kwietnia 2009 r. zamawiający odrzucił protest odwołującego twierdząc, że protest
został wniesiony przez osobę nieuprawnioną, gdyż protestujący nie dołączył do protestu
żadnych dodatkowych dokumentów, z których wynikałoby umocowanie Pani Marty K., która
podpisała protest, do składania oświadczeń woli w imieniu protestującego, a obecnego
odwołującego.
1. Protest został podpisany przez Panią Martę K., odpowiednie pełnomocnictwo
rodzajowe było zawarte w ofercie.
Odwołujący wraz z ofertą (podpisaną przez Panią Martę K.) złożył pełnomocnictwo
udzielone Pani Marcie K. w dniu 18 marca 2009 r. Pełnomocnictwo obejmowało umocowanie
do m.in. wnoszenia protestów. Wraz z ofertą odwołujący złożył również odpis z rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika, że osoby, które podpisały
pełnomocnictwo (Wiceprezes Zarządu Arkadiusz Z. oraz Członek Zarządu Sławomir P.), były
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu odwołującego. W chwili wniesienia
protestu zamawiający posiadał to pełnomocnictwo wraz z odpisem z rejestru

przedsiębiorców. Umocowanie Pani Marty K. do wniesienia protestu w imieniu odwołującego
było zatem wykazane i nie powinno budzić żadnych wątpliwości zamawiającego.
Zamawiający nie twierdzi. że pełnomocnictwo Pani Marty K. nie zostało złożone wraz z
ofertą odwołującego (gdyby tak twierdził, to powinien był odrzucić ofertę odwołującego).
Zamawiający sądzi chyba (choć wprost tego nie napisał), że fakt złożenia
pełnomocnictwa wraz z ofertą obejmującego umocowanie do wniesienia protestu nie ma
żadnego znaczenia i wnosząc protest protestujący (obecny odwołujący) powinien ponownie
załączyć pełnomocnictwo. Powyższy pogląd zamawiającego nie ma uzasadnienia w
obowiązujących przepisach prawa. Z treści pełnomocnictwa Pani Marty K. wynika jasno, że
pełnomocnictwo jest ważne przez 180 dni od jego wystawienia, czyli od 18 marca 2009 r.
Pełnomocnictwo to nie wygasło ani nie zostało odwołane.
Rozważania zamawiającego na temat ewentualnej możliwości utraty przez pełnomocnika
umocowania w okresie między złożeniem oferty a chwilą złożenia protestu są nietrafne. Są
to rozważania wyłącznie hipotetyczne. Zamawiający twierdzi jedynie, że można wyobrazić
sobie sytuację, w której podmiot uprawniony do podpisania oferty, straci umocowanie w
okresie pomiędzy złożeniem oferty a chwilą złożenia protestu. Zamawiający nie twierdzi
jednak, że w przypadku Pani Marty K. miała miejsce taka utrata uprawnień, ani tym bardziej
nie wskazuje żadnego konkretnego faktu, z którego miałaby wynikać rzekoma utrata
umocowania Pani Marty K.. Nawet gdyby Pani Marta K. rzeczywiście utraciła swoje
umocowanie w okresie między złożeniem oferty a chwilą złożenia protestu (czemu
odwołujący kategorycznie zaprzecza), to i tak z uwagi na art. 105 Kodeksu cywilnego w zw. z
art. 14 Pzp, wniesienie przez nią protestu byłoby czynnością dokonaną skutecznie w imieniu
odwołującego.
„Art. 105. Jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu
mocodawcy czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynność prawna jest
ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością mogła
się dowiedzieć.”

Powoływane przez zamawiającego postanowienie Zespołu Arbitrów z dnia 7 marca 2007
r. sygn. akt UZP/ZO/0-214/07 dotyczy odmiennego stanu faktycznego, w którym wykonawca
nie złożył zamawiającemu pełnomocnictwa ani odpisu z rejestru przedsiębiorców zarówno
przed wniesieniem protestu jak i wraz z protestem. Dlatego tezy zawarte w tym wyroku nie
są przydatne do oceny stanu faktycznego w niniejszym przetargu.
Pani Marta K. była umocowana do dokonywania czynności prawnych w imieniu
odwołującego, w tym do wniesienia protestu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej
w dniu 18 marca 2009 r. Co więcej, umocowanie Pani Marty K. zostało wykazane
zamawiającemu przez złożenie dokumentu ww. pełnomocnictwa wraz z ofertą odwołującego.

Pełnomocnictwo to nie wygasło ani nie zostało odwołane. Brak więc podstaw do
kwestionowania umocowania Pani Marty K. do wniesienia protestu w imieniu odwołującego.
Odrzucenie protestu odwołującego pozostaje zatem w sprzeczności z art. 180 ust. 7 Pzp.
Protest odwołującego nie tylko był wniesiony przez osobę uprawnioną i spełniał inne
wymogi formalne, ale był również merytorycznie uzasadniony.
2. Uznanie przez zamawiającego, że odwołujący zaoferował 0 dni stałości cen jest
bowiem bezpodstawne i sprzeczne z treścią oferty odwołującego. Odwołujący zaoferował
bowiem stałość cen do końca obowiązywania umowy, co wynika z dwóch dokumentów:
1) formularza ofertowego;
2) dodatkowego oświadczenia odwołującego o stałości cen.
Ad 1. W formularzu cenowym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonawcy mogli wybrać jeden z dwóch
wariantów stałości cen: stałość cen od daty otwarcia ofert bez określenia długości okresu
stałości cen (czyli nieograniczoną w czasie) lub stałość cen od daty podpisania umowy z
możliwością określenia długości okresu stałości cen (czyli z możliwością zmiany ceny po
upływie zadeklarowanego okresu). Ponieważ odwołujący nie zamierza wcale zmieniać cen,
więc wybrał pierwszy z tych wariantów (czyli skreślił drugi wariant). Formularz ofertowy
odwołującego zawiera oświadczenie (nie skreślone) o następującej treści: „Stałość cen dla
zadania nr 32: od daty otwarcia ofert"
. Zdaniem odwołującego, z oświadczenia tego nie
wynika brak stałości cen, lecz coś dokładnie odwrotnego – zadeklarowanie stałości cen i to
bez ograniczenia w czasie. Odwołującego stwierdza, że zamawiający nie może zasadnie
twierdzić, że odwołujący zaoferował 0 dni stałości cen. Zdaniem odwołującego nie można
zgodzić się z twierdzeniami zamawiającego, że przyjęcie takiej interpretacji musiałoby
oznaczać, że każdy wykonawca musiałby zaoferować obligatoryjnie stałość cen. Gdyby
bowiem wykonawca nie chciał zaoferować stałości cen, wówczas powinien był skreślić oba
warianty stałości cen (z formularza wynika nakaz: "nieprawidłowe należy skreślić"; z
formularza nie wynika natomiast, że wolno skreślić tylko jeden wariant).
Ad 2. Na str. 11a oferty odwołującego znajduje się oświadczenie, w którym wykonawca
oświadcza, że gwarantuje stałość cen przez cały okres trwania umowy. Jest to powtórzenie
deklaracji stałości cen zawartej w formularzu ofertowym. Zdaniem odwołującego nie ma
sprzeczności między tym oświadczeniem, a formularzem ofertowym – w obu dokumentach
odwołujący zaoferował maksymalny, możliwy okres stałości cen.
Zatem gdyby nawet twierdzenia zamawiającego, jakoby w formularzu ofertowym
odwołujący nie zaoferował stałości cen, były uzasadnione (czemu odwołujący zaprzecza), to
i tak zamawiający powinien przyznać odwołującemu punkty za stałość cen, bo zaoferowanie
stałości cen wynika z przytoczonego oświadczenia.

Zdaniem odwołującego niedopuszczalny jest pogląd zamawiającego jakoby
oświadczenia odwołującego o stałości cen zamawiający nie można brać pod uwagę, gdyż
oświadczenie to nie jest dokumentem wymaganym przez zamawiającego. Według wyroku
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 lipca 2008 r. KIO/UZP 614/08, KIO/UZP 623/08 „[…]
przez ofertę należy rozumieć wszystkie elementy zawierające oświadczenie woli wykonawcy
(wykonawców), w tym również dokument stanowiący stronę tytułową.”
.
Pominięcie tego dokumentu przez zamawiającego narusza – zdaniem odwołującego –
reguły wykładni oświadczeń woli zawarte wart. 65 Kc. Jak bowiem stwierdził Sąd Najwyższy
w wyroku z dnia 23 września 2004 r. III CK 400/03: „Zawarte w art. 65 Kc zasady
tłumaczenia oświadczeń woli wymagają przede wszystkim odniesienia się do całego
złożonego oświadczenia woli, a nie jedynie do jego wybranego dowolnie fragmentu."
.
Odwołujący zaoferował maksymalny okres stałości cen – do końca trwania umowy.
Odwołujący powinien zatem w kryterium stałości cen otrzymać maksymalną liczbę punktów
czyli 5. Po dodaniu 95 punktów uzyskanych w kryterium ceny, odwołujący zgromadził zatem
maksymalną liczbę 100 pkt, co oznacza, że oferta odwołującego jest ofertą najkorzystniejszą
(100 pkt), a oferta Mercator Medical SA (99,63 pkt) jest ofertą drugą w kolejności.
Wybór oferty Mercator Medical SA pozostaje zatem w sprzeczności z art. 91 ust. 1 Pzp,
gdyż oferta ta nie jest najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
specyfikacji.

Krajowa Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę dowody z oryginalnej dokumentacji
postępowania, wyjaśnień odwołującego i zamawiającego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i
zważyła, co następuje:

Na wstępie Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że odwołujący legitymuje się
interesem prawnym w korzystaniu ze środków ochrony prawnej, o których stanowi art. 179
ust. 1 Pzp., gdyż w przypadku uwzględnienia zarzutów odwołującego, jego oferta może
zostać wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Skład orzekający Izby stwierdza, że zarzut pierwszy – bezpodstawnego odrzucenia
protestu – zasługuje na uwzględnienie. Zamawiający odrzucił protest powołując się na art.
180 ust. 7 Pzp twierdząc, że do protestu nie zostały załączone dokumenty, z których
wynikałoby pełnomocnictwo do reprezentowania protestującego przez osobę podpisującą
protest, natomiast – czemu nie przeczy zamawiający – dokumenty te są w posiadaniu
zamawiającego, gdyż zostały dołączone do oferty i nie zostały zakwestionowane przez
zamawiającego, a oferta nie została odrzucona.

Skład orzekający Izby podkreśla, że zamawiający wymagał, w rozdz. 10 „Wykaz
oświadczeń lub dokumentów […]”
ust. 14 specyfikacji, aby wykonawca załączył do oferty
cyt.: „W razie działania Wykonawcy poprzez pełnomocnika – dokument pełnomocnictwa
zawierający umocowanie obejmujące swym zakresem dokonywanie wszelkich czynności w
postępowaniu.”
. Takie wymaganie dotyczy pełnomocnictwa obejmującego swoim zakresem
wszystkie czynności wykonawcy dokonywane w postępowaniu. W tym również dotyczy
uprawnienia do składania protestu. Zamawiający posiadał to pełnomocnictwo od momentu
złożenia oferty i miał do niego nieograniczony wgląd od momentu otwarcia ofert (24.03 2009
r.), a więc w momencie składania protestu (08.04. 2009 r.), który został złożony po terminie
otwarcia ofert, na wybór najkorzystniejszej oferty. Pełnomocnictwo z dnia 18.03 2009 r.
załączone do oferty na str. 28 w pkt 11 stanowi, że wykonawca udziela Pani Marcie K.
pełnomocnictwa m.in. do cyt.: „wnoszenia protestów i zgłaszania przystąpienia do
postępowania toczącego w wyniku wniesienia protestu”
. W związku z tym zamawiający
dysponował w tym właśnie postępowaniu odpowiednimi dokumentami, aby stwierdzić, że
osoba reprezentująca protestującego jest właściwie upełnomocniona, a stwierdzenie to i
sprawdzenie oferty złożonej w tym samym postępowaniu nie może stanowić czynności
przekraczającej zakresie należytej staranności, do której obowiązany jest zamawiający.
Również zamawiający musi w zakresie inaczej nie unormowanym w przepisach ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stosować art. 105 Kc w zw. z art. 14
Pzp. W związku z tym czynność prawna dokonana przez pełnomocnika po wygaśnięciu
umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynności prawnej w granicach pierwotnego
umocowania jest ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z
łatwością mogła się dowiedzieć. Zamawiający nie dysponował (ani obecnie nie dysponuje)
informacją o wygaśnięciu przedmiotowego umocowania, gdyż umocowanie to nie wygasło.
Postępowanie toczące się wskutek wniesienia protestu jest prowadzone przed
zamawiającym. Brak jest zatem uzasadnienia do żądania odrębnego pełnomocnictwa dla
osoby, która podpisała protest lub ponownego złożenia pełnomocnictwa wraz z ofertą skoro
z pełnomocnictwa posiadanego już wcześniej przez zamawiającego w tym samym
postępowaniu wynika stosowne uprawnienie. Podniesione na rozprawie wątpliwości co do
istnienia uprawnienia do wniesienia protestu nie zostały poparte dowodem przez
zamawiającego.
Przytoczony przez zamawiającego wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 7 marca 2007 r. sygn.
akt UZP/ZO/0-214/07 dotyczy stanu faktycznego, w którym został odrzucony protest na opis
przedmiotu zamówienia oraz określenie warunków udziału w postępowaniu. Do protestu nie
został załączony odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Dlatego
tezy zawarte w wyroku Zespołu Arbitrów odnoszą się do innego stanu faktycznego i dlatego
nie mogą być brane pod uwagę w rozpoznawanym postępowaniu.

W związku z powyższym skład orzekający Izby w zakresie zarzutu pierwszego przychyla
się do stanowiska odwołującego.

W granicach zarzutu drugiego – dotyczącego naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp przez wybór
oferty, która nie jest ofertą najkorzystniejszą – skład orzekający Izby przychyla się do
zarzutu.
W postępowaniu obowiązywały dwa kryteria wyboru oferty, ustanowione w rozdz. 17 ust.
2 specyfikacji:
1) cena oferty – 95%;
2) stałość cen – 05%.
Zdaniem zamawiającego odwołujący zadeklarował stałość cen wynoszącą 0 i dlatego
przyznał mu w tym kryterium 0 punktów. Natomiast inny wykonawca Mercator Medical S.A.
zaoferował maksymalny termin stałości cen zamieszczając w ofercie stwierdzenie, cyt.:
„Stałość cen dla zadania nr 32: lub przez czas trwania umowy od podpisania umowy.”.
Odwołujący przytacza, że w ofercie sporządzonej i wypełnionej dokładnie zgodnie z
formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji w zadaniu nr 32
zadeklarował cyt.: „Stałość cen dla zadania 32: od daty otwarcia ofert”.
Skład orzekający Izby stwierdza, że zacytowanego równoważnika zdania nie można
inaczej rozumieć niż jako zaoferowanie stałości cen od daty otwarcia oferty do momentu
nieokreślonego, a więc przez czas nieokreślony, czyli realnie do czasu zakończenia
obowiązywania umowy, zgodnie z postanowieniem rozdz. 8 ust. 2 lit. b specyfikacji. Już
samo to stwierdzenie oferty może stanowić przesłankę do uznania, że wykonawca
zaoferował maksymalny termin stałości ofert. A więc zgodnie z przytoczonym rozdz. 17 ust.
2 pkt 2 specyfikacji odwołujący powinien otrzymać w tym kryterium maksymalną liczbę 5
punktów. Także sformułowanie zastosowane przez wykonawcę Mercator Medical S.A.
obliguje zamawiającego do przyznania wykonawcy maksymalnej liczby 5 punktów w tym
kryterium.
Ponadto zamawiający musi wziąć pod uwagę oświadczenie zawarte na str. 11a oferty
odwołującego, które brzmi, cyt. „Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA z siedzibą
w Toruniu przy ul. śółkiewskiego 20/26 oświadczają, że gwarantujemy stałość cen przez cały
okres trwania umowy.”
. Zamawiający twierdzi, że cyt. „załączenie do oferty dokumentów lub
[…] oświadczeń nie wymaganych przez zamawiającego nie wywołuje żadnych skutków
prawnych ponieważ w celu sprawdzenia czy oferta spełnia lub nie warunki udziału w
postępowaniu zamawiający bierze pod uwagę tylko i wyłącznie dokumenty lub […]
oświadczenia wymagane.”
.
Skład orzekający Izby stwierdza, że w skład oferty wchodzi nie tylko sam formularz
oferty, ale także wszystkie inne materiały dołączone do oferty, bez względu na to czy były

wymagane w specyfikacji czy były pominięte w tym akcie. Podobne stwierdzenie jest zawarte
w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 lipca 2008 r. KIO/UZP 614/08, KIO/UZP
623/08 „[…] przez ofertę należy rozumieć wszystkie elementy zawierające oświadczenie woli
wykonawcy (wykonawców), w tym również dokument stanowiący stronę tytułową.”
.
Konieczność brania pod uwagę wszystkich dokumentów w oświadczeniu woli wykonawcy
(a więc również w ofercie) zauważa także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 września 2004
r. III CK 400/03: „Zawarte w art. 65 Kc zasady tłumaczenia oświadczeń woli wymagają
przede wszystkim odniesienia się do całego złożonego oświadczenia woli, a nie jedynie do
jego wybranego dowolnie fragmentu."
.
Dlatego nie podlega kwestii, że zamawiający jest obowiązany wziąć pod uwagę w trakcie
badania i oceny ofert całość oferty, a w tym wszystkich załączników bez względu czy były
wymagane w specyfikacji czy były dołączone do oferty z własnej inicjatywy wykonawcy.
W związku z powyższym skład orzekający Izby w zakresie zarzutu drugiego przychyla się
do stanowiska odwołującego.
W tym stanie rzeczy Krajowa Izba Odwoławcza stwierdza naruszenie przepisów art. 180
ust. 7 i art. 91 ust. 1 Pzp.

Mając powyższe na uwadze Izba orzekła jak w sentencji na podstawie art. 191 ust. 1
Pzp.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7 Pzp,
czyli stosownie do wyniku postępowania.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,
poz.1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101) na niniejszy wyrok –
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w Radomiu.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………

Na podstawie pliku 2009_0581.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO/UZP 581/09

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń