WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 2151/15,KIO 2152/15


WYROK

z dnia 22 października 2015 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Andrzej Niwicki

Protokolant: Paulina Zielenkiewicz

po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 19 października 2015 r. w Warszawie odwołań
wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

A. w dniu 5 października 2015 r. przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie
zamówienia F.U.H.P. L. K., ul. Zielonka 64, 36-130 Raniżów
B. w dniu 5 października 2015 r. przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie
zamówienia MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30 -415
Kraków

w postępowaniu prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie, Al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

przy udziale:

A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum:
FBSerwis S.A., Ferroser Infraestructuras S.A., ul. Stawki 40 01-040 Warszawa
zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt:
2151/15 po stronie zamawiającego
B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: POL
- DRÓG Warszawa Sp. z o.o., ROKOM Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo -
Budowlane "INFRAKOM Roboty Drogowo - Mostowe" Sp. z o.o., ul. Arkuszowa

7, 01-934 Warszawa zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego o sygn. akt: 2151/15 po stronie zamawiającego
C. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum:
Saferoad Grawil Sp. z o.o., Saferoad Kabex Sp. z o.o. ul. Komunalna 7, 87-800
Włocławek zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o
sygn. akt: 2151/15 po stronie zamawiającego oraz o sygn. akt 2152/15 po stronie
zamawiającego
D. wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia MALDROBUD Sp. z o.o.
Sp.k. ul. Królewiecka 4374-300 Myśliborz zgłaszającego swoje przystąpienie do
postępowania odwoławczego o sygn. akt: 2151/15 po stronie zamawiającego
E. wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia F.U.H.P. L. K., ul. Zielonka
64, 36-130 Raniżów zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego o sygn. akt: 2152/15 po stronie zamawiającego

orzeka:


1. oddala odwołania.

2. kosztami postępowania obciąża wykonawców F.U.H.P. L. K., ul. Zielonka 64, 36-130
Raniżów i MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30 -415
Kraków i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez
wykonawców F.U.H.P. L. K., ul. Zielonka 64, 36-130 Raniżów i MOTA-
ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30 -415 Kraków
tytułem wpisów od odwołań;
2.2. zasądza od wykonawcy F.U.H.P. L. K., ul. Zielonka 64, 36-130 Raniżów na
rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Szczecinie kwotę 4 322 zł 70 gr (słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia
dwa złote siedemdziesiąt groszy) stanowiącą uzasadnione koszty
postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika zamawiającego i stawiennictwa na posiedzenia, potwierdzone
rachunkami złożonymi do akt sprawy;

2.3. zasądza od wykonawcy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul.
Wadowicka 8W, 30-415 Kraków na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg

Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie kwotę 3 600 zł 00 gr
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą
uzasadnione koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Przewodniczący:
…………………………..

Uzasadnienie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest „Całoroczne kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S3 na odcinku od
węzła Klucz km 0 +000 (z węzłem) do węzła Myślibórz km 54 + 012 (z węzłem) wraz ze
wszystkimi jej elementami”
. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dzienniku
Urzędowym UE dnia 7 lipca 2015 r. nr 2015/S 128-235703.Odwołujący: Firma Usługowo - Handlowo - Produkcyjna L. K. Zielonka 64, 36-130 Raniżów
wniósł odwołanie od wyboru jako najkorzystniejszej oferty, która winna zostać odrzucona, tj.
oferty Konsorcjum firm: Saferoad Grawil sp. z o.o., ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek -
Lider, Saferoad Kabex sp. z o.o., ul. Betoniarzy 32, 80-298 Gdańsk (dalej jakie Konsorcjum
Saferoad) oraz na zaniechaniu przez Zamawiającego czynności odrzucenia z Postępowania
ofert następujących wykonawców:
1. KBU sp. z o.o., ul. Plac na Groblach 21 /D, 31-101 Kraków (dalej jako KBU);
2. Konsorcjum: POL - DRÓG Warszawa sp. z o.o. w Warszawie - Lider, ROKOM sp. z
o.o., w Warszawie - Lider, Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane INFRAKOM Roboty
Drogowo - Mostowo sp. z o.o., w Chodzieży - Partner (dalej jako Konsorcjum POL - DRÓG);
3. Konsorcjum firm: FB Serwis S.A. w Warszawie - Lider, Ferroser Infraestructures S.A.,
w Madrycie, Hiszpania - Partner (dalej jako Konsorcjum FB Serwis);
4. Maldrobud sp. z o.o. sp.k., w Myśliborzu (dalej jako Maldrobud);
5. Mota - Engil Central Europe S.A., w Krakowie (dalej jako Mota - Engil);
Zamawiającemu zarzuca:
1. naruszenie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp polegające na
jego niezastosowaniu w sytuacji, gdy oferta Konsorcjum Saferoad zawierała rażąco niską
cenę i podlegała odrzuceniu, co w konsekwencji doprowadziło do wyboru tej oferty jako
najkorzystniejszej;

2. naruszenie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp polegające na
jego niezastosowaniu, w sytuacji gdy oferty KBU, Konsorcjum POL - DRÓG, Konsorcjum FB
Serwis, Maldrobud, Mota - Engil zawierały rażąco niską cenę i powinny zostać odrzucone.

Dodatkowo Zamawiającemu zarzuca naruszenie przepisu:
3. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp polegające na jego niezastosowaniu, w sytuacji gdy oferta
Konsorcjum Saferoad powinna zostać odrzucona jako niespełniająca wymagań SIWZ w
zakresie wykazania podmiotów, na których polega oferent w celu wykazania spełniania
warunków udziału w Postępowaniu;
4. art. 89 ust. 1 pkt. 5 Pzp w zw. z art. 24 ust. 2 pkt. 4 pzp i art. 26 ust. 4 Pzp w zw. z art.
7 Pzp polegające na jego niezastosowaniu, w sytuacji gdy Konsorcjum Saferoad powołując
się na udział podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków w Postępowaniu nie
wykazało (nie złożyło oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia) spełniania warunków
w Postępowaniu, co skutkuje wykluczeniem oferenta i odrzuceniem jego oferty.

Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu:
1. unieważnienie czynności badania i oceny ofert, w tym unieważnienie wyboru oferty
Konsorcjum Saferoad jako oferty najkorzystniejszej;
2. dokonania ponownej oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu;
3. odrzucenie ofert wykonawców:
a. Konsorcjum Saferoad;
b. KBU;
c. Konsorcjum POL - DRÓG;
d. Konsorcjum FB Serwis;
e. Maldrobud;
f. Moto - Engil;

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Odwołujący otrzymał faksem 25 września
2015 roku.
Odwołujący złożył w Postępowaniu jedyną ofertę nie podlegającą odrzuceniu, a zatem jego
oferta powinna zostać wybrana jako najkorzystniejsza. Dokonana przez Zamawiającego
czynność badania i oceny ofert, polegająca na wyborze oferty Konsorcjum Saferoad, która
powinna zostać odrzucona oraz na zaniechaniu odrzuceniu ofert wykonawców KBU,
Konsorcjum POL - DRÓG, Konsorcjum FB Serwis, Maldrobud, Moto - Engil, pozbawia
Wykonawcy uzyskania zamówienia.
W dniu 2 lipca 2015 r. Zamawiający wszczął Postępowanie.
Złożonych zostało 7 ofert, tj. przez h wykonawców: Konsorcjum Saferoad, KBU, Konsorcjum
POL - DRÓG, Konsorcjum FB Serwis, Maldrobud, Mota - Engil oraz Odwołującego.
Zgodnie z treścią art. 86 ust. 3 Pzp, Zamawiający przed otwarciem ofert podał, że na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 71 779 683,40 zł.
Natomiast, zgodnie z dokonanym przez Zamawiającego kosztorysem szacowana wartość
zamówienia wynosi 58 357 466,18 zł.
W toku weryfikacji ofert, Zamawiający powziął wątpliwości co do tego czy ceny ofert
złożonych przez wykonawców Konsorcjum Saferoad, KBU, Konsorcjum POL - DRÓG,
Konsorcjum FB Serwis, Maldrobud, Mota - Engil są rażąco niskie. W związku z powyższym,
wezwał wykonawców do złożenia wyjaśnień w tym zakresie. Wszystkie wyjaśnienia
wykonawców, oprócz wyjaśnień Maldrobud, zostały przez wykonawców utajnione z
powołaniem na fakt, że treść tych wyjaśnień stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa
poszczególnych wykonawców w rozumieniu art. 8 ust. 3 Pzp.
Na podstawie wyjaśnień złożonych przez Wykonawców, Zamawiający doszedł do
przekonania, że cena żadnej ze złożonych ofert nie była rażąco niska, bowiem nie
zastosował wobec oferentów sankcji odrzucenia ofert.
Zamawiający dnia 25 września 2015 roku, poinformował o wyniku postępowania i dokonanym
wyborze oferty najkorzystniejszej, tj. Konsorcjum Saferoad.
Zdaniem odwołującego oferty wykonawców Konsorcjum Saferoad, KBU, Konsorcjum POL -
DRÓG, Konsorcjum FB Serwis, Maldrobud, Moto - Engil zawierają rażąco niskie ceny i nie
istnieją przesłanki określone w przepisie art. 90 Pzp wskazujące na taką kalkulację.
[Wynagrodzenie wykonawcy obliczane zgodnie z SIWZ, wzorem umowy oraz OPZ i
zakres przedmiotu zamówienia]
Zgodnie z pkt 10 siwz cena ofert powinna zostać skalkulowana na podstawie Formularza
cenowego stanowiącego Formularz 2.1. (załączony do SIWZ).
W myśl pkt 10.2. SIWZ:
„Cenę oferty należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności
pozycji wyszczególnionych w formularzach cenowych. Wykonawca w kolumnie nr 4
formularza określi ceny jednostkowe netto za utrzymanie każdej jednostki elementu Drogi
wyszczególnionej w kolumnie nr 2 formularza, a w kolumnie nr 6 formularza wykonawca
określi opłatę za korzystanie z dróg płatnych w ramach wykonywania usługi przez 1 miesiąc
dla poszczególnych elementów Drogi. Następnie w kolumnie nr 7 Wykonawca wyliczy
wartości netto dla każdej z pozycji wymienionych w Formularzu cenowym elementów Drogi.
Wartości te należy zsumować odpowiednio i wyliczyć cenę brutto”
.
W Formularzu cenowym Zamawiający podał:
- w kolumnie 2 elementy drogi, które zostaną oddane wykonawcy do utrzymania,
- w kolumnie 5 ilość elementów drogi wynikająca z dokumentacji projektowej, wykonawczej,
powykonawczej lub poaudytowej.
Ponadto, zgodnie z pkt 10.3 SIWZ „cena oferty powinna obejmować całkowity koszt
wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu,
o których mowa w Tomach I-III SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu
zamówienia, których w Formularzu cenowym nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca
powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Formularzu cenowym”
.
Z kolei w myśl § 5 ust. 1 wzoru umowy wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy i
będzie wypłacane miesięcznie na podstawie Wartości Cyklicznego Wynagrodzenia, które nie
może przekroczyć 1/72 wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 1 wzoru umowy.
Jednocześnie, łączna wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć 120% wartości
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 1 wzoru umowy.
Podane w Formularzu cenowym ilości elementów drogi wynikająca z dokumentacji
projektowej, wykonawczej, powykonawczej lub poaudytowej mogą ulec zmianie w zależności
od rzeczywistej ilości elementów drogi oddanej do utrzymania wykonawcy.
Zgodnie z pkt 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ):
„Wykonawca w Ofercie Wykonawcy składanej w ramach postępowania na całoroczne,
kompleksowe utrzymanie dróg krajowych (załącznik nr 3 do Umowy) podaje jednostkowe
ceny utrzymania wymienionych elementów Drogi, oraz ceny jednostkowe pozostałych prac i
czynności utrzymaniowych wynikających z realizacji umowy, związanych z zachowaniem
standardów wskazanych w punkcie 1 OPZ w tym działania interwencyjne, monitorowanie
drogi itp. przez okres jednego miesiąca (kolumna nr 4 tabeli - Oferta Wykonawcy) oraz kwoty
jakie planuje Wykonawca przeznaczyć na opłaty za korzystanie z dróg zgodnie z art. 13 ust
1 pkt 3 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. zwanej „opłatami
elektronicznymi”
utrzymując poszczególne wymienione w Ofercie elementy Drogi (kolumna 6
tabeli - Oferta Wykonawcy). Cena jednostkowa wskazana przez Wykonawcę w Ofercie
Wykonawcy za utrzymanie każdego elementu Drogi jest przeliczana przez ilość elementów
Drogi wskazanej przez Zamawiającego na etapie postępowania z dokumentacji projektowej/
wykonawczej/ powykonawczej/ audytowej (kolumna nr 5 tabeli). Wartość utrzymania
elementów drogi, opłat drogowych i wykonywania pozostałych prac i czynności
utrzymaniowych przez okres miesiąca przeliczana jest w kolumnie nr 7 automatycznie dając
kwotę oferty Wykonawcy za jeden miesiąc, cały okres rozliczeniowy oraz kwotę brutto (+VAT
23%) za cały okres rozliczeniowy.
(...)

Wartość Cyklicznego Wynagrodzenia Wykonawcy będzie jednak zależna od ilość
protokolarnie przekazanych elementów Drogi do utrzymania oraz jakości świadczonych
przez Wykonawcę usług.
Zatem Wartość Cyklicznego Wynagrodzenia będzie ustalona na podstawie cen
jednostkowych podanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym, pomnożonych przez
rzeczywistą ilość elementów drogi oddanych wykonawcy do utrzymania.
Zamawiający zastrzegł, że w ofercie wykonawca powinien skalkulować wszystkie koszty
zamówienia, w tym:
1. opłaty za przejazd odcinkami objętymi poborem opłat,
2. wartość materiałów, które stają się własnością Wykonawcy, odzyskanych z
uszkodzonych, zdemontowanych i usuniętych wyrobów i materiałów (w tym także drewna)
wskutek różnych zdarzeń, a także wymiany tych wyrobów i elementów na nowe,
3. doprowadzenie do standardu odcinka Drogi S3 od węzła Klucz km 0+000 do węzła
Myślibórz km 54+012 zgodnie z opisanym stanem technicznym Drogi stanowiącym załącznik
nr 1b do OPZ
4. z zawarciem stosownych umów na wynajem sprzętu ciężkiego.
Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w pkt 1 i 2 OPZ. Do najistotniejszych zadań
wykonawcy należeć będzie:
1. wykonanie prac doprowadzających do wymagań określonych w zał. nr 3 do wzoru umowy;
2. wykonywanie prac zapewniających ciągłe utrzymanie określonego standardu oraz
bezpieczeństwa użytkowników Drogi;
3. zapewnienie przejezdności drogi na poziomie określonym w standardach i zapewniając
bezpieczeństwo użytkowników Drogi;
4. utrzymanie i konserwacja przekazanego w utrzymanie (na czas umowy) zaplecza
technicznego zapewniając ich trwałość;
5. zapewnienie kontaktu z Przedstawicielem Zamawiającym, w szczególności w przypadku
wystąpienia zagrożenia na drodze (bezzwłoczne powiadamianie PID-u i Przedstawiciela
Zamawiającego) oraz współpraca z innymi służbami zgodnie z Planem Działań
Ratowniczych;
6. prowadzenie pełnej dokumentacji wszelkich prac utrzymaniowych, zdarzeń drogowych
oraz niezbędnej dokumentacji wskazanej przez Zamawiającego we wzorze umowy;
7. prowadzenie działań interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń na drodze;
8. prowadzenie ciągłego monitoringu pozwalającego na likwidację wszelkich zagrożeń
na drodze w określonym przez zamawiającego czasie (np.: usuwania z korony drogi:
przedmiotów stwarzających zagrożenia, żywych i martwych zwierząt, uszkodzonych
elementów drogi zagrażających użytkownikom)).
Ponadto, zgodnie z § 4 wzoru umowy jednym z obowiązków wykonawcy będzie
doprowadzenie do standardu drogi na odcinku od 0+000 do km 54+012 polegające na
wykonaniu działań mających na celu osiągnięcie stanu technicznego wskazanego w
załączniku nr 1b do OPZ. Zamawiający jednocześnie zaznaczył, że wskazany odcinek Drogi
nie jest objęty gwarancją Wykonawcy Inwestycji.
Podkreślenia wymaga fakt, że określone elementy drogi oddawanej do utrzymania
wykonawcy nie będą objęte gwarancją wykonania robót budowlanych. Oznacza to, że na
wykonawcy wyłonionym w ramach niniejszego Postępowania będzie ciążyć obowiązek
dokonywania bieżących napraw drogi. Znajduje to swoje uzasadnienie w OPZ oraz
odpowiedziach Zamawiającego na pytania do SIWZ.
Pytanie nr 38: Kto pokryje koszty naprawy nawierzchni jezdni w przypadku gdy powstaną
koleiny lub inne uszkodzenia wykraczające poza zakres standardowej, bieżącej eksploatacji?
Odpowiedź: Koszty jakie pokrywa Wykonawca „Utrzymaj Standard", związane z
utrzymaniem standardu za elementy drogi l jej wyposażenia w tym nawierzchnię jezdni
określają zapisy w pkt. 11,1. kolumna 2 „Wymagania" Załącznika Nr 3 do OPZ.
Ponadto, z załącznika nr 4 do SIWZ wynika, że większość gwarancji udzielonych
Zamawiającemu w ramach realizacji robót budowlanych wygasa w początkowym okresie
wykonywania umowy utrzymania drogi. Zatem wykonawca wybrany w wyniku
przeprowadzonego Postępowania przejmuje obowiązki dbania i wykonywania napraw
poszczególnych elementów drogi na własne ryzyko i koszt.
Wykaz gwarancji:
1. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ekranów
akustycznych oraz osłon przeciwolśnieniowych związanych z budową drogi ekspresowej S3
Szczecin - Gorzów Wielkopolski”
Ważne do 2016-01-10
2. Wykonanie ekranu akustycznego nr 13 zlokalizowanego w km 51+140 do km 51+300
(strona lewa), w ciągu drogi ekspresowej S3, na odcinku Szczecin - Gorzów Wlkp. pomiędzy
istniejącymi ekranami akustycznymi nr 11 i nr 12 Ważne do 2015-12-13
3. Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów Wlkp. Odcinek I węzeł „Klucz" - węzeł
„Pyrzyce” od km 0+000 do km 28+200 Obwód Utrzymania „Pyrzyce" w okresie rękojmi po
usunięciu usterek Ważne do 2016-08-23
4. Budowa drogi zbiorczej do dziatki nr 3/2 w obrębie węzła „Klucz" na drodze ekspresowej
S-3 Ważne do 2015-11-23
5. Budowa obiektu mostowego PZ-39 w km 50+850 drogi ekspresowej S3 - konstrukcja
zespolona stalowo - żelbetowa z podporami pośrednimi i związanymi robotami drogowymi
Ważne do 2016-01-05

6. Wykonanie przelewów awaryjnych ze zbiorników retencyjnych (3 etap) oraz poprawa
systemu odwodnienia drogi S-3 Szczecin - Gorzów Wielkopolski Ważne do 2016-06-14
7 Zaprojektowanie i budowa przelewów awaryjnych z istniejących zbiorników retencyjno -
odparowujących 20-33 i ZO-35 przy drodze S-3 Szczecin - Gorzów Wlkp. do 2017-01-15
8. Wykonanie przelewów awaryjnych ze zbiorników retencyjnych (4 etap) oraz poprawa
systemu odwodnienia drogi S-3 Szczecin-Gorzów WLKP Ważne do 2017-01-01
9. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dróg zbiorczych celem dostosowania dla potrzeb
dojazdu i obsługi urządzeń infrastruktury drogowej S-3 od km 0+000 do km 54+000 (w
wybranych odcinkach) Ważne do 2017-01-20
10. Uzupełnienie wyposażenia drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów Wlkp. poprzez
regulację elementów odwodnienia, kanalizacji, zabezpieczenia studni oraz wykonanie
wjazdów awaryjnych na MOP Kunowo Wschód- Zachód Ważne do 2017-02-02
11. Budowa zabezpieczeń w celu ograniczenia śmiertelności płazów na drodze ekspresowej
S-3 Szczecin-Gorzów WLKP na doc. od km 0+000 do km 21+675 Ważne do 2017-10-14
12. Budowa zabezpieczeń w celu ograniczenia śmiertelności płazów na drodze ekspresowej
S-3 Szczecin-Gorzów na doc. od km 22+115 do km 46+048,5 2017-10-14
13. Budowa zabezpieczeń w celu ograniczenia śmiertelności płazów na drodze ekspresowej
S-3 Szczecin-Gorzów WLKP na doc. od km 46+606 do km 80+483 - obejmuje do km 54+012
Ważne do 2017-10-14
14. Osadzenie urządzeń dylatacyjnych obiektów PZ 45, WE/PZ- 52a, PZ-54a Ważne do
2015-12-28
15. zaprojektowanie i budowa przelewów awaryjnych z istniejących zbiorników retencyjno-
odparowujących ZO-53 i ZO-56 oraz podłączenie istniejącego przelewu do czynnego
rurociągu ze zbiornika ZO-57 przy drodze S-3 Szczecin-Gorzów Wlkp do 2017-01-14
16. wymiana warstwy ścieralnej z SAAA na całej szerokości prawej jezdni drogi ekspresowej
nr S-3 na odcinku od km 1+420 do km 1+740 Ważne do 2016-07-09

Istotne w sprawie jest to, że Zamawiający nie wskazał dokładnej ilości czynności jakie
wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach realizacji zamówienia. Zamawiający
określił jednak pewne standardy jakie muszą zostać zachowane, np. w zakresie utrzymania
drogi, rowów, zieleni etc., z których możliwe jest obliczenie poszczególnych asortymentów
czynności.
Zawarto je w SIWZ, modyfikacjach, pytaniach i OPZ.
Zamawiający określił pewne maksymalne czasy reakcji na pewne zdarzenia, co szczegółowo
przedstawia tabela znajdująca się w załączniku nr 3 do OPZ, np.:
I. Elementy Drogi i jej wyposażenia podlegające ocenie 1. Nawierzchnia jezdni
Wymagania: 1 .Na całej szerokości (wraz z pasem awaryjnym i utwardzonym pasem
rozdziału nawierzchni) bez ubytków, bez spękań, bez wykruszeń, bez zastoisk oraz innych
uszkodzeń.
Sposób oceny: Wizualna ocena wystąpienia lub kontrola przeprowadzona za pomocą
Specjalistycznego Sprzętu Domiarowego o parametrach zgodnych z obowiązującymi
standardami opisanymi w Pracy Diagnostyka Stanu Nawierzchni dostępnej na stronie
httD://eddkia.eov.Dl/Dl/a/3432/Drace- naukowo-badawcze-DO-roku-2009
Czas na doprowadzenie do opisanego wymagania - 7 dni
Waga przy kontroli w okresie gwarancji Wykonawcy budowy dla elementu w czasie
Okresu zimowego - 0,00%, okresu pozazimowego 0,00%
Waga przy kontroli w okresie po zakończeniu gwarancji Wykonawcy budowy dla elementu w
czasie okresu zimowego 3,00%, okresu pozazimowego 3,00%.
Kategoria kary umownej - 3.

2. Na całej szerokości (wraz z zatokami, utwardzonym pasie rozdziału i pasem
awaryjnym) bez jakichkolwiek przedmiotów nie będących elementami Drogi stwarzające
zagrożenie w ruchu drogowym, wymienione w punkcie III. - Wizualna ocena 2 godziny
w całym okresie trwania Umowy, waga przy kontroli odpowiednio jw.: 7,00%, 10,00% 5,00%
8,50% , kategoria kary 1,
3. Bez zanieczyszczeń, takich jak: śmieci, gałęzie, skoszona roślinność itp. nie
stwarzających zagrożenia dla ruchu drogowego Wizualna ocena, 2 godziny w całym
okresie trwania Umowy. Waga przy kontroli: 2,00% 5,25% 0,50% 0,50%, 1 kat. Kary.

Jednocześnie, wykonawcy mogli zwiększyć standard świadczonych usług przez wskazanie
w metodologii wykonania zamówienia (Koncepcji Działań) np. częstszych przeglądów drogi,
likwidację występujących zjawisk zimowych w krótszym czasie niż zostało określone w OPZ,
wykonywanie zabiegów utrzymaniowych na zieleni w czasie krótszym niż wymaga
Zamawiający w OPZ. Wówczas wykonawcy otrzymywali dodatkowe punkty w ramach
kryterium oceny ofert - jakość, zgodnie z pkt 14 SIWZ.
Mając na względzie powyższe, dla dokonania właściwej kalkulacji wynagrodzenia,
wykonawcy powinni byli określić ilość szacunkowych czynności jakie powinni wykonać przy
realizacji zamówienia oraz wycenić te czynności z uwzględnieniem przedmiaru
przygotowanego przez Zamawiającego.
Odwołujący wskazuje w tym miejscu, że przeprowadził szczegółowe analizy i obliczenia
ceny i czynników cenotwórczych wedle metodologii i na podstawie danych, które zostaną
przedłożone na rozprawie przed Izbą, w zakresie których z uwagi na tajemnicę
przedsiębiorstwa Odwołującego będzie wnioskował o wyłączenie jawności rozprawy.
Ww. kalkulacje wykazują jednoznacznie, że minimalna cena jaką można określić za
wykonanie zamówienia objętego Postępowaniem wynosi około 42 milionów złotych brutto.
Odwołujący na potrzeby obliczeń przyjął minimalne konieczne dane ilościowe do wykonania
zamówienia zgodnie z SIWZ.
Dodatkowo wskazać należy, że kalkulacje dokonane przez Zamawiającego stanowią także
potwierdzenie ilości, które przyjmował Zamawiający jako dane wypełniające wymagania
SIWZ. Wartość wskazana w kosztorysie inwestorskim wyniosła ponad 70 milionów złotych.
W ocenie Wykonawcy, złożone przez pozostałych wykonawców oferty zawierają rażąco
niskie ceny, gdyż nie jest możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym
Postępowaniem za stawki wskazane przez poszczególnych wykonawców.
[Treść odpowiedzi wykonawców na wezwanie w zakresie rażąco niskiej ceny oferty]
Jak zostało wspomniane w początkowej treści odwołania, Zamawiający wezwał do
wyjaśnienia oferty pod kątem rażąco niskiej ceny następujących wykonawców: Konsorcjum
Saferoad, KBU, Konsorcjum POL - DRÓG, Konsorcjum FB Serwis, Maldrobud, Mota - Engil.
Zamawiający każdemu z wykonawców zadał pytanie dotyczące ceny łącznej oferty:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad Oddział w Szczecinie, działając w trybie art.
90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu ustalenia czy Państwa oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się z prośbą o udzielenie
wyjaśnień dotyczących elementów Państwa oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Wątpliwości Zamawiającego wzbudza:
Jednocześnie, Zamawiający zastrzegł, że: Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, obowiązek
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
Zgodnie z art.90 ust 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył
wyjaśnień lub Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W związku z powyższym, wykonawcy wezwani do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny
zobowiązani byli do wykazania, że cena ich oferty nie jest rażąco niska i ż za tę cenę jest
możliwe należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 90
ust. 1 pkt 1 wykonawcy zobowiązani byli do wyjaśnienia na jakiej podstawie i w jakich
pozycjach udało się uzyskać oszczędności przy wycenie oferty. Wykonawcy powinni byli
określić metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo
sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne wykonawcom, kosztów pracy oraz
ewentualnej pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Zaznaczyć należy, że w pkt 10.3 SIWZ Zamawiający określił, że „wykonawca w cenie oferty
winien uwzględnić koszty pracy, których wartość nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Koszty te winny być
uwzględnione niezależnie od tego, czy Wykonawca lub podmiot, który udostępnia
Wykonawcy potencjał kadrowy, zatrudnia osoby skierowane do wykonania zamówienia na
podstawie umowy o pracę, czy umów cywilnoprawnych”
. Tym samym, każdy z wykonawców
zobowiązany był do uwzględnienia w cenie oferty kosztów zatrudnienia poszczególnych
osób zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu bez względu na charakter
prawny łączących ich stosunków. Zaznaczyć należy, że mając na względzie charakter pracy,
konieczność zapewnienia osób ze stosownym doświadczeniem nie jest możliwe utrzymanie,
że wszystkie osoby są zatrudnione za minimalnym wynagrodzeniem za pracę.
Ponadto, wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny powinny opierać się o indywidualne
czynniki wykonawcy, które nie są dostępne pozostałym wykonawcom. W myśl orzeczenia
KIO 1590/15 wykonawca w toku wyjaśnienia rażąco niskiej ceny zobowiązany jest do
wskazania dlaczego jego oferta ma cenę niższą niż pozostałe oferty oraz szacunki
Zamawiającego. W dalszej treści tego wyroku KIO wyjaśniła, że na cenę oferty nie może
wpływać doświadczenie w wykonywaniu przedmiotu zamówienia czy też osoby, które będą
je wykonywać, bez odniesienia tych czynników w stosunku do konkurencji. Zatem odwołanie
się przez wykonawcę do okoliczności, które będą charakterystyczne dla innych wykonawców
nie może stanowić podstawy do wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny. Wyjaśnienia
wykonawcy powinny wskazywać indywidualne dla niego czynniki, które pozwoliły mu na
zaoferowanie ceny tak znacznie niższej niż ceny pozostałych wykonawców lub szacunki
zamawiającego.
Odwołujący nie zna treści wyjaśnień wykonawców poza Maldrobudem, gdyż zostały one
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. Wykonawca ten nie przedstawił ani obliczeń
ani nie wskazał okoliczności pozwalających na określoną kalkulację ceny - co powinno
prowadzić do zastosowania regulacji art. 90 ust. 3 Pzp, tj. odrzucenia oferty.
Jednocześnie, konieczne jest zbadanie przez Izbę, czy pozostali wykonawcy wyjaśnili i
udowodnili okoliczności pozwalające na zaoferowanie ceny poniżej danych rynkowych i czy
wyjaśnienia te są zgodne z wymaganiami art. 90 Pzp i wytycznymi sformułowanymi w
orzecznictwie Izby .
[Zarzuty formalne dotyczące Konsorcjum Saferoad - naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp oraz
art. 89 ust. 1 pkt. 5 Pzp w zw. z art. 24 ust. 2 pkt. 4 Pzp i art. 26 ust.4 Pzp]
Konsorcjum Saferoad w złożonej ofercie wskazało (poprzez niewypełnienie pozycji 7 i 8
formularza oferty), że:
7. OŚWIADCZAMY, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 2, powołujemy się, na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, na zasoby podwykonawców wskazanych poniżej:
(nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się wykonawca)
(nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się wykonawca)
8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym
zakresie*: Przewidujemy możliwość pot/wykonawstwa w pełnym zakresie - zgodnym z SIWZ
(zakres powierzonych prac)
Następnie w ramach procedury w trybie art. 26 Pzp Konsorcjum Saferoad wykazało
(składając Formularz 3.7), że korzysta z zasobów podmiotu: Usługi Transportowe Damian
Banasik.
Dowód: oferta Saferoad wraz z dokumentami uzupełnionymi na wezwanie Zamawiającego
/w aktach Postępowania/
Z przedłożonego dokumentu wynika, że podmiot udostępniający sprzęt będzie brał udział w
realizacji zamówienia poprzez bezpośrednie wykonywanie określonych czynności, w
szczególności „pracy sprzętu na zlecenie”.
Powyższe oznacza, że treść oferty Konsorcjum Saferoad (brak wskazania w pkt. 7 podmiotu
pokazanego w dokumentach złożonych później) stanowi sprzeczność oferty z wymaganiami
SIWZ, które skutkować powinno odrzuceniem tej oferty. Ustawa Pzp nie dopuszcza
procedury innej poprawy treści oferty niż wskazane w art. 87 Pzp - zatem za
niedopuszczalne uznać należy modyfikowanie treści oferty poprzez późniejsze składanie
dokumentów formalnych.
Wskazać w tym miejscu należy, że wezwanie Zamawiającego w trybie art. 36 ust. 3 Pzp w
zakresie dokumentów dla podmiotów udostępniających potencjał było nieprawidłowe w
świetle oświadczenia Konsorcjum Saferoad zawartego w ofercie. Skoro bowiem Konsorcjum
Saferoad wskazało, że nie będzie korzystać z podmiotów udostępniających potencjał -
wzywanie do wykazania (udowodnienia) realności dysponowania potencjałem było
nieuprawnione. Co więcej niezasadna była ocena spełniania warunków udziału w
Postępowaniu przy ocenie wskazanego tak potencjału. Takie działanie narusza art. 7 Pzp.
Dodatkowo Odwołujący wskazuje, że Zamawiający, wedle pkt. 8.3.1. SIWZ wymagał:
8.3.1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1ustawy
Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający
wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Konsorcjum Saferoad nie złożyło oświadczenia podmiotu trzeciego o braku podstaw do
wykluczenia z Postępowania. Powyższe wypełnia przesłanki do wykluczenia oferenta
określone w art. 24 ust. 2 pkt. 4 Pzp co w konsekwencji skutkuje koniecznością odrzucenia
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 Pzp.

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania.
1/ W zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy przez jego
niezastosowanie w sytuacji, gdy oferta wybrana i wszystkich pozostałych wykonawców, Za
wyjątkiem odwołującego, zawiera rażąco niską cenę, co winno skutkować ich odrzuceniem
stwierdził, że w odwołaniu, wbrew wymogom art. 180 ust. 3 ustawy odwołujący ograniczył się
do ogólnie sformułowanego zarzutu, że oferty wszystkich pozostałych wykonawców
„zawierają rażąco niskie ceny i nie istnieją przesłanki określone w przepisie art. 90 ustawy
wskazujące na taką kalkulację..”
. Następnie na s. 12 odwołania podaje, że przeprowadził
szczegółowe analizy i obliczenia ceny i czynników cenotwórczych i kalkulacje te wykazały
mu, że „minimalna cena, jaką można określić za wykonanie zamówienia objętego
postępowaniem wynosi około 42 milionów złotych brutto.”
Jednocześnie odwołujący nie
przedstawił żadnych dokumentów powołując się na tajemnice przedsiębiorstwa i
zapowiadając przedłożenie ich na rozprawie po wyłączeniu jawności rozprawy. W tym
zakresie zamawiający nie ma możliwości podjęcia polemiki z twierdzeniami odwołującego.
Zauważa, że 6 z 7 wykonawców złożyło w tym postępowaniu oferty z ceną niższą niż 42
miliony, a formularze ofertowe, które zawierają ceny netto utrzymania jednostki elementu
drogi, nie są, bo nie mogą być, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Odwołujący miał zatem
możliwość szczegółowego wskazania, które z elementów ceny jednostkowych zawartych w
formularzu cenowym 2.1. – zał. Nr 3 do umowy, w jego ocenie mają charakter cen rażąco
niskich.

W ocenie zamawiającego brak jest podstaw dla uznania kalkulacji ceny, o której mowa w
odwołaniu, za tajemnicę przedsiębiorstwa. Odwołujący twierdzi, że niemożliwe jest
wykonanie takiego zamówienia przez jakiegokolwiek wykonawcę za cenę niższą niż 42 mln.
Kalkulacja taka musi być zatem ze swej istoty oparta na danych dostępnych wszystkim
wykonawcom. Zamawiający wnioskuje, że dane, które zamierza przedstawić odwołujący, a
stanowiące w jego ocenie tajemnicę przedsiębiorstwa, wykazać mogą wyłącznie, że to
odwołujący nie może wykonać zamówienia za cenę niższą niż wskazuje w odwołaniu.
Z powyższego nie sposób jednak wprowadzić zarzutu, że ceny wysokich pozostałych
wykonawców mają charakter cen rażąco niskich.
Zamawiający podnosi, że odwołujący nie wskazał na żadne okoliczności faktyczne
uzasadniające twierdzenie o rażąco niskich cenach. Sama dysproporcja ceny zaoferowanej
przez odwołującego z cenami innych wykonawców nie daje podstaw do założenia, że są to
ceny rażąco niskie. Wskazuje na wyrok SO w Krakowie z 23. 04.2009 sygn. akt XII Ga 88/09
„Pojęcie ceny „rażąco niskiej” pozostaje pojęciem nieostrym, bez względu na zastosowanie
pomocniczo wykładni tego pojęcia przy użyciu Słownika Języka Polskiego PWN. Nieostrość
ta nie może być w ten sposób usunięta, ponieważ słownik czy inne tego typu źródła
tłumacząc pojęcie posługują się dalszymi pojęciami o równie nieostrym charakterze jak
„wyraźna” czy „bardzo duża” różnica w cenie, które podlegają interpretacji subiektywnej.
Należy zatem oprzeć analizę na innych kryteriach. Należą do nich przykładowo: odbieganie
całkowitej ceny oferty od cen obowiązujących na danym rynku w taki sposób, że nie ma
możliwości realizacji zamówienia przy założeniu osiągnięcia zysku; zaoferowanie ceny,
której realizacja nie pozwala na utrzymanie rentowności wykonawcy na tym zadaniu;
niewiarygodność ceny z powodu oderwania jej od realiów rynkowych.
Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 58 357 466,14 zł netto.
W postępowaniu zostały złożone oferty na kwoty:
1. Mota - Engil Central Europe S.A., w Krakowie - 34 518 917,69 zł ;
2. KBU sp. z o.o., Kraków - 34 821 330,60 zł
3. Konsorcjum firm: FB Serwis S.A. w Warszawie- 35 606 291,90 zł;
4. Konsorcjum: Saferoad Grawil Sp. z o.o. - 35 809 292,68 zł;
5. Maldrobud sp. z o.o. sp.k., w Myśliborzu - 37 566 199,09 zł
6. Konsorcjum: POL - DRÓG Warszawa sp. z o.o. – 39 826 305,20 zł;
7. FUHP L. K. - 57 711 842,91 zł.
Wobec faktu, że 6 ofert zawierało cenę niższą o więcej niż 30% od wartości zamówienia,
zamawiający stosownie do treści art. 90 ust. 1 ustawy pzp zwrócił się do tych wykonawców o
udzielenie wyjaśnień, a wykonawcy takich wyjaśnień udzielili.

Zamawiający podkreśla, że brak jest w obowiązującym porządku prawnym sztywnych
kryteriów, jakie winny być spełnione, aby wyjaśnienia udzielone przez wykonawcę uznane
zostały za wystarczające. Dokonując takiej oceny zamawiający winien jest kierować się
celem instytucji z art. 90 ustawy, a zatem ustaleniem, czy niska cena proponowana przez
wykonawcę nie grozi niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia.
Zamawiający dokonał oceny realności zaproponowanych cen i upewnił się co do
uwzględnienia przez wykonawców wszystkich wynikających z siwz okoliczności.
W ocenie zamawiającego ceny zaoferowane przez wybranego wykonawcę odzwierciedlają
aktualne ceny rynkowe. Zamawiający zauważa, że kwoty zaproponowane przez wszystkich
6 wykonawców w przeliczeniu na 1 km drogi przez okres 1 m-c zawierają się w przedziale od
8 878,32 zł do 10 241,12 zł. Wartości te odpowiadają cenom, za jakie wykonawcy świadczą
usługę utrzymania dróg ekspresowych w innych Oddziałach GDDKiA, a które zawierają się w
przedziale 8.600 zł (droga ekspresowa nr 8) do 12.919 zł (obwodnica Wrocławia).
W tym stanie rzeczy zamawiający uznał, że żadna z cen w ofertach w tym postępowaniu nie
może zostać uznana za cenę rażąco niską.

2/ W zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp polegającego na jego
niezastosowaniu wobec niewykazania podmiotów, na których polega wybrany wykonawca w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający uznał zarzut za
nietrafny, albowiem wybrany wykonawca dla wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu nie powoływał się na zasoby podwykonawców. W formularzu 3.5 wykazał
potencjał techniczny, który w części stanowi jego własność, a część pozyskana zostanie na
podstawie umowy najmu sprzętu. Jednocześnie na formularzu 3.7 przedłożono
zobowiązanie p. D. B. do oddania wykonawcy sprzętu, jak również wskazany został
szczegółowo ten sprzęt. Powyższe wskazuje, że p. D. B. nie jest podwykonawcą, na zasoby
którego powołuje się wykonawca, a wyłącznie podmiotem, który swój sprzęt wykonawcy
udostępnia.

3/ W zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 2 i art. 26 ust. 4 w
zw. z art. 7 ustawy pzp polegającego na jego niezastosowaniu w sytuacji, gdy konsorcjum
Saferoad powołując się na udział podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu nie złożyło oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia tych
podmiotów, co skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty, zamawiający
wskazał na § 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w
sprawie rodzajów dokumentów /…/. Stwierdził, że jeżeli wykonawca na potwierdzenie
spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1-3. A
contrario zatem, jeżeli podmioty te nie będą brały udziału w realizacji zamówienia, brak jest
podstaw dla żądania takich dokumentów. Tym samy zarzut braku oświadczenia podmiotu
trzeciego o braku podstaw do wykluczenia zamawiający uznał za chybiony.

Przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,
wykonawcy:
1/ Konsorcjum: FBSerwis S.A., Ferroser Infraestructuras S.A., ul. Stawki 40, 01-040
Warszawa,
2/ Konsorcjum: POL - DRÓG Warszawa Sp. z o.o., ROKOM Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo
Usługowo - Budowlane "INFRAKOM Roboty Drogowo - Mostowe" Sp. z o.o. ul. Arkuszowa 7,
01-934 Warszawa,
3/ Konsorcjum: Saferoad Grawil Sp. z o.o. , Saferoad Kabex Sp . z o.o., ul. Komunalna 7, 87-
800 Włocławek,
4/ MALDROBUD Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królewiecka 43, 74-300 Myśliborz
wnieśli o oddalenie odwołania.

Konsorcjum: Saferoad Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp. z o.o. w pisemnym
stanowisku stwierdził, że odwołujący ogólnikowo kwestionuje wszystkie pozostałe oferty
złożone w postępowaniu przez powołanie treści siwz z pytaniami i odpowiedziami z próbą
argumentacji, że zakres umowy jest bardzo szeroki, a zatem koszt wykonania będzie
znaczny. Przystępujący zauważa, że formularz cenowy 2.1. (kosztorys ofertowy każdej oferty
jest jawny, a odwołujący nie wskazuje, które ceny jednostkowe w ofertach były rażąco niskie
i dlaczego. Odnosząc się do twierdzenia odwołującego, iż minimalna cena jaką można
określić za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi ok. 42 mln zł przystępujący wskazał,
co następuje.
Po pierwsze wskazana kwota przekracza wszystkie ceny oprócz odwołującego
Po drugie ceny ofertowe dla kompleksowego utrzymania dróg zależą od potencjału
osobowego i sprzętowego wykonawcy, posiadanego know-how w zakresie organizacji pracy,
wypracowanych relacji z podwykonawcami, indywidualnych możliwości uzyskiwania rabatów
na materiały. Odwołujący nie ma dostępu do takich danych dot. wykonawców, zatem
jakakolwiek składana przez niego analiza ceny minimalnej będzie niewiarygodna i dotknięta
błędem metodologicznym.

Za bezzasadny uznał stwierdzenie o zamiarze przedstawienia przez odwołującego analizy
własnej z wyłączeniem jawności. Zauważa, że dokument taki zapewne dotyczy możliwości
wykonania przedmiotu umowy przez jego autora. Z tej przyczyny nie może on wykazywać,
że inny przedsiębiorca dysponujący lepszym potencjałem, nie byłby w stanie wykonać
przedmiotu umowy taniej za cenę nie będącą rażąco niską.
Przystępujący zauważa, za odwołującym, że minimalne konieczne dane ilościowe do
wykonania zmówienia nie zostały podane w siwz. „Zamawiający nie wskazał dokładnej ilości
czynności jakie wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach realizacji zamówienia”

(str. 9 odwołania).
Stwierdza również, że z samego faktu wezwania do złożenia wyjaśnień nie wynika, że cena
jest rażąco niska. Przypomina kwoty proponowane przez 6 spośród 7 wykonawców
wskazane w odpowiedzi na odwołanie, jako mieszczące się w przedziale średnich cen
świadczonych usług na drogach ekspresowych w innych oddziałach GDDKiA. Przystępujący
stwierdza, że w odpowiedzi na wezwanie złożył obszerne wyjaśnienia wskazują elementy
brane pod uwagę przy wycenie oferty, procentowy udział ceny elementu w wartości ryczałtu
miesięcznego netto, prezentując szczegółowe wyliczenia odnośnie kosztów utrzymania
odcinków drogi, skarp, nasypu i wykopu, roślinności niskiej, obwodu Pyrzyce, Miejsc Obsługi
Podróżnych oraz innych elementów. Założył istnienie zysku kalkulacyjnego i wymienił
wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia. Ponadto załączył dokumenty
techniczne i ekonomiczne na potwierdzenie realności ceny, w tym dane porównawcze dot.
kosztów utrzymania innych dróg w innych realizowanych kontraktach, relacje z
podwykonawcami i inne. Potwierdził, że nie zatrudnia osób niezgodnie z ustawą o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Na poparcie stanowiska powołał wyrok KIO 1330/14.
W zakresie pozostałych zarzutów odwołania podzielił stanowisko zamawiającego.

Sygn. akt 2152/15

Mota-Engil Central Europę S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków,
wniósł odwołanie od czynności Zamawiającego tj. wyboru oferty najkorzystniejszej w
postępowaniu.
Odwołujący posiada interes w uzyskaniu ww. zamówienia i poniesie szkodę w razie uznania
za najkorzystniejszą oferty złożonej przez wspólnie działających wykonawców Saferoad
Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp. z o.o.
W przypadku dokonania przez Zamawiającego oceny ofert zgodnie z przyjętymi przez siebie
kryteriami oraz uwzględniając treść oferty Odwołującego tj. w sytuacji przyznania
Odwołującemu w ramach kryterium „jakość” 5 punktów w pozycji „Program nr 2.1 - Zimowe
utrzymanie drogi”
, Odwołujący uzyskałby w klasyfikacji generalnej 99 punktów, a co
powodowałoby, iż jego oferta zostałaby uznana za najkorzystniejszą.
Czynności Zamawiającego zarzuca naruszenie:
Art. 7 ust. 1 Pzp w związku z art 91 ust. 1 Pzp poprzez dokonanie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej w sposób sprzeczny z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i nie uwzględniający treści oferty Odwołującego, wskutek
nie przyznania w ramach kryterium „jakość” w pozycji „Program nr 2.1-Zimowe utrzymanie
drogi”
żadnego punktu, pomimo iż przy prawidłowo dokonanej ocenie oferty należało w tej
pozycji przyznać Odwołującemu 5 punktów, a które to naruszenie doprowadziło do
przyznania Odwołującemu w klasyfikacji generalnej jedynie 94 punktów zamiast 99 punktów i
do uznania za najkorzystniejszą oferty wspólnie działających wykonawców Saferoad Grawil
sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp. z o.o.
Wnosi o nakazanie Zamawiającemu:
1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
2. powtórzenia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej przy uwzględnieniu
konieczności przyznania Odwołującemu w ramach kryterium „jakość” w pozycji „Program nr
2.1 - Zimowe utrzymanie drogi”
5 punktów.

W dniu 25 września 2015 r. Zamawiający poinformował Odwołującego za pomocą faksu, iż
dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty złożonej przez wspólnie działających
wykonawców Saferoad Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp. z o.o.
Czynność ta narusza przepisy ustawy z następujących powodów:
Kryteriami wyboru ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena (ranga 80 %) i jakość
(ranga 20 %) - postanowienie 14.1 SIWZ. Jednym z elementów ocenianych w ramach
kryterium jakości jest sposób świadczenia usługi przez wykonawców polegającej na
zimowym utrzymaniu przedmiotu zamówienia (drogi z elementami przyległymi) tj. Programu
2.1. Zgodnie z postanowieniem 14.2.2 1 SIWZ każdy z wykonawców zobowiązany był do
przedstawienia opisu technologii i organizacji pracy utrzymaniowej wraz ze schematem
wykonywania pracy na drodze ze wskazaniem czasu reakcji i likwidacji danego zjawiska
atmosferycznego takiego jak szadzi, gołoledzi i ciągłych opadów śniegu. W ramach oceny
Programu 2.1, w przypadku gdy Wykonawca opracował program zapewniający dotrzymanie
standardów drogi na poziomie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym
załącznik do SIWZ, czyli de facto powielając przewidziane tam terminy - Zamawiający nie
przyznawał wykonawcy żadnych dodatkowych punktów. W przypadku zaś przedłożenia
programu zapewniającego wyższy standard utrzymania poprzez likwidację występujących
zimowych zjawisk atmosferycznych w czasie krótszym o co najmniej godzinę niż wskazanym
w OPZ - Zamawiający zobligowany był przyznać wykonawcy dodatkowe 5 punktów. W
załączniku nr 3 do OPZ Zamawiający szczegółowo wymienił elementy objęte usługą
utrzymania zimowego i wskazał odpowiadające im terminy maksymalne usunięcia
poszczególnych zjawisk zimowych:
- śniegu, lodu, - gołoledzi i - szadzi tj. że:
1) w przypadku nawierzchni jezdni śnieg należy usunąć w ciągu 4 godzin po ustaniu 00
opadów; zaś gołoledź i lód w ciągu 3 godzin od wykrycia zjawiska,
2) w przypadku oznakowania pionowego, śnieg i lód oraz podobne zjawiska należy
usunąć z lic znaków, konstrukcji nośnych znaków oraz elementów mocujących w ciągu 7 dni
od wykrycia zjawiska,
3) w przypadku ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, należy umożliwić dostęp
do wyjścia ewakuacyjnego poprzez usunięcie śniegu i lodu w terminie 7 dni od wykrycia
zjawiska,
4) w przypadku chodników, ścieżek rowerowych, krawężników i obrzeży, zatok
autobusowych, śnieg oraz lód i podobne zjawiska należy usunąć w ciągu 8 godzin od ustania
opadów,
5) w przypadku Obwodu Utrzymania (OU) - z nawierzchni na jego terenie i chodników
należy usunąć śnieg, zajeżdżony śnieg, lód i inne podobne zjawiska w dągu 6 godzin po
ustaniu opadów,
6) w przypadku Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) - z nawierzchni na jego terenie i
chodników należy usunąć śnieg, zajeżdżony śnieg, lód i inne podobne zjawiska w ciągu 6
godzin po ustaniu opadów
7) w przypadku objętych przedmiotem zamówienia dróg o funkcji innej niż krajowa, z
jezdni (przynajmniej jednego pasa) należy usunąć śnieg, gołoledź (przy możliwości
pozostawienia zajeżdżonego śniegu) w ciągu 16 godzin po ustaniu opadów śniegu.
Pozostałe elementy przedmiotu zamówienia znajdujące się w pasie drogowym, a to pobocza
ziemne, pas rozdziału nieutwardzony, rowy gruntowe, elementy odwodnienia, ścieki
przykrawężnikowe, liniowe, skarpowe, korytkowe, skarpy nasypu i skarpy wykopu, przepusty
(do fi 150 cm), kanały deszczowe, przy kanaliki, obiekty inżynierskie (przepusty od fi 150
cm), kładki, estakady, mosty, przejścia dla zwierząt nad jezdnią, półki przełazowe),
oznakowanie poziome, oświetlenie, elementy BRD, słupki graniczne pasa drogowego,
punkty referencyjne, słupki punktów referencyjnych, ogrodzenie, separatory, piaskowniki,
osadniki, studzienki rewizyjne, wpusty i hydranty, zieleń, zespoły zasilania energetycznego,
stacje meteo nie zostały objęte programem utrzymania, a obowiązek zapewnienia ich

zdatności do bezpiecznego użytku zamawiający ujął w innych programach, w szczególności
utrzymania czystości.
W odpowiedzi nr 51, udzielonej na pytanie jednego z oferentów, Zamawiający doprecyzował,
iż przyzna dodatkowe 5 punktów w sytuacji, gdy wykonawca skróci terminy likwidacji
zimowych zjawisk atmosferycznych w czasie krótszym niż wymaga to OPZ co do wszystkich
elementów drogi, które zostały określone w Załączniku nr 3 do OPZ.
Odwołujący złożył ofertę, w której - a ściślej załączniku obejmującym „Koncepcję Wykonania
Usługi”
- zobowiązał się iż usunie niekorzystne zjawiska zimowe z wszystkich elementów
wskazanych w OPZ jako objęte utrzymaniem zimowym, w każdym przypadku w terminie
krótszym niż określono to w OPZ. Zatem, Zamawiający bezpodstawnie zaniechał przyznania
mu dodatkowych 5 punktów oceniając treść oferty w kontekście kryterium „jakość” i
Programu 2.1.
Odwołujący w punkcie 6.2.4. Koncepcji zobowiązał się do zapewnienia przejezdności całości
odcinków przekazanych w utrzymanie oraz do doprowadzenia do wymaganego standardu w
następujących okresach czasowych:
- usunięcie szadzi (lodu) - 2 godziny od momentu wykrycia lub poinformowania o zjawisku
- usunięcie gołoledzi (lodu) - 2 godziny od momentu wykrycia lub poinformowania o zjawisku
- utrzymania przejezdności oraz usunięcie skutków opadów śniegu w ciągu 3 godzin od
momentu stwierdzenia ustania opadów śniegu na danym odcinku.
Powyżej wskazane terminy usunięcia śniegu, lodu, szadzi i gołoledzi Odwołujący odniósł do
wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, a nie tylko do jezdni - jak zapewne uznał
Zamawiający zaniechując przyznania Odwołującemu dodatkowych 5 punktów.
Świadczą o tym następujące okoliczności:
Po pierwsze, Odwołujący w żadnym miejscu Koncepcji nie zawęził stosowania ww. terminów
jedynie do nawierzchni jezdni.
Po drugie, Odwołujący użył w punktach 6.2.4 i 6.25.2. tiret pierwsze pkt 7 Koncepcji, gdzie
określił terminy usuwania zjawisk zimowych, sformułowania „odcinki trasy” - które należy
interpretować jako cały przedmiot zamówienia - odcinek drogi ekspresowej rozumianej jako
cały obiekt (jezdnia wraz ze wszystkimi elementami towarzyszącymi infrastruktury).
Odwołujący celowo nie używał tu wyrażenia „jezdnia”.
Po trzecie, Odwołujący wskazał wprost, iż jego wolą jest wykonanie usługi w standardzie
wyższym niż zakładany - a zatem usuwanie niekorzystnych zjawisk zimowych w terminach
krótszych niż wynikające w standardach z OPZ w zakresie nie tylko jezdni, ale całego
przedmiotu zamówienia — zobowiązując się, iż „ w celu zapewnienia stałego monitorowania
przez 24 godz. / dobę każdy odcinek autostrady będzie patrolowany w okresie letnim i
zimowym w obrębie trasa główna + łącznice (przegląd drogi i obiektów mostowych oraz
wiaduktów nad autostradą co dwie godziny w porze 6.00 do 22.00 oraz co 4 godziny w porze
od 22.00 do 6.00 w celu zapewnienia standardu wyższego od zakładanego.”

Po czwarte, Odwołujący konsekwentnie w całej Koncepcji deklarował wykonanie utrzymania
zimowego w zakresie całego zamówienia (droga i elementy towarzyszące) - por. np. str. 5
punkt 7 od góry; punkt 6.2.5.1 {„Roboty utrzymaniowe będą wykonywane na drodze
ekspresowej S3 na odcinku od węzła Klucz km 0+000(z węzłem) do węzła Myślibórz km
54+012 (z węzłem) wraz ze wszystkimi jej elementami”
): punkt 6.25.2 tiret pierwsze {zimowe
utrzymanie tj. odśnieżanie, zapobieganie powstawaniu śliskości, likwidowanie śliskości na
Drodze wraz ze skrzyżowaniami, wędami, łącznicami oraz MOP-ami, placami, parkingami,
drogami o innej funkcji niż krajowa, chodnikami, przystankami autobusowymi wraz z
dojściami do nich oraz drogowymi obiektami inżynierskimi wraz z przejazdami poprzecznymi
w liniach rozgraniczających drogi\ Oznacza to, iż terminy wykonania czynności wskazane w
punktach 6.2.4 i 6.25.2 tiret pierwsze. 7 Koncepcji są niejako wyjęte przed nawias i odnoszą
się do całej usługi utrzymania zimowego opisanej w OPZ, a nie tylko do utrzymania
zimowego nawierzchni jezdni.
Biorąc pod uwagę powyższe, taka wykładnia literalna treści oferty Odwołującego, jak i
funkcjonalna (wprost wyrażona wola Odwołującego wykonania usługi w wyższym
standardzie) wskazują, iż Odwołujący spełnił wymagania Zamawiającego niezbędne od
otrzymania dodatkowych 5 punktów przy ocenie jakości Programu 2.1 - Utrzymanie zimowe.
W każdym elemencie, w którym zgodnie z OPZ pojawia się obowiązek usuwania
niekorzystnych zjawisk zimowych, Odwołujący zaproponował terminy krótsze niż w OPZ.
W tej sytuacji, dokonana przez Zamawiającego ocena oferty Odwołującego była
wadliwa, naruszając art. 91 ust. 1 Pzp. Mając na uwadze treść oferty Odwołującego została
ona wykonana niezgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium i sposobem oceny ofert.
Zamawiający powinien w takiej sytuacji skorzystać z instytucji art. 87 ust. 1 Pzp i zażądać od
Odwołującego złożenia wyjaśnień co do terminów wykonania poszczególnych elementów
utrzymania zimowego. Wykonawca nie może ponosić ryzyka błędnego zrozumienia treści
jego oferty przez Zamawiającego. Zamawiający nie może równocześnie bezrefleksyjnie
interpretować sformułowań oferty na niekorzyść Odwołującego. Dla poparcia tej tezy
wskazano wyrok KIO 1152/13, zgodnie z którym „jakkolwiek w przepisie art. 87 ust. 1 ustawy
mowa jest o uprawnieniu zamawiającego, to przyjmuje się, że przepis kreuje dla
zamawiającego obowiązek uzyskania wyjaśnień w sytuacji, w której zachodzą jakiekolwiek
wątpliwości co do treści złożonej oferty (..) Zamawiający powinien zaistniały stan rzeczy
wyjaśnić (...) Za nieuprawnione należy uznać takie działanie Zamawiającego, który nie mając
ku temu wyraźnych podstaw przyjmuje, iż treścią oferty objęte jest oświadczenie, które rodzi

dla Odwołującego negatywne konsekwencje tym bardziej, że na co zwraca się uwagę w
orzecznictwie wolą wykonawcy jest złożenie oferty zgodnej z treścią SIWZ"
.
Podkreślenia wymaga, iż zaoferowanie przez Odwołującego usuwania zjawisk zimowych w
krótszych terminach niż wskazane w OPZ nie ma charakteru nadzwyczajnego
powodującego, iż wykonanie usługi bez przekraczania tych terminów stanowiłoby
świadczenie niemożliwe. Jedyne poważniejsze skrócenie terminów (z 7 dni do 2-3 godzin,
przy uwzględnieniu 5 godzinnego terminu przy ciągach pieszych) dotyczy nośników
oznakowania pionowego i dostępu do wyjść ewakuacyjnych przy ekranach akustycznych, a
co mając na uwadze stopień organizacji Odwołującego oraz jego potencjał ludzki i
sprzętowy, a także doświadczenie w realizacji podobnego kontraktu, nie wpłynie negatywnie
na możliwość należytego wykonania zobowiązania. Odwołujący jest w pełni przygotowany
do rozpoczęcia świadczenia usługi z zachowaniem zaoferowanych terminów, mając na
uwadze, iż posiada on niezbędne know-how nabyte podczas świadczenia innych
analogicznych zamówień na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także
uwzględniając posiadanie przez Odwołującego - jako generalnego wykonawcy budowy drogi
ekspresowej S3 Gorzów - Międzyrzecz - Sulechów - odpowiedniego zaplecza w regionie.

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania.
Odnosząc się do zarzutu nieprzyznania w ramach kryterium „jakość” w pozycji „Program nr
2.1 – Zimowe utrzymanie drogi „ żadnego punku, pomimo, że wg odwołującego należało w
tej pozycji przyznać mu 5 punktów zamawiający wskazał na opis wymagań dla programu 2.1
zawarty w siwz oraz treść odpowiedzi na pytanie 51 dotyczącą pkt. 14.2.2.1 Instrukcji dla
wykonawców.
Podkreślił, że punkty w tym programie mogły być przyznane wyłącznie tym wykonawcom,
którzy zadeklarowali czas likwidacji zjawisk krótszy niż wymagany, dla wszystkich
elementów. W konsekwencji 5 punktów w tym programie przyznane zostało 3 spośród 7
wykonawców.
Odwołujący natomiast zadeklarował krótszy czas usunięcia dla nawierzchni jezdni oraz
chodników. Co do pozostałych elementów brak jest w ofercie takiej deklaracji. Tym samym
zamawiający uznał, że co do pozostałych elementów, tj. oznakowania pionowego, ekranów
akustycznych, MOP, innych dróg oraz obwodów utrzymania, wykonawca wykonywać będzie
czynności w czasie wymaganym przez zamawiającego. W tej sytuacji, zgodnie z ww
wyjaśnieniami, nie przyznał odwołującemu 5 punktów.
Zamawiający zauważa, że odwołujący przyznaje w odwołaniu, że zamawiający w zał nr 3 do
OPZ szczegółowo wymienił elementy objęte usługą zimowego utrzymania i wskazał dla
każdego z tych elementów odrębne maksymalne terminy dla usunięcia zjawisk zimowych.
Zamawiający dokonując oceny programu 2.1 złożonego przez odwołującego uznał, że
sformułowanie „zapewnienie przejezdności danych odcinków trasy”
należy odnieść
wyłącznie do nawierzchni jezdni. Podkreślił, że już tyko sformułowanie „przejezdność”
wskazuje, że chodzi o ten element drogi, który przeznaczony jest do ruchu pojazdów (art. 4
pkt 5 ustawy o drogach publicznych). Na poparcie tego ma wskazywać również podany w pkt
6.2.5.2. koncepcji, schemat standardowej akcji zimowej.
W ocenie zamawiającego nie sposób podzielić poglądu, że pojęcie to należało interpretować
jako cały obiekt (jezdnia wraz ze wszystkimi towarzyszącymi elementami), a w konsekwencji
uznać, że dla wszystkich elementów drogi łącznie jak i każdego z elementów osobno
wykonawca oferuje:
- usunięcie szadzi – 2 godz. Od momentu wykrycia lub poinformowania o zjawisku
- usunięcie gołoledzi - 2 godz. Od momentu wykrycia lub poinformowania o zjawisku
- utrzymanie przejezdności oraz usunięcie skutków opadów śniegu w ciągu 3 godz. Od
momentu stwierdzenia ustania opadów śniegu na danym odcinku.
Zamawiający zauważa, że przedmiotem umowy jest utrzymanie drogi S-3 wraz jej wszystkimi
elementami. Jak wynika z dokumentów przetargowych, w skład elementów objętych
utrzymaniem wchodzą: węzły drogowe, wiadukty nad drogą ekspresową, do których dojazd
dokonywany jest poprzez drogi o kategoriach niższych, drogi o kategoriach niższych niż
krajowa, drogi serwisowe i awaryjne (czas wymagany przez zamawiającego – 16 godzin), a
także chodniki i ścieżki rowerowe (6 godzin) ora MOP i OU (6 godzin), oznakowanie pionowe
jak również ekrany akustyczne (7 dni).
W ocenia zamawiającego nie sposób uznać, że wszystkie te elementy wykonawca przy
deklarowanej ilości sprzętu (pkt. 6.2.3 koncepcji) doprowadzi do standardu, jakiego wymaga
zamawiający – w ciągu (deklarowanych) 3 godzin od ustania opadów.
Termin taki zamawiający uznaje za nierealny. Podkreśla, że pozostali wykonawcy
zaoferowali terminy krótsze maksymalnie o 1 godz., co tak ze względu na zapewnienie sobie
możliwości wykonania prac, bez narażania się na ryzyko obciążenia karami umownymi, jak i
„zysk” jaki mogli osiągnąć – nie więcej niż 5 pkt – uznać należy za realne.
Odnosząc się do twierdzenia, że wykonanie zimowego utrzymania drogi w zaoferowanym
terminie jest realne, bowiem odwołujący posiada odpowiednie zaplecze na terenie budowy
drogi S-3 Gorzów-Międzyrzecz-Sulechów, zamawiający podnosi, że już tylko odległość od
węzła Myślibórz do początku budowy drogi ekspresowej, o której mowa w odwołaniu wynosi
ok. 30 km. Niezależnie od powyższego, zgodnie z koncepcją str. 22 sprzęt do zimowego
utrzymania drogi musi znajdować się terenie Obwodu Drogowego w Pyrzycach tj. w
odległości ok. 60 km od Gorzowa.

Odnosząc się do stwierdzenia odwołania, iż wykonawca zobowiązał się, że niekorzystne
zjawiska zimowe z wszystkich elementów wskazanych w OPZ, jako objęte utrzymaniem
zimowym, w każdym przypadku w terminie krótszym niż w OPZ, zamawiający oświadczył, że
nie znalazł w Koncepcji takiego stwierdzenia. Wykonawca opisując swoje działania zapewnił
jedynie, że będzie realizował te roboty, ale nie skrócił czasu doprowadzenia do standardu dla
wszystkich elementów drogi, które zostały określone w zał. Nr 3 do OPZ.
Zamawiający zwrócił także uwagę, że w koncepcji program 2.3. „Utrzymanie czystości na
drodze”
, odwołujący już szczegółowo określił czasy doprowadzenia do standardu odrębnie
dla każdego z elementów tj. dla nawierzchni i poboczy z 2 do 1 godziny, dla pasa rozdziału z
24 godzin do 23 godzin, dla rowów i ścieków z 14 dni do 13 itd. W przedstawionym
programie 2.3 wykonawca szczegółowo odnosi się do elementów drogi a nie do odcinka
drogi, jak to ma miejsce w Programie 2.1., jak również nie dokonuje skrócenia czasu na
wykonanie o więcej niż 1 jednostkę czasową. Zamawiający stwierdza, że dokonał oceny
oferty w sposób zgodny ze specyfikacją.

Przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego wnieśli o
oddalenie odwołania.
Przystępujący Konsorcjum Saferoad w pisemnym stanowisku poparł twierdzenia i
argumenty zamawiającego zawarte w odpowiedzi na odwołanie i dodatkowo wskazał na pkt
14.2.2.1 siwz, zgodnie z którym przewidziano przyznanie 5 pkt za opracowanie i
przedłożenie Programu 2.1. zapewniającego wyższy standard zimowego utrzymania drogi
poprzez likwidację występujących zimowych zjawisk atmosferycznych w czasie krótszym niż
wymóg w OPZ o co najmniej 1 godzinę niż wymaga zamawiający. Przypomniał, że punkty te
przyznaje się za wyższy standard utrzymania dla wszystkich elementów drogi.
Odwołujący twierdzi w odwołaniu, że wskazując w pkt 6.2.4 Koncepcji, iż usunie szadź (lód)
oraz gołoledź (lód) w 2 godziny od momentu wykrycia lub poinformowania o zjawisku oraz
utrzyma przejezdność i usunie skutki opadów śniegu w ciągu 3 godzin od momentu ustania
opadów śniegu na danym odcinków, spełnił wymóg zaoferowania likwidacji zimowych
zjawisk atmosferycznych w czasie krótszym niż wymaga zamawiający w OPZ.
Zdaniem przystępującego odwołujący zaoferował przedmiotowe czynności niezgodnie z
siwz, co wynika z określenia początku liczenia terminu usunięcia skutków zimowego
zjawiska atmosferycznego. Wg odwołania termin ten ma być liczony „od momentu wykrycia
lub poinformowania o zjawisku”
albo „od momentu stwierdzenia ustania skutków opadów
śniegu”
. Tymczasem zał. Nr 3 do OPZ wskazuje w zakresie nawierzchni jezdni na
konieczność usunięcia skutków zimowych zjawisk atmosferycznych w „w 4 godziny po
ustaniu opadów w zakresie śniegu, a w zakresie gołoledzi, lodu, szadzi 3 godziny”
(pkt 4 s. 7
zał. nr 3 do OPZ). Przystępujący przypomina także inne zapisy OPZ, w tym brak opisu
początku biegu terminu wskazywanego przez odwołującego.
Przystępujący podziela ocenę zamawiającego, iż odwołujący zadeklarował krótszy czas
usunięcia skutków zimowych zjawisk atmosferycznych co do dwóch elementów: nawierzchni
jezdni oraz chodników. Brak jest natomiast jakichkolwiek deklaracji ze strony odwołującego
m. in. co do oznakowania pionowego (wymagany termin 7 dni w całym okresie trwania
umowy); ekranów akustycznych (termin 30 dni w całym okresie trwania umowy); Miejsc
Obsługi Pasażerów MOP (termin 6 godzin po ustaniu opadów); innych dróg (terminy 14 dni
w okresie umowy i 6 godzin po ustaniu opadów opisane w pkt 3 i 4 na s. 70 załącznika 3 do
OPZ) oraz obwodów utrzymania OU (termin 6 godzin po ustaniu opadów).
W ocenie przystępującego, wobec wymogu z pkt 14.2.2.1 siwz, iż brak któregokolwiek z
elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z uwagi na niekompletne opracowanie,
oferta odwołującego powinna być odrzucona, gdyż jego Koncepcja (Program 2.1) nie
obejmuje podania czasu usunięcia skutków zjawisk atmosferycznych dla oznakowania
pionowego, ekranów akustycznych, MOPów, innych dróg oraz obwodów utrzymania.
Zauważa, ze zamawiający zinterpretował jednak te braki na korzyść wykonawcy przyjmując,
że gwarantuje on zachowanie wyłącznie terminów określonych w OPZ, a w konsekwencji nie
otrzymał 5 punktów za skrócenie tych terminów.
W tej sytuacji zamawiający nie miał podstaw żądania od odwołującego złożenia stosownych
wyjaśnień.
Przystępujący podkreśla, że usuwanie szadzi, gołoledzi, lodu czy śniegu z powierzchni
jezdni, wymienione w Koncepcji odwołującego w żaden sposób nie może być uznane za
tożsame z usuwaniem zacieków i plam z deszczu m. in. ze znaków drogowych
(oznakowania pionowego), lamp, barier ochronnych czy ekranów akustycznych albo zastoisk
wody przy wyjściach ewakuacyjnych wprost wymienionych w załączniku nr 3 do OPZ. W tej
sytuacji ewentualne wyjaśnienia w wyniku wezwania prowadziłyby do niedopuszczalnej w
świetle art. 87 ust. 1 ustawy pzp, zmiany treści oferty. Skoro zatem odwołujący nie
zadeklarował likwidacji występujących zimowych zjawisk atmosferycznych w czasie krótszym
niż wymaga OPZ dla wszystkich elementów drogi określonych w zal. Nr 3, jak tego wymaga
odpowiedź na pytanie 51, przyznanie 5 punktów w Programie 2.1. byłoby niezasadne.
Przystępujący zauważa, że odwołujący wskazał skrócone terminy dla szadzi, gołoledzi oraz
utrzymania przejezdności oraz usunięcia skutków opadów śniegu natomiast brak innych
zdarzeń np. innych opadów, marznącej mżawki oraz innych zjawisk atmosferycznych
opisanych szczegółowo w zał. Nr 3 np. zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe i inne zjawiska
np. zacieki, zastoiny i plamy lub zanieczyszczenia wynikające z zimowych warunków
atmosferycznych.
Przystępujący kwestionuje stwierdzenie odwołującego, że deklarując usuwanie szadzi
gołoledzi, lodu czy śniegu, miał też na myśli usuwanie chociażby usuwanie plam z deszczu
ze znaków drogowych czy zastoisk wody przy wyjściach ewakuacyjnych i nie zawęził
stosowania podanych terminów jedynie do nawierzchni jezdni, a sformułowanie „odcinki
trasy”
miałyby być rozumiane „jako cały obiekt (jezdnia ze wszystkimi elementami
infrastruktury) (odwołanie str. 5).
Sformułowanie „zapewnienie przejezdności danych odcinków trasy”
uznaje za możliwe do
odniesienia wyłącznie do przejezdności jezdni. „nie sposób bowiem twierdzić, że lampy,
bariery ochronne czy ekrany akustyczne ujęte wprost w zał. Nr 3 do OPZ mają być
przejezdne”
.
Przystępujący zauważa, że w swojej koncepcji wprost wskazał poszczególne skrócone
terminy z odwołaniem do OPZ, a na koniec wskazał, że „zapewni wyższy standard
zimowego utrzymania dróg poprzez likwidację zaistniałych zjawisk atmosferycznych w czasie
krótszym o 1 godzinę w stosunku do wymagań określonych w OPZ”
. Tak samo zrobili inni
wykonawcy, którzy uzyskali 5 pkt w ramach Programu 2.1.
Podziela stanowisko zamawiającego, że nie sposób w świetle zasad doświadczenia
życiowego przyjmować, że przy 7 czy 30 dniowym terminie określonym w standardzie,
odwołujący chciał zaproponować termin 3 godzin od ustania opadów.
Dochowanie takiego terminu jest nierealne także wobec usytuowania zaplecza odwołującego
oddalonego od węzła Myślibórz o 30 km, a sprzętu do zimowego utrzymania drogi na terenie
Obwodu Drogowego w Pyrzycach – w odległości ponad 60 km od Gorzowa.
Dla przystępującego oczywiste jest, że wykonawca nie usunie na wszystkich ekranach
akustycznych i wszystkich drzwiach ewakuacyjnych na całym odcinku drogi wszystkich
zabrudzeń w trzy godziny zamiast w 30 dni założone przez zamawiającego jako realny
termin na wykonanie tych czynności.
Za całkowicie nieracjonalną interpretację uznaje, że mogąc skrócić termin 30 dni o jedną
godzinę i otrzymać maksymalną liczbę punktów, wykonawca skrócił ten termin do 3 godzin
ryzykując utratę wynagrodzenia i dotkliwe kary umowne.
Pozostali wykonawcy zaoferowali terminy krótsze maksymalnie o 1 godzinę. Tak samo
uczynił tez odwołujący w odniesieniu do innego programu – Programu 2.3, gdzie nie
dokonuje skrócenia czasu o więcej niż 1 jednostkę czasową.

W toku rozprawy strony i uczestnicy przedstawili stanowiska.

Sygn. akt KIO 2151/15:

Odwołujący F.U.H.P. L. K. podtrzymał odwołanie, a w związku z odpowiedzią na odwołanie
złożoną przez zamawiającego wskazał na aktualny stan prawny dotyczący ceny rażąco
niskiej, w tym rozkład ciężaru dowodu w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz w postępowaniu odwoławczym (art. 190 ust. 1a oraz art. 90 ust. 2 ustawy).
Stwierdził, że wskazana na str. 4 odpowiedzi na odwołanie usługa utrzymania obwodnicy
Wrocławia zawiera w rzeczywistości 14 000 zł za kilometr, a nie 12 919 zł . Zauważył przy
tym, że na cenę utrzymania może mieć wpływ okres umowy, długość drogi i gwarancje
wykonawcy drogi z uwzględnieniem faktu, iż obowiązuje ona w okresie świadczenia usługi
lub części. Wskazał na nieporównywalność postępowań na analogiczny przedmiot
zamówienia, w tym co do zakresu zamówienia. Przypomniał treść OPZ, w którym nie
określono szczegółowo ilości, krotności wymaganych prac z jednoczesnym wymogiem
utrzymania określonego standardu i parametru dla tego standardu. Wskazał na
obowiązujące przepisy – wytyczne Generalnego Dyrektora DKiA i wynikające z nich wymogi
co do metodologii wykonania zamówienia. Podkreślił, że zgodnie z kosztorysem
inwestorskim wartość zamówienia wynosiła 77 779 683 zł brutto.
Stwierdził, że wyjaśnienia składane przez wykonawców powinny zaigrać dokładne
wyjaśnienia sposobu obliczenia ceny wraz z uwzględnieniem standardu utrzymania drogi
określonego w siwz oraz jakością świadczenia usług opisaną w Koncepcji działania. Powinny
odnosić się do rzeczywistych kosztów realizacji zamówienia i podawać szczegółowe
wyliczenia zaoferowanego wynagrodzenia. Wskazał na wymogi co do minimalnych kosztów
pracy, potrzebę ujęcia kosztów sprzętu, konserwacji, naprawy.
Wskazał na kosztorys inwestorki określający wymaganą krotność określonych czynności.
Złożył opracowanie własne z minimalnymi krotnościami i stwierdził, że ich zachowanie
powinno być potwierdzone w wyjaśnieniach wykonawców. Uwzględnił w nim także
odpowiedź zamawiającego na pytania i dane statystyczne IMiGW ze strony internetowej
instytutu. Zauważył, że w zakresie istotnych pozycji kosztotwórczych, jaką jest koszenie w
analogicznych postępowaniach są one wyższe niż w niniejszym postępowaniu. Wskazał, że
oddział GDDKiA w Rzeszowie odrzucił ofertę wykonawcy z ceną 6 groszy/m2. Także w
innych, znanych odwołującemu postępowaniach cena za koszenie jest wyższa niż 9 groszy/
m2. Poddał w wątpliwość ocenę dokonaną przez zamawiającego wyjaśnień złożonych przez
wykonawców.

Zamawiający podtrzymał stanowisko zawarte w pisemnej odpowiedzi. Stwierdził, że
wykonawcy wezwani w trybie art. 90 złożyli wyjaśnienia, które ocenił jako potwierdzające, że
zaoferowane ceny nie są rażąco niskie. Stwierdził, że ceny są także porównywalne z cenami
na analogiczny przedmiot zamówienia na terenie kraju – w 16 oddziałach. Wskazał m.in że

przedmiotem zamówienia jest utrzymanie standardów drogi, a nie bezwzględne
przestrzeganie ilości, czy krotności. Zauważył, że to odwołujący wykazuje, iż nie jest w stanie
wykonać zamówienia za cenę niższą niż przedstawił.
Przypomniał, że przedmiotem zamówienia jest utrzymanie standardu drogi za zaoferowaną
cenę ryczałtową, a nie sama usługa koszenia.
Stwierdził, że wyjaśnienia otrzymane od sześciu pozostałych wykonawców potwierdziły
możliwość utrzymania wymaganego standardu za zaoferowane ceny.

Przystępujący Saferoad Grawil Sp. z o.o., Saferoad Kabex Sp. z o.o. poparł stanowisko
zamawiającego. Wskazał, że ciężar dowodu w zakresie zarzutu odwołania obciąża
odwołującego. Zauważył, że analiza kosztów utrzymania dróg wymaga wiadomości
specjalnych. Stwierdził, że ewentualna własna analiza dokonana przez zamawiającego, a
odnoszona do cen innych wykonawców nie jest objęta tajemnicą. Przypomniał, że cena w
tym postępowaniu jest ryczałtowa i to do niej należy podnosić zarzuty jako ewentualnie
rażąco niskiej. Zauważył, że odwołujący w znacznej części argumentacji odnosi się do
czynności zimowego utrzymania drogi, co do których rzeczywiste przyszłe potrzeby i koszty
są nieznane, a historyczne informacje co do warunków pogodowych nie mogą być
miarodajne na przyszłość.

Przystępujący Konsorcjum: POL - DRÓG Warszawa Sp. z o.o., ROKOM Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane "INFRAKOM Roboty Drogowo - Mostowe" Sp. z
o.o. podzielił stanowisko zamawiającego. Uznał, że odwołujący dokonując swojej oceny
niektóre elementy wycenił nadmiernie, np. nakładki bitumiczne. Stwierdził, że ceny
utrzymania dróg w postępowaniach w ostatnich pięciu lat, a zwłaszcza z ostatnich dwóch lat
mają tendencję spadkową. Stwierdził, że szereg twierdzeń odwołującego, nie jest popartych
dowodami, co dotyczy informacji o innych, podobnych postępowaniach i o warunkach
pogodowych w okresie zimy. Kwestionował także założenie odwołującego dokonane w jego
analizie co do ilości i wielkości elementów cenotwórczych. Zauważył, że według jego
wiedzy ceny koszenia trawy na terenie kraju są bardzo różne.

Sygn. 2152/15:

Odwołujący Moto – Engil Central Europe S.A. zauważył, że zamawiający nie miał wątpliwość
co do treści oferty, a w szczególności nie odrzucił tej oferty, co byłoby logicznie związane ze
stanowiskiem przedłożonym w odpowiedzi na odwołanie. Przedmiotem sporu jest właściwa
interpretacja treści oferty, a realność deklaracji w ofercie w zakresie ocenianym jako
kryterium jakości nie była kwestionowana. Dopiero w odpowiedzi na odwołanie zamawiający
podniósł tę okoliczność. Przypomniał treść złożonej koncepcji, w tym zawartą na str. 20,
gdzie mowa jest o całości odcinków przekazanych do utrzymania, bez ograniczania do
powierzchni jezdni.

Zamawiający wskazał, że wykonawca w złożonej koncepcji zobowiązał się do utrzymania
standardów zgodnie z OPZ, co oznacza że przy braku w ofercie innych informacji
dotyczących mniejszych jednostek czasowych uznano, że zaoferowano zgodnie ze
standardem. Dlatego nie było podstaw do odrzucenia oferty. Wskazał na str. 20 koncepcji,
gdzie jest mowa o przejezdności wg oceny zamawiającego dotyczącej jezdni. Stwierdził, że
tam gdzie wykonawcy podwyższali standard, było to wyraźnie zaznaczone, np. na str. 21,
gdzie opisywano utrzymywanie chodnika. Podtrzymał wątpliwości co do realności wykonania
odśnieżenia wszystkich elementów drogi. Wskazał na parametry drogi S3 - 54 km oraz 67
km dróg serwisowych oraz podał ilości kilometrów dróg o innych funkcjach, ponadto 60
obiektów inżynierskich. Podał str. 22 koncepcji wykonawcy, gdzie wskazano schemat akcji
zimowej ze stwierdzaniem o utrzymaniu przejezdności odcinka. Podtrzymał stanowisko, w
szczególności w zakresie poprawności oceny oferty w kryterium jakość.

Przystępujący F.U.H.P. L. K. podzielił stanowisko zamawiającego.

Przystępujący Saferoad Grawil Sp. z o.o., Saferoad Kabex Sp. z o.o. wniósł o oddalenie
odwołania. Zakwestionował wykładnię odwołującego i stwierdził, że jej uwzględnienie
prowadziłoby do zmiany treści złożonej oferty. Ponownie podkreślił wymóg zadeklarowania
prac dla wszystkich elementów drogi w celu uzyskania podwyższonej punktacji (pkt
14.2.2.1).

Po rozpatrzeniu sprawy na rozprawie z udziałem stron i uczestników, biorąc pod
uwagę stanowiska przedstawione na piśmie i do protokołu rozprawy, a także treść ofert
wykonawców i wyjaśnień wykonawców złożonych zamawiającemu na jego wezwanie, a
także pozostałej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z
uwzględnieniem postanowień stanowiących opis przedmiotu zamówienia oraz zasady oceny
ofert oraz treści protokołu tego postępowania wraz z załącznikami, Krajowa Izba
Odwoławcza zważyła, co następuje.

Izba stwierdza, że każdy z odwołujących legitymuje się interesem w uzyskaniu
zamówienia zdefiniowanym przepisem art. 179 ust. 1 ustawy pzp. Każdy z tych wykonawców
w przedstawionej argumentacji stwierdza, że złożona przez niego oferta jest ofertą
najkorzystniejszą i za taką powinien ją uznać zamawiający w wyniku badania i oceny ofert.Odnośnie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp poprzez zaniechanie odrzucenia
ofert sześciu wykonawców jako zawierających rażąco niską cenę, Izba stwierdza, że zarzut
się nie potwierdził.
W postępowaniu zostały złożone oferty na kwoty:
1. Mota - Engil Central Europe S.A., w Krakowie - 34 518 917,69 zł ;
2. KBU sp. z o.o., Kraków - 34 821 330,60 zł
3. Konsorcjum firm: FB Serwis S.A. w Warszawie- 35 606 291,90 zł;
4. Konsorcjum: Saferoad Grawil Sp. z o.o. - 35 809 292,68 zł;
5. Maldrobud sp. z o.o. sp.k., w Myśliborzu - 37 566 199,09 zł
6. Konsorcjum: POL - DRÓG Warszawa sp. z o.o. – 39 826 305,20 zł;
7. FUHP L. K. - 57 711 842,91 zł.
Niesporne jest, że w niniejszym postępowaniu, zgodnie z treścią art. 86 ust. 3 ustawy pzp,
Zamawiający przed otwarciem ofert podał, że na sfinansowanie przedmiotowego
zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 71 779 683,40 zł. Natomiast, zgodnie z
dokonanym przez Zamawiającego kosztorysem szacowana wartość zamówienia wynosi
58 357 466,18 zł.
Z uwagi na tę ostatnią wartość i jej relację do cen ofertowych, zgodnie z obowiązującym w
postępowaniu stanem prawnym i faktem, że 6 ofert zawierało cenę niższą o więcej niż 30%
od wartości zamówienia, zamawiający stosownie do treści art. 90 ust. 1 ustawy pzp
zamawiający przeprowadził procedurę wyjaśnienia wysokości ceny zaoferowanej przez
sześciu spośród siedmiu wykonawców (poz. 1 – 6 wyżej wskazanych).

Niesporne jest, jak stwierdza odwołujący, że zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy pzp, obowiązek
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy, a stosownie
do ust. 3 tego artykułu zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień
lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym,
wykonawcy wezwani do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny zobowiązani byli do
wykazania, że cena ich oferty nie jest rażąco niska i za tę cenę jest możliwe należyte
wykonanie przedmiotu zamówienia. Należy stwierdzić, że określone w przepisie art. 90 ust. 1
pkt 1ustawy pzp okoliczności pozwalające na obniżenie ceny oferty zawierają wyliczenie
przykładowe, natomiast wykonawca wezwany do wyjaśnienia, przy założeniu, że
zamawiający nie oczekuje konkretnie opisanych elementów, co do których oczekuje
wyjaśnienia, składa takie wyjaśnienia w sposób i w zakresie, jaki uzna za wystarczający do
obronienia swojej ceny jako realnej tj. nie mającej cechy rażąco niskiej.
W okolicznościach niniejszego postępowania, z uwagi na zastrzeżenie jako tajemnicy
przedsiębiorstwa przez wykonawców szeregu informacji mających znaczenie dla kalkulacji
ceny i w konsekwencji takież zastrzeżenie w zakresie treści wyjaśnień udzielonych na
wezwanie zamawiającego, nie wydaje się w pełni uzasadniony zarzut zamawiającego i
przystępujących, że odwołujący niezasadnie ograniczył się do ogólnie sformułowanego
zarzutu, że oferty wszystkich pozostałych wykonawców „zawierają rażąco niskie ceny i nie
istnieją przesłanki określone w przepisie art. 90 ustawy wskazujące na taką kalkulację..”
.
Pomimo utrudnienia w postaci braku dostępu do wyjaśnień wykonawców odwołujący mógł
dowodzić zasadności zarzutu przez dowodzenie nieprawidłowości w jawnych formularzach
cenowych konkurencyjnych ofert. Miał zatem możliwość szczegółowego wskazania, które z
elementów ceny jednostkowych zawartych w formularzu cenowym 2.1. – zał. Nr 3 do
umowy, w jego ocenie mają charakter cen rażąco niskich. Takiego dowodu jednak nie
przeprowadzi wybierając metodę sporządzenia własnej kalkulacji, której wynik wskazuje na
to, że „minimalna cena, jaką można określić za wykonanie zamówienia objętego
postępowaniem wynosi około 42 milionów złotych brutto.”
W ocenie Izby przedstawiony
wynik kalkulacji odwołującego nie stanowi dowodu na nierealność pozostałych cen
ofertowych, w istocie jest jedynie deklaracją, że odwołujący nie widzi możliwości
przedstawienia ceny niższej od wyliczonej w swojej analizie.
Z powyższego jednak nie można wyprowadzić zarzutu, że ceny wysokich pozostałych
wykonawców mają charakter cen rażąco niskich. Odwołujący nie wskazał na żadne
okoliczności faktyczne uzasadniające twierdzenie o rażąco niskich cenach. Sama
dysproporcja ceny zaoferowanej przez odwołującego z cenami innych wykonawców nie daje
podstaw do założenia, że są to ceny rażąco niskie. Nie bez znaczenia jest także fakt, że
ceny sześciu wykonawców (kwestionowane przez odwołującego) są do siebie zbliżone, co
pozwala na wniosek o ich rynkowym charakterze. Analizując czynności zamawiającego w
ramach badania wyjaśnień cen ofertowych skład orzekający nie dopatrzył się w tym zakresie
uchybień. Jak wyżej sygnalizowano ceny zaoferowane przez wybranego wykonawcę
odzwierciedlają aktualne ceny rynkowe. Izba przyjęła także za uzasadniony argument
zamawiającego, że kwoty zaproponowane przez wszystkich 6 wykonawców w przeliczeniu
na 1 km drogi przez okres 1 m-c zawierające się w przedziale od 8 878,32 zł do 10 241,12 zł,
odpowiadają cenom, za jakie wykonawcy świadczą usługę utrzymania dróg ekspresowych w
innych Oddziałach GDDKiA, a które zawierają się w przedziale 8.600 zł (droga ekspresowa
nr 8) do 12.919 zł (obwodnica Wrocławia).
W tym stanie rzeczy należy uznać, że żadna z cen w ofertach w tym postępowaniu, w
szczególności sześciu ofertach wskazanych przez odwołującego, nie może zostać uznana
za cenę rażąco niską.
W zakresie pozostałych zarzutów podniesionych w stosunku do wybranego wykonawcy Izb
uznaje je za niezasadne . Oferta nie podlega odrzuceniu na postawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy pzp, albowiem wybrany wykonawca dla wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu nie powoływał się na zasoby podwykonawców. W formularzu 3.5 wykazał
potencjał techniczny, który w części stanowi jego własność, a część pozyskana zostanie na
podstawie umowy najmu sprzętu. Jednocześnie przedłożono zobowiązanie podmiotu
trzeciego do oddania wykonawcy sprzętu, jak również wskazany został szczegółowo ten
sprzęt. Powyższe wskazuje, że podmiot ten nie jest podwykonawcą, na zasoby którego
powołuje się wykonawca, a wyłącznie podmiotem, który swój sprzęt wykonawcy udostępnia.
W zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 2 i art. 26 ust. 4 w zw.
z art. 7 ustawy pzp polegającego na jego niezastosowaniu w sytuacji, gdy konsorcjum
Saferoad powołując się na udział podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu nie złożyło oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia tych
podmiotów, co skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty, należy wskazać, że
jeżeli podmioty udostępniające potencjał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
nie będą brały udziału w realizacji zamówienia, brak jest podstaw dla żądania takich
dokumentów. Tym samy zarzut braku oświadczenia podmiotu trzeciego o braku podstaw do
wykluczenia jest niezasadny.

Sygn. akt 2152/15
Oceniając zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 Pzp w związku z art 91 ust. 1
Pzp poprzez dokonanie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w sposób sprzeczny z
kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie
uwzględniający treści oferty Odwołującego, wskutek nie przyznania w ramach kryterium
„jakość” w pozycji „Program nr 2.1-Zimowe utrzymanie drogi” żadnego punktu, pomimo iż
należało w tej pozycji przyznać Odwołującemu 5 punktów, skład orzekający stwierdził co
następuje.
Odwołujący przedstawił wymagany dokument pn. Koncepcja wykonania usługi w zakresie
zimowego utrzymania drogi, która została ujęta w pkt 6.2 Program nr 2.1 – Zimowe
Utrzymanie Drogi. Program ten obejmuje usuwanie skutków zimowych takich jak: szadź,
gołoledź/oblodzenie oraz ciągłe opady śniegu. W schemacie działań podejmowanych w celu
przeciwdziałania niesprzyjającym warunkom zimowym wykonawca stwierdził m. in. : w
sytuacji zagrożenia wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych wykonawca
zobowiązuje się do przeprowadzania patroli całości odcinków przekazanych w utrzymanie
adekwatnie do panujących warunków atmosferycznych, co pozwoli na zapewnienie

przejezdności danych odcinków trasy oraz o doprowadzenie do wymaganego standardu w
następujących okresach czasowych;
- usunięcie szadzi – 2 godz. od momentu wykrycia lub poinformowania o zjawisku
- usuniecie gołoledzi – 2 godz. od momentu wykrycia lub poinformowania o zjawisku
- utrzymanie przejezdności oraz usunięcie skutków opadów śniegu w ciągu 3 godz. Od
momentu stwierdzenia ustania opadów śniegu na danym odcinku.
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia akcji interwencyjnej na powyższe zagrożenia w
ciągu 15 minut od momentu stwierdzenia zagrożenia bądź od momentu uzyskania takiej
informacji. Wskazano także na podejmowanie decyzji o wprowadzeniu do akcji zimowej ekip
oraz sprzętu do utrzymania ciągów pieszych przekazanych w utrzymanie tak aby
doprowadzenie do wymaganego standardu trwało 5 godz.
Zacytowana treść fragmentu Koncepcji rzeczywiście nie zawiera sformułowania, iż
zimowe utrzymanie dotyczy wyłącznie jezdni drogi. Wykonawca posługuje się określeniem
„odcinków przekazanych w utrzymanie” oraz „zapewnienie przejezdności danych odcinków
trasy/…/ Powołane formułowania uzasadniając jako racjonalne rozumienie tych określeń jako
odnoszących się do elementu drogi, jakim jest jezdnia zważywszy że zapewnieniu właśnie
przejezdności deklaruje wykonawca, a nie utrzymanie drogi jako całości zgodnie ze
standardem lub powyżej.
Izba podziela stanowisko zamawiającego i przystępujących do postępowania, że
interpretacja treści oferty dokonana przez odwołującego prowadziłaby w rzeczywistości do
zmiany tej treści. Jednocześnie za nierealne i nieracjonalne należy uznać następstwa
takiego rozumienia oferty, według którego wykonawca jest w stanie przywracać
przejezdność wszystkich elementów drogi, w tym np. ekranów akustycznych oraz barier
ochronnych na wielokilometrowej drodze w ciągu trzech godzin w miejsce przewidzianych w
opisie przedmiotu zamówienia 30 dni.

W takim stanie rzeczy uznając, że zamawiający w toku badania i oceny ofert, a w ich
wyniku dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej, nie naruszył przepisów prawa
wskazanych w rozpatrywanych odwołaniach, orzeczono, jak w sentencji.

O kosztach skład orzekający Izby orzekł na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy pzp oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący:

……………………………….

Na podstawie pliku 2015_2151_2152.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 2151/15,KIO 2152/15

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń