WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 828/16


Wyrok

z dnia 30 maja 2016 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Andrzej Niwicki

Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem stron dnia 30 maja 2016 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 maja 2016 r. przez
wykonawcę Z.P.U.P. Energozam sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu w postępowaniu
prowadzonym przez Komendę Główną Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie

przy udziale wykonawcy Auto Centrum Gliwice – Lellek Group sp. z o.o. sp. k. z
siedzibą w Gliwicach zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego
po stronie zamawiającego

orzeka:


1. oddala odwołanie.

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Z.P.U.P. Energozam sp. z o.o. z
siedzibą w Zamościu i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Z.P.U.P. Energozam sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu tytułem wpisu od
odwołania.
2.2. Zasądza od wykonawcy Z.P.U.P. Energozam sp. z o.o. z siedzibą w
Zamościu na rzecz Komendy Głównej Straży Granicznej z siedzibą w
Warszawie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych)

stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………Uzasadnienie

Zamawiający: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa 10
sztuk pojazdów typu mikrobus”
Postępowanie jest prowadzone w progu wartości
szacunkowej powyżej wartości wynikającej z art. 11 ust. 8 ustawy.

Odwołujący: Z.P.U.P. Energozam Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu wniósł odwołanie od
czynności odrzucenia jego oferty i wskazania wadliwego wyniku postępowania,

Zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 7, art. 89 ust. 1 pkt. 2), art. 87 ust. 1, art. 87 ust. 2
pkt. 1, art. 87 ust. 2 pkt. 3, art. 91-92 przepisów ustawy pzp.

Zarzuty wnoszącego odwołanie dotyczą następujących czynności Zamawiającego:

1. badania ofert - poprzez przyjęcie, że jego Oferta podlega odrzuceniu.

Wynikiem postępowania Zamawiający odrzucił ofertę z postępowania na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 2 ustawy, argumentując, że nie wskazano w ofercie minimalnego wymaganego
okresu gwarancji na zaoferowane pojazdy.

Odwołująca nie zgadza się z tym stanowiskiem.

Zgodnie z zapisami siwz pkt. IV ppkt. 3 siwz na który powołuje się Zamawiający stanowi, że

wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone pojazdy po spisaniu protokołów odbioru i
wystawieniu faktury na pojazdy - czyli po wykonaniu dostawy, a nie na dzień złożenia oferty.
Zamawiający nie żądał dołączenia do oferty książek gwarancyjnych.

Istotnie w załączniki nr 2 w pozycji 5 Odwołujący skutkiem nieuwagi pominął 3 kropki
formularza i nie wpisał tam cyfry 2 - co nie oznacza że wymagany okres gwarancji nie został
zaoferowany.

W załączniku nr 1 OPZ Warunki Ogólne pkt. 5 był ustanowiony min. okres gwarancji na 2
lata bez limitu km, który potwierdzono w pkt. 1 formularza ofertowego - w załączniku Nr 2.

Tym samym twierdzenie, że nie złożono oświadczenia woli w zakresie gwarancji jest
wadliwe.

Oświadczenie woli poprzez złożenie oferty, zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby
Odwoławczej, należy traktować kompleksowo poprzez cała ofertę a nie wybiórczo.

Nie bez znaczenia ma fakt, że gwarancja nie była kryterium oceny ofert- czyli

punktowana- co nie blokowało Zamawiającemu dokonania porównania złożonych ofert.

Również faktem jest, że wymaganymi warunkami gwarancji objęte są wszystkie pojazdy

producenta OPEL - oficjalne dane producenta na stronie http:// www. Opel.pl/twoj-opel /
gwarancja/ gwarancia-najczestsze-pytania.html - dowód-zrzut ze strony Opel.pl, gdzie
podane są warunki gwarancji dla samochodów marki OPEL.

Czyli Zamawiający bez udziału wykonawcy dokładnie znał warunki gwarancji zaoferowanych
pojazdów.

Jako drugi dowód przedstawiono skan strony 1 i strony 25 warunków gwarancji z Książki
gwarancyjnej samochodów OPEL - do pozyskania ze strony internetowej.

Zamawiający również dobrze wie, że Odwołująca jako sprzedawca/pośrednik zaoferowanych
pojazdów nie ma prawa zmieniać tych warunków gwarancyjnych producenta - czyli
Odwołujący nie mógł zaoferować innej gwarancji.

Jeżeli Zamawiający nie zajrzał na stronę internetową producenta OPEL, to mógł skorzystać z
art. 87 ust. 1 ustawy i wszystko by wyjaśnił - zaniechał tego.

Reasumując, odrzucenie oferty nastąpiło bez wykonania przez Zamawiającego
obowiązkowej instytucji poprawienia wynikającej z art. 87 ust. 2 pkt. 1) lub pkt. 3) ustawy.

O tym stanowi szerokie orzecznictwo Izby:

KIO 502/11 W konsekwencji popełniona omyłka podlega obligatoryjnemu poprawieniu przez
zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy poprzez wpisanie wymaganej
wielkości w wysokości 40 zł netto nakazując dokonanie ponownej oceny ofert z
uwzględnieniem oferty odwołującego, po uprzednim poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej
Izba stwierdza, że w rozpoznawanej sprawie nie było podstaw do odrzucenia oferty
odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Wskazana czynność nie narusza
również przepisu art. 87 ust. 1 ustawy, bowiem nakaz dotyczy zmiany treści oferty w

granicach przewidzianych w tym przepisie wynikających z zastrzeżenia zastosowania art. 87
ust. 2 w sposób określony w niniejszym rozstrzygnięciu.

KIO 2555/11 Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 Pzp., poprzez
przyjęcie, że niezgodność treści oferty złożonej przez wykonawcę ALCHEMIA S.A. z
przedmiotem zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia mogła
być poprawiona w ofercie jako oczywista omyłka pisarska lub rachunkowa, Izba uznała za
zasadny.

Zgodnie z treścią siwz, z uwzględnieniem zmiany dokonanej przez zamawiającego w dniu 16
września 2011 r., w wyniku której zamawiający w części 5 zamówienia zwiększył zakres
przedmiotowy zamówienia w pozycji nr 8 i 9, zamawiający wymagał dostarczenia m.in. rur
okładzinowych 5’ x 6,43j55 BTC w ilości 3400 m oraz łącznika cz x cz 5” x 6,43 J55 BTC w
ilości 5 sztuk. Publikacja zmiany nastąpiła w dniu 16 września 2011 r. Zamawiający dokonał
stosownej modyfikacji treści specyfikacji, w tym załącznika nr 2 do siwz - formularza oferty.
Pierwotnie w pozycji nr 8 wymagano dostawy 400 m rur, natomiast w pozycji nr 9 - 2 szt.
łącznika.

Zamawiający wymagał podania w formularzu ofertowym ceny za cały przedmiot zamówienia
dla danej części oraz podania cen jednostkowych.

KIO 42/12: Stosownie natomiast do treści art. 87 ust. 2 ustawy pzp zamawiający poprawia w
ofercie następujące kategorie omyłek: 1) oczywiste omyłki pisarskie; 2) oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek; 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Intencją ustawodawcy w zakresie wskazanego przepisu było umożliwienie brania pod uwagę
w postępowaniu o zamówienie publiczne ofert obarczonych nieistotnymi wadami, będącymi
wynikiem różnego rodzaju błędów i omyłek, które nie prowadzą do istotnych zmian w treści
oferty - nie zniekształcają w znaczącym stopniu, niezgodnie z intencją oświadczenia woli
wykonawcy ubiegającego się o zamówienie. Z przepisu tego zdaje się wynikać ogólny
zamiar ustawodawcy dopuszczenia do oceny w postępowaniu wszystkich ofert, nawet tych
które zawierają różnego rodzaju błędy, nieścisłości, byleby tylko nie prowadziło to do
zniekształcenia woli wykonawcy w zakresie istotnej części jego oferty. Zamiar ten
ustawodawca wyraził w uzasadnieniu do Ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy
- Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, którą wprowadzono zmiany do
ustawy Prawo zamówień publicznych w sposób następujący: „W projekcie wprowadza się
istotne zmiany dotyczące sposobu poprawiania oczywistych omyłek pisarskich i
rachunkowych (art. 87 ust. 2). Rezygnuje się z zamkniętego katalogu sposobu poprawiania
omyłek rachunkowych, pozostawiając jednocześnie zamawiającemu uprawnienie do
poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek polegających
na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Proponowane rozwiązanie przyczyni się do usprawnienia procedury udzielania zamówienia
publicznego oraz do zmniejszenia liczby odrzucanych ofert i unieważnianych postępowań.
Ogranicza się sytuacje, w których oferty uznane za najkorzystniejsze podlegają odrzuceniu
ze względu na błędy rachunkowe w obliczeniu ceny, które nie są możliwe do poprawienia w>
myśl ustawowo określonych reguł.

Jest to szczególnie istotne w kontekście zamówień na roboty budowlane, w których oferty
wykonawców, niezwykle obszerne i szczegółowe, liczące nieraz po kilkadziesiąt tomów,
często podlegają odrzuceniu ze względu na drobne błędy w ich treści.

Proponowany przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 w szczególności ma na celu umożliwienie
poprawiania tego rodzaju błędów, które mogą pojawić się w trakcie sporządzania kosztorysu
ofertowego. Należy również podkreślić, że proponowane rozwiązanie nie stoi na
przeszkodzie temu, aby zamawiający samodzielnie precyzował w specyfikacji istotnych
warunków> zamówienia przykładowe okoliczności, w których będzie dokonywał poprawy
omyłek w ofertach w trybie art. 87 ust. 2. Powyższe prowadzi do przejrzystości
postępowania, ogranicza kazuistykę ustawy i może ograniczyć ewentualne spory z
wykonawcami. ”


Z powyższego wynika, że intencją ustawodawcy było uczynienie dopuszczalnym
poprawianie wszelkiego rodzaju błędów, omyłek, nieścisłości i innych niedoskonałości oferty,
o ile tylko nie spowodują one zniekształcenia woli wykonawcy w istotnym zakresie, przy
czym ustawodawca wprowadził zasadę ostatecznego akceptowania dokonywanych przez
zamawiającego poprawek w odniesieniu do tych dokonanych przez siebie zmian, które
dotyczą niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (art. 89. ust. 2
pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych). Zamawiający obowiązany jest bowiem
niezwłocznie powiadomić wykonawców o dokonanych przez siebie poprawkach na
podstawie art. 89 ust. 2 ustawy, zaś w przypadku, gdy poprawki te dotyczą niezgodności
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - uzyskać akceptację wykonawcy na
poprawienie omyłki (art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy).

W odniesieniu do poprawek dokonywanych na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, to jest
dotyczących niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty wskazuje się, że taka poprawa nie może
prowadzić do istotnej zmiany treści oferty. Niewątpliwym jest zatem, że w wyniku poprawy
tego rodzaju niezgodności, na gruncie tego przepisu, każdorazowo nastąpi zmiana treści
oferty. Granicą zmiany dokonanej w następstwie poprawienia niezgodności oferty ze

specyfikacją istotnych warunków zamówienia zmiany jest, by taka zmiana nie miała
charakteru istotnej. O istotności zmiany treści oferty każdorazowo będą decydowały
okoliczności konkretnej sprawy: na ile zmiana oddaje pierwotny sens i znaczenie treści oferty
a na ile stanowi wytworzenie całkowicie nowego oświadczenia, odmiennego od złożonego
przez wykonawcę w stopniu nakazującym uznać, że wykonawca nie złożyłby takiego
oświadczenia, bowiem nie odzwierciedla ono jego intencji wyrażonych w poddawanej
poprawie ofercie. O istotności takiej zmiany może zatem decydować zmiana wielkości ceny,
gdy będzie ona na tyle znacząca, że nie sposób jej będzie uznać za nieistotną,

KIO 77/12 W ocenie Izby potwierdził się zarzut naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
poprzez jego niezastosowanie przez zamawiającego w odniesieniu do pozycji 80 kosztorysu
ofertowego na zadanie 5.6.d. W ocenie Izby zamawiający błędnie przyjął, że nie jest możliwe
dokonanie poprawienia oferty odwołującego, z uwagi na to, że nie ma możliwości ustalenia
ceny jednostkowej dla prawidłowo opisanej pozycji nr 80 tj. odpowiedź zamawiającego na
pytanie 87 z dnia 18 października 201 lr. i średnicy nominalnej rury 315x18,7 w miejsce
średnicy 508x 11. W ocenie Izby możliwe jest dokonanie jedynie poprawienia omyłki w treści
nazwy i opisu pozycji przedmiaru poprzez zastąpienie średnicy nominalnej rury 508x11,
średnicą 315x18,7. W ocenie Izby dla usunięcia niezgodności nie jest konieczna zmiana czy
ustalenie ceny jednostkowej, gdyż cenę tę jak i ilość odwołujący podał, odwołujący podał

także wartość tej pozycji. Przy dokonaniu zmiany opisu pozycji nr 80 w taki sposób nie
ulegnie zmianie ani wartość oferty, ani też ani zamawiający, ani przystępujący nie wykazali,
że zmiana pozycji poprzez zmianę średnicy nominalnej rury spowoduje istotną zmianę oferty.

W ocenie Izby zmiana ta nie wywołuje istotnych zmian w treści oferty jest to jedyna pozycja z
niepoprawnie określoną średnicą rury. Odwołujący jest przygotowany do wykonywania
odwiertów średnicą wymaganą przez zamawiającego, co wynika z pozycji przedmiarowych
wskazywanych przez odwołującego i przystępującego na rozprawie, tym samym zakres jego
zobowiązania nie ulegnie znaczącej zmianie, a wobec obligatoryjnej procedury uzyskania
zgody na poprawienie takiej omyłki odwołujący może nie zgodzić się na jej poprawienie
uznając, że nie taka była jego wola. Tę możliwość daje art. 89 ust. 1 pkt 7 w związku z art.
87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Izba uznała, że zamawiający dopuścił się naruszenia art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy poprzez zaniechanie jego zastosowania i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy poprzez jego
zastosowanie w odniesieniu do oferty odwołującego.

W ocenie Izby potwierdził się zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w tej części, w której zamawiający zastosował przepis art.
89 ust. 1 pkt 2 ustawy w celu odrzucenia oferty odwołującego z powodu nie zastąpienia na
stronie 7 oferty w załączniku nr 2 do oferty sformułowania „za każdy dzień opóźnienia”
sformułowaniem „za każdy dzień zwłoki”, pomijając to, iż do zastosowania tego przepisu
zamawiający jest uprawniony jedynie w sytuacji, gdy nie zajdą okoliczności określone w art.
87 ust. 2 ustawy. Zamawiający, w myśl art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, jest obowiązany poprawić
inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią siwz, o ile nie powodują one
istotnych zmian w treści oferty. Bezsporne jest, że załącznik do oferty w pierwotnym
brzmieniu siwz był opracowany przez zamawiającego i jego treść była zgodna z treścią
załącznika załączonego przez odwołującego do oferty. Bezsporne jest także iż w dniu 18
października 201 lr. zamawiający dokonał modyfikacji siwz, w tym również zmiany załącznika
do oferty poprzez zastąpienie sformułowania „za każdy dzień opóźnienia” sformułowaniem
za każdy dzień zwłoki”
. Niewątpliwie zatem posłużenie się załącznikiem do oferty w
pierwotnym brzmieniu powodowało nie zastosowanie się wykonawcy — odwołującego do
treści zmodyfikowanej siwz i rodziło niezgodność oferty z treścią obowiązującej na dzień
składania oferty siwz. Jednakże nie każda niezgodność treści oferty z treścią siwz skutkuje
odrzuceniem oferty

KIO 127/12 Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp nakazuje odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.

87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. oferta nie będzie podlegała
odrzuceniu, jeżeli w jej treści wystąpią, inne niż oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe,
omyłki polegające na niezgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, których poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że, skoro zgodnie z definicją zawartą w art. 66 § 1
kodeksu cywilnego, oferta to oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy określające
istotne postanowienia tej umowy, treścią oferty będzie treść owego oświadczenia. Przy czym
treść ta może być rozumiana dwojako - jako przedmiot i sposób wykonania umowy oraz jako
to, co znajduje się w oświadczeniu („co napisano”). Problem w praktycznym stosowaniu
przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych następuje w przypadku,
gdy strony oraz inne podmioty zapoznające się z ofertą (oświadczeniem) mają przekonanie,
że oferent zaoferował pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, w sposób wymagany przez
zamawiającego, natomiast nie znajduje to odzwierciedlenia expressis verbis w „zapisanej”
treści oferty, jak to ma miejsce w niniejszej sytuacji. W takim przypadku odrzucenie oferty, w
której zaoferowano pełne i prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia wydaje się
zbytnim i niepotrzebnym formalizmem w stosunku do znaczenia tego przepisu, zwłaszcza w
sytuacji, gdy zaistniały brak z łatwością można usunąć.

Z wyjaśnień Odwołującego wynika, że ujął on w kosztorysie pełen zakres i koszt wykonania
przedmiotu zamówienia (czego Zamawiający nie kwestionuje), z tym, że „koszt zakupu” w
ogóle nie był osobno liczonym elementem kalkulacyjnym, tym samym nie stanowił w jego
kosztorysie składnika cenotwórczego - zatem nie został podany. Tym samym można
stwierdzić, że skoro Zamawiający wymagał wyliczenia składników cenotwórczych,
składników nie-cenotwórczych, nie trzeba wyliczać.

Przy tym należy zauważyć, że w odróżnieniu od innych wymienionych przez Zamawiającego
elementów, jak w szczególności ceny jednostkowe materiałów i robocizna, bez których nie
da się wykonać robót, a więc i skalkulować ceny oferty na te roboty (co jest istotną luką w
przypadku przewidzianej w punkcie 16. specyfikacji istotnych warunków zamówienia
możliwości przekalkulowania wynagrodzenia wykonawcy), „koszt zakupu” jest kosztem
pośrednim, bez którego osobnego ujęcia można skonstruować prawidłowy kosztorys i
dokonać korekty obliczeń przy zmianach.

Oczywiście, jeśli Odwołujący chciałby sporządzić kosztorys w sposób idealny w odniesieniu
do wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinien wskazać w tym miejscu
w kosztorysie wartość „0 zł”, ale również ten brak nie dyskredytuje sporządzonego
kosztorysu, a jeśli Zamawiający stwierdzi, że ta informacja jest mu w kosztorysie niezbędna,
może dokonać jego korekty poprzez wpisanie pozycji „koszt zakupu - 0 zł”, co nie zmieni
treści oferty, a więc jest dopuszczalne

KIO 330/11 Zamawiający winien w trybie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo
zamówień publicznych, poprawić w ofercie Odwołującego błędnie podany numer KNR 4-03
1205-03 na prawidłowy numer KNR 4-03 1205-02. W ocenie Izby, omyłka poczyniona przez
Odwołującego w ofercie, polega na niezgodności ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia jednakże jej poprawa nie powoduje istotnych zmian w treści oferty.

KIO 985/11 Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 87 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
i art. 91 ust. 1 ustawy poprzez odrzucenie oferty odwołującego mimo tego, że nie jest ona

sprzeczna z treścią siwz i niezgodność dotycząca krotności mogła być wyjaśniona w trybie
art. 87 ust. 1 ustawy lub usunięta w drodze poprawienia jej w trybie art. 87 ust. 2 ustawy.

Zarzut zasługuje na uwzględnienie w części, w jakiej dotyczy zaniechania zamawiającego
poprawienia innej niezgodności treści oferty z treścią siwz w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy. Izba uważa, że zamawiający uznając, że odwołujący popełnił błąd, a nie omyłkę oraz
uznając, że niezgodność oferty nie daje się poprawić, bo wpływa na cenę oferty, wadliwie
wyłożył i bezpodstawnie zaniechał zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Izba zauważa,
że w przedmiotowej sprawie podanie krotności 1 dla pozycji 1.23 było omyłką.

Sygn. akt: KIO 431/14, Wyrok KIO z dnia 21 marca 2014 r. Stosownie natomiast do treści
art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający poprawia w ofercie
następujące kategorie omyłek:11) oczywiste omyłki pisarskie; 2) oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 3) inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Intencją ustawodawcy w zakresie wskazanego przepisu było umożliwienie brania pod uwagę
w postępowaniu o zamówienie publiczne ofert obarczonych nieistotnymi wadami, będącymi
wynikiem różnego rodzaju błędów i omyłek, które nie prowadzą do istotnych zmian w treści
oferty - nie zniekształcają w znaczącym stopniu, niezgodnie z intencją oświadczenia woli
wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

Z przepisu tego zdaje się wynikać ogólny zamiar ustawodawcy dopuszczenia do oceny w
postępowaniu wszystkich ofert, nawet tych które zawierają różnego rodzaju błędy,
nieścisłości, byleby tylko nie prowadziło to do zniekształcenia woli wykonawcy w zakresie
istotnej części jego oferty. Zamiar ten ustawodawca wyraził w uzasadnieniu do ustawy z dnia
4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych
ustaw [(Dz. U. Nr 171, poz. 1058) -przyp. red.], którą wprowadzono zmiany do ustawy w
sposób następujący: „W projekcie wprowadza się istotne zmiany dotyczące sposobu
poprawiania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych (art. 87 ust. 2). Rezygnuje się z
zamkniętego katalogu sposobu poprawiania omyłek rachunkowych, pozostawiając
jednocześnie zamawiającemu uprawnienie do poprawiania oczywistych omyłek pisarskich,
rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia. Proponowane rozwiązanie przyczyni się do usprawnienia
procedury udzielania zamówienia publicznego oraz do zmniejszenia liczby odrzucanych ofert
i unieważnianych postępowań. Ogranicza się sytuacje, w których oferty uznane za
najkorzystniejsze podlegają odrzuceniu ze względu na błędy rachunkowe w obliczeniu ceny,
które nie są możliwe do poprawienia w myśl ustawowo określonych reguł. Jest to
szczególnie istotne w kontekście zamówień na roboty budowlane, w których oferty
wykonawców, niezwykle obszerne i szczegółowe, liczące nieraz po kilkadziesiąt tomów,
często podlegają odrzuceniu ze względu na drobne błędy w ich treści. Proponowany przepis
art. 87 ust. 2 pkt 3 w szczególności ma na celu umożliwienie poprawiania tego rodzaju
błędów, które mogą pojawić się w trakcie sporządzania kosztorysu ofertowego. Należy
również podkreślić, że proponowane rozwiązanie nie stoi na przeszkodzie temu, aby
zamawiający samodzielnie precyzował w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przykładowe okoliczności, w których będzie dokonywał poprawy omyłek w ofertach w trybie
art. 87 ust. 2. Powyższe prowadzi do przejrzystości postępowania, ogranicza kazuistykę
ustawy i może ograniczyć ewentualne spory z wykonawcami.”
Z powyższego wynika, że
intencją ustawodawcy było uczynienie dopuszczalnym poprawianie wszelkiego rodzaju
błędów, omyłek, nieścisłości i innych niedoskonałości oferty, o ile tylko nie spowodują one
zniekształcenia woli wykonawcy w istotnym zakresie, przy czym ustawodawca wprowadził
zasadę ostatecznego akceptowania dokonywanych przez zamawiającego poprawek w
odniesieniu do tych dokonanych przez siebie zmian, które dotyczą niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia (art. 89. ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). Zamawiający
obowiązany jest bowiem niezwłocznie powiadomić wykonawców o dokonanych przez siebie
poprawkach na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp, zaś w przypadku, gdy poprawki te
dotyczą niezgodności oferty z SIWZ - uzyskać akceptację wykonawcy na poprawienie omyłki
(art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp).

W odniesieniu do poprawek dokonywanych na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, to
jest dotyczących niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści
oferty wskazuje się, że taka poprawa nie może prowadzić do istotnej zmiany treści oferty.
Niewątpliwym jest zatem, że w wyniku poprawy tego rodzaju niezgodności, na gruncie tego
przepisu, każdorazowo nastąpi zmiana treści oferty. Granicą zmiany dokonanej w
następstwie poprawienia niezgodności oferty z SIWZ jest, by taka zmiana nie miała
charakteru istotnej. O istotności zmiany treści oferty każdorazowo będą decydowały
okoliczności konkretnej sprawy: na ile zmiana oddaje pierwotny sens i znaczenie treści
oferty, a na ile stanowi wytworzenie całkowicie nowego oświadczenia, odmiennego od
złożonego przez wykonawcę w stopniu nakazującym uznać, że wykonawca nie złożyłby
takiego oświadczenia, bowiem nie odzwierciedla ono jego intencji wyrażonych w poddawanej
poprawie ofercie. O istotności takiej zmiany może zatem decydować zmiana wielkości ceny,
gdy będzie ona na tyle znacząca, że nie sposób jej będzie uznać za nieistotną, albo zmiana

zakresu oferowanego asortymentu w taki sposób, że będzie on obejmował 92 Zamówienia
publiczne w orzecznictwie całkowicie inne przedmioty aniżeli wyspecyfikowane w ofercie. (...)

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, iż nie można tracić z pola widzenia, że
intencją wykonawcy składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego jest złożenie oferty niewadliwej, która podlega ocenie i może być wybrana jako
najkorzystniejsza. Nie sposób więc czynić założenia, że wykonawca w sposób celowy pomija
pewien zakres świadczenia, nie obejmując go treścią oferty. Najczęściej jest to wynik
niezamierzonego pominięcia, mieszczącego się w kategorii omyłki, o której mowa w
przepisie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Sygn. akt: KIO 460/14, KIO 463/14, Wyrok KIO z dnia 27 marca 2014 r.

(...) Zamawiający miał prawo przypuszczać, że Konsorcjum (...) zaoferowało dławik zgodny z
jego wymaganiami i dokonać poprawy omyłek w tym zakresie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp. Było to w ocenie Izby możliwe pod względem prawnym. Izba wskazując na
możliwość dokonania takich zmian w treści oferty zwraca uwagę przede wszystkim na fakt,
że poprawienie omyłek nie wpłynęłoby na zakres świadczenia zaoferowanego przez
Konsorcjum (...).

Należy podkreślić, że ustawodawca wprowadzając zmiany w treści przepisu art. 87 ust. 2
Pzp i dopuszczając możliwość poprawiania omyłek w treści ofert, polegających na ich
niezgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w taki sposób, by
jednocześnie nie prowadziło to do istotnych zmian w treści oferty, miał na celu ograniczenie
sytuacji, w których oferty były odrzucane tylko z powodu zaistnienia nieistotnych omyłek,
które w żaden sposób nie wpływały na zakres i przedmiot zamówienia oraz na oświadczenie
woli wykonawcy w tym zakresie. Niemniej jednak Zamawiający nie powinien dokonywać tych
poprawek automatycznie, nawet za zgodą Wykonawcy

Sygn. akt: KIO 2203/13, KIO 2206/13, Wyrok KIO z dnia 2 października 2013 r. Zgodnie
bowiem z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, do którego odsyła art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
obowiązkiem zamawiającego jest poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności
treści oferty z treścią SIWZ, niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty. Izba podziela
stanowisko odwołującego, że zaistniała niezgodność jest nieistotna zarówno pod względem
przedmiotowym jak i finansowym. Jak obliczył zamawiający, czego odwołujący nie
kwestionował, dla zapewnienia codziennej kontroli, w ofercie odwołującego (...) brakuje 8
zestawów. Zatem zamiast 216 zestawów należało zaoferować 224, co należy uznać za
zmianę nieistotną przedmiotowo nawet w stosunku do tej pojedynczej pozycji

asortymentowej. W ocenie Izby niedobór jest drobny również w aspekcie finansowym.
Brakujące 8 opakowań o wartości 583,20 zł daje bowiem różnicę w cenie ofertowej na
poziomie 4 665,60 zł. Wobec powyższego, nakazano zamawiającemu dokonanie
zaniechanej czynności poprawy omyłki

Sygn. akt: KIO 2366/13, KIO 2370/13, Wyrok KIO z dnia 21 października 2013 r. Zdaniem
Izby w rozpatrywanym stanie faktycznym zaistniały obie przesłanki uprawniające do
zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Po pierwsze: okoliczności sprawy wskazują, że
niewątpliwie mamy do czynienia z niezgodnością treści oferty z treścią SIWZ, która ma
charakter niezamierzonego działania wykonawcy.

Sygn. akt: KIO 2907/13, Wyrok KIO z dnia 8 stycznia 2014 r. Odnosząc się do argumentacji
Zamawiającego omyłka, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, może być wynikiem
zarówno nieprawidłowej identyfikacji samego zakresu zamówienia, jak również interpretacji
wyjaśnień dokonanych przez podmiot zamawiający - wystarczy zatem, że nie będzie to
celowe działanie wykonawcy, lecz będzie to czynność niezamierzona. Nie sposób zatem
uznać, jak twierdzi Zamawiający, iż wprowadzenie przez tego ostatniego wykonawców w
błąd powoduje, że niezgodności te tracą przymiot omyłek na skutek „świadomego działania
wykonawców pod wpływem błędu wywołanego niepoprawnymi wyjaśnieniami”
. Tego rodzaju
argumentacja powodowałaby, iż mielibyśmy do czynienia z zupełnie nowym pojęciem
„świadomego działania pod wypływem błędu” - co trudno sobie wyobrazić odnosząc tego
rodzaju konstrukcję semantyczną do Działu IV ustawy Kodeks cywilny zatytułowanego
„Wady oświadczenia woli” i wypracowanego w odniesieniu do zawartych tam przepisów
stanowiska orzecznictwa i doktryny.

Sygn. akt: KIO 2976/13, Wyrok KIO z dnia 15 stycznia 2014 r. Izba wskazuje, że celem
przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp jest eliminowanie sytuacji, w których z powodu
nieistotnych omyłek w treści oferty, odrzuceniu podlegałaby oferta gwarantująca realizację
zamówienia zgodnie z SIWZ i wymaganiami zamawiającego (vide: wyrok Sądu Okręgowego
w Krakowie z 29 stycznia 2010 r. Sygn. akt XII Ga 429/09). Przepis ten ma umożliwić
udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom, którzy złożyli oferty zawierające omyłki,
których poprawa nie wpływa w istotny sposób na zmianę treści oferty, a jego zastosowanie
jest niezależne od charakteru wynagrodzenia, przewidzianego w danym postępowaniu o
zamówienie publiczne. Przepis ten obliguje zamawiającego do poprawienia niezgodności
treści oferty z treścią SIWZ, jeśli zachodzą łącznie dwie okoliczności: 1) niezgodność treści
oferty z SIWZ ma charakter omyłki i 2) poprawienie tej omyłki nie spowoduje istotnych zmian
w treści oferty. Ocenę czy owe przesłanki zaistniały w danym stanie faktycznym należy

dokonywać mając na uwadze konkretne okoliczności sprawy (ad casum). Uwzględniając
powyższe, Izba doszła do przekonania, iż w rozpatrywanym stanie faktycznym ziściły się
obie przesłanki uprawniające zamawiającego do zastosowania dyspozycji art. 87 ust.2 pkt 3
ustawy Pzp.

Sygn. akt: KIO 64/14, Wyrok KIO z dnia 29 stycznia 2014 r. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Przepis art. 87 ust. 2 pkt 3
Pzp stanowi natomiast, że zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.

Aby dana niezgodność mogła być zakwalifikowana jako omyłka, możliwa do poprawienia w
trybie art. 87 ust. 2 pkt 3, wystąpienie tej omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym
działaniem wykonawcy, wynikającym np. z przeoczenia, niedopatrzenia itp. Ponadto
charakter omyłki nie może być istotny, a jej poprawienie musi być możliwe poprzez
samodzielną czynność zamawiającego. Wprowadzone poprawki muszą stanowić
odzwierciedlenie złożonego w ofercie oświadczenia woli wykonawcy, a działania
zamawiającego w tym zakresie nie mogą prowadzić do negocjacji między stronami ani
modyfikacji istotnych zapisów oferty.

Sygn. akt: KIO 825/13, Wyrok KIO z dnia 25 kwietnia 2013 r. (...) stwierdzić należy, że
obowiązek odrzucenia oferty, na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
aktualizuje się w sytuacji, w której treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, a jednocześnie
brak podstaw do poprawienia oferty w trybie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Należy
pamiętać, że brak możliwości poprawienia oferty musi wynikać z przyczyn obiektywnych i
uniemożliwiać Zamawiającemu samodzielne podjęcie działań.

Sygn. akt: KIO 1001/13, Wyrok KIO z dnia 15 maja 2013 r. Co do zasady zaoferowanie
towaru nieistniejącego, nie posiadającego swego desygnatu należy uznać za omyłkę. Izba
uznała, że wskazanie opakowań o liczbie i objętości fiolek, które nie znajdują się w obrocie
(produktu nieistniejącego), w sytuacji, gdy podane numery katalogowe opisują istniejące
produkty, stanowi omyłkę.

Omyłka popełniona przez przystępującego nie ma cech oczywistej omyłki pisarskiej, ta
bowiem winna być łatwa dla stwierdzenia dla każdego i rzucająca się w oczy. Stanowi
natomiast omyłkę, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.

143. Sygn. akt: KIO 1043/13, 1049/13, Wyrok KIO z dnia 17 maja 2013 r. W ocenie Izby
nieuwzględnienie przez Odwołującego zmiany formularza cenowego dokonanej przez
Zamawiającego stanowi wręcz klasyczny przypadek omyłki, która może podlegać
poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp. /…/.

Sygn. akt: KIO 2791/12, Wyrok KIO z dnia 9 stycznia 2013 r. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2
Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Przepis art. 87 ust. 2 pkt 3
Pzp stanowi natomiast, że zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na
niezgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.

Poprawianie omyłek na podstawie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp dotyczy omyłek nie
mających charakteru oczywistego i może dotyczyć różnych elementów złożonej oferty. Na
podstawie ww. przepisu można poprawić omyłkę, która nie powoduje istotnych zmian w
treści oferty. Dopuszczalne jest dokonanie takich zmian w treści oferty w sytuacji, jeżeli z
okoliczności wynika zamiar złożenia przez wykonawcę oferty zgodnie z wymaganiami
zamawiającego, a poprawienie omyłki nie ingeruje w sposób istotny w treść oferty, tj. nie
powoduje konieczności znaczącej ingerencji ze strony zamawiającego w treść oferty lub nie
dotyczy istotnych postanowień oferty. W orzecznictwie KIO za utrwalony uznaje się pogląd,
że omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, winny mieć taki charakter, by czynności
ich poprawy zamawiający mógł dokonać samodzielnie, bez udziału wykonawcy Sygn. akt:
KIO 27/13, Wyrok KIO z dnia 23 stycznia 2013 r.

Charakter tych omyłek, niezależnie od ich skomplikowania, powinien pozwalać na dokonanie
przez Zamawiającego samodzielnej poprawy, w którą to czynność poprawy nie będzie
ingerował wykonawca. Na uwagę zasługuje fakt, iż uwzględniając, że oferta stanowi
jednostronne oświadczenie woli, które zawiera propozycję zawarcia umowy, to na podstawie
przywołanego powyżej przepisu możliwa jest ingerencja w oświadczenie wykonawcy.
Nieistotność lub istotność zmiany treści oferty w wyniku dokonania poprawy oceniana
powinna być każdorazowo w zakresie danego postępowania i danej oferty, bowiem sam
ustawodawca posługując się nieostrym określeniem owych omyłek wskazał na konieczność
odniesienia owej czynności do konkretnego stanu faktycznego (porównaj: wyrok Sądu
Okręgowego w Krakowie z 23 kwietnia 2009 roku sygn. akt XII Ga 102/09).

Sygn. akt KIO 385/11, KIO 386/11, KIO 393/11, KIO 406/11 Podobnie w wyroku z dnia 11
marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zamawiający słusznie dokonał poprawy
treści oferty w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Skład orzekający nie podzielił zarzutu
naruszenia przez zamawiającego przepisu art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, z uwagi na
nieuwzględnienie przez zamawiającego, że w ofercie Konsorcjum X wskazano „okres
zgłaszania wad”
- 1 rok, gdy wymagania siwz przewidywały 3-letni okres zgłaszania wad, co
stanowi oczywistą sprzeczność treści oferty Konsorcjum X z treścią siwz.

Poprawienie nieprawidłowości występującej w ofercie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek:

• po pierwsze zauważona niezgodność musi mieć charakter omyłki, a nie celowego działania
wykonawcy polegającego na świadomym złożeniu oświadczenia woli o określonej treści; jak
wskazał Sąd Okręgowy w Krakowie: „artykuł 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. wprowadzony w celu
uniknięcia licznych niegdyś przypadków odrzucania ofert z powodu błahych pomyłek,
dopuszcza poprawienie niedopatrzeń, błędów niezamierzonych, opuszczeń, drobnych różnic
itp. lecz wszystkie te zmiany muszą mieścić się w pojęciu "
omyłki". Z założenia zatem
umyślne zastosowanie w ofercie materiału całkowicie odmiennego od projektu nie może być
traktowane jako omyłka w tym sensie, który nadaje jej przepis art. 87 Pzp.

Wyrok Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt: XII GA 429/09

• po drugie poprawienie niezgodności nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty.

Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej punktem odniesienia przy ocenie
dopuszczalności dokonania poprawy jest odniesienie dokonanej poprawy do całości
oferowanego przez wykonawcę świadczenia. Okoliczność, że zmiana miałaby dotyczyć
elementów przedmiotowo istotnych umowy (essentialia negotii) lub elementów uznanych za
istotne przez zamawiającego, a nawet fakt, że skutkiem dokonanej poprawy miałaby być
zmiana ceny oferty, nie stanowi okoliczności uniemożliwiających dokonanie poprawy na
postawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Znaczenie ma bowiem, czy poprawienie omyłki w
sposób istotny zmienia treść oferty w znaczeniu treści oświadczenia woli wykonawcy, a nie
czy tkwi w jej istotnych postanowieniach. Zamawiający jest zobowiązany poprawić omyłkę w
szczególności wtedy, gdy sposób, w jaki ma być dokonana poprawa wynika z innych
elementów składających się na ofertę, przy czym nie jest wykluczone, że w pewnych
okolicznościach poprawienie omyłki będzie miało miejsce po uzyskaniu od wykonawcy
wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp

2. oceny ofert - poprzez przyjęcie, że Nasza oferta nie podlega punktacji ( ocenie) ofert.

Tym samym, zgodnie z powyższym stanem faktycznym oferta jest ważna i podlega punktacji
/ ocenie ofert /- co spowoduje inny wynik postępowania - wskazanie oferty najkorzystniejszej
na Naszą ofertę.

Wskazane wyżej czynności Zamawiającego naruszyły interes Odwołującego - Zamawiający
w toku postępowania tego zamówienia publicznego zaniechaniem i swoimi wadliwymi
czynnościami, naruszył artykuły ustawy co narusza zasady uczciwej konkurencji oraz zasady
równego traktowania stron postępowania. Powyższe narusza dobre imię Odwołującego i
naraża Go na utratę sporych korzyści. To Nasza oferta jest ważna i najkorzystniejsza w tym
postępowaniu.

Zamawiający otrzyma pojazdy z wymaganą gwarancją i niepotrzebnie próbuje przepłacić
dane zamówienie o ponad 200.000,00 zł.

Zamawiający naruszył również zasadę równego traktowania stron postępowania wyrażoną w
art. 7 ust. 1 ustawy, mogących zrealizować dane zamówienie publiczne zgodnie z prawymi
wymogami Zamawiającego.

Z tych też względów Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności:

1. badania ofert - 2. oceny ( punktacji ofert) - tj. przeprowadzenie tej czynności w
odniesieniu do jego ważnej oferty, 3. równe traktowanie wszystkich wykonawców
ubiegających się o to zamówienie publiczne w sposób zachowujący zasady uczciwej
konkurencji, 4. wskazanie wyniku postępowania na jego ofertę.

Zamawiający odrzucił ofertę odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp jako
ofertę, której treść nie odpowiada treści siwz. Uzasadniając decyzję wskazał, że określił
wymagania dotyczące zasad świadczenia serwisu gwarancyjnego dla oferowanych
pojazdów, w tym wymagania dotyczące minimalnego okresu gwarancji, jakim winien być
objęty oferowany pojazd.

Zgodnie z treścią w rozdziale IV pkt 3 (str. 3/15) siwz oraz waz łączniku nr 1 do siwz w cz. I,
w pkt 5 – Gwarancja, zamawiający wymagał zadeklarowania przez wykonawców gwarancji w
wymiarze wynoszącym nie mniej niż 2 lata na cały pojazd bez limitu przejechanych
kilometrów.

Ponadto wykonawcy byli zobowiązani do złożenia oferty zgodnie z wzorem określonym w
załączniku nr 2 do siwz. Zgodnie z pkt 6 ww załącznika należało złożyć oświadczenie o
deklarowanym okresie gwarancji na oferowany pojazd, o treści:

„6. Udzielamy pisemnej gwarancji oraz zapewniamy Zamawiającemu serwis gwarancyjny dla
każdego dostarczonego pojazdu na okres ….. lat na cały pojazd bez limitu przejechanych
kilometrów, przy czym gwarancja i serwis będą świadczone przez nas zgodnie z zasadami
określonymi w siwz. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktury (po
podpisaniu protokołu odbioru pojazdu)”
.

Również § 5 projektu umowy określa zobowiązania wykonawcy dotyczące zasad
świadczenia serwisu gwarancyjnego dla oferowanych pojazdów, przy czym miejsce
przeznaczone do wpisania liczby lat udzielonej gwarancji pozostaje puste w celu
późniejszego wypełnienia go zgodnie z treścią oferty wybranej w postępowaniu.

Z powyższego wynika, iż każdy wykonawca decydujący się na złożenie oferty zobowiązany
był do precyzyjnego określenia okresu udzielonej gwarancji (poprzez wpisanie do oferty
konkretnej liczby lat gwarancji).

Zamawiający podkreślił, że długość okresu obowiązywania udzielonej gwarancji stanowi
istotny element przyszłej umowy, ponieważ wpływa on bezpośrednio na możliwość
skutecznej eksploatacji zakupionych pojazdów bez konieczności ponoszenia przez
zamawiającego dodatkowych kosztów. Brak w ofercie deklaracji wykonawcy o długości
okresu zaoferowanej gwarancji powoduje, że zamawiający nie wie, jaki okres został
uwzględniony w cenie oferty.

W ofercie odwołującego w pkt 6 formularza wykonawca nie określił liczby lat udzielonej
gwarancji (pole, w którym należało wpisać liczbę lat udzielonej gwarancji wykonawca
pozostawił puste.). Również analiza pozostałej treści oferty nie pozwoliła stwierdzić, jaką
liczbę lat gwarancji przewiduje udzielić wykonawca w ramach umowy, którą zamierza
zawrzeć z zamawiającym.

Z powyższego wynika, że wykonawca nie określił okresu udzielonej gwarancji, stanowiącego
istotny element oferty wymagany treścią siwz, a zatem należy uznać, że treść oferty nie
odpowiada treści siwz.

Zamawiający uznał za błąd niezłożenie oświadczenia w wymaganym zakresie; jest to błąd
którego nie można naprawić w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy pzp. Zamawiający
nie znalazł podstaw do zastosowania art. 87 ust. 1 ustawy pzp, bowiem brak żądanych

informacji odnoszących się bezpośrednio do przedmiotu zamówienia nie może zostać
uzupełniony w wyniku wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień. Uzupełnienie
przedmiotowo istotnych elementów oferty w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego
stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy, gdyż oznaczałoby dokonanie niezgodnej z
przepisami zmiany treści oferty w wyniku przeprowadzenia niedozwolonych prawem
negocjacji z wykonawcą.

Wobec dokonanych ustaleń zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy pzp.

Przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego wniósł o
oddalenie odwołania.

W trakcie rozprawy strony i uczestnik przedstawili stanowiska.

Odwołujący złożył do akt oświadczenie producenta, iż wszystkie samochody marki Opel
oferowane na polskim rynku objęte są 2 letnią gwarancją sprzedawcy bez limitu kilometrów.
Złożył także egzemplarz książeczki serwisowej i gwarancyjnej z treścią o udzieleniu 24 m-
cznej gwarancji bez ograniczenia przebiegu (str. 25). Przypomniał, że okres gwarancji nie był
oceniany i nie stanowił kryterium oceny ofert. Wskazał także na różnicę cen oferowanych
pojazdów w porównaniu do cen konkurenta. Przypomniał, że sprzedawca (dealer) pojazdów
nie ma prawa zmienić, a w szczególności ograniczyć warunków gwarancji ustalonych przez
producenta. Stwierdził, że podobnie jak przystępujący nie miał interesu w udzielaniu
gwarancji na okres dłuższy niż wymagany. Podkreślił, że wiedzą ogólną objęty jest fakt, że
na pojazdy Opel udzielana jest 2 letnia gwarancja i stwierdził, że ewentualnie dłuższy okres
gwarancji jest możliwy ale z jednoczesnym ograniczeniem limitu kilometrów. Przypomniał, że
w pkt 4 formularza zadeklarował spełnienie wszystkich wymagań, a jednocześnie zachodzą
przesłanki do poprawienia popełnionej omyłki.

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania. Stwierdził, że brak w ofercie odwołującego
wskazania okresu gwarancji nie może być traktowany jako omyłka w rozumieniu art. 87 ust.
2 Pzp. Oświadczenie o okresie gwarancji jest elementem oświadczenia woli w ofercie i jest
to brak istotny, a zatem nie może podlegać poprawieniu na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 Pzp.
Zamawiający nie miał podstaw domyślać się, jaki okres gwarancji miałby zadeklarować
odwołujący, a tym samym jaką wartość miałby wpisać w miejsce niewypełnione. Zauważył,

że odwołujący w swoim stanowisku i przedstawionych dokumentach wykazuje, iż miał by to
być okres 2 letni, który jest jednocześnie minimalna wielkością wymaganą w SIWZ.
Stwierdził, że przytoczone w odwołaniu orzecznictwo nie jest porównywalne z obecnym
stanem faktycznym, gdyż w tamtych postępowaniach zamawiający mógł na podstawie treści
zawartych w ofercie dokonać poprawienia stwierdzonych omyłek, natomiast w ofercie
odwołującego w żadnym miejscu nie można było uzyskać informacji dających podstawę do
uzupełnienia spornego braku w formularzu ofertowym. Stwierdził, iż jak wynika z jego
doświadczenia, w konkretnych umowach są stosowane różne warunki gwarancji w tym i
okresy, co może wynikać np. z wielkości dostawy. Wskazał także, iż na podanej w odwołaniu
stronie internetowej producenta Opel zawarto informacje o możliwości uzyskania dłuższego
niż 2 letni okres gwarancji. Zauważył także, iż sama deklaracja w ofercie o spełnieniu
wszystkich warunków SIWZ jest niewystarczająca w razie stwierdzenia istotnego braku w
treści oferty.

Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania. kwestionuje walor dowodowy pisma złożonego
przez odwołującego z uwagi na brak uprawnień do reprezentowania spółki GM Poland przez
osobę, która pismo podpisała. Stwierdził, że oczekiwał jednoznacznego oświadczenia
wykonawcy, na jaki okres udziela on gwarancji. Złożył do akt pisemne stanowisko w
sprawie. W szczególności podkreślił, że długość okresu serwisu gwarancyjnego
deklarowanego przez wykonawcę stanowi element przedmiotowo istotny przyszłej umowy, a
odwołujący w ofercie, w tym w formularzu ofertowym nie określił, na jaki okres udziela
gwarancji. Nie uczynił tego również w zaparafowanym wzorze umowy. Stwierdził, że nie
można pod pozorem rzekomego poprawiania pomyłki modyfikować treści oferty, która nie
wskazywała oferowanego przez odwołującego okresu gwarancji. Zauważył, iż omyłki, by je
poprawić winny mieć taki charakter, by czynności ich poprawy mógł dokonać zamawiający
samodzielnie bez udziału wykonawcy w tej czynności. Stwierdził także, że odwołujący
błędnie utożsamia okres gwarancji producenta z okresem gwarancji, jaki miał w ofercie
udzielić zamawiającemu. Uzupełnienie pkt 6 oferty odwołującego prowadziłoby do
wykreowania w imieniu wykonawcy nowego oświadczenia woli, które zmieniałoby treść
oferty, wobec czego niezasadne byłoby wyjaśnianie treści złożonej oferty. Art. 87 ust. 2 nie
pozwala na dostosowywanie treści oferty do wymagań wyartykułowanych w treści siwz.

Krajowa Izba Odwoławcza po rozpatrzeniu sprawy na rozprawie, wzięciu pod uwagę
stanowisk stron i uczestnika przedstawionych na piśmie i do protokołu wraz z
przedstawionymi dowodami, uwzględniając także dokumentację postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, w szczególności treść oferty odwołującego oraz postanowienia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie objętym zarzutami odwołania
zważyła, co następuje.

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki odrzucenia odwołania
przewidziane w art. 189 ust. 2 ustawy pzp. Ponadto odwołujący legitymuje się materialno
prawną przesłanką do skorzystania ze środków ochrony prawnej określoną w art. 179 ust. 1
ustawy pzp.

Stan faktyczny sprawy jest niesporny.

Zamawiający odrzucił ofertę odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp jako
ofertę, której treść nie odpowiada treści siwz. Uzasadniając decyzję wskazał, że określił
wymagania dotyczące zasad świadczenia serwisu gwarancyjnego dla oferowanych
pojazdów, w tym wymagania dotyczące minimalnego okresu gwarancji, jakim winien być
objęty oferowany pojazd.

W ofercie odwołującego w pkt 6 formularza wykonawca nie określił liczby lat udzielonej
gwarancji (pole, w którym należało wpisać liczbę lat udzielonej gwarancji wykonawca
pozostawił puste.).

Odwołujący nie kwestionuje faktu pozostawienia pustego pola w pkt 6 formularza, jednakże
ocenia to jako niedopatrzenie możliwe do poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
pzp z ewentualnym zastosowaniem procedury wyjaśnienia treści oferty na podstawie art. 87
ust. 1 ustawy pzp i uwzględnieniem ogólnie dostępnej wiedzy co do okresu gwarancyjnego
stosowanego przez producenta pojazdów marki Opel. W konsekwencji uznaje czynność
odrzucenia przez zamawiającego złożonej oferty za naruszającą przepisy ustawy pzp

Skład orzekający potwierdza oczywisty brak w formularzu ofertowym wymaganej informacji o
okresie wyrażonym w latach, udzielanej gwarancji i serwisie gwarancyjnym dostarczonych
pojazdów. Również analiza pozostałej treści oferty nie pozwala stwierdzić, jaką liczbę lat
gwarancji przewiduje udzielić wykonawca w ramach umowy, którą zamierza zawrzeć z
zamawiającym. Należy w tym miejscu zauważyć, że wymogi postawione przez
zamawiającego dotyczą gwarancji udzielanej przez wykonawcę składającego ofertę
(dostawcę pojazdów) w postępowaniu, nie zaś ich producenta. Nie ma w związku z tym
podstaw do utożsamiania zasad gwarancji deklarowanych przez producenta z
oświadczeniem składanym przez wykonawcę umowy dostawy. Można zresztą zauważyć, że

żadne informacje o gwarancji producenta również w ofercie nie zostały przedstawione. Z
powyższego wynika, że wykonawca nie określił okresu udzielonej gwarancji, stanowiącego
istotny element oferty wymagany treścią siwz, a zatem należy uznać, że treść oferty nie
odpowiada treści siwz. Wskazany brak w ofercie, wbrew twierdzeniom odwołującego, nie
może być uznany za omyłkę, która podlega poprawieniu na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy
pzp.

W ocenie Izby wykonawca popełnił błąd niezłożenie oświadczenia polegający na niezłożeniu
istotnego oświadczenia woli w wymaganym zakresie. Jest to błąd którego nie można
naprawić w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy pzp. Brak jest również podstaw do
zastosowania art. 87 ust. 1 ustawy pzp, bowiem brak żądanych informacji odnoszących się
bezpośrednio do przedmiotu zamówienia nie może zostać uzupełniony w wyniku wezwania
wykonawcy do złożenia wyjaśnień. Uzupełnienie przedmiotowo istotnych elementów oferty w
odpowiedzi na wezwanie stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy, gdyż oznaczałoby w
istocie zmianę treści oferty w wyniku przeprowadzenia niedozwolonych negocjacji z
wykonawcą.

Skład orzekający stwierdza również, że braku istotnego elementu oferty stanowiącego
przedmiot rozpatrzenia nie może zastąpić ogólna deklaracja w ofercie o spełnieniu
wszystkich warunków SIWZ.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że zamawiający dokonując czynności
odrzucenia oferty złożonej przez odwołującego nie naruszył przepisów ustawy wskazanych
w odwołaniu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie pierwsze, orzeczono
jak w sentencji. O kosztach skład orzekający Izby orzekł na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).

Przewodniczący: ………………………………

Na podstawie pliku 2016_0828.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 828/16

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń