WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO/UZP 509/09,KIO/UZP 521/09


Sygn. akt: KIO/UZP 509/09
KIO/UZP 521/09

WYROK
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz

Członkowie: Ryszard Tetzlaff
Agnieszka Trojanowska

Protokolant: Paulina Zalewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2009 r. w Warszawie odwołań
skierowanych w drodze zarządzenia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia
24 kwietnia 2009 r. do łącznego rozpoznania, wniesionych przez:

A. Accenture Sp. z o. o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa
B. Accenture Sp. z o. o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa

od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00 - 463 Warszawa protestów:

A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
Sygnity S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02 - 486 Warszawa i Comp Safe Suport S.A.,
ul. Jutrzenki 116, 02 - 230 Warszawa z dnia 27.03.2009 r.
B. Accenture Sp. z o. o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa z dnia 30.03.2009 r.

przy udziale
A. ComArch S.A., Al. Jana Pawła II 39a, 31 - 864 Kraków, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego
B. ComArch S.A., Al. Jana Pawła II 39a, 31 - 864 Kraków oraz wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: Bazy i Systemy Bankowe
Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 3, 85 - 321 Bydgoszcz i Betacom S.A.,
ul. Połczyńska 31a, 01 - 377 Warszawa, zgłaszających przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego

orzeka:


1. oddala oba odwołania

2. kosztami postępowania obciąża Accenture Sp. z o. o., ul. Sienna 39,
00 - 121 Warszawa

i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości
4 574 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote zero
groszy) z kwoty wpisów uiszczonych przez odwołujących się, w tym:

A koszty w wysokości 2 287 zł 00 gr (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt
siedem złotych zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Accenture Sp. z o. o.,
ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa

B koszty w wysokości 2 287 zł 00 gr (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt
siedem złotych zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Accenture Sp. z o. o.,
ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa

2) dokonać zwrotu kwoty 25 426 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta
dwadzieścia sześć złotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz odwołujących się, w tym:

A kwoty 12 713 zł 00 gr (słownie: dwanaście tysięcy siedemset trzynaście złotych zero
groszy) na rzecz Accenture Sp. z o. o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa
B kwoty 12 713 zł 00 gr (słownie: dwanaście tysięcy siedemset trzynaście złotych zero
groszy) na rzecz Accenture Sp. z o. o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa.

Uzasadnienie

sygn. akt KIO/UZP 509/09

Wykonawca Accenture Sp. z o.o. zarzucił zamawiającemu:
1. podjęcie decyzji o wyborze oferty ComArch S.A., bez uprzedniego uzupełnienia
braków dokumentów dołączonych do tejże oferty, polegających między innymi na
dołączeniu do niej nieprawidłowego pełnomocnictwa, które nie upoważniało do
podejmowania w imieniu tego wykonawcy wszystkich wymaganych przez
zamawiającego w SIWZ czynności, w tym w szczególności podpisania "Wykazu
płatników wynagrodzenia"
oraz "Harmonogramu realizacji wraz produktami, które
będą podlegały odbiorom podczas poszczególnych etapów"
, co stanowiło
naruszenie art. 26 ustawy Pzp,
2. zaniechanie odrzucenia oferty, której treść jest sprzeczna z treścią SIWZ
w zakresie sposobu wypełnienia "Wykazu płatników wynagrodzenia", który został
uzupełniony w sposób niezgodny z metodyką RUP, co stanowi naruszenie art. 89
ust 1 pkt 2 ustawy Pzp,
3. zaakceptowanie przedłożonego przez ComArch S.A. "Wykazu płatników
wynagrodzenia"
zawierającego kwoty, które mają być przeznaczone na doposażenie
poszczególnych komend wojewódzkich, podczas gdy z uwagi na niemożność
określenia tych kwot na etapie składania ofert, sumy podane w załączniku będą
musiały zostać zmienione w toku realizacji zamówienia, co stanowić będzie
naruszenie art. 140 ust. 1 oraz 144 ustawy Pzp,
4. wybór oferty, która nie stanowi oferty najkorzystniejszej w świetle kryteriów
sprecyzowanych w SIWZ, co narusza art. 91 ust 1 ustawy Pzp
oraz dodatkowo, jak wskazał z uwagi na fakt, że zamawiający ponownie poinformował
o odrzuceniu jego oferty, z daleko posuniętej ostrożności, ponownie zarzucił zamawiającemu
czynności i zaniechania wskazane w proteście z dnia 04.03.2009r., w następstwie którego
złożył odwołanie, które wyrokiem KIO z dnia 03.04.2009r. zostało uwzględnione (sygn. akt
KIO/UZP 359/09).
W uzasadnieniu protestu wykonawca Accenture Sp. z o.o. podniósł, że zgodnie
z treścią pełnomocnictwa udzielonego Panu Łukaszowi W. w dniu 5.02.2009r. jest on
upoważniony wyłącznie do reprezentowania spółki ComArch S.A.
"w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego", nie posiada natomiast umocowania
do podpisania umowy w sprawie tegoż zamówienia. Podniósł, że ustawodawca wyraźnie
rozróżnia i rozdziela te dwa zakresy czynności, co wynika w szczególności z art. 23 ust 2
ustawy Pzp.

W ocenie Accenture Sp. z o.o. oznacza to, ze Pan Łukasz Waksmundzki nie był
należcie umocowany do podpisania dokumentów, które zgodnie z treścią Rozdziału VI pkt. 2
ppkt 9 i 10 SIWZ mają w przyszłości stanowić załączniki będące integralną częścią umowy,
zaś zamawiający powinien był w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp wezwać ComArch S.A.
do przedłożenia prawidłowego pełnomocnictwa, obejmującego również podpisywanie
dokumentów, składających się na treść umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Accenture Sp. z o.o. podniósł także, że ComArch S.A. przedłożył "Wykaz płatników
wynagrodzenia"
, który został wypełniony w nieprawidłowy i niezgodny z wymaganiami SIWZ
sposób, ponieważ zgodnie z wymaganą przez zamawiającego metodyką RUP na etapie
składania oferty nie jest dopuszczalne i możliwe sprecyzowanie kwot, które zostaną
przeznaczone na doposażenie poszczególnych komend wojewódzkich.
Podał, że zgodnie z Rozdziałem VI pkt 2 ppkt 9 SIWZ wypełniony przez ComArch
S.A. "Wykaz płatników wynagrodzenia" stanowić ma załącznik nr 3 do umowy
w sprawie zamówienia publicznego. W załączniku tym zostały wymienione konkretne kwoty
przeznaczone na doposażenie poszczególnych komend wojewódzkich, identyczne dla
każdej z tych placówek. Wyjaśnił, że doposażenie tych jednostek polegać ma na
uzupełnieniu istniejącej infrastruktury o elementy niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania systemu przetwarzania danych, będącego przedmiotem zamówienia, za
oczywisty uznając fakt, iż zarówno istniejąca infrastruktura jak i techniczne warunki realizacji
prac są zróżnicowane, kwoty przeznaczone na ich doposażenie nie mogą być i nie będą
identyczne. Przywołał treść § 7 ust. 3, 4 i 6 projektu umowy, z której w ocenie Accenture
Sp. z o.o. wynika, że kwoty faktur wystawianych na poszczególnych płatników będą
odpowiadały rzeczywistym wydatkom na sprzęt i oprogramowanie, a te mogą być i będą
różne dla poszczególnych komend, co oznacza konieczność zmiany, w toku realizacji
umowy, sum wskazanych w "Wykazie płatników wynagrodzenia", stanowiącym załącznik
nr 3 do umowy, zaś jakiekolwiek zmiany umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego
są możliwe wyłącznie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
Podniósł, że zamawiający w Rozdziale XV SIWZ nie przewidział możliwości
dokonania zmian w załączniku nr 3 - "Wykazie płatników wynagrodzenia", polegających na
zmianie kwot, które będą przeznaczone na doposażenie poszczególnych komend, jako że
po pierwsze fakt konieczności wprowadzenia takich zmian był wiadomy już na etapie
składania oferty, a po drugie zmiany te dotyczyłyby elementów wchodzących w skład ceny
ofertowej, która była jednym z kryteriów oceny.
Odnośnie zarzutu bezpodstawnego odrzucenia oferty Accenture Sp. z o.o. w związku
z ponownym poinformowaniem o odrzuceniu jego oferty wykonawca ponowił argumentację
zawartą w proteście z dnia 04.03.2009r. oraz odwołaniu z dnia 20.03.2009r., która to

argumentacja była przedmiotem rozważań Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie o sygn. akt
KIO/UZP 359/09.

Zamawiający nie odpowiedział na protest.

W odwołaniu Accenture Sp. z o.o. podtrzymał wszystkie wnioski, zarzuty oraz
argumentację zawartą uprzednio w proteście.

Dodatkowo w odwołaniu wykonawca Accenture Sp. z o.o. zarzucił zamawiającemu
naruszenie art. 183 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, podnosząc, że oddalenie protestu w trybie
art. 183 ust. 3, poprzez brak jego rozstrzygnięcia i w konsekwencji zaniechanie
uzasadnienia rozstrzygnięcia w zakresie merytorycznych argumentów podniesionych
w proteście stanowi naruszenie art. 183 ust. 4 ustawy Pzp i uniemożliwia merytoryczną
polemikę ze stanowiskiem zamawiającego oraz, że zaniechanie uwzględnienia protestu,
mimo istnienia ku temu przesłanek, stanowi naruszenie art. 183 ust. 5 ustawy Pzp.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, tj. treści ofert złożonych
w przedmiotowym postępowaniu, pisma zamawiającego BF-IV-2370/16-118/08 z dnia
26.02.2009r., pisma zamawiającego BF-IV-2370/16-142/08 z dnia 20.03.2009r., wyroku
Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt KIO/UZP 359/09, stanowisk i oświadczeń stron oraz
przystępującego, zaprezentowanych w proteście, odwołaniu, przystąpieniach, a także w toku
rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:

Odnośnie interesu prawnego odwołującego w zakresie zarzutu odnoszącego się do
oferty wykonawcy ComArch S.A. (wadliwość pełnomocnictwa), skład orzekający Izby ustalił,
że odwołujący nie posiadał interesu prawnego ani na etapie wnoszenia protestu, ani na
etapie wnoszenia odwołania.
Skład orzekający Izby stwierdza, że podmioty korzystające ze środków ochrony
prawnej, przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp muszą legitymować się interesem prawnym
na każdym etapie korzystania z tych środków – tak na etapie protestu, odwołania, jak
i ewentualnie skargi.
Zgodnie bowiem z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, dla skuteczności złożenia
środka ochrony prawnej konieczne jest wykazanie uszczerbku - rzeczywistego lub
potencjalnego - w swoim interesie prawnym w uzyskaniu zamówienia, który to uszczerbek
powstał na skutek naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. W świetle

przywołanego przepisu dla skuteczności złożenia odwołania istotne jest wystąpienie
kumulatywnie trzech przesłanek:
1. uszczerbku w interesie prawnym, związanym z uzyskaniem danego zamówienia,
2. naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
3. związku przyczynowego pomiędzy konkretnym naruszeniem, a powstaniem, bądź
możliwością powstania uszczerbku w interesie prawnym wnoszącego środek ochrony
prawnej.

Istotna z punktu widzenia rozpoznania tak protestu, jak i odwołania o sygn. akt
KIO/UZP 509/09 w w/w zakresie jest przesłanka uszczerbku w interesie prawnym
wnoszącego środek ochrony prawnej Accenture Sp. z o.o., który wiąże się z faktyczną, bądź
potencjalną możliwością uzyskania zamówienia na „Budowę systemu przetwarzania danych
(SPD) dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej”
.

Biorąc pod uwagę fakt, iż:
1. wykonawca Accenture Sp. z o.o. złożył ofertę z ceną brutto 7 319 988,00 zł
i okresem gwarancji wynoszącym 61 miesięcy,
2. wykonawca ComArch S.A. złożył ofertę z ceną brutto 15 829 332,86 zł i okresem
gwarancji wynoszącym 72 miesiące,
które wyczerpywały kryteria decydujące o wyborze oferty najkorzystniejszej
w przedmiotowym postępowaniu (cena - znaczenie 70 %, gwarancja - znaczenie 30%),
skład orzekający Izby stwierdził, że oferta wykonawcy ComArch S.A. w żaden sposób nie
zagraża możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia publicznego przez wykonawcę
Accenture Sp. z o.o., o ile tylko oferta tego wykonawcy nie zostanie przez zamawiającego
odrzucona (ponowna ocena ofert, którą zobligowany jest przeprowadzić zamawiający
w wykonaniu wyroku KIO/UZP 359/09 musi zakończyć się ponownym wyborem oferty
najkorzystniejszej albo unieważnieniem przedmiotowego postępowania), co jednak bez
wątpienia nie byłoby następstwem odrzucenia oferty złożonej przez ComArch S.A.
i pozostaje bez związku z kwestionowaniem oferty mniej korzystnej w świetle przyjętych
w tym postępowaniu kryteriów.
Innymi słowy, uwzględnienie przez skład orzekający Izby podnoszonego przez
Accenture Sp. z o.o. zarzutu odwołania wobec oferty złożonej przez ComArch S.A., nie
doprowadziłoby do wyboru oferty Accenture Sp. z .o.o. i uznania jej za najkorzystniejszą.
Ze względu na fakt, że interes prawny stanowi materialnoprawną przesłankę
skuteczności środka ochrony prawnej, to stwierdzenie braku interesu prawnego po stronie
wykonawcy Accenture Sp. z o.o. w zakresie wniesienia obu środków ochrony prawnej,
o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, obliguje skład orzekający Izby do oddalenia

odwołania i pozostawienia podniesionego w stosunku do oferty ComArch S.A. zarzutu
(wadliwość pełnomocnictwa) bez jego merytorycznego rozpoznania.

Wobec cofnięcia przez odwołującego na rozprawie zarzutów wskazanych
w pkt. 7 i 11 – 14 odwołania, skład orzekający Izby pozostawił te zarzuty bez rozpoznania.

Skład orzekający Izby pozostawił także bez rozpoznania zarzuty odnoszące się do
bezpodstawnego odrzucenia oferty odwołującego się wykonawcy Accenture Sp. z o.o.,
w zakresie podtrzymanym przez odwołującego na rozprawie, tj. pkt. 8 – 10 i 15 odwołania,
ponieważ odwołujący powołuje się na te same okoliczności, które były już przedmiotem
rozstrzygnięcie przez Izbę w przedmiotowym postępowaniu. Okoliczności te Izba rozważyła
i podjęła rozstrzygnięcie, wydając wyrok w sprawie o sygn. akt KIO/UZP 359/09 i nakazując
ponowną ocenę ofert. W wykonaniu tego wyroku zamawiający jest zobligowany ponowić
czynność oceny ofert, która to ocena musi zakończyć się ponownym wyborem oferty
najkorzystniejszej albo unieważnieniem przedmiotowego postępowania, czyniąc tym samym
pierwotną decyzję wyboru oferty ComArch S.A. (z 20.03.2009r) za niebyłą.

Skład orzekający Izby pozostawił wreszcie bez rozpoznania zarzuty odnoszące się do
zaniechania uwzględnienia protestu i zaniechania uzasadnienia rozstrzygnięcia – wobec
oddalenia protestu w trybie art. 183 ust. 3 ustawy Pzp, uznając, że w tym zakresie odwołanie
nie zostało poprzedzone protestem.
Środki ochrony prawnej służą wykonawcom w stosunku do czynności podjętych przez
zamawiającego (lub zaniechanych) w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, uregulowanych w przepisach poprzedzających dział VI ustawy Pzp – Środki
ochrony prawnej. Przyjęcie odmiennego stanowiska musiałoby się wiązać z dopuszczeniem
wyjątku od możliwości wnoszenia odwołań wyłącznie od czynności, które zostały
poprzedzone protestem. Wyjątku takiego w art. 187 ust. 4 pkt 2 ustawa Pzp nie przewiduje.
Nadto należy zwrócić uwagę na fakt, że konsekwencja niedopuszczalności
wnoszenia odwołań od zaniechania uzasadnienia rozstrzygnięcia wynika z przyznanego
zamawiającemu w przepisie art. 183 ust. 3 ustawy Pzp prawa do pozostawienia protestu bez
odpowiedzi. Wobec wskazanego uregulowania dyskomfort odwołującego, wiążący się
z uniemożliwieniem mu polemiki ze stanowiskiem zamawiającego, jest prawnie bez
znaczenia.
Stwierdzić również należy, że istotne z punktu widzenia odwołującego się wykonawcy
jest rozstrzygnięcie, co do prawidłowości samych czynności podjętych lub zaniechanych
przez zamawiającego, wobec których wniesiono protest, o czym rozstrzyga Krajowa Izba
Odwoławcza. Rozstrzygnięcie, co do tych czynności, jest jednocześnie rozstrzygnięciem co

do prawidłowości rozstrzygnięcia zamawiającego. Nie ma zatem potrzeby odrębnego
kwestionowania sposobu rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego. Interes wykonawcy
nie doznaje tu żadnego uszczerbku.

Biorąc pod uwagę fakt, że zarzuty odnoszące się do bezpodstawnego odrzucenia
oferty odwołującego się wykonawcy Accenture Sp. z o.o. oraz odnoszące się do zaniechania
przez zamawiającego uwzględnienia protestu i zaniechania uzasadnienia rozstrzygnięcia nie
wyczerpywały zarzutów zawartych w odwołaniu, skład orzekający Izby nie miał podstaw do
odrzucenia odwołania w całości na posiedzeniu, jednak ze względu na przepis art. 187
ust. 4 pkt 2 i 5 ustawy Pzp pozostawił je bez rozpoznania.

sygn. akt KIO/UZP 521/09

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę systemu
przetwarzania danych (SPD) dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej”
,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (Dz. Urz. UE 2008/S 229 – 304707
z 25.11.2008r.), wykonawca - konsorcjum firm w składzie: Sygnity S.A. i Comp Safe Support
S.A., zwany dalej konsorcjum Sygnity, w dniu 30.03.2009r., pismem z tego samego dnia,
wniósł protest.
Konsorcjum Sygnity wniosło protest na zaniechanie przez zamawiającego -
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, wykluczenia z udziału w postępowaniu
dwóch wykonawców: ComArch S.A. oraz konsorcjum firm w składzie: Bazy i Systemy
Bankowe Sp. z o.o. oraz Betacom S.A., zwanego dalej również konsorcjum BSB.
Jako podstawę prawną protestu konsorcjum Sygnity wskazało art. 7, art. 22 ust. 1 pkt
1, art. 24 ust. 1 pkt 10 i art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
Wykonawca Accenture Sp. z o.o., w wyniku wezwania zamawiającego z dnia
31.03.2009r. (pismo z dnia 30.03.2009r.) do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się
w wyniku wniesionego przez konsorcjum Sygnity protestu, w dniu 03.04.2009r. przystąpił do
postępowania protestacyjnego, a następnie w dniu 20.04.2009r. wniósł odwołanie, poprzez
nadanie pisma z tego samego dnia w placówce pocztowej operatora publicznego.

Zamawiający nie odpowiedział na protest.

W odwołaniu wykonawca Accenture Sp. z o.o. podtrzymał wszystkie wnioski, zarzuty
oraz argumentację, zawartą uprzednio w proteście konsorcjum Sygnity.

W proteście i odwołaniu zakwestionowano, w przypadku wykonawcy ComArch S.A.
dwóch, zaś w przypadku wykonawcy konsorcjum firm BSB jednej pozycji, zamieszczonych
przez tych wykonawców w wykazie zrealizowanych prac.
Odnośnie ComArch S.A. wskazano, że w ofercie tego wykonawcy na stronie 40
w wykazie zrealizowanych prac w poz. Nr 1 została opisana dostawa wykonywana dla
Ministerstwa Finansów, która nie stanowi potwierdzenia spełnienia warunku udziału
w przedmiotowym postępowaniu. Przywołano rozdział II pkt 2 SIWZ, gdzie zamawiający
wskazał: "W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz wykonanych przez Wykonawcę, co najmniej
3 budów systemów o wartości, co najmniej 5.000.000,- PLN każda o podobnym charakterze
z ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
o liczbie użytkowników, co najmniej 2000, wykorzystujący hurtownię danych oraz
współpracujący z zewnętrznymi systemami w celu pozyskania danych, lokalizacja o zasięgu
co najmniej ogólnopolskim (zgodnie z załącznikiem nr 7)"

Powołując się na swoją wiedzę stwierdzono, że dostawa dla Ministerstwa Finansów
nie spełnia warunku zamawiającego, ponieważ Informatyczny System Wspierania Kontroli
Skarbowej jest zbudowany w oparciu o centralną architekturę, czyli nie posiada wymaganej
przez zamawiającego lokalizacji rozproszonej oraz jest użytkowany przez docelowo około
5500, obecnie ok. 400 użytkowników, co oznacza, że nie osiągnięto wymaganej liczby
użytkowników.
Wskazano także, że na stronie 40 w wykazie w poz. Nr 2 została opisana dostawa
wykonywana dla Gminy Miejskiej Kraków, której przedmiotem był System Zarządzania
Oświatą, który jak wynika z informacji podanych na dwóch portalach (wskazano te portale)
również nie stanowi potwierdzenia, że ComArch S.A. spełnia warunek udziału
w postępowaniu, ponieważ system obejmuje placówki na terenie gminy, a wymaganiem
zamawiającego był system co najmniej o zasięgu ogólnopolskim. Z opisów systemu, które są
dostępne w internecie nie wynika też, że jest to system "Współpracujący z zewnętrznymi
systemami w celu pozyskania danych"
, co również było warunkiem, który postawił
Zamawiający.
Odnośnie wykonawcy - konsorcjum firm w składzie: Bazy i Systemy Bankowe
Sp. z o.o. oraz Betacom S.A. wskazano, że o systemie Informatycznego Nadzoru
Bankowego (INB), napisano na stronie BSB Sp. z o.o. (podano adres):

"W 2003 roku na zlecenie NBP BSB opracowało Koncepcję Informatyzacji GINB.
W ramach prac nad koncepcją została przeprowadzona analiza procesów realizowanych
w Inspektoracie, zinwentaryzowane zostały systemy funkcjonujące w GINB zidentyfikowane
zostały potrzeby informatyzacji poszczególnych biur inspektoratu. W oparciu o wnioski

z powstałych dokumentów GINB podjął decyzję o budowie zintegrowanego systemu
wpierającego procesy związane z prowadzeniom nadzoru nad sektorem bankowym
w Polsce, w szczególności realizowanym poprzez kontrole inspekcyjne. ( ... ) GINB stanowi
zintegrowany system planowania, zarządzania oraz przeprowadzenia inspekcji w bankach.
Został zaprojektowany w sposób uwzględniający rozproszoną geograficznie strukturę
organizacyjną Biura Inspekcji oraz specyfikę pracy inspektorów w trakcie inspekcji (ok. 300
inspektorów pracujących na terenie całej Polski)"
.
Podniesiono, że konsorcjum BSB wskazało, że system Informatycznego
Nadzoru Bankowego został wdrożony na potrzeby Generalnego Inspektoratu Nadzoru
Bankowego, a więc jednej tylko jednostki organizacyjnej NBP, co w ocenie Accenture
Sp. z o.o. oznacza, że na podstawie powyższych informacji nie można stwierdzić, że liczba
użytkowników Systemu Informatycznego Nadzoru Bankowego wynosi co najmniej 2000.
Dodatkowo w odwołaniu wykonawca Accenture Sp. z o.o zarzucił zamawiającemu
naruszenie art. 183 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, podnosząc, że oddalenie protestu w trybie
art. 183 ust. 3, poprzez brak jego rozstrzygnięcia i w konsekwencji zaniechanie
uzasadnienia rozstrzygnięcia w zakresie merytorycznych argumentów podniesionych
w proteście stanowi naruszenie art. 183 ust. 4 ustawy Pzp i uniemożliwia merytoryczną
polemikę ze stanowiskiem zamawiającego oraz, że zaniechanie uwzględnienia protestu,
mimo istnienia ku temu przesłanek, stanowi naruszenie art. 183 ust. 5 ustawy Pzp.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, tj. treści ofert złożonych
w przedmiotowym postępowaniu, stanowisk i oświadczeń stron oraz przystępujących,
zaprezentowanych w proteście, odwołaniu, przystąpieniach, a także w toku rozprawy, skład
orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:

Odnośnie interesu prawnego skład orzekający Izby ustalił, że o ile konsorcjum
Sygnity, wnosząc protest miało interes prawny w jego wniesieniu, o tyle legitymacji takiej
zabrakło wykonawcy Accenture Sp. z o.o. na etapie zgłoszenia przystąpienie do
postępowania protestacyjnego oraz wniesienia odwołania.
Skład orzekający Izby stwierdza, że podmioty korzystające ze środków ochrony
prawnej, przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp muszą legitymować się interesem prawnym
na każdym etapie korzystania z tych środków – tak na etapie protestu, odwołania, jak
i ewentualnie skargi.
Zgodnie bowiem z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, dla skuteczności złożenia
środka ochrony prawnej konieczne jest wykazanie uszczerbku - rzeczywistego lub

potencjalnego - w swoim interesie prawnym w uzyskaniu zamówienia, który to uszczerbek
powstał na skutek naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. W świetle
przywołanego przepisu dla skuteczności złożenia odwołania istotne jest wystąpienie
kumulatywnie trzech przesłanek:
1. uszczerbku w interesie prawnym, związanym z uzyskaniem danego zamówienia,
2. naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
3. związku przyczynowego pomiędzy konkretnym naruszeniem, a powstaniem, bądź
możliwością powstania uszczerbku w interesie prawnym wnoszącego środek ochrony
prawnej.

Istotna z punktu widzenia rozpoznania tak protestu, jak i odwołania o sygn. akt
KIO/UZP 521/09 jest przesłanka uszczerbku w interesie prawnym wnoszącego środek
ochrony prawnej wykonawcy (pierwotnie – konsorcjum Sygnity, następnie Accenture
Sp. z o.o.), który wiąże się z faktyczną, bądź potencjalną możliwością uzyskania zamówienia
na „Budowę systemu przetwarzania danych (SPD) dla jednostek organizacyjnych
Państwowej Straży Pożarnej”
.

Konsorcjum Sygnity, wnosząc protest, w którym zakwestionowało spełnienie
warunków udziału w postępowaniu przez dwóch wykonawców, których oferty w świetle
przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert, musiałyby zostać sklasyfikowane przez
zamawiającego na pozycjach wyższych niż oferta tego konsorcjum, w sytuacji, gdy los
złożonego przez wykonawcę Accenture Sp. z o.o. odwołania z dnia 20.03.2009r. nie był
jeszcze znany, a oferta tego wykonawcy, w świetle przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert,
musiałyby zostać sklasyfikowane przez zamawiającego na pierwszym miejscu, miało interes
prawny, ponieważ rozstrzygnięcie protestu zgodnie z żądaniem konsorcjum, przy
jednoczesnym odrzuceniu lub oddaleniu odwołania wykonawcy Accenture Sp. z o.o. z dnia
20.03.2009r. oznaczałoby dla konsorcjum Sygnity możliwość uzyskania przedmiotowego
zamówienia publicznego, co wyczerpuje materialnoprawną przesłankę do wniesienia
protestu, wynikającą z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Biorąc pod uwagę fakt, iż:
1. wykonawca Accenture Sp. z o.o. złożył ofertę z ceną brutto 7 319 988,00 zł
i okresem gwarancji wynoszącym 61 miesięcy,
2. wykonawca ComArch S.A. złożył ofertę z ceną brutto 15 829 332,86 zł i okresem
gwarancji wynoszącym 72 miesiące,
3. wykonawca konsorcjum BSB złożył ofertę z ceną brutto 19 973 548,73 zł i okresem
gwarancji wynoszącym 72 miesiące,

4. wykonawca konsorcjum Sygnity złożył ofertę z ceną brutto 22 506 900,00 zł
i okresem gwarancji wynoszącym 48 miesięcy,
które wyczerpywały kryteria decydujące o wyborze oferty najkorzystniejszej
w przedmiotowym postępowaniu (cena - znaczenie 70 %, gwarancja - znaczenie 30%),
a także biorąc pod uwagę fakt, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono innych ofert,
skład orzekający Izby stwierdził, że żadna ze wskazanych ofert (wskazane powyżej
poz. 2 – 4) nie zagraża możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia publicznego
przez wykonawcę Accenture Sp. z o.o., o ile tylko oferta tego wykonawcy nie zostanie przez
zamawiającego odrzucona (ponowna ocena ofert, którą zobligowany jest przeprowadzić
zamawiający w wykonaniu wyroku KIO/UZP 359/09 musi zakończyć się ponownym wyborem
oferty najkorzystniejszej albo unieważnieniem przedmiotowego postępowania), co jednak
bez wątpienia nie byłoby następstwem wykluczenia tych wykonawców i odrzucenia ich ofert
i pozostaje bez związku z kwestionowaniem ofert mniej korzystnych w świetle przyjętych
w tym postępowaniu kryteriów.
Innymi słowy, uwzględnienie przez skład orzekający Izby wszystkich podnoszonych
przez Accenture Sp. z o.o. zarzutów odwołania wobec obu wykonawców, nie doprowadziłoby
do wyboru oferty Accenture Sp. z o.o. i uznania jej za najkorzystniejszą.
Ze względu na fakt, że interes prawny stanowi materialnoprawną przesłankę
skuteczności środka ochrony prawnej, to stwierdzenie braku interesu prawnego po stronie
wykonawcy Accenture Sp. z o.o. w zakresie wniesienia jednego ze środków ochrony prawnej
(w tym przypadku odwołania), o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, obliguje skład
orzekający Izby do oddalenia odwołania i pozostawienia podniesionych zarzutów bez ich
merytorycznego rozpoznania.

Skład orzekający Izby pozostawił wreszcie bez rozpoznania zarzuty odnoszące się do
zaniechania uwzględnienia protestu i zaniechania uzasadnienia rozstrzygnięcia – wobec
oddalenia protestu w trybie art. 183 ust. 3 ustawy Pzp, uznając, że w tym zakresie odwołanie
nie zostało poprzedzone protestem, podtrzymując argumentację zawartą w tym zakresie na
str. 7 i 8 wyroku.

Izba, działając na podstawie § 28 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 2 października 2007r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu
odwołań (Dz. U. Nr 187, poz. 1327 z późn. zm.) w związku z art. 187 ust. 1 ustawy Pzp,
wydała w niniejszej sprawie orzeczenie łączne.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7
ustawy Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

.................................

Członkowie:

……………………….

………………………..

Na podstawie pliku 2009_0509 521.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO/UZP 509/09,KIO/UZP 521/09

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń