WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 2256/15


WYROK

z dnia 3 grudnia 2015 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Magdalena Rams

Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 listopada 2015 r. przez wykonawcę
Infomex sp. z o.o., z siedzibą w Żywcu

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Ministerstwo
Sprawiedliwości

orzeka:


1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu – Ministerstwu Sprawiedliwości –
unieważnić czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucić ofertę wykonawcy
Komputronik Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz powtórzyć czynności badania
i oceny ofert.

2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Ministerstwo Sprawiedliwości i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Infomex sp. z o.o., z siedzibą w Żywcu tytułem wpisu od odwołania;

2.2. zasądza od zamawiającego Ministerstwa Sprawiedliwości na rzecz odwołującego
Infomex sp. z o.o., z siedzibą w Żywcu kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście

tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania
odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………………


UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy Infomex sp. z o.o., z siedzibą w Żywcu (dalej „Odwołujący”) zarzucając
zamawiającemu Ministerstwu Sprawiedliwości (dalej „Zamawiający”): (i) zaniechanie
odrzucenia oferty Komputronik Biznes Sp. z o.o. jako niezgodnej z treścią SIWZ; (ii) wyboru
oferty Komputronik Biznes Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej; (iii) zaniechanie wyboru oferty
Odwołującego jako najkorzystniejszej i naruszenie w ten sposób:

1) art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję oraz nierówne traktowanie
wykonawców, oraz poprzez wybór oferty - udzielenie zamówienia - Komputronik
Biznes Sp. z o.o. wybranej w sposób niezgodny z przepisami ustawy Pzp;
2) art. 26 ust. 4 ustawy Pzp poprzez niedozwoloną modyfikację treści oferty
Komputronik Biznes Sp. z o.o.

względnie:

3) art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez niedozwoloną modyfikację treści oferty
Komputronik Biznes Sp. z o.o.;
4) art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Komputronik
Biznes Sp. z o.o.;
5) art. 91 ust. 1 Ustawy poprzez wybór oferty Komputronik Biznes sp. z o.o. oraz
zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

W związku z powyższymi naruszeniami Odwołujący wniósł o: (i) uwzględnienie odwołania w
całości; (ii) unieważnienie czynności wyboru oferty Komputronik Biznes Sp. z o.o. jako
najkorzystniejszej; (iii) ponowne przeprowadzenie badania i oceny ofert; (iv) odrzucenie oferty
Komputronik Biznes Sp. z o.o. jako niezgodnej z treścią SIWZ; (v) wybór oferty Odwołującego
jako najkorzystniejszej; (vi) obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania
odwoławczego wg norm przepisanych.

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący wskazał, że zgodnie z brzmieniem pkt
III ust. 3 - Komputer przenośny typ 15, ppkt 12 OPZ - w zakresie dotyczącym minimalnych
parametrów baterii Zamawiający wymagał aby oferowany akumulator litowy, 3 ogniwowy
Komputera przenośnego typ 15 charakteryzował się m.in. nieprzerwanym czasem pracy

wynoszącym minimum 6 godzin. Odwołujący wskazał, że z dokumentacji ofertowej
Komputronik wynika, iż zaoferował on komputer przenośny typu Asus Advanced B551LA,
którego akumulator litowy charakteryzuje się nieprzerwanym czasem pracy wynoszącym nie
więcej niż 5 godzin. Taka okoliczność wynika wprost z powszechnie dostępnych informacji
producenta tegoż notebooka, jak również z informacji uzyskanych od firmy ASUS Polska, która
stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Dalej Odwołujący wskazał, że zgodnie z brzmieniem pkt III ust. 3 - Komputer przenośny typ
15, ppkt 9 OPZ - w zakresie dotyczącym multimediów Zamawiający wymagał aby oferowany
notebook posiadał 2 x głośniki do odtwarzania plików multimedialnych. Tymczasem z
informacji uzyskanych od firmy ASUS Polska, która stanowi załącznik do niniejszego pisma
wynika, że oferowany przez firmę Komputronik notebook posiada tylko jeden wbudowany
głośnik do multimediów.

Odwołujący wskazał również, że zgodnie z brzmieniem Rozdziału III ust. 4 - Monitor LCD 23",
ppkt 12 OPZ Zamawiający wymagał regulacji wysokości (pion) w zakresie 120 mm (+/-10%).
Tymczasem dokumentacja ofertowa Komputronik obejmuje monitor LCD marki Asus PB248Q,
który charakteryzuje się możliwością regulacji wysokości w pionie wyłącznie w zakresie 0-100
mm. Taka okoliczność wynika wprost z powszechnie dostępnych informacji producenta tegoż
monitora, które można zweryfikować pod adresem:
https://www.asus.com/pl/Monitors/PB248Q/overview/. Odwołujący wskazał, że powyższe,
rzeczywiste parametry monitora (tj. regulacji wysokości monitora w pionie w zakresie 0-100
mm) można też bardzo łatwo zweryfikować na fizycznym monitorze demo.

W ocenie Odwołującego nie znajduje też potwierdzenia stanowisko Komputronik jakoby w
ramach dostępnych opcji tegoż monitora możliwe było zaoferowanie monitora z inną,
dedykowaną podstawką (stopką) producenta ASUS, której zastosowanie pozwoliłoby uzyskać
parametry tego monitora zgodne z wymaganiami OPZ. Takiego stanowiska nie potwierdzają
informacje podawane przez producenta tego rodzaju monitora. Nie ma możliwości
zaoferowania niestandardowej podstawki firmy ASUS, dedykowanej do panelu oferowanego
przez Komputronik. W ocenie Odwołującego nawet gdyby uznać, że słusznym jest twierdzenie
Komputronik jakoby w ramach dostępnych opcji tegoż monitora możliwe było zaoferowanie
monitora z inną, dedykowaną podstawką (stopką), to taka informacja nie była zawarta w
pierwotnej treści oferty Komputronik. Oświadczenie Komputronik, złożone w odpowiedzi na
wezwanie Zamawiającego z dnia 2 listopada 2015 r. do udzielenia wyjaśnień dotyczących
treści oferty Komputronik, w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, należy uznać
jako modyfikacje pierwotnego brzmienia oferty poprzez jej zmianę lub uzupełnienie o elementy

treściowe jakie nie były w niej zawarte wg stanu na dzień upływu terminu składania ofert.
Odwołujący wskazał, iż w ramach pierwszego wezwania do złożenia wyjaśnień odnoszącym
się do regulacji wysokości monitora, jakie wystosował Zamawiający pismem z dnia 23
października 2015 r., Komputronik w piśmie z dnia 27 października 2015 r. oświadczył, iż
monitor jakoby w rzeczywistości spełnia wymagany przez Zamawiającego parametr regulacji
wysokości, wbrew temu co wynika z informacji producenta tegoż monitora. Następnie dopiero
w odpowiedzi na kolejne wezwanie do złożenia wyjaśnień Komputronik w piśmie z dnia 2
listopada 2015 r. zmienił zdanie i oświadczył, iż oferuje monitor z podstawką dedykowaną
umożliwiającą osiągnięcie wymaganego przez Zamawiającego parametru regulacji wysokości
(czyli 120 mm).

W związku z powyższym, w ocenie Odwołującego, oferta Komputronik nie spełnia wymagań
określonych w treści SIWZ, a co za tym idzie jest sprzeczna z treścią SIWZ i winna zostać
odrzucona. Jednocześnie Odwołujący wskazał, iż elementy treściowe oferty (tj. m.in. opis
przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji zgodnie z przedmiotem zamówienia i
warunkami realizacji określonymi w SIWZ albo oświadczenie (oświadczenia) danego
wykonawcy o spełnieniu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia i warunków jego
realizacji albo oświadczenie danego wykonawcy, że treść oferty jest zgodna z treścią SIWZ
tworzą ofertę rozumianą sensu stricte, tj. m.in. zgodnie z dyspozycją 87 ust. 1 ustawy Pzp, a
także w rozumieniu art. 9 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 44 ustawy Pzp. Nie budzi zatem, w ocenie
Odwołującego, wątpliwości fakt, iż powyższe oświadczenia nie mogą być traktowane jako
dokumenty składane wraz z ofertą, w rozumieniu art. 25 ust. 1 Ustawy, a co za tym idzie treść
dokumentów zawierających powyższe oświadczenia i informacje nie może zostać
zmodyfikowana - zmieniona i/lub uzupełniona w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 4 ustawy
Pzp. Odwołujący powołał się na wyro Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt KIO 1548/11,
sygn. akt: KIO 2543/14 oraz uchwałę o sygn. KIO/KD 36/14.

W ocenie Odwołującego nawet gdyby Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wezwał
Komputronik do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wówczas również
pierwotna treść oferty Komputronik nie mogłaby zostać zmodyfikowana przez zmianę lub
uzupełnienie tejże treści, w drodze wyjaśnień w tymże trybie, o te elementy treściowe, które
nie zostały zawarte w pierwotnym brzmieniu oferty. W przedmiotowej sprawie pierwotne
brzmienie oferty Komputronik nie obejmowało oświadczenia o tym, iż oferta ta obejmuje
monitor z podstawką dedykowaną umożliwiającą osiągnięcie wymaganego przez
Zamawiającego parametru regulacji wysokości (czyli 120 mm), tak jak to zostało opisane w
wyjaśnieniach Komputronik złożonych na ręce Zamawiającego pismem z dnia 2 listopada
2015 r. W związku z powyższym wszelkie wyjaśnienia złożone przez Komputronik w tym

zakresie (zarówno wyjaśnienia zawarte w piśmie Komputronik z dnia 2 listopada 2015 r. jak i
wcześniejsze wyjaśnienia Komputronik zawarte w piśmie z dnia 27 października 2015 r.)
należy uznać jako niedozwoloną na gruncie ustawy Pzp modyfikację treści oferty Komputronik
po upływie terminu składania ofert (tak m.in. wyrok KIO sygn. akt: KIO 666/15)

Izba ustaliła co następuje:

Izba postanowiła dopuścić w poczet materiału dowodowego następujące dokumenty: (i) SIWZ
oraz ogłoszenie o zamówieniu na okoliczność ustalenia przedmiotu zamówienia oraz
warunków udziału w postępowaniu; (ii) protokół postępowania przetargowego na okoliczność
ustalenia przebiegu postępowania przetargowego; (iii) ofertę Odwołującego na okoliczność
ustalenia jej treści; (iv) pismo Zamawiającego z dnia 23 listopada, 25 i 27 listopada,
korespondencję e – mailową z dnia 25 listopada 2015 r. pomiędzy Zamawiającym a
przedstawicielem firmy ASUS, notatkę służbową z dnia 27 listopada 2015 r. na okoliczność
ustalenia parametrów technicznych komputera przenośnego ASUS Advanced 5551L; (v)
informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 12 listopada 2015 r. na okoliczność
ustalenia wyboru oferty najkorzystniejszej; (vi) wezwanie Zamawiającego z dnia 23
października 2015 r., 30 października 2015 r. oraz 3 listopada oraz odpowiedź Odwołującego
z dnia 27 października 2015 r., 2 listopada oraz 5 listopada na okoliczność ustalenia treści
wezwania oraz złożonych wyjaśnień i dokumentów

Na podstawie powyższych dokumentów Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Ministerstwa
Sprawiedliwości”
.

W pkt 5.1. SIWZ Zamawiający wskazał, że ilość i konfiguracja zamawianego sprzętu wraz z
oprogramowaniem została zawarta w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”),
stanowiącym tom III do SIWZ.

Zgodnie z pkt 8.3 SIWZ Zamawiający wymagał od wykonawców w celu potwierdzenie
spełnienia minimalnych wymogów dotyczących oferowanych urządzeń oraz na potwierdzenie
parametrów technicznych i funkcjonalnych złożenia wraz z ofertą opisów oferowanych
urządzeń z podaniem informacji o spełnieniu wymaganych parametrów technicznych – na
formularzu zgodnym z treścią formularza 3.6.

Dalej Izba ustaliła, że w Rozdziale III, pkt 3 - Komputer przenośny typ 15, ppkt 12 OPZ,
Zamawiający opisał wymagania w zakresie dotyczącym minimalnych parametrów baterii,

wskazując, aby oferowany akumulator litowy, 3 ogniwowy Komputera przenośnego typ 15
charakteryzował się m.in. nieprzerwanym czasem pracy wynoszącym minimum 6 godzin.

Zgodnie z brzmieniem pkt 3, Rozdział III - Komputer przenośny typ 15, ppkt 9 OPZ - w zakresie
dotyczącym multimediów Zamawiający wymagał aby oferowany notebook posiadał 2 x głośniki
do odtwarzania plików multimedialnych.

Z kolei w Rozdziale III, pkt 4 - Monitor LCD 23", ppkt 12 OPZ Zamawiający wymagał regulacji
wysokości (pion) w zakresie 120 mm (+/-10%).

Izba ustaliła, że Zamawiający pismem z dnia 23 października 2015 oraz 2 listopada 2015 r.
wezwał wykonawcę Komputronik do złożenia wyjaśnień w zakresie regulacji podstawki w
zaoferowanych monitorach LCD 23”
. Wyjaśnienia te zostały złożone w piśmie z dnia 27
października oraz 2 listopada 2015 r.

Ponieważ odwołanie nie zawierało braków formalnych i wpis od niego został uiszczony –
podlegało rozpoznaniu przez Izbę.

Izba zważyła co następuje:

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że Odwołujący posiada interes we wniesieniu odwołania
w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Oferta Odwołującego została sklasyfikowana na
miejscu drugim, co oznacza, że w przypadku uznania, że Zamawiający naruszył przepisy Pzp
oferta Odwołującego mogłaby być uznana za najkorzystniejszą. Odwołujący może również
ponieść szkodę w postaci utraty korzyści finansowych wynikających z możliwości realizacji
zamówienia.

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Izby oferta wykonawcy Komputronik nie
odpowiada treści SIWZ, a w związku z tym winna zostać odrzucona przez Zamawiającego na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Wskazać należy w pierwszej kolejności, że Zamawiającego wymagał w Rozdziale III, pkt 3 -
Komputer przenośny typ 15, ppkt 12 OPZ, aby przedmiot zamówienia był wyposażany w
baterię pozwalającą na nieprzerwany czas pracy wynoszący minimum 6 godzin. Strony
postępowania prezentowały odmienne stanowiska co do osiąganych parametrów
technicznych przez komputer zaoferowany przez wykonawcę Komputronik oznaczony
symbolem Asus Advanced B551LA. Zamawiający uzasadniając swoją decyzję o braku

odrzuceniu oferty wykonawcy Komputronik wskazał, iż oparł się na oświadczeniu wykonawcy
zawartym w formularzu oferty, iż oferuje on przedmiot zamówienia zgodny z SIWZ oraz braku
jednoznacznych dowodów potwierdzających, iż model komputera oferowany przez
wykonawcę Komputronik nie spełnia wymagań wskazanych w SIWZ.

Izba nie podziela stanowiska Zamawiającego. Po pierwsze wskazać należy, że oparcie się na
ogólnym oświadczeniu wykonawcy zawartym w treści formularza oferty o oferowaniu
przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami SIWZ jest niewystarczające, aby uznać, iż
treść oferty danego wykonawcy jest zgodnie z SIWZ. Przyjęcie takiego poglądu za właściwy
niweczyłoby jakąkolwiek próbę rzetelnej analizy przedmiot zamówienia oferowanego przez
danego wykonawcę bądź to przez samego Zamawiającego bądź to przez innych
wykonawców. Jakakolwiek bowiem niezgodność oferty z SIWZ mogłaby być zawsze
wytłumaczona ogólnym oświadczaniem wykonawcy zawartym w treści oferty. Gdyby przyjąć
takie założenie za prawidłowe, treść oferty ograniczyłaby się wyłącznie do ogólnego
oświadczenia o oferowaniu przedmiotu spełniającego wymagania zawarte w SIWZ, bez
konieczności jego szczegółowego opisania i zindywidualizowania (czego Zamawiający żądał
w załączniku 3.6).

Dalej wskazać należy, że Zamawiający będąc dysponentem środków publicznych winien
dołożyć szczególnej staranności i wnikliwości w procesie weryfikacji składnych ofert. Opierania
się na ogólnym oświadczeniu i stwierdzeniu, że wykonawca będzie płacił kary umowne, jeśli
nie wykona przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, jest w ocenie Izby założeniem błędnym
i wypaczającym sensowi procesu badania i oceny ofert. Ustawodawca wprowadził etap
badania i oceny ofert, aby zamawiający, dokładając należytej staranności, weryfikowali
rzetelność i prawdziwość składnych oświadczeń przez wykonawców tak, aby na etapie
realizacji umowy unikać sporów co do zasadności czy słuszności nakładania kar umownych.
Inną zaś sprawą jest to, że w wielu sytuacjach zamawiający nie są w stanie wyegzekwować
kar umownych z uwagi na trudną sytuację finansową wykonawców, ich likwidację czy
postawieni ich w stan upadłości. Niezasadnym jest więc, w ocenie Izby, zakładanie a priori
przez zamawiających, że nawet jeśli coś jest niezgodne z SIWZ, to wykonawca będzie ponosił
z tego tytułu określone konsekwencję finansowe. To bowiem zamawiający, będący
dysponentami środków publicznych, winni dołożyć w pierwszej kolejności należytej
staranności w procesie badania i oceny ofert, aby wyeliminować wykonawców oferujących
produkty niezgodne z wymaganiami SIWZ.

W omawianej sprawie Zamawiający powoływał się również na informację uzyskane ze
internetowej www.notebookcheck.pl. Zamawiający wskazał również, iż nie zdefiniował

warunków w jakich bateria ma osiągać wymaganie parametry techniczne tj. nieprzerwany 6-
godzinny tryb pracy w związku z tym dopuścić należy każde warunki. Nie sposób zgodzić się
z Zamawiającym, zaś przyjęta przez niego nadzwyczaj korzystna dla wykonawcy Komputronik
interpretacja postanowień SIWZ rodzi wątpliwości czy rzeczywiście celem Zamawiającego
było nabycie ze środków publicznych produktu spełniającego wskazane w SIWZ wymagania
czy też produktu od konkretnego wykonawcy. Podkreślić bowiem należy, sam Zamawiający
wskazał w treści SIWZ w pkt 5.1, iż oczekuje od wykonawców dostarczenia sprzętu o
konfiguracji wskazanej w OPZ. Zamawiający wymagał od wykonawcy dostarczenia sprzętu
wyposażanego w szereg rozwiązań technologicznych. Za logiczne uznać więc należy, że
wymagany 6 – godzinny czas pracy baterii winien uwzględniać pracę komputera przenośnego
przy wykorzystaniu elementów wskazanych w OPZ. Niezrozumiałym jest więc prezentowane
przez Zamawiający stanowisko, że oferta wykonawcy Komputronik spełnia wymóg dotyczący
baterii, bo oczekiwany parametr jest osiągnięty w specyficznej sytuacji tj. gdy komputer
przenośny używany jest przy maksymalnym oszczędzaniu energii i ograniczeniu się do
czytania dokumentu przy maksymalnej przyciemnionej matryce. Takie warunki użytkowania
komputerów przenośnych nie zostały zawarte w SIWZ i opisie konfiguracji wymaganego
sprzętu. Próba zaś Zamawiającego dostosowanie oferty wykonawcy Komputronik do
wymagań zawartych w SIWZ jest w ocenie Izby naruszeniem zasady równego traktowania
wykonawców i nie może być uznana za wyraz dążenia przez Zamawiającego do uzyskania
produktu o najwyższej jakości. W ocenie Izby nie jest zadaniem Zamawiającego
dopasowywanie oferty wykonawcy do SIWZ, ale dążenie do uzyskania przedmiotu
zamówienia o najwyższej jakości. W ocenie Izby ocena danego parametru winna zawsze mieć
odniesienie do konkretnego przedmiotu zamówienia, sposobu jego wykorzystania
wskazanego w SIWZ i opisu jego konfiguracji. Zamawiający zaś oceniając ofertę wykonawcy
Komputronik pominął powyższe elementy i przyjął dowolną interpretację SIWZ, z
pokrzywdzeniem innych wykonawców.

Dalej wskazać należy, że w trakcie postępowania dowodowego nie zostało również wykazanie
Izbie, że komputer przenośny zaoferowany przez wykonawcę Komputronik spełnia wymagania
dotyczące nieprzerwanej 6 – godzinnej pracy baterii w sytuacji, gdy jest wykorzystywany przy
maksymalnym oszczędzaniu energii i ograniczeniu się do czytania dokumentu przy
maksymalnej przyciemnionej matryce. Jedyny dokument, na którym oparł się Zamawiający to
wydruk ze strony internetowej www.notebookchech.pl. Izba uznała jednakże, że dokumenty i
oświadczenia pochodzące od spółki Asus Polska sp. z o.o., należąca do grupy spółek
ASUSTEK COMPUTER INC., są dokumentami wiarygodnymi i obrazującymi rzeczywiste
parametry techniczne komputera przenośnego oferowanego przez wykonawcę Komputronik.
Z dokumentów tych jednoznacznie wynika, że nieprzerwany tryb pracy baterii w komputerze

Asus Advanced B551LA wynosi maksymalnie 5 godzin (tak m.in. w korespondencji e –
mailowej z dnia 27 listopada 2015 r., 25 listopada 2015 r., oświadczenie spółki Asus Polska
sp. z o.o. z dnia 20 listopada 2015 r.). W żadnym dokumencie otrzymanym od spółki Asus
Polska sp. z o.o. nie pojawiła się informacja o 6 – godzinnej pracy baterii, zaś powoływanie się
na informację internetową, notabene pochodzącej z dnia 30 listopada 2015 r, a więc po dniu
oceny ofert, jest w ocenie Izby niewystarczające do przyjęcia zgodności oferty wykonawcy
Komputronik z treścią SIWZ.

Izba uznała zarzut niezgodności oferty wykonawcy Komputronik z wymaganiem zawartym w
Rozdziale III, pkt 4 - Monitor LCD 23", ppkt 12 OPZ - regulacja wysokości (pion) w zakresie
120 mm (+/-10%) za niezasadny. Podkreślić należy, że zgodnie z wymaganiami SIWZ
wykonawca był zobowiązany do sprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie
nazwy producenta oraz modelu urządzenia. Wykonawca Komputronik w sposób właściwy
sprecyzował przedmiot świadczenia podając nazwę producenta oraz model urządzenia
(monitor LCD marki Asus PB248Q), potwierdzając jednocześnie z załączniku 3.6, iż produkt
ten spełnia wymagania wskazane w Rozdziale III ust. 4 - Monitor LCD 23"
, ppkt 12 OPZ -
regulacja wysokości (pion) w zakresie 120 mm (+/-10%). Izba nie podziela stanowiska
Odwołującego jakoby okoliczność, iż zaoferowany monitor będzie wyposażony w podstawę
dedykowaną, nie zaś standardową winien być odzwierciedlony w treści oferty. Podkreślić
bowiem należy, że wykonawca Komputronik w sposób wymagany przez Zamawiającego
sprecyzował treść oferty wskazując na konkretny model urządzenia oraz jego producenta.
Złożenie w ramach wyjaśnień informacji, iż ekran będzie wyposażony w podstawkę
dedykowaną nie zmieniło w żaden sposób treści oferty wykonawcy Komputronik, gdyż w jej
pierwotnej treści wykonawca ten potwierdził, iż oferowany produkt spełnia wymagania
dotyczące regulacji wysokości. W treści złożonych wyjaśnień wykonawca Komputronik określił
wyłącznie sposób realizacji powyższego wymagania, zaś Zamawiający nie wymagał w SIWZ
zawarcia w ofercie takich informacji. Zarzut podniesiony przez Odwołującego mógłby być
uznany za zasadny wyłącznie w sytuacji, gdyby wykazał on Izbie, czego jednak nie uczynił, że
producent oznacza innym symbolem ekran LCD zaoferowany przez wykonawcę Komputronik
w sytuacji, gdy elementy standardowe są zamienione na dedykowane. W takiej bowiem
sytuacji mielibyśmy do czynienia ze zmianą oferowanego urządzenia. Okoliczność zaś, że
producent w ramach danego modelu urządzenia umożliwia zainstalowanie określonych
elementów dedykowanych jest, w ocenie Izby, bez znaczenia dla zasadności podniesionego
zarzutu. Wykonawca bowiem nie zmieniał treści oferty, nadal oferuje ten ekran oznaczony tym
samym symbolem co w pierwotnej ofercie, a wyłącznie poinformował Zamawiającego o
sposobie wykonania zamówienia i montażu przez producenta elementu dedykowanego, zaś

Odwołujący nie wykazał Izbie, że taka zmiana wyposażenia modelu urządzenia jest uznawana
za nowy model.

Izba również uznała za niezasadny zarzut niezgodności oferty wykonawcy Komputronik z
wymaganiem zawartym w Rozdziale III, pkt 3 - Komputer przenośny typ 15, ppkt 9 OPZ - w
zakresie dotyczącym dwóch głośników do odtwarzania plików multimedialnych. Izba dała
wiarę wyjaśnieniom spółki Asus Polska sp. z o.o. zawartym w korespondencji e – mailowej z
dnia 27 listopada 2015 r., z których wynika, że model urządzenia zaoferowanego przez
wykonawcę Komputronik Biznes sp. z o.o. aktualnie jest wyposażony w jeden głośnik,
jednakże poprzednio stosowane były dwa wewnętrzne głośniki. Potwierdza to informacja
zawarta na stronie internetowej Asus - Podręcznik elektroniczny do notebooka – iż urządzenie
zaoferowane przez wykonawcę Komputrnik ma wbudowane głośniki audio. Posłużenie się
liczbą mnogą wskazuje, że mamy do czynienie co najmniej z dwoma głośnikami. Okoliczność
iż wersja urządzenia z dwoma głośnikami jest wersją straszą jest bez znaczenia dla
rozstrzygnięcia podniesionego zarzut. Wykonawcy nie byli bowiem zobowiązani wskazać w
treści dokumentacji ofertowej roku produkcji oferowanego urządzenia i tym samym nie można
wykluczyć, że wykonawca Komputronik oferuje urządzenia w starszej wersji, ale spełniającego
wymagania Zamawiającego. Izba uznała, że oświadczenie złożone przez spółkę Asus w
korespondencji e – mailowej z dnia 23 listopad 2015 r. oraz oświadczenia z dnia 20 listopada
2015 r. są oświadczeniami niepełnymi. Ich treść została uzupełniona oświadczeniem
zawartym w korespondencji e – mailowej z dnia 27 października 2015 r. gdzie w sposób
kompletny zostało wyjaśnione jest urządzenia zaoferowanego przez wykonawcę Koputronik,
w starszej wersji wyposażone były w dwa głośniki, zaś modele w nowej wersji wyposażone są
w jeden głośnik.

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania - na podstawie art.
192 ust. 9 i 10 Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 2 pkt 1 w zw.
z § 3 pkt 1) i 2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. Nr 41 poz. 238).

Przewodniczący: ………………………………

Na podstawie pliku 2015_2556.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 2256/15

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń