WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 837/16


WYROK
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

Protokolant: Paweł Puchalski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2016 r. przez wykonawcę A.S.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ASPAMET S.A., Rajsko, ul.
Przemysłowa 4E, 32-600 Oświęcim w postępowaniu prowadzonym przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków,

przy udziale wykonawcy RenCraft Sp. z o. o., ul. Jagiellońska 94, 85-027 Bydgoszcz
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,

orzeka:


1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej, nakazuje dokonanie ponownego badania i oceny ofert oraz
odrzucenie oferty RenCraft Sp. z o. o. w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

2. kosztami postępowania obciąża Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez A.S.,
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ASPAMET S.A., Rajsko, ul.
Przemysłowa 4E, 32-600 Oświęcim tytułem wpisu od odwołania,
2.2. zasądza od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków na rzecz A.S. prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą ASPAMET S.A., Rajsko, ul. Przemysłowa
4E, 32-600 Oświęcim kwotę 18 750 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy

siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania
odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania, zastępstwa prawnego oraz
dojazdu pełnomocnika na posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Przewodniczący: …………………………….


Uzasadnienie

Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie -
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia,
którego przedmiotem jest dostawa, montaż i uruchomienie dwóch kompletnych mikroturbin
gazowych wraz z generatorami elektrycznymi, wymiennikiem oraz układem przygotowania
biogazu do Zakładu Oczyszczania Ścieków „Płaszów” w Krakowie. Ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w dniu 2 marca 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
pod numerem 2016/S 043-070763.
W dniu 18 maja 2016 roku odwołujący – A.S., prowadzący działalność gospodarczą
pn. Aspamet, wniósł odwołanie na zaniechanie odrzucenia oferty RenCraft sp. z o.o.
oraz wybór jako najkorzystniejszej oferty tego wykonawcy.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie :
1. art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 26 ust. 3 w zw. z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp przez
niezastosowanie i zaniechanie odrzucenia oferty RenCraft Sp. z o.o. jako
nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie
jakim wykonawca zaoferował rozwiązanie techniczne i turbinę oraz wielokrotne
uzupełnienie dokumentów.
2. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez uznanie za
najkorzystniejszą ofertę podlegającą obligatoryjnemu odrzuceniu jako oczywiście
niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
3. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pp przez prowadzenie postępowania w sposób
naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Wskazując na powyższe Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert,
w tym odrzucenie oferty RenCraft oraz zasądzenie od Zamawiającego na rzecz
Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego w tym kosztów wynagrodzenia
pełnomocnika w kwocie 3 600 zł oraz kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
W uzasadnieniu swojego stanowiska Odwołujący podniósł, że zaniechanie odrzucenia oferty
RenCraft Sp. z o.o. nastąpiło z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp, bowiem oferta tego wykonawcy była sprzeczna z SIWZ i to w stopniu oczywistym.
Odwołujący zwrócił uwagę na postanowienia SIWZ dotyczące wymogów technicznych turbin,
opisane w pkt III SIWZ str. 6 pkt 1015 oraz na treść oświadczenia w pkt 2 formularza
ofertowego, zgodnie z którym wykonawcy oświadczyli, że (..) „wykonując niniejsze
zamówienie dostarczymy wymienione w ofercie produkty, których atesty i certyfikaty
załączyliśmy do oferty”
. Zapis ten korespondował z wymogiem opisanym w rozdziale XII pkt
9 pkt 5 SIWZ, w oparciu o który zamawiający dokonywał oceny, czy zaoferowane produkty w

ramach dostawy spełniają wymogi SIWZ opisane w pkt III. RenCraft na stronie 37-40 oferty
wskazał na kilkanaście turbin gazowych nie precyzując, która z nich jest objęta dostawą w
ramach zamówienia. Odwołujący wskazał, że z kilkunastu turbin jedynie dwie spełniały
wymagania techniczne opisane w pkt III SIWZ str. 6 pkt 1-15 jeżeli chodzi o rodzaj paliwa
oraz moc elektryczną nominalną, Wskazanie konkretnego modelu było istotne ze względu na
przedmiot zamówienia. Wykonawca RenCraft załączył do oferty katalog produktów firmy
Capstone (str. 37, 38), w którym znajdują się turbiny o mocy elektrycznej od 30kW do
200kW, w tym 4 typy o mocy elektrycznej nominalnej 65kW tj. modele o oznaczeniach C65,
C65ICHP, C65 CARB, C65 HZLC. Zgodnie z pkt 5 str. 6 SIWZ wymaga się, aby dla turbin
moc elektryczna nominalna wynosiła min. 60kW, nie więcej niż 75kW. Zamawiający wymaga
także, aby turbiny przystosowane były do zasilania paliwem typu biogaz o zawartości metanu
powyżej 55%. Analiza tabeli znajdującej się w załączonym katalogu pozwala na
stwierdzenie, że do paliwa jakim jest biogaz (oznaczony w kolumnie drugiej tabeli jako DG –
Digester Gas) przeznaczone są modele tylko C65 ICHP oraz C65 CARB. Wykonawca nie
określił jednak który typ oferuje. Modele C65 ICHP oraz C65 CARB są to modele
zawierające w swojej budowie fabrycznie zintegrowany wymiennik ciepła spaliny-woda
służący do odzysku energii cieplnej z turbiny gazowej. Sprawność całkowita (suma
sprawności elektrycznej i cieplnej) ko generatorów Capstone wyposażonych w zintegrowany
wymiennik ciepła wynosi zgodnie z kartą katalogową producenta 62%. Modele te nie
spełniają wymogu zawartego w SIWZ str. 6 pkt 8 dotyczącego sprawności całkowitej –
wydajności (elektrycznej i cieplnej) minimum 75%. Odwołujący stwierdził, że wskazanie
kilkunastu modeli turbin w istocie należy kwalifikować jako złożenie oferty wariantowej, która
była niedozwolona z uwagi n a treść pkt VI SIWZ. Złożenie oferty z kilkunastoma turbinami
prowadzi do rozbieżności w zakwalifikowaniu przedmiotu dostawy. Wykonawca posługujący
się taką ofertą może odmówić dostarczenia turbiny spełniającej wymagania techniczne III
SIWZ pkt 6 pkt 1-15, ponieważ będzie wskazywał, że treścią oferty objęta była jedna z turbin
wskazanych na str. 37-38 jego oferty, z których żadna nie spełnia wymagań SIWZ.
Zgodnie z treścią art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w toku badania i oceny ofert zamawiający może
żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, niedopuszczalne jest
prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty
oraz z zastrzeżeniem ust. 1 a i 2 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Odwołujący
podniósł, że w toku badania ofert Zamawiający zażądał wyjaśnień dotyczących turbiny
gazowej (pismo z dnia 20 kwietnia 2016), odpowiedź udzielona przez RenCraft stanowi
w zakresie pkt 2 zmianę oferty, ponieważ w miejsce kilkunastu turbin zaproponowano turbinę
Capstone CR65, która pierwotnie nie była oferowana.
Wykonawca dodał więc nowy produkt nie wskazany w ofercie z nazwy co jest sprzeczne
z zakazem z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, a dokonana przez niego zmiana również jest

niezgodna z SIWZ. Z tych względów, w ocenie Odwołującego ofertę RenCraft należało
odrzucić, a zaniechanie tej czynności jest sprzeczne z art., 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W przypadku nie podzielenia tej argumentacji Odwołujący wskazał na dalsze uchybienia.
Wskazał, że zamawiający naruszył wynikającą z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zasadę
jednokrotnego wzywania wykonawcę do uzupełnienia tych samych dokumentów. Pismem
z dnia 20 kwietnia 2016 roku wezwał RenCraft do przedłożenia karty katalogowej, opisu
technicznego dla turbiny i generatora oraz certyfikatów, w odpowiedzi wykonawca w dniu 25
kwietnia 2016 roku dołączył kartę katalogową dla turbiny, dokument „proponowane
rozwiązanie technologiczne”
oraz certyfikat. W piśmie tym zmienił swoją ofertę w zakresie
typu oferowanego ko generatora z C65 ICHP lub C65 CARB na CR65. Zaoferował więc
nowy produkt. Odwołujący podniósł, że model CR65 nie posiada w swojej budowie
fabrycznie zintegrowanego wymiennika ciepła i dlatego instalacja z tym modelem turbiny
musi być wyposażona w zewnętrzny wymiennik ciepła. Moc zewnętrznego wymiennika
ciepła ma decydujący wpływ na sprawność całkowitą układu Kogeneracji turbiny gazowej.
Tymczasem w pkt 3 dokumentu „Proponowane rozwiązanie technologiczne” dotyczące
wymiennika ciepła spaliny-woda RenCraft zaoferował wymiennik o mocy grzewczej 42kW.
Aby spełnić wymaganą zgodnie z pkt 8 str. 6 SIWZ sprawność całkowitą w wysokości min.
75% wykonawca dla turbiny o mocy elektrycznej nominalnej 65kW musi zastosować
wymiennik spaliny- woda o nominalnej mocy grzewczej min. 103kW. Proponowany przez
RenCraft wymiennik stanowiący element jego oferty zapewni sprawność całkowitą układu na
poziomie jedynie 48%. Ponadto w piśmie z dnia 25 kwietnia 2016 roku wykonawca RenCraft
w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie tylko zmienił swoją ofertą ale również nie
wykonał wymogu Zamawiającego, polegającego na dostarczeniu certyfikatów. Przedłożona
przez RenCraft deklaracja zgodności na model kogeneratora CR65 była nieważna.
Późniejsze przedłożenie prawidłowej deklaracji stanowi naruszenie art.26 ust. 3 ustawy Pzp.
W konsekwencji Odwołujący wskazał, że wybór oferty RenCraft narusza art. 91 ust. 1 ustawy
Pzp i stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania tj. art. 7 ust. 1 i 3
ustawy Pzp.

Na podstawie dokumentacji akt sprawy oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron i
uczestników postępowania zaprezentowane w trakcie rozprawy, Izba ustaliła co
następuje:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie dwóch kompletnych
mikroturbin gazowych wraz z generatorami elektrycznymi, wymiennikiem oraz układem
przygotowania biogazu do Zakładu Oczyszczania Ścieków „Płaszów” w Krakowie. W zakres
przedmiotu zamówienia, zgodnie z rozdziałem III SIWZ wchodzi zakup, montaż dwóch turbin
na biogaz z fermentacji osadów ściekowych wraz z projektem wykonawczym,
oprzyrządowaniem, montażem i uruchomieniem. W pkt 4 rozdziału III Opis przedmiotu
zamówienia, Zamawiający wskazał, że wymaga m.in.
1. wykonania kompletnej dokumentacji projektowej (…),
2. wykonania dokumentacji układów pomiarowych, automatyki i sterowania
uwzględniającej w uzgodnionym zakresie ich sprzężenie z analogicznymi układami
wykorzystywanymi w Zakładzie,
3. przedstawienia projektu Zamawiającemu dla weryfikacji zgodności ze specyfikacją
i złożoną ofertą,
4. uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, warunków technicznych
instytucji zewnętrznych, jeżeli są wymagane,
5. wykonania prac adaptacyjnych wymaganych do posadowienia turbin
i współpracujących z nimi elementów oraz dla zapewnienia właściwego serwisu,
6. dostawy turbin wraz z generatorami i układem automatyki (…)

Na stronie 6 pkt 5 podał wymagania techniczne dla zastosowanych turbin (parametry dla
każdej turbiny), wskazując m.in. paliwo - biogaz, zwartość metanu powyżej 55%, moc
elektryczna nominalna (dostarczana netto) min. 60kW, nie więcej niż 75kW, wydajność
całkowita (elektryczna i cieplna) min. 75%, sprawność elektryczna – nie mniej niż 27%.
W rozdziale XII pkt 9 ppkt 5 SIWZ (strona 15 SIWZ), Zamawiający wskazał, że w celu
potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
zamawiającego do oferty należy załączyć: wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie
przedstawić proponowane rozwiązania techniczne (składającą się co najmniej z opisu
zawierającego parametry urządzeń) oraz dołączyć od oferty karty katalogowe oraz opis
techniczny dla turbiny i generatora. Karty katalogowe lub opis techniczny mają umożliwić
Zamawiającemu zapoznanie się ze szczegółami technicznymi oferty oraz czy zaoferowane
urządzenia i wyposażenie spełniają wymogi niniejszej specyfikacji. Dokumenty te mają
umożliwić zapoznanie się z parametrami technicznymi oferowanych urządzeń. Zamawiający

wymaga dostarczenia certyfikatów dla rządzeń podlegających certyfikacji. Dotyczy to
zarówno części elektrycznej jak i mechanicznej.
W Formularzu ofertowym wskazano, że na cenę oferty składają się następujące pozycje:
projekt techniczny, część budowlana, przebudowa komory, turbina wraz z prądnicą
i osprzętem (montaż) oraz uruchomienie, dokumentacja, szkolenia, rozruch. W pkt 2
Formularza ofertowego znalazło się oświadczenie o treści „Oświadczamy, że wykonując
niniejsze zamówienie dostarczymy wymienione w ofercie produkty, których atesty
i certyfikaty załączyliśmy do oferty”
.

Wykonawca RenCraft w ofercie z dnia 4 kwietnia 2016 roku, złożonej w rozpatrywanym
postępowaniu o zamówienie publiczne, na stronie 38 - 39 załączył katalog produktów
Capstone, zawierający ponad 20 różnych turbin o różnej mocy, wydajności elektrycznej,
zużycia ciepła, wymiarach etc. Pismem z dnia 20 kwietnia 2016 roku Zamawiający, działając
w oparciu o art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp wezwał wykonawcę RenCraft do wyjaśnienia m.in.
w zakresie turbin gazowych. Zamawiający podał, że „na stronie 38 oferty zamieścili Państwo
kartę katalogową firmy Capstone zawierającą różne modele turbin w tym Capstone C30,
C65, C65 ICHP. Firma Atlas Seis-Sistemas, której referencjami Państwo się posługują
wykazuje doświadczenie w instalacji i dostawie turbin Capstone C60. Na stronie 44 oferty
opisana jest dostawa mikroturbin gazowych Ansaldo Energia Ae-T100NG. W świetle
powyższego prosimy o jednoznaczne wskazanie jaka turbina jest przedmiotem Państwa
oferty i czy jest to urządzenie fabrycznie nowe. Dodatkowo prosimy o uzupełnienie Państwa
oferty poprzez dostarczenie brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego a wymaganych w pkt XII.9
SIWZ (…)”
. Zamawiający wskazał także, że w ofercie RenCraft znajduje się tłumaczenie
katalogu produktów firmy Capstone, nie ma opisu zawierającego parametry urządzeń oraz
nie dołączono do oferty kart katalogowych oraz opisu technicznego dla turbiny i generatora.
W odpowiedzi, w pkt 2 pisma z dnia 25 kwietnia 2016 roku, RenCraft potwierdził zgodnie ze
złożonym w ofercie oświadczeniem woli i wiedzy dostawę i montaż oraz uruchomienie dwóch
kompletnych mikro-turbin gazowych wraz z generatorami elektrycznymi, wymiennikiem oraz
układem przygotowania biogazu. RenCraft wskazał, że wymagane przez Zamawiającego
zgodnie z opisem w SIWZ parametry turbin i instalacji przygotowania biogazu spełniają
wymienione przez niego w piśmie urządzenia, które są przedmiotem oferty. Podał, iż są to:
mikroturbina Capstone CR65 - zasilana biogazem, stacja uzdatniania biogazu, wymiennik
spaliny- woda oraz Panel PLC - nadrzędny system sterujący. W pkt 3 Wymiennik spaliny –
woda, wskazano na następującego parametry techniczne m.in. wymiennik typu płaszczowo-
rurowy, moc grzewcza - 42 kW.

Jednocześnie wykonawca załączył do oferty karty katalogowe mikroturbiny CR65&CR65-
ICHP wraz z opisem technicznym dla turbiny i generatora CR65. Przekazał także, zgodnie z
wymogiem Zamawiającego, Deklarację zgodności WE dla turbin C60 &C65, CR65.
W dniu 28 kwietnia 2016 roku Zamawiający, działając w oparciu o art. 87 ust. 1 ustawy Pzp
wezwał wykonawcę do udzielenia wyjaśnień czy załączona do uzupełnienia deklaracja
zgodności CE na produkty Capstone Turbine Corporation jest ważna i oparta o aktualne
normy. W przypadku utraty mocy obowiązującej, Zamawiający wezwał w trybie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp do uzupełnienia aktualnej deklaracji zgodności. Podobnej treści wezwanie
Zamawiający wystosował do innych wykonawców, biorących udział w postępowaniu, w tym
także do Odwołującego. W odpowiedzi, w pkt 2 pisma z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
wykonawca RenCraft załączył aktualną deklarację zgodności i wyjaśnił, że aktualizacja
deklaracji wynika generalnie ze zmiany głównej Dyrektywy nr 2006/42/WE (dyrektywy Rady
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn).

Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła, co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Odwołujący, jako podmiot ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego, niewątpliwie legitymuje się interesem we wniesieniu odwołania a na skutek
działań i zaniechań Zamawiającego, podnoszonych w odwołaniu może ponieść szkodę
w postaci braku możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia, co powoduje, że zostały
spełnione przesłanki z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, uprawniające Odwołującego się do
wniesienia odwołania.

Niespornym jest, że w ofercie złożonej przez RenCraft załączono katalog produktów
Capstone, w którym ujęto kilkanaście różnych turbin o różnych parametrach technicznych
dotyczących mocy, wydajności, zużycia ciepła czy wymiarach etc. W żadnym miejscu oferty
nie wskazano na konkretny, zaoferowany model turbin. Nie można podzielić stanowiska
zaprezentowanego w zgłoszonym przystąpieniu, że wykonawcy składając ofertę nie mieli
obowiązku wskazania konkretnego modelu turbiny, bowiem wystarczyło w tym zakresie
złożyć jedynie oświadczenie woli, w którym zagwarantowano parametry wymagane przez
Zamawiającego. Takiemu stanowisku przeczą wprost postanowienia SIWZ, w których
Zamawiający wymagał, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań,
przedstawienia proponowanych parametrów rozwiązania technicznego oraz dołączenia kart
katalogowych, opisu technicznego dla turbiny i generatora.

W pkt 5 rozdziału XII SIWZ Zamawiający wskazał, że celem załączenia kart katalogowych
jest umożliwienie zapoznania się ze szczegółami technicznymi oferty oraz potwierdzenie czy
zaoferowane urządzenia i wyposażenie spełniają wymogi specyfikacji. Postanowienia SIWZ,
na które powołuje się Przystępujący w zgłoszonym przystąpieniu, z których wynika m.in., że
zgodność parametrów sprawdzana będzie na podstawie odczytów parametrów ze
sterownika lub wygenerowanych zapisów zdalnych, dotyczą weryfikacji parametrów
technicznych całego przedsięwzięcia po dokonaniu montażu i uruchomieniu.
W ocenie Izby, w wyniku wezwania do uzupełniania i wyjaśnień treści oferty w trybie art. 26
ust. 3 i 4 ustawy Pzp z dnia 25 kwietnia 2016, wykonawca RenCraft podał model turbiny
Capstone CR65, który nie był pierwotnie ujęty w żadnym miejscu w treści ofert, nawet w
załączonym na stronie 38 katalogu kilkunastu produktów Capstone. Z uwagi na brak podania
konkretnego zaoferowanego modelu turbin, który został wyceniony przez RenCraft
wyjaśnienia udzielone w dniu 25 kwietnia 2016 roku należy ocenić jako niedopuszczalną
zmianę treści oferty, a w istocie wyjaśnienie to stanowiło złożenie nowej oferty. Określenie
konkretnego przedmiotu zamówienia, jaki został zaoferowany i wyceniony przez wykonawcę
składającego ofertę stanowi niezwykle istotny element treści oferty, który nie może być
zmieniony w wyniku udzielonych wyjaśnień czy uzupełniania oferty. Treść oferty musi
określać jej istotne niezmienne elementy, które stanowią essentialia negotii przyszłej umowy
o zamówienie publiczne. Elementami tymi są m.in. precyzyjnie określenie zaoferowanego
przedmiotu zamówienia, cena czy choćby termin realizacji. Dopuszczenie możliwości
precyzowania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia, jaki został zaoferowany, już po
upływie terminu składania ofert, może prowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji
i równego taktowania.
Art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, na jaki powołał się zamawiający w wezwaniu z dnia 20 kwietnia
2016 roku, ma zastosowanie wyłącznie do uzupełniania oświadczeń lub dokumentów
podmiotowych i przedmiotowych, których w ofercie nie złożono lub które zawierają błędy.
Z kolei art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, przywołany w treści wezwania z dnia 20 kwietnia 2016
roku, dopuszcza złożenie wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających spełnienie wymagań podmiotowych i przedmiotowych. Procedury
przewidziane w tych przepisach nie dopuszczają możliwości złożenia oświadczenia
wykonawcy co do określenia przedmiotu zamówienia, który nie został w ogóle wskazany
w złożonej ofercie. Podobnie przepis art. 87 ust. 1 ustawy Pzp służy wyeliminowaniu
wątpliwości co do elementów oświadczenia woli zawartych w treści oferty. Przepis ten nie
może prowadzić do wytworzenia nowej treści oświadczenia woli, co w rozpatrywanej sprawie
zaistniało. W rozpatrywanym stanie faktycznym, zdaniem Izby, niedopuszczalnym było
złożenie dopiero na etapie wyjaśnień oświadczenia woli co do określenia przedmiotu

zamówienia i wskazania na model turbiny CR65, który nie został podany w żadnym miejscu
złożonej oferty.
Działanie takie należy uznać za naruszające dyspozycję art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, a
oferta wykonawcy, w której nie podano oferowanego przedmiotu zamówienia podlega
odrzuceniu w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Z uwagi na uwzględnienie zarzutu dotyczącego niezgodności treści oferty z treścią SIWZ i
uznania, że w wyniku udzielonych w dniu 25 kwietnia 2016 roku wyjaśnień doszło do
niedopuszczalnej zmiany treści ofert, zarzuty dotyczące naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
przez dwukrotne wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń oraz
niespełnienia parametru dotyczącego sprawności całkowitej układu (elektrycznej i cieplnej)
na poziomie min. 75% należy uznać za bezprzedmiotowe dla rozstrzygnięcia sporu.
Niezależnie od tego, w ocenie Izby w sprawie nie doszło do wielokrotnego uzupełnienia
treści tych samych dokumentów, bowiem wezwanie z dnia 26 kwietnia dotyczyło wątpliwości
w zakresie aktualizacji załączonych deklaracji. Procedura uzupełniania w trybie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp ma istotnie charakter jednorazowy, ale jednorazowość należy odnosić do tego
samego dokumentu. W ocenie Izby, nie zasługuje na uznanie zarzut dotyczący niespełniania
wymagań w zakresie parametrów technicznych oferowanego urządzenia w zakresie
parametru sprawności całkowitej układu (elektrycznej i cieplnej) na poziomie min. 75%.
Twierdzenie Odwołującego, że zaproponowany przez RenCraft wymiennik spaliny-woda o
mocy grzewczej 42kW nie gwarantuje spełniania parametru sprawności elektrycznej i
cieplnej pozostało gołosłowne i nie zasługuje na uznanie, szczególnie w świetle
potwierdzenia spełniania tego wymagania w treści uzupełnionych przez RenCraft w dniu 25
kwietnia 2016 roku dokumentów, w tym „Proponowanego rozwiązania technologicznego”.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt
2, § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący: ……………….…….….

Na podstawie pliku 2016_0837.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 837/16

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń