WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 1369/15


WYROK
z dnia 13 lipca 2015 r.

Krajowa Izba Odwoławcza w składzie:

Przewodniczący: członek Krajowej Izby Odwoławczej - Barbara Bettman

Protokolant: Natalia Dominiak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lipca 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 czerwca 2015 r. przez wykonawcę:
TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Opaczewska 42 lok. 110, 02-372 Warszawa, w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego:
Najwyższą Izbę Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa,

przy udziale wykonawcy NIVER N. Sp. j., ul. Tuwima 97, 90-031 Łódź, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:


1. Uwzględnia odwołanie

1.1. nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności oceny ofert i
wyboru oferty wykonawcy NIVER N. Sp. j.;
1.2. nakazuje powtórzenie czynności oceny ofert i wyboru oferty;
1.3. nakazuje przeprowadzenie procedury testowej w odniesieniu do oferty
przystępującego NIVER N. Sp. j., przewidzianej w punkcie 6.6.3 SIWZ
w zakresie spełnienie minimalnych wymagań w odniesieniu do
dodatkowych akcesoriów do posiadanych serwerów IBMx3650M3 w
celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom
określonym przez zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Najwyższą Izbę Kontroli, ul.
Filtrowa 57, 02-056 Warszawa,

2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego:
TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Opaczewska 42 lok. 110, 02-372 Warszawa,
tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od zamawiającego Najwyższej Izby Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056

Warszawa na rzecz odwołującego: TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Opaczewska
42 lok. 110, 02-372 Warszawa, kwotę łączną 18 600,00 zł (słownie: osiemnaście
tysięcy sześćset złotych zero groszy), w tym:

a) kwotę 15 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wpisu od odwołania
b) kwotę 3 600,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

……………………….U z a s a d n i e n i e:


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie w
przetargu nieograniczonego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym UE 2015/S 069-122971 z
09.04.2015) na „Dostawę serwerów oraz rozbudowę serwerów środowiska wirtualnego wraz
z dostawą licencji VMware i zapewnieniem świadczenia usług wsparcia technicznego
producenta dla rozwiązania VMware ”
, w dniu 27 czerwca 2015 r. zostało wniesione w formie
elektronicznej odwołanie przez wykonawcę TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, w kopii przekazane zamawiającemu w tym samym terminie.

Wniesienie odwołania nastąpiło skutkiem powiadomienia przez zamawiającego dnia
17 czerwca 2015 r. o wyborze oferty wykonawcy oferty wykonawcy NIVER N. Sp. j. z
siedzibą w Łodzi oraz sklasyfikowaniu oferty odwołującego na drugiej pozycji.

Izba nie stwierdziła przesłanek do odrzucenia odwołania na podstawie art. 189 ust. 2
ustawy Pzp.

Na wezwanie zamawiającego z dnia 29 czerwca 2015 r. zgłoszenie do postępowania
odwoławczego w formie elektronicznej (w kopii przesłane stronom), w dniu 2 lipca 2015 r.
złożył wykonawca NIVER N. Sp. j., który wnosił o oddalenie odwołania, powołując się na
swój interes utrzymania w mocy czynności zamawiającego - wyboru złożonej oferty do
realizacji zamówienia.

Izba postanowiła dopuścić do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę
NIVER N. Sp. j., uznając że przesłanki wymienione w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp zostały
wykazane.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu Najwyższej Izbie Kontroli naruszenie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
ze zm.) dalej ustawy Pzp, tj.:
1. naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty wykonawcy NIVER N. Sp. j. (dalej także "NIVER") i jej wybór, pomimo iż jej
treść jest niezgodna z treścią SIWZ; oraz naruszenie innych przepisów wskazanych w treści
odwołania.

W związku z podniesionymi zarzutami, odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania
i nakazanie zamawiającemu:
1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
2. dokonania powtórnej czynności oceny oferty NIVER i jej odrzucenie.

W uzasadnieniu zgłoszonych zarzutów i żądań odwołujący podał, że powyższe
uchybienia przepisom ustawy Pzp powodują naruszenie jego interesu. Błędna ocena oferty
wykonawcy NIVER i wybór oferty niezgodnej z treścią SIWZ godzi w interes odwołującego
poprzez ograniczenie jego możliwości uzyskania zamówienia.

Odwołujący wyjaśniał, ze zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę
wykonawcy NIVER przyznając jej 95,00 punktów, natomiast oferta odwołującego otrzymała
drugą ocenę punktową - 87,67 punktów.

Odwołujący pozostawał na stanowisku, że zamawiający nie dochował należytej
staranności przy ocenie oferty NIVER, dokonując jej wyboru, pomimo iż oferta ta powinna
podlegać odrzuceniu. Ofertę wykonawcy NIVER uznał za niezgodną z treścią SIWZ, co
najmniej w następującym zakresie:

Zarzut 1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 1 do
SIWZ, "Dodatkowe akcesoria do posiadanych serwerów IBM x3650 M3 - wymagane 4
komplety, pkt. 1 tabeli, zamawiający wymagał dostawy oraz przeniesienia na jego rzecz
własności 4 sztuk dysków twardych każdy o pojemności „minimum 400 GB, SSD, z
interfejsem SATA minimum 6 Gbps, z możliwością wyciągnięcia podczas pracy serwera (hot
swap), pasujący do obecnie posiadanego serwera IBM X3650 M3 wraz z odpowiednią
kieszenią"
.
Na str. 2 oraz 42 oferty firmy NIVER, wykonawca ten zaoferował dyski "SSD Pro
2500"
firmy INTEL. Według odwołującego - wymienione dyski SSD nie spełniają wymagań
określonych w SIWZ, w szczególności:
1.1. dyski firmy INTEL są dostarczane bez kieszeni mocujących dysk w serwerze
x3650 M3 firmy IBM. W konsekwencji brak jest możliwości zamontowania dysku SSD Pro
2500 w serwerze, a tym samym wyciągniecie tego dysku podczas pracy serwera (hot swap);

1.2. firma IBM ani firma LENOVO (obecny producent serwerów IBM) nie sprzedają
i nie dostarczają kieszeni mocujących dyski w serwerach x3650 M3 jako oddzielnej części
lub produktu. Kieszenie, odpowiednie dla danego modelu serwera są dostarczane w
komplecie z dyskami przez firmę IBM/LENOVO. Wykonawca NIVER zaoferował dyski firmy
INTEL, tj. dyski bez kieszeni mocujących dla serwerów x3650 M3. Z oferty Wykonawcy nie
wynika również, aby oferowany przez firmę NIVER przedmiot zamówienia obejmował
dostawę kieszeni (do dysków) przeznaczonych do serwerów x3650 M3;

1.3. dyski pochodzące od producenta serwera - firmy IBM są wyposażone w
odpowiednie oprogramowanie sterujące (firmware), przetestowane i przygotowane do
współpracy z danym modelem serwera. Takie działanie producenta ma na celu zapewnienie
zgodności i prawidłowej pracy dysków w danym serwerze. Wykonawca NIVER zaoferował

dyski firmy INTEL, zamiast dyski producenta serwerów x3650 M3, a w konsekwencji są to
dyski, które nie są przeznaczone do instalacji w posiadanych przez zamawiającego
serwerach. Takie niekompatybilne dyski SSD mogą nie współpracować z serwerami IBM
x3650 M3 lub wpływać na nieprawidłowe działanie tych serwerów;

1.4. dyski SSD Pro 2500 firmy INTEL, zgodnie z dokumentacją producenta, są
standardowymi dyskami przeznaczonymi do komputerów osobistych i notebooków. Dyski te,
według odwołującego nie są przeznaczone do zastosowań działających w trybie ciągłym 24
godziny na dobę przez wiele lat przy dużej ilości wielokrotnie zapisywanych danych, a tym
samym nie nadają się do zastosowania w serwerach. Wynika to z budowy tych dysków i
wykorzystywanych w tych dyskach komponentów, a przede wszystkim z zastosowanych
pamięci Flash, które nie mogą pracować w trybie ciągłym przez wiele lat bez znacznego
pogorszenia parametrów dysków SSD.

Zarzut 2. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 1 do
SIWZ, "Dodatkowe akcesoria do posiadanych serwerów IBM x3650 M3 - wymagane 4
komplety, pkt. 2 tabeli, zamawiający wymagał dostawy oraz przeniesienia na jego rzecz
własności 4 sztuk kart 4 portowych 10/100/1000, fabrycznie nowych i nieużywanych „PCI-
Express x4 Wsparcie dla TOE - TCP Offload Engine, load balancing i fall over. Wymagana
obsługa VLAN (warstwa druga modelu OSI) na poziomie karty sieciowej i systemu
operacyjnego tj. interfejsy vlanów z poziomu instalowanych aplikacji muszą być widoczne,
jako niezależne interfejsy sieciowe. Wymagana obsługa tagowanych łączy typu trunk"
.

Z informacji zawartych na str. 2 i 42 oferty firmy NIVER, odwołujący wywiódł, że
wykonawca ten zaoferował karty "INTEL ET2 Quad" firmy INTEL, które zdaniem
odwołującego nie spełniają żadnego z wymagań określonych w SIWZ, w szczególności:

2.1. karty nie posiadają wsparcia dla TOE - TCP Offload Engine;
2.2. karty nie obsługują VLAN (warstwa druga modelu OSI) na poziomie karty
sieciowej i systemu operacyjnego tj. interfejsy vlanów z poziomu Instalowanych aplikacji nie
są widoczne, jako niezależne interfejsy sieciowe;
2.3. karty nie obsługują tagowanych łączy typu trunk.

Niespełnienie powyższych wymagań przez zaoferowane przez wykonawcę NIVER
karty sieciowe "INTEL ET2 Quad" firmy INTEL w ocenie odwołującego wynika bezpośrednio
z zastosowanego w tych kartach układu (chipsetu) Intel 82576. Powyższe niespełnienie
wymagań znajduje potwierdzenie w załączonej do oferty przystępującego NIVER
dokumentacji karty sieciowej pt. "Intel Gigabit ET, ET2, and EF Multi-Port Server Adapters".

Odwołujący podtrzymał, że z przedstawionych powyżej powodów, oferta wykonawcy
powinna zostać odrzucona w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W świetle powyższego

uznał, że zamawiający nie dochował należytej staranności przy ocenie oferty wykonawcy
NIVER, poprzez wybór oferty, która jednoznacznie nie spełnia wymagań SIWZ.

Izba dopuściła i przeprowadziła dowody: z protokołu postępowania, ogłoszenia o
zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferty przystępującego NIVER.

Dowody z dokumentów wnioskowane przez odwołującego na rozprawie, tj.:

1. dowód nr 1 wystawiony przez przedstawiciela Lenovo Technologie stwierdzający, że
w serwerach x3650 M3 firmy IBM/Lenovo mogą być instalowane wyłącznie dyski
pochodzące z firmy IBMLenovo, które wyposażone są w odpowiednie kieszenie,
zapewniające zgodność sprzętową i pracę dysków w serwerach x3650 M3 - na
okoliczność, że do posiadanych przez zamawiającego serwerów IBM x3650 M3
pasują wyłącznie dyski pochodzące z firmy IBM/Lenovo, a obsługa wszystkich
powyższych funkcjonalności w zakresie kart sieciowych realizowana jest przez karty
sieciowe z układami Broadcom NetXtreme II, natomiast część powyższych
funkcjonalności jest realizowana przez karty sieciowe z układami Intel 1340 - dowód
zgłaszany na okoliczność, że oferowane przez NIVER dyski nie spełniają wymagań,
natomiast zaoferowane karty sieciowe Intel w danej konfiguracji (dane konkretne
karty sieciowe Intel nie zapewniają funkcjonalności opisanych załącznikiem nr 1 do
SIWZ) – Izba dopuściła wymieniony dowód w zakresie, że producent serwerów x3650
M3 firmy IBM/Lenovo rekomenduje do stosowania w nich dyski pochodzące od
producenta serwera – co gwarantuje najlepszą współpracę.
2. dowód nr 2 ma potwierdzać przejęcie przez Lenovo działalności firmy IBM w zakresie
serwerów i urządzeń sieciowych – dowód ten był zbędny, gdyż okoliczność przejęcia
przez Lenovo działalności firmy IBM nie była kwestionowana;
3. dowód nr 3 stanowiący zestawienie zgodności dysków SSD serii Pro 2500 firmy Intel,
gdzie wymienia się do czego te dyski mogą zostać zastosowane. Dowód zgłaszany
na okoliczność, że nie są to dyski do zastosowania w rozwiązaniach serwerowych.
Dowód ten, jak wykazał zamawiający umożliwia jedynie sprawdzenie możliwości
współpracy oznaczonych dysków Intel z technologiami szyfrowania Opal i Edrive
stosowanymi m. inn. w sprzęcie Lenovo.

Ponadto, Izba rozważyła stanowiska stron i uczestnika przedstawione w złożonych
pismach oraz do protokołu rozprawy.

Zamawiający odnosząc się do stanowiska odwołującego dotyczącego zgłaszanego
dowodu nr 1, stwierdził do protokołu rozprawy, że producenci sprzętu komputerowego
stosują elementy sprzętowe różnych firm, które instalują w oferowanych urządzeniach
opatrywanych ich logo np. przez firmę Lenovo. W tym, mogą być to dyski, karty sieciowe np.

produkowane przez Intel pod warunkiem, że te elementy sprzętowe mogą ze sobą
współpracować. Niektóre elementy zawierają standardowe rozwiązania i nadają się do
zastosowania w sprzęcie różnych producentów. W ocenie zamawiającego dowód nr 3
przedstawiony przez odwołującego stanowi jedynie o sprawdzeniu kompatybilności
oznaczonych dysków Intel do współpracy z technologiami OPAL i EDRIVE m.in. Lenovo , a
jest to wycinek pokazania kompatybilności dysków w zakresie konkretnej technologii
szyfrowania, zatem nie odnosi się to do funkcjonalności opisanych w załączniku nr 1.
Zamawiający stwierdził, że zweryfikował zaoferowane w ofercie NIVER Niwińscy Sp. j.
rozwiązania w zakresie kart sieciowych w oparciu o załączoną do oferty dokumentację
techniczną w języku angielskim i zdaniem zamawiającego wykazuje ona spełnienie
stawianych wymagań. Wracając do zaoferowanych przez NIVER N. Sp. j. dysków, to w
ocenie zamawiającego wymagane parametry techniczne dysków są spełnione. Dyski
zaoferowane przez przystępującego mogą być stosowane zarówno w notebookach,
jak i do serwerów. Posiadają standardowy interfejs SATA, który umożliwia podłączenie
do serwerów. Interfejs SATA jest zestandaryzowany. W odniesieniu do kart, zamawiający
dodał, że niektóre funkcjonalności są realizowane z poziomu oprogramowania, dlatego też
ocena samego urządzenia karty sieciowej bez uwzględnienia stosowanego oprogramowania
nie jest kompletna.

Przystępujący NIVER N. Sp. j. podzielił stanowisko zamawiającego odnośnie oceny
dowodu nr 3. Dowód ten zawiera listę urządzeń, dla których były przeprowadzone testy
OPAL i EDRIVE, czyli dotyczące technologii szyfrowania. Przez fakt, że w tabeli
wnioskowanego dowodu nr 3 nie są wymienione urządzenia - jeżeli chodzi o zaoferowane
dyski, to ten dowód nie odnosi się do urządzeń, z którymi zaoferowane dyski miałyby
poprawnie współpracować, czyli serwerów IBM. Dokument pochodzi z Internetu i jest
datowany na sierpień 2014 roku i nie jest sygnowany - jako aktualny, przez podmiot, który go
wytworzył. Jest przetłumaczony fragmentarycznie. Intel zastrzegł sobie dowolne zmiany tej
tabeli bez powiadamiania, w związku z czym w ocenie przystępującego przedstawiony
dowód nie potwierdza, że oferowany przez przystępującego rodzaj dysku nie spełnia
wymagań. Przystępujący nie zgodził się z twierdzeniem firmy Lenovo, że do serwerów IBM
mogą być stosowane tylko dyski pochodzące od firmy IBM/Lenovo. Ze względu na otwartość
technologiczną mogą być stosowane również inne komponenty, innych producentów pod
warunkiem, że gwarantują poprawianą współpracę. Nie jest to przesądzający dowód w tym
sporze. Firma Lenovo może być zainteresowana w tym, aby były nabywane produkty przez
nią oferowane. To zamawiający decyduje, czy oferowany sprzęt nadaje się do zastosowania
w urządzeniach, które są jego własnością.

Karta, którą przystępujący oznaczył w swojej ofercie - Intel ET2 Multi Port, stanowi
rodzinę kart, które charakteryzują się różnymi parametrami, natomiast dowód - w odniesieniu
do kart - przedstawiony przez odwołującego, nie wspomina nigdzie o tej rodzinie kart
sieciowych Intel. Dowód określa, że oznaczone karty sieciowe Lenovo z układem Intel nie
posiadają wymaganej funkcjonalności Intel 82576. Oferowane przez przystępującego karty
nie pochodzą od producenta Lenovo, tylko Intel, wobec czego dowód nr 1 w tym zakresie
uznał za nieprzydatny. Przystępujący stwierdził, że dostarcza dyski z odpowiednimi
mocowaniami, w tym mocowaniami umożliwiającymi ich wyjęcie i włożenie do kieszeni
serwera. W ocenie przystępującego jest oczywiste, że skoro były wymagania, aby
dostarczony dysk mógł być wyjmowany z serwera, to zaoferował go z elementem
mocującym w serwerze w taki właśnie sposób, aby spełniał te wymaganie. Zdaniem
przystępującego producent Lenovo zaleca jak zwykle stosowanie własnych produktów do
współpracy z jego sprzętem oraz odnosi się do kart sieciowych Intel nie podając konkretnego
modelu karty zaoferowanego przez przystępującego.

Rozpatrując sprawę w granicach zarzutów odwołania, jak stanowi art. 192 ust. 7
ustawy Pzp Izba ustaliła, co następuje.

Z akt postępowania przetargowego udostępnionych przez zamawiającego - wynika
następujący stan faktyczny.

SIWZ. Przetarg prowadzony jest w trybie procedury otwartej pn. „Dostawa serwerów oraz
rozbudowa serwerów środowiska wirtualnego wraz z dostawą licencji VMware i
zapewnieniem świadczenia usług wsparcia technicznego producenta dla rozwiązania
VMware”

3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów oraz rozbudowa serwerów środowiska
wirtualnego wraz z dostawą licencji VMware i zapewnieniem świadczenia usług wsparcia
technicznego producenta dla rozwiązania VMware, w tym:

3.1.1 Dostawa oraz przeniesienie na Zamawiającego własności 4 sztuk serwerów, fabrycznie
nowych i nieużywanych, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.

3.1.2 Dostawa oraz przeniesienie na Zamawiającego własności 1 sztuki serwera, fabrycznie
nowego i nieużywanego, spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.

3.1.3 Dostawa oraz przeniesienie na Zamawiającego własności 1 sztuki serwera fabrycznie
nowego i nieużywanego, spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.

3.1.4 Dostawa oraz przeniesienie na Zamawiającego własności 4 sztuk dysków twardych o
pojemności minimum 400 GB, SSD, z interefejsem SAS 12 Gbps, fabrycznie nowych i
nieużywanych, spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.

3.1.5 Dostawa oraz przeniesienie na Zamawiającego własności 4 sztuk kart 4 portowych
10/100/1000, fabrycznie nowych i nieużywanych, spełniających wymagania określone w
Załączniku nr 1 do SIWZ.

3.1.6 Dostawa trwałych (nieograniczonych czasowo) licencji VMware vSphere 5 Enterprise
Plus - 8 CPU, udzielonych Zamawiającemu od dnia 01.10.2015 r.

3.1.7 Przeprowadzenie aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania
vSphere 5 Enterprise: Update VMware vSphere 5 Enterprise to Enterprise Plus (8 CPU).

3.1.8 Przedłużenie wsparcia technicznego producenta na poziomie Basic dla posiadanego
przez Zamawiającego oprogramowania Vmware vSphere Standard (12 CPU), świadczonego
zgodnie z warunkami określonymi w § 5 Załącznika nr 2 do SIWZ, od dnia 31.01.2016 r. do
dnia 31.01.2019 r.

3.1.9 Przedłużenie wsparcia technicznego producenta na poziomie Basic dla posiadanego
przez Zamawiającego oprogramowania VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere 5
(Per Instance), świadczonego zgodnie z warunkami określonymi w § 5 Załącznika nr 2 do
SIWZ, od dnia 31.01.2016 r. do dnia 31.01.2019 r.

3.1.10 Zapewnienie wsparcia technicznego producenta na poziomie Basic dla nowych
licencji VMware vSphere 5 Enterprise Plus – 8 CPU, o których mowa w pkt. 6, świadczonego
zgodnie z warunkami określonymi w § 5 Załącznika nr 2 do SIWZ, od dnia 01.10.2015 r. do
dnia 31.01.2019 r.

3.1.11 Zapewnienie wsparcia technicznego producenta na poziomie Basic dla
zaktualizowanego oprogramowania, o którym mowa w pkt. 7 świadczonego zgodnie z
warunkami określonymi w § 5 Załącznika nr 2 do SIWZ, od dnia 01.10.2015 r. do dnia
31.01.2019 r.

3.1.12 Dostawa certyfikatów lub innych dokumentów, o których mowa w § 2 Załącznika nr 2
do SIWZ.

3.1.13 Zapewnienie świadczenia usług serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis
producenta serwerów, dysków i kart, o których mowa w pkt 3.1.1 – 3.1.5.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:

3.2.1 Załączniku nr 1 do SIWZ – „Zestawienie parametrów technicznych oferowanych
serwerów”
.

a) Dokument określa parametry techniczne oferowanych serwerów wymagane przez
Zamawiającego.
b) Wykonawca musi załączyć do oferty wypełnione Zestawienie parametrów
technicznych oferowanych serwerów zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ.
3.2.2 w Załączniku nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.
4. Termin wykonania zamówienia.

4.1 Dostawa serwerów, dysków i kart – w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy.

4.2 Dostawa certyfikatów lub innych dokumentów, o których mowa w § 2 Załącznika nr 2
SIWZ - w terminie do dnia 09.10.2015 r.

4.3 Usługa gwarancji producenta - przez okres minimum 5 lat maksimum 7 lat od dostawy
(daty podpisania protokołu odbioru bez uwag) dla serwerów A i B.

4.4 Usługa gwarancji producenta - przez okres 36 miesięcy od dostawy (daty podpisania
protokołu odbioru bez uwag) dla serwera C oraz dysków i kart.

4.5 Usługa wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania VMware – do dnia
31.01.2019 r. Szczegółowe terminy rozpoczęcia świadczenia usług wsparcia technicznego
producenta znajdują się w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Z § 1 obowiązującego wzoru umowy wynika, że wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze
złożoną ofertą - zawierającą oznaczenie przedmiotu dostawy (modelu) oraz producenta, -
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz załącznikiem nr 2 do umowy - opisem przedmiotu
zamówienia - zrealizować zamawiane dostawy.

6.6 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

6.6.1 wypełnione Zestawienie parametrów technicznych oferowanych serwerów zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w formie oryginału.
UWAGA:
- Wymagane przez Zamawiającego wskazanie przez Wykonawcę w ww. dokumencie stron w
dokumentacji technicznej oferowanego sprzętu, potwierdzających spełnianie wymagania
Zamawiającego opisanego w kol. nr 3 tabeli w wypełnionym Załączniku nr 1 do SIWZ, pełni
jedynie funkcję informacyjną mającą na celu ułatwienie oceny oferty, co oznacza, że
wystąpienie takich okoliczności nie będzie powodowało negatywnych skutków
formalnoprawnych
- w związku z powyższym, omyłkowe wskazanie lub niewskazanie przez Wykonawcę w ww.
dokumencie strony dokumentacji technicznej oferowanego sprzętu, na której znajduje się

potwierdzenie wymogów/parametrów określonych przez Zamawiającego, nie będzie
stanowiło powodu do wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, w trybie art. 26 ust. 3
ustawy do uzupełnienia ww. dokumentu.

6.6.2 dokumentację techniczną potwierdzającą spełnianie przez zaoferowany sprzęt
wymagań określonych przez Zamawiającego w:
1) pkt 2 - 12, 14 - 20 dla serwera A,
2) pkt 2 - 12, 14 - 20 dla serwera B,
3) pkt 2 - 12, 15 dla serwera C,
4) pkt 1 - 2 dla dodatkowych akcesoriów
- wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Dopuszcza się dołączenie takiej dokumentacji w języku angielskim bez tłumaczenia na język
polski.
Forma dokumentów: Zamawiający odstępuje od poświadczania autentyczności ww.
dokumentacji technicznej. (Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z
2013 r., poz. 231).
UWAGA: Dokumentacja techniczna nie musi potwierdzać spełniania wymagań określonych
przez Zamawiającego w:
1) pkt 1, 13, 21 - 26 dla serwera A,
2) pkt 1, 13, 21 - 26 dla serwera B,
3) pkt 1, 13, 14, 16 dla serwera C

- wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

W podanym wyżej zakresie Zamawiający wymaga jedynie, aby Wykonawca dokonał
stosownego wpisu w poszczególnych tabelach znajdujących się w Załączniku nr 1 do SIWZ,
z którego będzie wynikało potwierdzenie spełniania przez zaoferowany sprzęt wymogów
określonych przez Zamawiającego w danym punkcie.

6.6.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców, po otwarciu ofert i przed
wyborem oferty najkorzystniejszej, do dostarczenia jednego egzemplarza testowego
oferowanych serwerów, będących przedmiotem zamówienia.

Przeprowadzone ewentualne testy będą miały na celu potwierdzenie, że oferowana dostawa
odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności w
zakresie określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ, w tym potwierdzenie poprawnej współpracy
oferowanych serwerów ze sprzętem oraz oprogramowaniem eksploatowanym przez
Zamawiającego.

Wykonawca, którego Zamawiający wezwie do dostarczenia egzemplarza testowanego
oferowanych serwerów, zobowiązany będzie do dostarczenia ich w terminie 2 dni roboczych
od daty przekazania mu wezwania, zgodnie z danymi do kontaktu wskazanymi w ofercie
Wykonawcy.
Wraz ze sprzętem przekazanym Zamawiającemu do testów powinna zostać dostarczona
dokumentacja techniczna i dokładny spis elementów składowych sprzętu i dokumentacji Spis
ten stanowić będzie jednocześnie protokół przekazania.

Po wykonaniu testów, dostarczony w celu ich przeprowadzenia egzemplarz testowy
oferowanych serwerów, zostanie niezwłocznie zwrócony Wykonawcy.

UWAGA:
1) dostarczenie przez wezwanego Wykonawcę jednego egzemplarza testowego
oferowanego sprzętu będącego przedmiotem zamówienia niezgodnego w pełni z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności z parametrami
wyspecyfikowanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ lub z ofertą Wykonawcy - zostanie
potraktowane jako negatywny wynik testów,
2) niedostarczenie przez wezwanego Wykonawcę jednego egzemplarza testowego
oferowanego sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w terminie 2 dni roboczych od
daty przekazania Wykonawcy ww. wezwania - zostanie potraktowane jako negatywny wynik
testów,
3) negatywny wynik przeprowadzonych testów, które nie potwierdzą, że oferowane przez
Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ
w szczególności nie potwierdzą pełnej zgodności wszystkich parametrów oferowanego
sprzętu wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do SIWZ, a także poprawnej współpracy
oferowanego sprzętu ze sprzętem oraz oprogramowaniem eksploatowanym przez
Zamawiającego lub wystąpienie którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w pkt 6.6.3
ppkt 1) lub 2), skutkować będzie odrzuceniem oferty takiego Wykonawcy, na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako niezgodnej z treścią SIWZ.

7.5 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ przesyłając
pytanie na numer faksu lub adres e-mail wskazany w pkt. 7.1 SIWZ.

10. Opis sposobu przygotowywania oferty.

10.1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i
trwały, na druku stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku sporządzenia oferty
przez Wykonawcę na własnym formularzu wymaga się, żeby Wykonawca uwzględnił w nim
wszystkie oświadczenia i elementy zawarte w Załączniku nr 8 do SIWZ.

UWAGA: Załącznik nr 8 do SIWZ oraz własny formularz złożony przez Wykonawcę, o
których mowa w pkt 10.1 będą stanowić treść oferty i w związku z tym nie podlegają one
uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. Niezłożenie któregokolwiek z tych dokumentów
będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako
niezgodnej z treścią SIWZ.

10.2. Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt 6 SIWZ, w
formie dla nich określonej w SIWZ.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (…) w terminie do dnia 21 maja
2015r., do godz. 09.00, lub przesłać pocztą na adres: (…)

12.1 Cenę ofertową stanowić będzie łączna kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie
całości przedmiotu zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 3 SIWZ, wyrażona w
złotych polskich (PLN) (…).
12.2 Łączna kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w pkt 12.1 nie będzie podlegała
zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z
realizacją przedmiotu zamówienia w terminie oraz miejscu wskazanym w SIWZ, w tym m.in.
opłaty, takie jak cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług) koszty dostawy (w tym
koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu i wniesienia dostarczonego sprzętu do
wyznaczonych pomieszczeń) oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie
następujących kryteriów:
1) Cena ofertowa - max. 95,00 punktów
2) Gwarancja producenta - max. 5,00 punktów (…)

13.2 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę
punktów (max. 100,00), pod względem określonych powyżej kryteriów, obliczoną według
następującego wzoru: (…).

13.4 Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy spełniającego wszystkie
warunki udziału w postępowaniu, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom
określonym przez Zamawiającego w SIWZ i uznana zostanie, zgodnie z postanowieniami
SIWZ, za ofertę najkorzystniejszą.

16.1 Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w
SIWZ, szczegółowo podanych we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. (…)

29. Załączniki do SIWZ:
29.1 Zestawienie parametrów technicznych oferowanych serwerów - do wypełnienia.
29.2 Wzór umowy.
29.8 Formularz oferty - do wypełnienia.
Załącznik nr 1 Zestawienie parametrów technicznych oferowanych serwerów.

Ad zarzut 1.

Zestawienie parametrów technicznych serwerów Dodatkowe akcesoria do posiadanych
serwerów IBMx 3650 M3 - wymagane 4 komplety
L.p. Nazwa wymagania/parametru - dysk twardy SSD; Wartości minimalne wymagane
przez Zamawiającego; Dysk twardy, minimum 400 GB SSD z interfejsem SAS 12Gbps, z
możliwością wyciągnięcia podczas pracy serwera (hot swap), pasujący do obecnie
posiadanego serwera IBM x3650 M3 wraz z odpowiednią kieszenią; Wartości oferowane
przez Wykonawcę (…); Dodatkowe wymagania Zamawiającego wartość minimalna,
konieczność potwierdzenia tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej.
Wskazanie stron w dokumentacji technicznej oferowanego sprzętu potwierdzających
spełnianie wartości wymaganej przez Zamawiającego opisanej w kol. nr 3

Ad. zarzut 2. Nazwa wymagania/parametru - Karta sieciowa: Karta 4 portowa 10/100/1000
PCI-Express x8 Wsparcie dla TOE – TCP Offload Engine, load balancing i fail over.
Wymagana obsługa VLAN (warstwa druga modelu OSI) na poziomie karty sieciowej i
systemu operacyjnego tj. interfejsy vlanów z poziomu instalowanych aplikacji muszą być
widoczne, jako niezależne interfejsy sieciowe.
Wymagana obsługa tagowanych łączy typu trunk

Dodatkowe wymagania Zamawiającego wartość minimalna, konieczność potwierdzenia tego
wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej. Wskazanie stron w dokumentacji
technicznej oferowanego sprzętu potwierdzających spełnianie wartości wymaganej przez
Zamawiającego opisanej w kol. nr 3.

W odpowiedziach na pytania do SIWZ z dnia 27 kwietnia 2015 r. zamawiający podał jak
niżej.
Pytanie nr 3
„Dotyczy: Dodatkowe akcesoria do posiadanych serwerów IBM x3650 M3 - wymagane 4
komplety pkt. 1 Dysk twardy SSD
Według informacji zawartych na stronie internetowej producenta IBM, pod adresem:
http://www-03.ibm.com/systems/xbc/cog/Withdrawn/x3650m3_7945/x3650m3_7945hdd.html

nie są dostępne dyski wymagane przez Zamawiającego spełniające kryteria i zapewniające
pełną kompatybilność. Jedynymi dostępnymi dyskami SSD kompatybilnymi z wspomnianym
serwerem są dyski ze złączem SATA np: Part Number-QQAJ365; 480GB SATA 2.5 MLC HS
Enterprise Value SSD.
Odpowiedź na pytanie nr 3
TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę interfejsu dysków dodatkowych SSD SAS na
SATA, tak aby były one kompatybilne z posiadanymi serwerami IBMx3600M3.
Pytanie nr 4
„Dotyczy: Dodatkowe akcesoria do posiadanych serwerów IBM x3650 M3 - wymagane 4
komplety pkt. 2 Karta sieciowa
Karta sieciowa PCI-Express x8 jest przeznaczona do modeli serwerów typu IBM x3650 M5,
właściwą kartą PCl-Express dla serwerów typu IBM x3650 M3 jest karta PCI-Express x4.
Karta ta zapewnia pełną kompatybilność z serwerami IBM x3650 M3."

Odpowiedź na pytanie nr 4
TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę interfejsu kart sieciowych dla serwerów PCI-
Express x4.
UWAGA: Zmiana nr 5 treści SIWZ opisana w pkt 2 pisma.
Pytanie nr 5
„Zamawiający w załączniku nr 1 - Zestawienie parametrów technicznych oferowanych
serwerów, w punkcie Dodatkowe akcesoria do posiadanych serwerów IBM x3650 M3 -
wymagane 4 komplety Zamawiający wymaga:
Dysk twardy SSD
Dysk twardy, minimum 400 GB SSD z interfejsem SAS 12Gbps, z możliwością wyciągnięcia
podczas pracy serwera (hot swap), pasujący do obecnie posiadanego serwera IBM x3650
M3 wraz z odpowiednią kieszenią.
Według naszej najlepszej wiedzy do tego serwera nie ma dostępnych dysków z interfejsem
12Gbps, a tylko 6Gbps. Prosimy zatem o doprecyzowanie zapytania."
.

Odpowiedź na pytanie nr 5 Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

2. Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje, że
dokonał zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

Zmiana nr 2
Zmienia się zapis punktu 1 pn. „Dysk twardy SSD" w tabeli dotyczącej Dodatkowych
akcesoriów do posiadanych serwerów IBM x3650 M3 - wymagane 4 komplety w Załączniku
nr 1 do SIWZ - „Zestawienie parametrów technicznych oferowanych serwerów", strona 15:

z: „Dysk twardy minimum 400 GB SSD z interfejsem SAS 12 Gbps z możliwością
wyciągnięcia podczas pracy serwera (hot swap) pasujący do obecnie posiadanego serwera
IBMx3600 M3 A wraz z odpowiednią kieszenią”
.

Na: „Dysk twardy minimum 400 GB, SSD, z interfejsem SATA minimum 6 Gbps, z
możliwością wyciągnięcia podczas pracy serwera (hot swap), pasujący do obecnie
posiadanego serwera IBM X3650 M3 wraz z odpowiednią kieszenią"
.

Zmiana nr 5
Zmienia się zapis punktu 2 pn. „Karta sieciowa" w tabeli dotyczącej Dodatkowych akcesoriów
do posiadanych serwerów IBM x3650 M3 - wymagane 4 komplety w Załączniku nr 1 do
SIWZ - „Zestawienie parametrów technicznych oferowanych serwerów", strona 15:
z: „Karta 4 portowa 10/100/1000 PCI-Express x8 Wsparcie dla TOE - TCP Offload Engine,
load balancing i fail over. Wymagana obsługa VLAN (warstwa druga modelu OSI) na
poziomie karty sieciowej i systemu operacyjnego tj. interfejsy vlanów z poziomu
instalowanych aplikacji muszą być widoczne, jako niezależne interfejsy sieciowe. Wymagana
obsługa tagowanych łączy typu trunk"
.
na:
„Karta 4 portowa 10/100/1000 PCI-Express x4 Wsparcie dla TOE - TCP Offload Engine, load
balancing i fail over.
Wymagana obsługa VLAN (warstwa druga modelu OSI) na poziomie karty sieciowej i
systemu operacyjnego tj. interfejsy vlanów z poziomu instalowanych aplikacji muszą być
widoczne, jako niezależne interfejsy sieciowe. Wymagana obsługa tagowanych łączy typu
trunk"
.
W formularzu oferty według załącznika nr 8 wykonawca zobowiązany był podać producenta,
model oferowanego serwera typu A-C, dysków SSD do serwerów IBMx3600 M3; kart
sieciowych 4 portowych do serwerów IBMx3600 M3.

Oferty złożyło 7 wykonawców. Zamawiający wybrał ofertę przystępującego - NIVER Niwińscy
Sp. j., której przydzielił punktację - 95 punktów.

Drugą ocenę otrzymała oferta odwołującego - 87,67 punktów.

Na str. 2 (poz. 4) oraz 42 oferty firmy NIVER, wykonawca ten zaoferował dyski do serwerów
IBMx3650M3 - model "SSD Pro 2500 series" firmy INTEL. Podał: Dysk Intel SSD pro Series
480GB,2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC (str. 1-2 dokumentacji technicznej).
Na str. 2 (poz. 5) i 42 oferty firmy NIVER, wykonawca ten zaoferował karty sieciowe 4
portowe do serwerów IBMx3650M3 - model "INTEL ET2 Quad" firmy INTEL, Intel Gigabit
ET,ET2 and Multi Port serwer Adapters; (str.1-7,4,5 dokumentacji technicznej). Wykonawca
potwierdził wartości oferowane: karta 4 portowa PCI-Express x4 Wsparcie dla TOE - TCP

Offload Engine, load balancing i fall over. Obsługa VLAN (warstwa druga modelu OSI) na
poziomie karty sieciowej i systemu operacyjnego tj. interfejsy vlanów z poziomu
instalowanych aplikacji muszą być widoczne, jako niezależne interfejsy sieciowe. Wymagana
obsługa tagowanych łączy typu trunk.
W dokumentacji technicznej zostały przedstawione karty techniczne (dokumentacja) w
języku angielskim.

Izba zaważyła, co następuje.

Odwołujący wykazał legitymację do korzystania ze środków ochrony prawnej w
rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Ubiega się o przedmiotowe zamówienie, złożył drugą
w kolejności najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny – ofertę. Mógł zatem wykazywać
że czynności zamawiającego wyboru oferty wykonawcy NIVER N. Sp. j. zostały
przedsięwzięte z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, co godziło w interes odwołującego w
uzyskaniu zamówienia i mogło go narażać na poniesie szkody.

Przechodząc do rozpatrzenia zarzutów odwołania należało mieć na uwadze
uregulowania prawne odnoszące się do sposobu wykazania, że przedmiot dostawy spełnia
wymagania, jak i warunki szczegółowe, które określił zamawiający w postanowieniach SIWZ
podanych do wiadomości i stosowania, mających charakter wiążący zarówno dla
zamawiającego jak i dla wszystkich wykonawców, którzy zdecydowali się na złożenie oferty
w postępowaniu.

Zgodnie z regulacją art. 82 ust. 3 ustawy Pzp, treść oferty musi odpowiadać treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodność treści oferty z treścią specyfikacji
jest zapewniona wówczas, gdy na podstawie analizy i porównania treści obu tych
dokumentów można uznać, iż istotne postanowienia zawarte w ofercie nie są inne, tj. nie
różnią się w swej treści od postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp nakazuje zamawiającemu odrzucenie
oferty, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 tej ustawy. Norma art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odnosi
się do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia oraz
merytorycznych wymagań zamawiającego, w szczególności co do zakresu, ilości, jakości,
ceny, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia, w tym
wyznaczonych minimalnych parametrów technicznych wyrobu. Niezgodność treści oferty z
treścią SIWZ ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi
zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości zgodnie z wymogami zamawiającego.
W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że niezgodność treści oferty z
treścią SIWZ powinna być oceniania z uwzględnieniem definicji oferty zawartej w art. 66 K.c.,
tj. niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z wymaganiami zamawiającego,

odnoszącymi się do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia, a więc materialnej
sprzeczności zakresu zobowiązania zawartego w ofercie z zakresem zobowiązania, którego
zamawiający oczekuje dla spełnienia swoich uzasadnionych potrzeb, wyznaczonymi w
SIWZ.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia
zamawiający może żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego. Z kolei § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) pozwala w celu
potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
wymaganiom określonym przez zamawiającego, aby zamawiający żądał między innymi:
próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w tym postępowaniu przewidywała, aby
w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego, wykonawca przedłożył dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych - w postaci dokumentacji technicznej oferowanego
sprzętu, potwierdzającej spełnianie właściwości wymaganych przez zamawiającego,
opisanych w kolumnie 3 Załącznika 1, tj. parametrów wyznaczonych jako wartości
minimalne.
Zamawiający żądał potwierdzenia spełnienia wymagań minimalnych (granicznych)
odrębnym oświadczeniem wykonawcy, między innymi w odniesieniu do dodatkowych
akcesoriów do posiadanych serwerów IBMx3650M3. Zapowiedział, że ocena spełniania
przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań zamawiającego będzie dokonana w
oparciu o oświadczenia wykonawcy oraz załączone do oferty dokumenty (dokumentację
techniczną), stwierdzającą zgodność oferty z wymaganiami określonymi w specyfikacji.

Przystępujący NIVER N. Sp. j. złożył oświadczenie w formularzu oferty, że
zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami SIWZ, poprzez
stwierdzenie w punkcie 7, że zapoznał się z treścią wzoru umowy i zobowiązuje się do jej
zawarcia zgodnie z treścią oferty na warunkach określonych w SIWZ. Warunek ten został
powtórzony w § 1 obowiązującego wzoru umowy, że wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze
złożoną ofertą zawierającą oznaczenie przedmiotu dostawy (modelu) oraz producenta,
stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy oraz Załącznikiem nr 2 do umowy - opisem przedmiotu
zamówienia - zrealizować zamawiane dostawy.
Przystępujący przyznał, że podając w swojej ofercie nazwę dysków i producenta -
wskazał nazwę obejmującą rodzinę produktów, gdzie oczekiwane przez zamawiającego

rozwiązania techniczne i pewne funkcjonalności dostępne są jedynie opcjonalnie. Nie zawarł
w swojej ofercie zobowiązania, iż oferowany sprzęt o oznaczonej nazwie dostarczy w wersji
posiadającej opcje wymagane przez zamawiającego w opisie Załącznika nr 1 do SIWZ.

Jeżeli zamawiający, jak w tym postępowaniu - żąda podania nawy modelu oraz
producenta, oznacza to iż wykonawca winien tak sprecyzować oznaczenie wyrobu, aby
pozwalało to na jego jednoznaczną identyfikacje. W przypadku, gdy wskazany model może
zostać wyposażony w urządzenia, czy funkcjonalności opcjonalnie - wykonawca powinien
podać, iż oferuje oznaczony model z następującym wyposażeniem opcjonalnym, stanowi to
wówczas prawidłowo opisaną treść oferty. Przedkładana dokumentacja techniczna - ma
potwierdzać, iż w danym modelu producent zapewnia dostępność wskazanych opcji.

Przepis art. 87 ust. 1 ustawy Pzp nie dozwala na zmianę treści oferty po upływie
terminu składania ofert. Nie jest więc dopuszczalne uzupełnianie treści oferty poprzez
doprecyzowywanie wyposażenia opcjonalnego. W przeciwnym wypadku dochodziłoby do
skonkretyzowania oferowanego wyrobu dopiero na etapie dostawy, czy wręcz dochodziłoby
do dostawy innej niż opisana w ofercie.

Nie było wystarczające samo potwierdzenie wyznaczonych parametrów technicznych
i właściwości wyrobu w załączonym wykazie Załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający na
podstawie dokładnej nazwy oferowanego sprzętu (model, wersja, opcje, producent) i
dostarczonej dokumentacji technicznej - winien mieć możliwość jednoznacznej jego
identyfikacji i sprawdzenia, czy charakteryzuje się on cechami, których oczekiwał.

Izba rozpatruje jednak odwołanie w granicach zgłaszanych zarzutów, jak stanowi art.
192 ust. 7 ustawy Pzp. Izba nie może orzekać co zarzutów, które nie były zawarte w
odwołaniu. Odwołujący w odwołaniu nie podnosił, iż z braku jednoznaczności oznaczenia
zaoferowanego sprzętu - twardych dysków, czy kart sieciowych i niemożności jednoznacznej
ich identyfikacji - oferta przystępującego NIVER jest niezgodna z treścią SIWZ i winna
zostać odrzucona. Odwołujący zarzucał, że dyski twarde oraz karty sieciowe w ofercie
wykonawcy NIVER nie posiadają wymaganych w SIWZ cech i parametrów technicznych - w
tych też granicach zarzuty podlegały rozpoznaniu.

Na str. 2 (poz. 4) oraz 42 oferty firmy NIVER, wykonawca ten zaoferował dyski do
serwerów IBMx3650M3 - model "SSD Pro 2500 series" firmy INTEL. Podał: Dysk Intel SSD
pro Series 480GB,2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC (str. 1-2 dokumentacji technicznej).

Na str. 2 (poz. 5) i 42 oferty firmy NIVER, wykonawca ten zaoferował karty sieciowe 4
portowe do serwerów IBMx3650M3 - model "INTEL ET2 Quad" firmy INTEL, Intel Gigabit
ET,ET2 and Multi Port serwer Adapters; (str.1-7,4,5 dokumentacji technicznej). Wykonawca
potwierdził wartości oferowane: karta 4 portowa PCI-Express x4 Wsparcie dla TOE - TCP

Offload Engine, load balancing i fall over. Obsługa VLAN (warstwa druga modelu OSI) na
poziomie karty sieciowej i systemu operacyjnego tj. interfejsy vlanów z poziomu
instalowanych aplikacji muszą być widoczne, jako niezależne interfejsy sieciowe. Wymagana
obsługa tagowanych łączy typu trunk. W dokumentacji technicznej zostały przedstawione
specyfikacje i opisy w języku angielskim, co zamawiający dopuścił.

Zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) dokumenty sporządzane w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest
wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w ar. 9 ust. 3 ustawy Pzp,
uprawniającym zamawiającego w szczególnych przypadkach do zezwolenia na złożenie
oferty w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

Izba nie miała podstaw, aby oceniać dokumentację techniczną przedstawioną przez
przystępującego NIVER N. Sp. j. w aspekcie wykazania poprawności podjętego
zobowiązania w ofercie - spełnienia minimalnych wymagań w odniesieniu do dodatkowych
akcesoriów do posiadanych serwerów IBMx3650M3, tj. dysków do tych serwerów oraz kart
sieciowych. Przepis § 19 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca
2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. 2014, poz.
964) nakazuje, aby wszystkie dokumenty były przedstawiane w języku polskim, a jeżeli
zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego,
który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia nie
przedstawiono.
Spełnienie minimalnych wymagań w odniesieniu do dodatkowych akcesoriów do
posiadanych serwerów IBMx3650M3 musiało być wykazane za pomocą dokumentacji
technicznej oferowanego sprzętu - dołączonej do oferty. Z braku tego dowodu
przedstawionego w odpowiedniej formie (tłumaczenia na język polski) okoliczność taka,
zaprzeczająca zarzutom odwołującego - nie została przez zamawiającego oraz
przystępującego wykazana w postępowaniu odwoławczym.

Nie wyklucza to jednak, że z treści przedstawionej dokumentacji w ofercie wykonawcy
NIVER wynika spełnianie wymagań minimalnych. Izba nie mogła dokonać oceny
wspomnianego dowodu - z braku przedstawienia jego tłumaczenia na język polski.

Dowody z dokumentów wnioskowane przez odwołującego na rozprawie, tj.: dowód nr
1 - dokument wystawiony przez przedstawiciela firmy Lenovo Technologie stwierdzający, że
w serwerach x3650 M3 firmy IBM/Lenovo mogą być instalowane wyłącznie dyski
pochodzące z firmy IBMLenovo, które wyposażone są w odpowiednie kieszenie,

zapewniające zgodność sprzętową i pracę dysków w serwerach x3650 M3 - na okoliczność,
że do posiadanych przez zamawiającego serwerów IBM x3650 M3 pasują wyłącznie dyski
pochodzące z firmy IBM/Lenovo, a obsługa wszystkich powyższych funkcjonalności w
zakresie kart sieciowych realizowana jest przez karty sieciowe z układami Broadcom
NetXtreme II, natomiast część powyższych funkcjonalności jest realizowana przez karty
sieciowe z układami Intel 1340, zgłaszany na okoliczność, że oferowane przez NIVER dyski
nie spełniają wymagań, natomiast zaoferowane karty sieciowe Intel w danej konfiguracji
(dane konkretne karty sieciowe Intel nie zapewniają funkcjonalności opisanych Załącznikiem
nr 1 do SIWZ) - potwierdzają jedynie, że:

1. Producent serwerów x3650 M3 firmy IBM/Lenovo rekomenduje do stosowania w
nich dyski pochodzące od producenta serwera - co gwarantuje najlepszą współpracę
komponentów. Nie wyklucza to, że serwery te mogą poprawnie współpracować także z
dyskami innych producentów; niektóre elementy zawierają standardowe rozwiązania i nadają
się do zastosowania w sprzęcie różnych producentów, pod warunkiem, że gwarantują
poprawną współpracę. Nie jest to przesądzający dowód w tym sporze. Firma Lenovo może
być zainteresowana w tym, aby były nabywane produkty przez nią oferowane.

2. W odniesieniu do kart, Izba podzieliła stanowisko zamawiającego, że niektóre
funkcjonalności są realizowane z poziomu oprogramowania, dlatego też ocena samego
urządzenia karty sieciowej bez uwzględnienia stosowanego oprogramowania nie jest
kompletna. Karta została oznaczona w ofercie przystępującego - Intel ET2 Multi Port. Dowód
podaje, że oznaczone karty sieciowe Lenovo z układem Intel nie posiadają wymaganej
funkcjonalności Intel 82576. Oferowane przez przystępującego karty nie pochodzą od
producenta Lenovo, tylko Intel.

Dowód nr 3 przedstawiony przez odwołującego stanowi jedynie o sprawdzeniu
kompatybilności oznaczonych dysków Lenovo, HP, Dell do współpracy z technologiami Opal
i eDrive stosowanymi m. inn. w sprzęcie Lenovo, a jest to wycinek pokazania
kompatybilności dysków - w zakresie konkretnej technologii szyfrowania, zatem nie odnosi
się to do funkcjonalności opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Wobec zachodzących wątpliwości, zamawiający winien poddać zaoferowane przez
przystępującego komponenty dyski twarde i karty sieciowe do serwerów - procedurze
testowej, którą przewidział w warunkach zamówienia. Zamawiający podał w 6.6.3 SIWZ, że
„zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców, po otwarciu ofert i przed wyborem oferty
najkorzystniejszej, do dostarczenia jednego egzemplarza testowego oferowanych serwerów,
będących przedmiotem zamówienia. Przeprowadzone ewentualne testy będą miały na celu
potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez

Zamawiającego w SIWZ, w szczególności w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do
SIWZ, w tym potwierdzenie poprawnej współpracy oferowanych serwerów ze sprzętem oraz
oprogramowaniem eksploatowanym przez Zamawiającego.”
Zamawiający w trakcie
rozprawy przyznał, iż takie rozwiązanie problemu jest możliwe, a odwołujący zmodyfikował w
tym kierunku swoje żądania. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby zamawiający poddał
weryfikacji w tym trybie ofertę przystępującego co do spełnienie minimalnych wymagań w
odniesieniu do dodatkowych akcesoriów do posiadanych serwerów IBMx3650M3 w celu
potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez
zamawiającego, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ, w tym potwierdzenie
poprawnej współpracy oferowanych komponentów sprzętowych oraz oprogramowania z
serwerami oraz oprogramowaniem eksploatowanym przez zamawiającego.

W tych okolicznościach definitywne nakazanie odrzucenia oferty przystępującego na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp byłoby co najmniej przedwczesne. Procedura
testowa może potwierdzić, że oferowany przez przystępującego sprzęt posiada deklarowane
właściwości.
Zarzuty odwołującego naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), to jest
naruszenia art. 7 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, poprzez wybór oferty wykonawcy NIVER N.
Sp. j., pomimo niedostatecznego zweryfikowania zgodności jej treści z treścią SIWZ -
znalazły potwierdzenie w materiale dowodowym sprawy.

W tym stanie rzeczy Izba uwzględniła odwołanie, o czym orzekła na podstawie art.
192 ust. 1,2 i 3 pkt 1 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku,
na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący:

..……………………..

Na podstawie pliku 2015_1369.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 1369/15

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń