WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 1104/15


WYROK
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś
Protokolant: Natalia Dominiak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 9, 11 i 19 czerwca 2015 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 maja 2015 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia - konsorcjum firm:
1. Remondis Opole sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole - lider;
2. Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o., ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry,
3. Remondis sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa;
4. BIO-EKOS Sp. z o.o. Sp.K., ul. Leśna 63, 42-622 Nowe Chechło,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Miasto Sosnowiec,
al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec,

przy udziale wykonawcy: P. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: W. P.
Zakład Usługowy ”JAMPICH” z siedzibą: ul. Lenartowicza 68/84, 41-219 Sosnowiec -
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,

orzeka:

1) oddala odwołanie;
2) kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie
zamówienia - konsorcjum firm:
1. Remondis Opole sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole - lider;
2. Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o., ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry,
3. Remondis sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa;
4. BIO-EKOS Sp. z o.o. Sp.K., ul. Leśna 63, 42-622 Nowe Chechło,
i: zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez tego wykonawcę tytułem
wpisu od odwołania.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) na wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Przewodniczący: ………………………Uzasadnienie

I. Odwołujący - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1. Remondis Opole sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (lider); 2. Remondis Tarnowskie Góry Sp.
z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach; 3. Remondis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
4. BIO-EKOS Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Nowym Chechle - zwany też „konsorcjum
Remondis”
- wniósł w dniu 25 maja 2015 r. odwołanie wobec czynności i zaniechania
zamawiającego - Gminy Miasta Sosnowiec - w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest
„Utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta Sosnowca”, znak sprawy:
WGK.271.01.07.2015.

W wyniku czynności dokonanych przez zamawiającego po wniesieniu odwołania
(unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę – P. W.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: W. P. Zakład Usługowy ”JAMPICH” z
siedzibą w Sosnowcu - i powtórzenie czynności badania i oceny ofert), odwołujący cofnął
część zarzutów i żądań oraz odpowiednie części uzasadnienia odwołania. Cofnięte części
odwołania zostały pominięte w tym uzasadnieniu.

II. Zarzuty przedstawione w odwołaniu i podtrzymane na rozprawie.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy:
1) art. 90 ust. 2 i 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 przez nieprawidłową ocenę złożonych
wyjaśnień i zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez P. W. prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy JAMPICH (dalej: „Jampich”), mimo że
wyjaśnienia złożone przez tego wykonawcę potwierdzają, iż cena oferty Jampich jest
ceną nierealną, a w konsekwencji zawiera cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu
zamówienia;
2) art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z późn.
zm.), dalej „uznk”, przez zaniechanie odrzucenia oferty Jampich, mimo, że jej złożenie
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na sprzedaży usług i towarów poniżej
kosztów ich świadczenia/wytworzenia;
3) art. 24 ust. 2 pkt 4, w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 3, w zw. z art. 26 ust. 2b, w zw. z art. 26 ust. 3
przez zaniechanie wezwania wykonawcy Jampich do uzupełnienia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, mimo że wykonawca ten

nie wykazał realności dysponowania zasobami udostępnianymi w zakresie potencjału
technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia;
4) art. 24 ust. 2 pkt 4, w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2, w zw. z art. 26 ust. 3 i 4 przez zaniechanie
wezwania wykonawcy Jampich do wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy
i doświadczenia;
5) art. 24 ust. 2 pkt 3 przez zaniechanie wykluczenia Jampich z postępowania, mimo że
wykonawca ten podał nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania
w zakresie dotyczącym wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia;
6) (cofnięty);
7) art. 7 ust. 1 i 3 przez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę
zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ze względu na
naruszenie wyżej wymienionych przepisów ustawy.
III. Żądania przedstawione w odwołaniu podtrzymane na rozprawie.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu:
1) unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2) dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert;
3) (cofnięty);
4) wezwania wykonawcy Jampich do wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
5) odrzucenia oferty Jampich;
6) wykluczenia Jampich z postępowania;
7) dokonania wyboru oferty Konsorcjum Remondis jako najkorzystniejszej.
IV. Zachowanie terminu i wymogów formalnych.
Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołujący otrzymał w dniu 15 maja
2015 r. Odwołanie zostało wniesione z zachowaniem terminu ustawowego. Odwołujący uiścił
wpis od odwołania w wymaganej wysokości, zamawiający otrzymał kopię odwołania.
V. Interes oraz szkoda.
Odwołujący wskazał, że ma interes we wniesieniu odwołania, gdyż jest wykonawcą,
który złożył ofertę w postępowaniu i został sklasyfikowany na pozycji drugiej w rankingu ofert
podlegających ocenie punktowej. Zaniechanie wykluczenia wykonawcy Jampich
z postępowania i odrzucenia oferty tego wykonawcy, uniemożliwia odwołującemu wybór jego
oferty jako oferty najkorzystniejszej, a tym samym, naraża go na poniesienie szkody
polegającej na nie uzyskaniu zamówienia.

Uzasadnienie odwołania.

I. W zakresie zarzutu rażąco niskiej ceny i czynu nieuczciwej konkurencji.
1. Wyrokiem z dnia 6 maja 2015 r., KIO 807/15 Krajowa Izba Odwoławcza nakazała
odtajnienia wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny złożonych przez
wykonawcę Jampich w dniu 3 kwietnia 2015 r. W związku z odtajnieniem ww. dokumentu
odwołujący miał możliwość zapoznania się z jego treścią oraz dokonania weryfikacji. Analiza
odtajnionej części wyjaśnień potwierdza, że skalkulowana przez Jampich cena jest ceną
nierealną, w związku z czym zasadne jest jej odrzucenie na podstawie art. 90 ust. 3 w zw.
z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, jako zawierającej cenę rażąco niską.
2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Pzp w brzmieniu po
nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. Aktualne brzmienie art. 90 Pzp wiąże się
z powstaniem domniemania rażąco niskiej ceny oferty wykonawcy wezwanego do wyjaśnień
rażąco niskiej ceny, którego ciężar obalenia spoczywa na wykonawcy wezwanym do
udzielenia wyjaśnień.
3. Jampich zobowiązany był do udowodnienia, że zaoferowana cena ma charakter
realny, znajduje odzwierciedlenie w nakładach, które należy ponieść na zrealizowanie
zamówienia oraz, że zachodzą po stronie tego wykonawcy obiektywne czynniki, które
umożliwiły tak istotne, w stosunku do poziomu rynkowego, zaniżenie ceny oferty.
Wykonawca powinien był przedstawić wyjaśnienia konkretne i wyczerpujące, wraz
z dołączeniem dowodów na potwierdzenie podnoszonych twierdzeń i wskazywanych
wartości.
4. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Krajową Izbę Odwoławczą
w wyroku z dnia 12 października 2009 r., KIO 1415/09.
5. Odtajniona część wyjaśnień rażąco niskiej ceny wykonawcy Jampich pozwala na
stwierdzenie, że podmiot ten nie wskazał w wyjaśnieniach czynników obiektywnych, które
uzasadniałyby tak znaczne zaniżenie ceny oferty, jak również, że zaniechał skalkulowania
w cenie oferty istotnych czynników kosztotwórczych, co doprowadziło do zaniżenia ceny
oferty.
a. (cofnięty).
b. Jampich wskazał, że czynnikiem obniżającym cenę oferty był brak uwzględnienia
w kalkulacji kosztów deponowania odpadów. Okoliczność ta dotyczy wszystkich
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia - zgodnie z powołanym przez
Jampich Opisem Przedmiotu Zamówienia ze str. 4. Prawdą jest, że we wcześniej toczących
się postępowaniach wykonawcy uwzględniali koszty deponowania odpadów. Pozostaje to
jednak bez związku z wyceną, ponieważ wszyscy wykonawcy mieli tę wiedzę i nie
uwzględniali w swoich wycenach kosztów deponowania odpadów, a jedynie koszty ich
zebrania i transportu do miejsca deponowania, które zostało wskazane jako Regionalna

Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu przy ul. Grenadierów.
c. Znajomość topografii miasta Sosnowca nie może być uznana za czynnik dający
Jampich przewagę konkurencyjną nad innymi wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia. Nie stanowi ona wiedzy niedostępnej dla innych wykonawców (pozostali
wykonawcy z racji świadczonej działalności znają topografię Sosnowca). Na rynku dostępne
są szczegółowe mapy, system GPS, a także parę tysięcy osób, które znają topografię miasta
Sosnowiec.
d. Wykonawca Jampich jako okoliczność pozwalającą na znaczne obniżenie ceny
wymienił posiadanie bazy na terenie Gminy Sosnowiec.
Posiadanie własnej bazy na terenie Gminy Sosnowiec nie jest okolicznością nadzwyczajną -
pozostali wykonawcy np. Remondis sp. z o.o. również posiada bazę na terenie Sosnowca.
Usługa, która jest przedmiotem zamówienia ma charakter usługi wykonywanej
„u klienta”. Nie jest to usługa wykonywana na terenie bazy, czy też w budynkach
administracyjnych firmy. Prace są wykonywane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
w parkach, na ulicach i chodnikach gminy. Posiadanie bazy na terenie Sosnowca nie jest
czynnikiem kluczowym, który pozwalałby na obniżenie ceny o kilka milionów złotych
w stosunku do cen ofert pozostałych wykonawców.
e. Nieprawidłowe jest również stwierdzenie, że na obniżenie ceny miało wpływ
posiadanie baz przez wykonawcę i podwykonawcę w 6 punktach miasta Sosnowca.
Posiadanie aż 6 baz jest czynnikiem podnoszącym cenę - koszty utrzymania takiej ilości baz
są w ocenie odwołującego wyższe niż posiadanie jednej wymaganej przez zamawiającego
bazy. Kosztami posiadania takiego zaplecza są np.:
• podatki lub czynsze,
• dostawa mediów, obsługa dyspozytorska, zaplecza socjalne itp.
• koszty ochrony (ochrona 6 baz to koszt przykładowo 4 ochroniarzy na obiekt, a więc
dodatkowe koszty zatrudnienia 24 osób - dla porównania, w przypadku, gdy podmiot, który
posiada jedno zaplecze ogranicza te koszty do 4 osób).
Twierdzenia Jampich o oszczędnościowym rozwiązaniu w przypadku posiadania aż 6 baz są
oderwane od analizy ekonomicznej. Nieprawdziwa również jest teza, że lokalizacja 6
punktów obsługowych baz obniża koszty logistyczne - posiadanie większej ilości baz nie
pozwala na redukcję kosztów dojazdu. Jampich zaniechał przedstawienia wyliczeń lub
choćby informacji w zakresie kosztów utrzymania baz, ich lokalizacji. Wykonawca, mimo
ciążącego na nim obowiązku dowodzenia, nie wskazał żadnych dowodów by takie
rozwiązanie dawało przewagę i pozwalało zaoferować ceny na przedstawionym poziomie.
Odwołujący wskazał, że na terenie miasta Sosnowca i w okolicy do 10 km można
wydzierżawić lub wynająć niezbędny teren, który może pełnić funkcję ”baz”. W treści SIWZ

zamawiający nie stawiał żadnych wymagań co do terenu jaki spełni wymóg zaplecza. Może
to być nawet parking, gdzie miesięczny koszt parkowania nie przekracza ceny 100,00 zł od
pojazdu. Miesięczny koszt najmu takiej powierzchni przy nawet 30 pojazdach wynosi ok.
3 000,00 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że takich powierzchni jest co najmniej kilka na terenie
Sosnowca, to należał stwierdzić, że ich lokalizacja może być dopasowana logistycznie
zdecydowanie lepiej niż w przypadku rzeczonych 6 baz wskazanych przez Jampich. Usługa,
która jest przedmiotem zamówienia, to usługa mobilna (niewymagająca zaplecza). Czynnik
mający obniżać koszty wskazany przez Jampich jest w rzeczywistości czynnikiem je
podwyższającym.
f. Niezrozumiałe jest stwierdzenie przez Jampich, że np. wykonawcy z Tarnowskich
Gór, Bytomia, Chechła lub innego miejsca są zobligowani do zakwaterowania pracowników
w miejscu wykonywania zamówienia. Podkreślenia wymaga, że nie ma ustanowionych takich
przepisów, które by nakładały przedstawione przez Jampich obowiązki. Poza tym, pozostali
wykonawcy również zatrudniają pracowników na terenie Gminy Sosnowiec (np. Remondis
sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu).
g. Nieprawdą jest, że firma Jampich jest jedynym ze wszystkich wykonawców, którzy
brali udział w postępowaniu, którego łączy „długoletnia umowa” z Gminą Sosnowiec.
Pozostali wykonawcy ubiegający się udzielenie zamówienia również posiadają podpisane
wieloletnie umowy z Gminą Sosnowiec (np. dotyczące świadczenia usług komunalnych).
h. Deklaracja Jampich, że dysponuje profesjonalnym sprzętem, który pozwala na
obniżenie kosztów wykonania danej czynności również nie znajduje uzasadnienia. Sprzęt,
który został zaprezentowany w ofercie jest powszechnie dostępny, popularny, nie ma on
charakteru innowacji technologicznej. Nie sposób uznać, że jego możliwości techniczne
pozwalają na uzyskanie wielomilionowej przewagi Jampich wyrażającej się w zaoferowanej
cenie.
i. W przypadku analizy cen (porównania do innych postępowań) odwołujący zwrócił
uwagę, że zaprezentowane zestawienia cen nie są adekwatne do tego postępowania. Ceny
dotyczyły innych zadań, innego czasookresu, innego zakresu, innych powierzchni itd. - nie
są więc porównywalne. Pokazane w kalkulacji ceny jednostkowe dotyczące postępowania
prowadzonego przez Gminę Sosnowiec w 2014 r. są nieadekwatne, gdyż wówczas
(w przeciwieństwie do obecnie toczącego się postępowania przetargowego) wykonawcy nie
mieli obowiązku ujęcia w pozycji kosztorysowej wszystkich kosztów (w związku z czym,
występowała gra cenami jednostkowymi - np. ta sama poz. w zakresie grabienia trawników
u jednego wykonawcy wynosiła 12 gr/100m2, a u innego 250 zł/100m2).
j. Jampich zadeklarował, że obliczając ceny jednostkowe zastosował kalkulacje
indywidualne, które oparł „na swoim doświadczeniu i wiedzy, własnej organizacji pracy, na

posiadanym parku maszynowym, posiadanej kadrze i opisie zamówienia przez
zamawiającego.”
W ocenie odwołującego, przy takiej deklaracji wyjaśnienia powinny
wskazywać na opis:
• doświadczenia i wiedzy,
• własnej organizacji pracy,
• parku maszynowego,
• kadry,
i powiązania ww. elementów z opisem przedmiotu zamówienia - wykonawca Jampich takich
wyjaśnień nie przedstawił.
k. Ustalenie takich norm jest niezwykle trudne i rzeczywiście wymaga m.in.
opracowania chronometrażu - topografii dnia roboczego (pomiaru pracy w różnych
warunkach, różnych ludzi, przy założeniu powtarzalności tych czynności, tak by pomiary byty
wiarygodne i uśrednione). Po zapoznaniu się z ofertą i wyjaśnieniami Jampich można
stwierdzić, że w wyjaśnieniach Jampich takich wyliczeń brak, co oznacza, że złożone w tym
zakresie oświadczenie pozostaje jedynie niczym niepopartą deklaracją wykonawcy.
l. Wykonawca w każdej cenie jednostkowej ujął taką samą wartość roboczogodziny -
11,00 zł, koszty ogólne w wysokości 50% oraz zysk w wysokości 10%. Taka metodologia
obarczona jest błędem, ponieważ przedmiot zamówienia wykonują różni fachowcy, którzy
z reguły mają różne stawki za roboczogodzinę. Do realizacji zamówienia wymagani są
ogrodnicy, pracownicy fizyczni, malarze, kierowcy, stolarze, pilarze i inni. Koszty ogólne
zakładu, które narzucono w praktyce powinny wynikać z bilansu firmy oraz rachunku zysków
i strat. Tutaj zostały zastosowane jako współczynnik, a przecież sama formuła realizacji
kontraktu, zlepek różnych firm (podwykonawcy) powoduje, że firmy te ponoszą różne koszty.
Kalkulacja tym samym jest najprawdopodobniej zaniżona w obrębie indywidualnych norm
pracy (co do wartości przeliczeniowej pozostają one utajnione).
Odnosząc się do kalkulacji przedstawionej przez Jampich:
m. Z fragmentów, które udostępniono wynika, że Jampich kalkulując cenę oferty
poczynił błędne założenia - np. dowód nr 7 kalkulacja indywidualna - zamiatanie chodników
na str. 15 zapisano w tabelce S - paliwo. Najprawdopodobniej wykonawca Jampich
uwzględnił w kalkulacji jedynie paliwo, a nie uwzględnił kosztów pracy samego sprzętu,
a więc amortyzacji, serwisu tego sprzętu, czynszów dzierżawnych lub innych kosztów.
n. Z analizy wyjaśnień Jampich (str. 16) - w poz. dot. zamiatania chodników wynika,
że wykonawca ten nie skalkulował istotnego czynnika kosztotwórczego jakim jest woda - jest
to element używany przy tego typu usłudze. Brak uwzględniania przez Jampich
przedmiotowego materiału oznacza, że kalkulacja nie jest kompletna. Woda jest materiałem
i nie ma praktyki by była rozliczana w kosztach ogólnych czy zysku. Zamawiający też

zakazał subsydiowana kosztów pomiędzy poszczególnymi pozycjami. Brak ujęcia wody
powoduje znaczne zaniżenie ceny. Woda jest elementem niezbędnym, gdyż zamiatarka jest
tak skonstruowana, że przy braku wody powoduje pylenie i zablokowany zostaje system
zasysania odpadów. Woda jest rozprowadzana na nawierzchnię zraszaczami, jak również
podawana bezpośrednio na odpady. Zamiatarka posiada wprawdzie system odzysku wody
tzn., że część wody, która została podana do zbiornika zraszającego jest odzyskiwana ze
zmiotek, jednak ubytek wody musi być uzupełniany. Wszystkie pozycje związane
z zamiataniem wymagają zużycia wody. Nie wliczono jej też w pozycjach dotyczących
zamiatania chodników - dowód nr 7 w wyjaśnieniach, zamiatanie jezdni wzdłuż krawężnika -
standard A - dowód nr 13 (str. 52-54), oczyszczanie jezdni wzdłuż krawężnika - dowód nr 14
i w innych pozycjach. W związku z powyższym, odwołujący stwierdził, że wykonawca
Jampich zaniechał skalkulowania w cenie oferty istotnego czynnika cenotwórczego, jakim
jest woda.
o. Z odtajnionej części wyjaśnień ceny Jampich wynika ponadto, że:
• Wydajności sprzętu (zamiatarek, kosiarek bijakowych, czy ssaw do uprzątania liści) są
znacznie zawyżone (nierealne), co z kolei powoduje, że koszty ich utrzymania
i wykorzystania na potrzeby realizacji zamówienia są znacznie zaniżone. Z wyjaśnień
wynika, że Jampich uwzględnił optymalne warunki pracy tj.: brak korków, brak świateł, długie
proste odcinki dróg oraz pasów zieleni, na których nie występują żadne przeszkody np. znaki
drogowe, chodniki (przy usłudze koszenia ma to znaczenie). Nadto, kalkulacja nie
przewiduje, że w sporej części nieruchomości/na drogach (w szczególności w centrum
miasta) auta zaparkowane na poboczach dróg uniemożliwiają wykonanie usługi zamiatania
i koszenia, co będzie generowało potrzebę ponownego podjechania i konieczności
powtórzenia czynności;
• Czas zamiatania określony na 7 km/h i wydajność pracy na 16000m2 jest znacznie
zawyżona i nie uwzględnia konieczności pokonania ww. przeszkód podczas pracy.
Faktyczna wydajność zamiatarki oscyluje w granicach 5000-10000m2/h. W przypadku
kosiarek bijakowych wydajność na godzinę pracy wynosi ok. 5000-9000m2, natomiast
w przypadku ssaw wydajność maksymalna to ok. 80m3.
• Jampich przyjął do kalkulacji ceny błędne założenia co do prędkości pracy zamiatarek - np.
podmiot ten wskazał na str. 16, że maksymalną prędkością zamiatarki jest 16 km/h, podczas,
gdy folderu technicznego zamiatarki HAKO Citymaster 1200 wynika, iż prędkość
maksymalna - robocza tego urządzenia (str. 35) to 13 km/h (wyjaśnienia w tym zakresie są
zatem nierzetelne i wewnętrznie sprzeczne). Należy również wskazać, że istnieje znaczna
różnica pomiędzy prędkością przejazdową przez miasto a prędkością maksymalną.
Podkreślił, że przy realizacji zamówienia auto będzie „pracowało” jeszcze wolniej przy

uwzględnieniu okoliczności, iż należy odpady załadować/ wyładować, powracać na rejony
celem wykonania usługi w miejscach niedostępnych (np. zaparkowane samochody itp.).
• W ocenie odwołującego nierealny wydaje się również koszt zużycia paliwa przedstawiony
na str. 61 wyjaśnień - 2,5 l/h oraz wydajność koszenia - 100m2 w ciągu 45 sekund (co
w efekcie wynosi 0,0125h).
• Jampich wskazał, że wydajność pracy ssawy (str. 64 wyjaśnień) to 7,2 sekundy/100m2
(0,002rg/100m2). Wedle najlepszej wiedzy odwołującego wskazana wydajność jest
wydajnością jedynie teoretyczną bez uwzględnienia np. czasu przejazdów, co prowadzi do
wniosku, że kalkulacja poczyniona w tym zakresie jest nierealistyczna.
• Ze str. 81 wynika, że w ocenie Jampich koparko-ładowarka spala 4 l/h. Jest to wartość
oderwana od realiów i znacznie zaniżona (faktycznie koparko-ładowarka spala min. 7 l/h).
• Z zobowiązań do udostępniania zasobów (przez R. K. prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą „MARBUD” R. K., A. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą Zakład Usługowo-Budowlany „AB” A. B. oraz G. W. prowadzącej działalność
gospodarczą pod firmą Zakład Usługowo-Handlowy „KESAL” G. W.) wynika, że
udostępnienie sprzętu następuje na podstawie bezpłatnego użyczenia. Powyższe jednak nie
oznacza, że wykonawca Jampich nie będzie ponosił kosztów podatkowych. Z wyjaśnień
ceny w żaden sposób nie można wywieść, że Jampich uwzględnił koszty podatkowe w tym
zakresie
w cenie oferty, co powoduje, że cena ta jest zaniżona o tę wartość.
6. (cofnięty).
7. Złożenie przez Jampich oferty zawierającej cenę niepokrywającą wszystkich
kosztów realizacji zamówienia stanowi również czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 uznk, czynem
nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku,
w szczególności przez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub
świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych
przedsiębiorców. Nie może budzić żadnych wątpliwości fakt, że samo zaoferowanie rażąco
niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia (również w przypadku cen jednostkowych
za świadczenie poszczególnych usług w ramach zamówienia), stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
a. Przedstawione powyżej stanowisko odwołującego potwierdza także opinia Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 lutego 2003 r. „Interpretacja przepisów
nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”
(Dz. Urz.
UOKiK z 2003 r. Nr 1, poz. 240).
b. Złożenie oferty stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi osobną przesłankę odrzucenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp - wyrok Sądu
Okręgowego w Białymstoku z dnia 13 lipca 2007 r., sygn. akt II Ca 431/07.
II. W zakresie zarzutu dotyczącego niewykazania spełniania warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania
zamówienia.
1. Odwołujący zamieścił opis punktu 5.1.3 SIWZ wskazującego obowiązek
wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wykazania się dysponowaniem
sprzętem wymienionym w tym punkcie.
2. Odwołujący zamieścił opis oferowanego przez wykonawcę Jampich sprzętu
i wskazał: zgodnie z odtajnionym w wyniku wykonania wyroku KIO z dnia 6 maja 2015 r.,
KIO 807/15 „Wykazem narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia”
wykonawca Jampich, wykazując spełnianie
warunku udziału w postępowaniu częściowo bazuje na potencjale własnym, natomiast
częściowo posiłkuje się potencjałem podmiotu trzeciego. Stosownie do treści wykazu
w zakresie, w jakim Jampich wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu
w oparciu o potencjał podmiotu trzeciego:
(…)
e. poz. 10 ssawy do zbierania liści - „potencjał podmiotu trzeciego” - 2 szt.,
(…)
h. poz. 15 odkurzacze do zbierania psich odchodów - „własne i potencjał podmiotu
trzeciego”
- szt. 4 szt.
3. Jednocześnie Jampich załączył do oferty dokumenty mające potwierdzać
dysponowanie zasobami wskazanymi w wykazie:
(…)
b. Ofertę handlową A. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PUH
„TOP SERVICE” A. D., na 2 szt. odkurzaczy oraz 1 szt. ssawy do zbierania liści,
wraz z umową przedwstępną.
4. (cofnięty).
5. Pierwsze trzy zdania (cofnięte).
Zgodnie z umową przedwstępną dołączoną do oferty handlowej PUH „TOP
SERVICE”
A. D., udostępniona zostaje przez ten podmiot tylko 1 szt. tego sprzętu. Nie
sposób zatem wywieść, który z pozostałych podmiotów trzecich udostępnia ten sprzęt
w pozostałym zakresie. W konsekwencji, nie sposób stwierdzić czy Jampich dysponuje
wystarczającą ilością narzędzi zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym
w pkt 5.1.3 SIWZ.

6. Odwołujący wskazał, że Jampich wykazuje dysponowanie potencjałem PUH „TOP
SERVICE”
A. D. w zakresie odkurzaczy oraz ssaw do zbierania liści na podstawie oferty
handlowej oraz umowy przedwstępnej. Odwołujący podniósł, że oferta handlowa nie jest
dokumentem wystarczającym do wykazania realności dysponowania zasobami podmiotu
trzeciego - oferta handlowa nie jest dokumentem potwierdzającym, że wykonawca będzie
dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia. Również załączona do oferty
handlowej umowa przedwstępna nie może być źródłem zobowiązania w świetle przepisu art.
26 ust. 2b Pzp. Wskazał, że w rzeczywistości PUH „TOP SERVICE” A. D. jest sprzedawcą w
rozumieniu przepisów k.c., tj. na podstawie przedmiotowej umowy przedwstępnej
zobowiązuje się do sprzedaży urządzeń, a nie „oddania ich do dyspozycji” jako podmiot
trzeci. Nawet jeśli uznać, że umowa przedwstępna może stanowić dokument potwierdzający
„użyczenie” zasobów w rozumieniu art. 26 ust. 2b Pzp, to należało wskazać, iż umowa
pomiędzy Jampich a PUH „TOP SERVICE” A. D.:
a. Jest umową przedwstępną warunkową, co wyklucza realność udostępnionych
zasobów. Z treści załączonej do oferty Jampich umowy wynika, że jest to „umowa
przedwstępna warunkowa”
. Zgodnie z § 3 umowy „umowa (przedwstępna - przyp. autora)
wejdzie w życie tylko w przypadku wygrania przez Kupującego przetargu co oznacza, że
dopiero w przypadku ostatecznego uznania oferty Jampich jako najkorzystniejszej umowa
przedwstępna będzie „obowiązywać”
i dopiero od tego momentu będzie możliwe ewentualne
wyznaczenie terminu na zawarcie umowy sprzedaży.” Odwołujący podkreślił, że w treści
umowy przedwstępnej nie został zastrzeżony termin na zawarcie umowy przyrzeczonej (np.
przez wskazanie, że zawarcie umowy sprzedaży nastąpi nie później niż w dniu podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego).
b. Wydanie sprzętu uwarunkowane jest wcześniejszą zapłatą ceny - zgodnie z § 4
umowy przedwstępnej wydanie sprzętu nastąpi z dniem podpisania umowy sprzedaży oraz
zapłaty wynagrodzenia. A contrario, w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia przez
Jampich, wykonawca ten nie będzie dysponował odkurzaczem oraz ssawami. Jak wskazano
wyżej, przyrzeczona umowa sprzedaży ponadto może, ale nie musi zostać podpisana
w czasie pozwalającym na dysponowanie przez Jampich urządzeniami podczas realizacji
zamówienia.
c. Z treści umowy załączonej do oferty Jampich nie wynika, że zasoby wymienione
w umowie przedwstępnej będą wykorzystane w celu realizacji zamówienia (w żadnym
wypadku nie można tej okoliczności domniemywać z § 3 umowy, w którym mowa jest tylko
warunku jaki musi zostać spełniony, aby umowa przedwstępna „doszła do skutku”).
7. (cofnięty), 8. (cofnięty), 9. (cofnięty), 10. (cofnięty).
III. W zakresie zarzutu dotyczącego wykazu usług.

1. Zgodnie z pkt 5.1.2 SIWZ wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego w prowadzonym postępowaniu powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie maksymalnie 5 umów zleceń
związanych ze świadczeniem prac porządkowo-pielęgnacyjnych na terenach pasów
drogowych, terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej - o łącznej wartości nie mniejszej niż
3 000 000 zł brutto mające łącznie w swoim zakresie co najmniej:
(…)
b. wygrabianie liści z terenów zielonych - na powierzchni co najmniej 2 500 000 m2.
2. W załączonym do oferty Jampich wykazie, wykonawca wskazał 5 usług, w tym
usługi wykonane na rzecz zamawiającego - Gminy Miasta Sosnowiec. Z załączonego do
wykazu dokumentu - zakresu usług wykonanych w ramach umowy - wynikają znacznie
zawyżone i niezgodne z rzeczywistością powierzchnie grabienia liści - w odniesieniu do
usług wykonanych przez Jampich (Rejon II Śródmieście miasta Sosnowiec) oraz podmiot
trzeci – R. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „MARBUD” R. K. (Rejon VI -
Zagórze miasta Sosnowiec). Według najlepszej wiedzy odwołującego powierzchnia
grabienia liści wykonana na rzecz Gminy Sosnowiec przez Jampich oraz R. K.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „MARBUD” R. K., jest niższa od tej
zadeklarowanej w załączniku do wykazu usług i nie potwierdza spełniania warunku udziału w
postępowaniu, zgodnie z którym powierzchnia w zakresie wygrabiania liści powinna być nie
mniejsza niż 2 500 000 m2. Okoliczność ta powinna stanowić podstawę do wezwania
Jampich do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w
postępowaniu.
3. Niezależnie od powyższego, zadeklarowanie przez Jampich niezgodnych ze
stanem rzeczywistym wartości w zakresie usługi wygrabiania stanowi również podstawę do
wykluczenia tego wykonawcy z postępowania na postawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp, tj. z uwagi
na złożenie nieprawdziwych informacji mających lub mogących mieć wpływ na wynik
postępowania. W piśmiennictwie przyjmuje się, że nieprawdziwą informacją jest informacja,
która przedstawia odmienny stan od istniejącego w rzeczywistości, natomiast sama ustawa
nie różnicuje informacji, przez co za informację należy rozumieć każdą wiadomość zawartą
w dokumentacji, oświadczeniu, czy ofercie (P. Granecki, Prawo zamówień publicznych.
Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2013, Legalis).
4. Powyższe zostało potwierdzone w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej -
wyroki: z dnia 8 sierpnia 2012 r., KIO 1596/12; z dnia 6 sierpnia 2012 r., KIO 1571/12;
z dnia 22 maja 2012 r., KIO 899/12.
5. Oświadczenie przez wykonawcę złożone w zakresie dotyczącym powierzchni

wykonanej usługi wygrabienia liści pozostaje w sprzeczności z rzeczywistością, co powinno
prowadzić do stwierdzenia, że Jampich podał nieprawdziwe informacje w rozumieniu Pzp.
Nie może budzić wątpliwości fakt, że podanie nieprawdziwych informacji miało istotny wpływ
na wynik postępowania, gdyż dotyczyły one warunku udziału w postępowaniu w zakresie
wiedzy i doświadczenia. Jeżeli potwierdzone zostanie złożenie nieprawdziwych informacji
przez Jampich, wykonawca ten nie powinien być wzywany do uzupełnienia ww.
dokumentów, a wykluczony z postępowania (nieprawdziwych informacji nie można zastąpić
informacjami prawdziwymi).
IV. Podsumowując - w ocenie odwołującego - przedstawiona wyżej argumentacja
potwierdza zasadność i konieczność wniesienia odwołania.

Do pisma wniesionego w dniu 11 czerwca 2015 r. odwołujący załączył dowody:
1. wykaz kalkulatora wynagrodzeń - koszty pracodawcy (wydruk z Internetu - kalkulacja
kosztów pracodawcy przy zastosowanym wynagrodzeniu 1750 zł), konkluzja: łączny koszt
wynagrodzenia 25 328,16 zł w skali roku; miesięcznie 2 110,68 zł);
2. kalkulacje kosztów dla 1 roboczogodziny (kosiarza 16,98 zł/h; kierowcy 27,88 zł/h;
przeciętny koszt pracownika z uwzględnieniem struktury zatrudnienia 70/30 - 20,11 zł/h;
(jest to koszt z uwzględnieniem każdego wydatku związanego z zatrudnieniem - wszystkie
pozycje począwszy od wynagrodzenia przez urlopy, szkolenia, zapewnienie wszystkich
należności z tytułu bhp, choroby, aż do obciążeń z tytułu PEFRON);
3. tabelaryczna analiza wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny
oferty uczestnika postępowania - przedstawiono 7 pozycji z ceną Jampich, ceną
kalkulacyjną Remondis, wskazano nr strony wyjaśnień uczestnika postępowania oraz
w ostatniej kolumnie „uwagi”;
4. kalkulacja kosztów amortyzacji sprzętu: w wykazie - rodzaj sprzętu, ilość wymagana przez
zamawiającego, cena zakupu 1 szt., amortyzacja miesięczna, producent/model sprzętu,
łączna wartość zakupu; przy łącznej cenie zakupu 3 569 155,40 zł, amortyzacja
miesięczna wynosi 99 143,21 zł; 15% wartości zamówienia stanowi sprzęt.

Do pisma wniesionego w dniu 18 czerwca 2015 r. odwołujący załączył dowody:
1. opinia (opis terenu) dr inż. J. G. z załącznikami - 4 zdjęcia terenu;
2. dokumentacja fotograficzna bazy przy ul. Szymanowskiego 10, opis - działka
niezabudowana, brak zaplecza socjalnego, zadaszenie tymczasowe (zdjęcie 1);
3. dokumentacja fotograficzna bazy przy ul. Reja 7, opis - budynek stary, zaniedbany
jednokondygnacyjny, po starej kotłowni (zdjęcie 2);
4. dokumentacja fotograficzna działki nr 1170 - nieogrodzony niezabudowany bagnisty teren

(zdjęcie 3);
Baza przy ul. Kopalnianej stanowi niezabudowany, nieogrodzony grunt (zdjęcie 4);
5. dokumentacja fotograficzna działki nr 872/8;
6. opinia prof. dr hab. A. S. z informacją o autorze - jt. pismo autora do A. L.-P. - prezesa
zarządu komplementariusza BIO-EKOS Sp. z o.o. Sp. L. - dotyczące podstawy
zatrudnienia przy realizacji usług utrzymania porządku i czystości; autor wskazał, że jest
to odpowiedź modelowa, zamawiający nie wprowadził w SIWZ wymagań co do podstawy
zatrudnienia, poza minimum 49 osób do wykonania zamówienia.

II. 1. W odpowiedzi na odwołanie (pismo złożone na posiedzeniu Izby
w dniu 9 czerwca 2105 r.) zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w całości
wskazując, że zawarte w nim zarzuty są bezzasadne oraz z uwagi na ich
bezprzedmiotowość, ze względu na unieważnienie przez zamawiającego w dniu 03.06.2015
r. decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez przystępującego oraz
powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.
Czynnością zamawiającego, której dotyczy odwołanie jest wybór najkorzystniejszej
oferty złożonej przez przystępującego dokonany w dniu 14.05.2015 r. Jednakże w dniu
03.06.2015 r. zamawiający unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty (dowód nr 1). O tym
fakcie został poinformowany zarówno odwołujący, jak i przystępujący.
Wszyscy uczestnicy postępowania zostali jednocześnie poinformowani
o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert. Pismem z dnia 03.06.2015 r. zamawiający
poinformował wykonawców o ponownym dokonaniu odtajnienia części wyjaśnień
przystępującego w zakresie rażąco niskiej ceny zgodnie z uzasadnieniem wyroku Krajowej
Izby Odwoławczej z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt 807/15. Zamawiający odtajnił opisy
znajdujące się przed i pod tabelami, w których wyliczono ceny jednostkowe, w szczególności
sposób wykonania zamówienia, rodzaj przewidywanego sprzętu (dowód nr 2). Ponadto
w tym samym dniu zamawiający wezwał przystępującego do złożenia w trybie art. 26 ust. 3
Pzp pisemnych zobowiązań podmiotów: MARBUD R. K. z siedzibą w Sosnowcu, Zakład
Usługowo-Budowlany „AB” A. B. z siedzibą w Sosnowcu, Zakład Usługowo- Handlowy
„KESAL” G. W., z których jednoznacznie będzie wynikało, jaki zasób zostaje udostępniony
na rzecz wykonawcy na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia. Ponadto,
przystępujący na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp został wezwany do wyjaśnienia, ile sztuk
sprzętu wskazanego w pozycjach 1, 2, 6, 8, 12, 13 wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia, jest
sprzętem własnym wykonawcy, a ile jest udostępnione przez podmiot trzeci. Termin na
złożenie uzupełnień i wyjaśnień upłynął w dniu 08.06.2015 r.

o godz. 15:00 (dowód nr 3). Obecnie zamawiający bada wyjaśnienia oraz uzupełnienia.
W związku z powyższym zamawiający uznał, że w zaistniałym stanie faktycznym
odwołanie ma charakter bezprzedmiotowy.
Jednakże z ostrożności procesowej zamawiający podkreślił, że same zarzuty zawarte
w odwołaniu są bezzasadne z uwagi na poniższą argumentację.
1. Ogólne uwagi dotyczące zarzutu rażąco niskiej ceny.
Zarzuty dotyczące rażąco niskiej ceny opierają się w większości na czysto
hipotetycznych rozważaniach, a część zarzutów jest wręcz nieprawdziwa. Odwołujący
w sposób wybiórczy odniósł się do kalkulacji przystępującego. W ocenie zamawiającego,
były to rzetelne materiały, poparte szczegółowymi wyliczeniami, a dodatkowo wskazujące na
sprzyjające czynniki, które pozwoliły wykonawcy wycenić zamówienie na danym poziomie,
a zamawiającemu nie pozostawiały wątpliwości, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
W złożonym odwołaniu często dla uargumentowania racji odwołującego są
zamieszczone zwroty: „wedle najlepszej wiedzy”, „nierealnym wydaje się”, ale - zdaniem
zamawiającego - jest to zbyt mało, aby udowodnić swoje racje.
2. W zakresie zarzutu określonego w ust. I pkt 2 uzasadnienia.
Odwołujący powołał się na nowe brzmienie art. 90 Pzp, zgodnie z którym ciężar
obalenia domniemania rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy wezwanym do
udzielenia wyjaśnień. Jednakże odwołujący całkowicie pomija brzmienie art. 90 ust. 3 Pzp
zgodnie, z którym zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Powyższe oznacza, że
zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę wykonawcy jedynie w przypadku, gdy
w wyniku analizy złożonych wyjaśnień oraz przedłożonego materiału dowodowego
bezsprzecznie okaże się, iż cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Udzielone wyjaśnienia wraz z przedstawionymi dowodami nie dały takiej pewności, co więcej
utwierdziły zamawiającego w przekonaniu, że cena zaoferowana przez przystępującego nie
nosi znamion rażąco niskiej - wyrok KIO z dnia 26 stycznia 2015 r., sygn. akt KIO 2735/14.
Przystępujący złożył wyjaśnienia pełne oraz rzeczowe, czym dochował ciążącego na
nim obowiązku wynikającego z art. 90 ust. 2 Pzp, a co za tym idzie nie zaistniały przesłanki
do odrzucenia oferty na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp. Słuszność decyzji zamawiającego
została potwierdzona w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. akt
KIO 97/15, KIO 121/15.
3. W zakresie zarzutu określonego w ust. I pkt 5 lit. a uzasadnienia.
Odwołujący powołał się na fakt, że przystępujący w wyjaśnieniach w zakresie rażąco
niskiej ceny nie oświadczył, iż w kalkulacji ceny zostały uwzględnione wyjaśnienia SIWZ

z dnia 19 lutego 2015 r. Po pierwsze, zamawiający z całą stanowczością stwierdził,
że w dniu 19 lutego 2015 r. nie zostały udzielone żadne wyjaśnienia treści SIWZ. Po drugie,
fakt, że na 2 ze 126 stron wyjaśnień w kontekście rażąco niskiej ceny przystępujący określił
ogólne założenia, które brał pod uwagę przy kalkulowaniu ceny ofertowej, pozostaje bez
wpływu na dalszą ocenę wyjaśnień zawartych na kolejnych stronach, w szczególności
w zakresie merytorycznej oceny ich zawartości. Pierwsze strony wyjaśnień należy
potraktować jako swoistego rodzaju preambułę. Natomiast ocena czy oferta przystępującego
zawiera rażąco niską cenę odbywa się przede wszystkim na podstawie materiału
dowodowego, w szerokim ujęciu, oraz szczegółowych kalkulacjach zawartych w dalszej
części wyjaśnień.
4. W zakresie zarzutu określonego w ust I pkt 5 lit. b - l uzasadnienia.
Odwołujący opiera się na ogólnej argumentacji, której nie może stanowić zarzutu
wobec ceny zaoferowanej przez przystępującego. Nie można czynić zarzutu
przystępującemu, że przy wycenie uwzględniał swoją wiedzę i doświadczenie, czy też
znajomość topografii terenu Gminy Sosnowiec. Odwołujący wykazał przewagę najmu
powierzchni parkingowych nad własną bazą. Jednakże nie dostrzegł, że baza sprzętowa
może pełnić znacznie szerszą funkcję aniżeli wynajmowanie miejsca parkingowego.
W ramach bazy sprzętowej mogą być chociażby utworzone stanowiska do bieżącego
serwisowania sprzętu wykorzystywanego przy realizacji usług. Odwołujący stwierdził, że
miesięczny koszt parkowania nie przekracza ceny 100 zł od pojazdu. Jednakże nie wskazał
podstawy tych wyliczeń. Czy odwołujący dokonał analizy lokalnego rynku z terenu Gminy
Sosnowiec? W tym zakresie argument ten nie stanowi, w żadnym wypadku, potwierdzenia
słuszności tezy odwołującego, gdyż nie został poparty żadnym dowodem.
Zdaniem odwołującego do ochrony bazy potrzeba 4 pracowników, ale nie wiadomo
z czego ta liczba wynika - informacja ta nie jest poparta żadnym uzasadnieniem, a zatem
równie dobrze można wskazać 5 pracowników, 3 a może tylko 2. Liczba ta nie jest poparta
żadnym dalszym uzasadnieniem ani dowodami, podobnie jak przyjęte założenie, że
lokalizacja 6 baz nie pozwala na redukcję kosztów dojazdu czy też to, że wynajęcie 6
parkingów może być dopasowane bardziej logistycznie do realizacji przedmiotu zamówienia,
niż posiadanie 6 baz wskazanych przez przystępującego.
Niezrozumiałym dla zamawiającego jest stawianie zarzutu o zastosowaniu tej samej
wartości roboczogodziny w stosunku do wszystkich kategorii pracowników. Odwołujący
wymienił, że do realizacji zamówienia wymagani są ogrodnicy, pracownicy, fizyczni, malarze,
kierowcy, stolarze, pilarze i inni. Wątpliwym, czy osoby o tych specjalizacjach są niezbędne
do realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia - jest to jedynie deklaracja
odwołującego, która w żaden sposób nie jest powiązana z warunkiem udziału

w postępowaniu. Ponadto, zdaniem zamawiającego są to pracownicy o zbliżonym poziomie
kwalifikacji, a co za tym idzie nie widzi przeciwwskazań do możliwości zastosowania wobec
nich tych samych stawek roboczogodziny. Zresztą stanowisko wyrażone przez odwołującego
w tym zakresie jest dalece niekonsekwentne, gdyż w odwołaniu z dnia 20 kwietnia 2015 r.
wniesionym w tym samym postępowaniu przez tego samego pełnomocnika odwołującego na
str. 16 stwierdził on „informacje zawarte w wykazie osób, w sytuacji, w której, tak jak ma to
miejsce w niniejszym postępowaniu, zamawiający nie wymagał wskazania osób
o unikatowych i specjalistycznych kwalifikacjach”
. Oznacza to, że sam odwołujący przyznał
w sposób niezaprzeczalny, że osoby, którymi zobowiązani byli wykazać się wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu nie charakteryzują się szczególnie wysokimi kwalifikacjami,
a co za tym idzie nie ma uzasadnienia do dywersyfikacji wysokości stawki roboczogodziny
ze względu na pełnioną funkcję.
Trudno zgodzić się z kolejnym stwierdzeniem zawartym w odwołaniu, że zestawienia
cen - przedstawione przez przystępującego na poparcie swoich wyjaśnień - w porównaniu do
wcześniejszych postępowań, nie są adekwatne do niniejszego postępowania. Z całą
pewnością sprostowania wymaga oczywista nieprawda polegająca na stwierdzeniu, że
w roku 2014 wykonawcy nie mieli obowiązku ujęcia w pozycji kosztorysowej wszystkich
kosztów.
Zamawiający w prowadzonych postępowaniach wskazywał jakie czynniki niezbędne -
pozwalające na prawidłową realizację usługi winny być ujęte w kalkulacjach dla
poszczególnych pozycji. Na dowód zamawiający przedstawił strony SIWZ z postępowań
prowadzonych przez Gminę w roku 2011, 2014 oraz 2015 (zamówienia uzupełniające) -
(dowód 4, 5 i 6). Jedyną różnicą w tych postępowaniach jest kwestia nie ujmowania przez
wykonawców kosztów deponowania odpadów we wskazanej instalacji, która to zmiana
dotyczy niniejszego postępowania i dotyczy bieżącego roku. Zatem porównywane
postępowania są tożsame.
5. W zakresie zarzutu określonego w ust. I pkt 5 lit. m uzasadnienia.
Odwołujący postawił zarzut, że przystępujący nie uwzględnił kosztów pracy sprzętu
twierdząc, iż „najprawdopodobniej wykonawca Jampich uwzględnił w kalkulacji jedynie
paliwo”
. Samo użycie trybu przypuszczającego poddaje w wątpliwość zasadność tak
postawionego zarzutu. Zdaniem zamawiającego tabela załączona na stronie 15 i następnych
wyjaśnień, w sposób precyzyjny przedstawia sposób kalkulacji ceny ofertowej
z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych. Zamawiający wzywając
przystępującego do złożenia wyjaśnień w trybie art 90 ust. 1 Pzp nie określił, w jaki sposób
te wyjaśnienia mają zostać sformułowane, a tym bardziej jaki ma być poziom szczegółowości
tabel kalkulacyjnych oraz według, jakich składników cenotwórczych ma zostać ona rozbita.

W przypadku tak sformułowanego przez zamawiającego wezwania do wyjaśnienia,
przystępujący miał swobodę w sposobie przygotowania i przedłożenia kalkulacji - wyrok KIO
z dnia 26 stycznia 2015 r., sygn. akt KlO 2735/14.
6. W zakresie zarzutu określonego w ust. I pkt 5 lit. n uzasadnienia.
Odwołujący wskazał, że przystępujący nie uwzględnił w kosztach związanych
z zamiataniem chodnika istotnego czynnika jakim jest woda. Swoją argumentację oparł na
twierdzeniu, że nie ma praktyki, aby ten element był rozliczany w kosztach ogólnych.
Jednakże w żaden sposób odwołujący nie udowodnił słuszności swoich twierdzeń. Po
pierwsze, fakt, że nie ma takiej praktyki nie oznacza, że istnieje bezwzględny zakaz
uwzględniania kosztów wody w kosztach ogólnych, które wynikałby z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
Po drugie, jak to już wskazano wyżej, nie można stawiać zarzutu przystępującemu o
zastosowaniu takiej, a nie innej szczegółowości udzielonych wyjaśnień, w momencie, gdy
wezwanie zamawiającego nie stawiało żadnego konkretnego wymogu co do jego poziomu.
Ponadto zamawiający stoi na stanowisku, że czynnik ten jest nieistotny z punktu
widzenia kosztów realizacji usługi szczególnie, że cena 1 m3 zimnej wody kosztuje 4,80 zł.
7. W zakresie zarzutu określonego w ust. I pkt 5 lit. o uzasadnienia.
Chybionym, zdaniem zamawiającego, jest zarzut przyjęcia określonych warunków
pracy sprzętu wykorzystywanego do realizacji usługi. Zdaniem odwołującego przyjęcie
optymalnych warunków pracy jest niedopuszczalne, ponieważ urządzenia za pomocą
których są realizowane usługi, napotykają na swojej drodze na szereg przeszkód. Należy
domniemać, że twierdzenie to wynika z doświadczeń odwołującego w realizacji usług
o podobnym charakterze. Jednakże odwołujący wykazuje się w tym zakresie dalece
posuniętą niekonsekwencją, gdyż kilka stron wcześniej uczynił przystępującemu zarzut, że
ten kalkulując cenę oferty oparł się na własnych doświadczeniach. W związku z tym,
w ocenie zamawiającego, odwołujący stoi na stanowisku, że dla poparcia zarzutów może
oprzeć się na własnych doświadczeniach, natomiast nie może tego samego uczynić
przystępujący udowadniając rzetelność przedstawionej wyceny.
Odwołujący wskazał, że wydajność zamiatarki oscyluje w granicach 5 000-10 000
2
m /h. Zarzut ten jest zupełnie niezrozumiały i wręcz nie odnosi się do argumentacji
przedstawionej przez przystępującego w wyjaśnieniach, gdyż ten przyjął wydajność na
poziomie 8000 m2/h (str. 52 wyjaśnień), a zatem mieszczącą się we wskazanych granicach.
Odwołujący stwierdził, że maksymalna prędkość zamiatarki HAKO Citymaster 1200 może
wynosić 13 km/h. Postawił zarzut przystępującemu, że ten przyjął 16 km/h, czym uczynił
wyjaśnienia wewnętrznie sprzecznymi. Natomiast odwołujący pominął zupełnie fakt, zawarty
w danych technicznych zamiatarki HAKO Citymaster 1200 (str. 35 wyjaśnień), zgodnie

z którymi maksymalna prędkość jazdy wynosi 25 km/h. Zdaniem zamawiającego,
przystępujący mógł przyjąć maksymalną prędkość jazdy na poziomie 16 km/h. Pracę
zamiatarki można podzielić na dwa etapy, pierwszy polega na dojechaniu do miejsca
docelowego, czy też przemieszczaniu się pomiędzy lokalizacjami, w których wykonywane są
usługi, a drugi polega na faktycznym wykonywaniu czynności czyszczenia. Dlatego też
przyjęcie średniej prędkości stanowiącej wypadkową prędkości jazdy (napęd samochodowy)
oraz prędkości w trybie roboczym (napęd hydrostatyczny) jest uzasadniona specyfiką pracy
tego konkretnego urządzenia.
Zarzut zawarty w tiret czwartym, piątym oraz szóstym dotyczący przyjętej przez
przystępującego wydajności, został poparty jedynie „najlepszą wiedzą odwołującego”.
Zamawiający uznał, że nie można dać wiary argumentom wynikającym jedynie
z doświadczenia odwołującego, który z racji stanowiska w postępowaniu odwoławczym nie
wykazuje się daleko posuniętym obiektywizmem. Natomiast wielce prawdopodobnym jest, że
stanowisko to pokierowane jest subiektywnymi odczuciami odwołującego, wynikającymi
z chęci pozyskania zamówienia.
Przy czym zamawiający również podkreślił, że oceniając złożone przez
przystępującego wyjaśnienia, zamawiający wziął również pod uwagę, założoną konieczność
wykonywania części prac ręcznie przez pracowników, właśnie z uwagi na np. na
niedostępność danego miejsca dla sprzętu, o czym odwołujący też nie wspomina.
8. W zakresie zarzutu określonego w ust. I pkt 6 uzasadnienia.
Zamawiający stoi na stanowisku, że w obecnym stanie faktycznym, wykonał
wszystkie czynności do których został zobowiązany wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej
z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt KIO 807/15. Użycie przez odwołującego w tym zakresie
trybu przypuszczającego świadczy o braku pewności co do stawianych zarzutów.
Odwołujący, w szczególności odnosi się do str. 16 oraz 64 wyjaśnień, w tym do zamazanych
flamastrem danych, znajdujących się pod tabelą na dole strony kalkulacji. Na str. 16
wyjaśnień, pod tabelą znajdują się powtórzone informacje z tabeli, które zgodnie z sentencją
wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt KIO 807/15 stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Ponadto odwołujący nie wskazał, w jaki sposób zarzut ten ma związek z naruszeniem
jego interesu w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp. Zarzut w tym zakresie jest dalece
nieprecyzyjny - wyrok KIO z dnia 9 września 2010 r., sygn. akt KIO 1832/10.
W ocenie zamawiającego, obowiązek konkretyzacji zarzutów wynika przede
wszystkim z brzmienia art. 192 ust. 7 Pzp, zgodnie z którym Izba nie może orzekać co do
zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. Przykładowe odniesienie się przez
odwołującego do str. 16 oraz 64 świadczy o dalece nieprecyzyjnym sformułowaniu zarzutu,

a co za tym idzie, zamawiający nie ma pewności co do oczekiwań odwołującego - czy jego
żądania odnoszą się jedynie do str. 16 oraz 64, czy też są szersze.
Z daleko posuniętej ostrożności zamawiający zaznaczył, że informacje, które nie
zostały ujawnione odwołującemu po wykonaniu wyrobu Krajowej Izby Odwoławczej
z dnia 6 maja 2015 r., pozostają bez wpływu na możliwość weryfikacji prawidłowości oferty
przystępującego. Zdaniem zamawiającego, dalszym rozważaniom zarzutu w zakresie
tajemnicy przedsiębiorstwa, po pierwsze, przeczy art. 189 ust. 2 pkt 4 Pzp, a pod drugie, w
żaden sposób nie jest powiązane z interesem odwołującego oraz nie ma istotnego znaczenia
z tego punktu widzenia - wyrok KIO z dnia 10 marca 2015 r., sygn. akt KIO 338/15.
9. W zakresie zarzutu określonego w ust. I pkt 7 uzasadnienia.
Podobnie, jak w przypadku zarzutu związanego z rażąco niską ceną, zamawiający
uważa, że nie zasługuje na uwzględnienie zarzut dotyczący faktu, iż złożona przez
przystępującego oferta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 15 ust. 1 pkt 1
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przesłanki określone w przywołanym przepisie
nie zaistniały w przedmiotowym postępowaniu. Zdaniem zamawiającego w postępowaniu ma
miejsce naturalna konkurencja rynkowa - wyrok KIO z dnia 12 czerwca 2012 r., sygn. akt
KIO 11094/12 - nie można utożsamiać rywalizacji przedsiębiorców działających w celu
uzyskania lepszej pozycji na rynku z czynem nieuczciwej konkurencji, bo oznaczałoby to, że
każda próba zaproponowania korzystniejszych warunków mogłaby zostać uznana za czyn
nieuczciwej konkurencji. Dodatkowo w kilku orzeczeniach, np. wydanym w dniu 5 marca
2013 r., sygn. akt KIO 337/13 akcentowano konieczność wykazania dowodzonych
okoliczności, a także i samego faktu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji.
10. W zakresie zarzutu określonego w ust. II pkt 1-10 uzasadnienia.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na zasobach podmiotu
trzeciego niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej
sytuacji wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia.
Zdaniem zamawiającego wszystkie przesłanki z art. 26 ust. 2b Pzp zostały spełnione.
W przypadku pisemnych zobowiązań niżej wymienionych podmiotów:
1) MARBUD R. K. z siedzibą w Sosnowcu,
2) Zakład Usługowo-Budowlany „AB” A. B. z siedzibą w Sosnowcu,
3) Zakład Usługowo- Handlowy KESAL z siedzibą w Sosnowcu
- zamawiający pismem z dnia 03.06.2015 r. wezwał przystępującego do uzupełnienia.
W pozostałym zakresie zamawiający uznał zarzut za bezzasadny. Zamawiający wskazał, że

w świetle brzmienia art. 26 ust. 2b Pzp, a w szczególności wobec faktu, użycia przez
ustawodawcę zwrotu „(...) udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami
w trakcie realizacji zamówienia (...)”
w sposób jasny przesądzone zostało, że zamawiający
nie ma prawa wymagać, aby w pisemnym zobowiązaniu zostały określone typy lub modele
sprzętu udostępnionego wykonawcy, czy też enumeratywnie osoby wymienione z imienia
i nazwiska. Słuszność powyższej tezy potwierdza także brzmienie § 1 ust. 6 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane, zgodnie z którym, jeżeli wykonawca wykazując spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca
będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących,
w szczególności: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu oraz
okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Użycie przez ustawodawcę zwrotu „może żądać” świadczy o uprawnieniu, a nie
obowiązku zamawiającego. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie postawił
takiego wymogu, więc na obecnym etapie nie można żądać od przystępującego
dodatkowych informacji poza te, określone ściśle w art. 26 ust 2b Pzp. Zasadność zarzutów
odwołującego można byłoby rozważyć w przypadku, gdyby zamawiający zażądał
dokumentu, o którym mowa w powyższym rozporządzeniu. Zamawiający w SIWZ nie
skorzystał z tej możliwości. Oznacza to, że na etapie badania i oceny ofert nie mógł
egzekwować od przystępującego dodatkowych informacji. Analizując uzasadnienie wyroku
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 grudnia 2011 r., sygn. akt KIO 2563/11 można
wysunąć wniosek, że niepostawienie przez zamawiającego szczególnych wymagań co do
treści pisemnego zobowiązania nie może następnie implikować żądaniem dodatkowych
informacji.
Na potwierdzenie faktu, że zarzut podniesiony przez odwołującego jest bezzasadny
zamawiający przywołał uzasadnienie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 maja 2014
r., sygn. akt KIO 686/14.
Odnosząc się na koniec do tego zarzutu - jego bezzasadność została również
potwierdzona w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 sierpnia 2010 r., sygn. akt KIO
1671/10
.

Za całkowicie chybioną zamawiający uważa tezę wyrażoną przez odwołującego w pkt
8, że z treści wykazu nie sposób wywieść, które konkretnie osoby udostępnione zostają
przez podmioty trzecie. Zamawiający zaznaczył, że zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane, w wykazie osób ma zostać ujęta jedynie informacja o podstawie dysponowania.
Ewentualne żądanie wskazania w wykazie osób podmiotu, który będzie udostępniał zasób
stanowiło by wymóg nadmiarowy, wykraczający poza opisy określone w przepisach
rozporządzenia - wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 listopada 2014 r., sygn. akt
KIO 2374/14.
W pkt 6 odwołujący przekonuje, że umowa przedwstępna, warunkowa nie może
stanowić dowodu dysponowania zasobem podmiotu trzeciego. Zamawiający uważa ten
argument za całkowicie chybiony, ponieważ w art. 26 ust. 2b Pzp został przez ustawodawcę
użyty czas przyszły. W sposób jednoznaczny oznacza to, że wykonawca nie musi
dysponować przedmiotowym zasobem na etapie składania ofert. Wystarczającym dla
potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie wykazanie, że wykonawca
będzie dysponował tym zasobem na etapie realizacji zamówienia. Zdaniem zamawiającego
wykładnia językowa tego przepisu jest oczywista, aby wskazać na słuszność powyższych
twierdzeń, przytoczył uzasadnienie wyroku KIO z dnia 29 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/486/10.
Na marginesie zamawiający podkreślił, że odwołujący wykazał się daleko posuniętą
niekonsekwencją oraz zastosował interpretację przepisów, która jest odpowiednia do sytuacji
zaistniałej w danym postępowaniu - wyrok z dnia 13 maja 2011 r., sygn. akt KIO 926/11,
w którym stroną odwołującą był REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. (członek
konsorcjum, który wniósł aktualne odwołanie). Na potwierdzenie przedstawianych w nim
zarzutów REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. podnosił, że „(...) podzielić należy
stanowisko, zgodnie z którym na etapie kwalifikacji i wyboru oferty, wykonawcy mogą
przedstawić umowy przedwstępne zawarte z podmiotami trzecimi.”

11. W zakresie zarzutu określonego w ust. lII uzasadnienia.
Odwołujący stwierdził, że przystępujący zawyżył powierzchnie grabienia liści
w odniesieniu do usług wykonanych przez firmę Zakład Usługowy Jampich oraz firmę
MARBUD. Jednakże nie wykazał uzasadnienia tego zarzutu, w szczególności nie
przedstawił żadnych dowodów przesądzających o fakcie złożenia przez przystępującego
nieprawdziwych informacji. W zaistniałym stanie faktycznym, odwołujący nie dochował
obowiązku wynikającego z art. 6 Kodeksu cywilnego. Zamawiający nie widzi podstaw do
nieuznania prawdziwości wartości m2 grabienia liści podanych w załączniku do wykazu
wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat, wynoszącej 2.763.187,40 m2.

Ponadto zamawiający będący odbiorcą wyżej wymienionych usług, na etapie badania
i oceny ofert dokonał szczegółowej analizy oraz weryfikacji ilości m2 zadeklarowanych przez
przystępującego i uznał, że ilość ta jest zgodna ze stanem faktycznym.
W załączonym do oferty przystępującego wykazie usług, informacje są zgodne
z zakresem zrealizowanym w okresie 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. - dowód zestawienie
powierzchni wygrabiania trawników w Rejonach II i VI (dowody 7 i 8). Powierzchnie
wskazane w wykazie usług są zgodne z faktycznie zrealizowanym zakresem prac.
KIO stwierdziła w wyroku z dnia 18 czerwca 2012 r., KIO 1087/2012, że to
odwołujący musi udowodnić okoliczności podnoszone w zarzutach i to po jego stronie leży
obowiązek dowodowy, zgodnie z treścią art. 6 k.c., który stanowi: ciężar udowodnienia faktu
spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
Reasumując, zamawiający stanął na stanowisku, że wszystkie zarzuty zawarte
w odwołaniu są chybione oraz nie znajdują potwierdzenia w stanie faktycznym, a co za tym
idzie odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Ponadto w świetle czynności
zamawiającego z dnia 03.06.2015 r. zarzuty mają charakter bezprzedmiotowy.
Do pisma zamawiający załączył dowody wskazane w uzasadnieniu.

2. W piśmie złożonym na rozprawie w dniu 11 czerwca 2015 r. (uzupełnieniu
argumentacji przedstawionej w odpowiedzi na odwołanie przekazane Izbie w dniu
09.06.2015 r.), zamawiający przedstawił następujące stanowisko.
W zakresie zarzutu określonego w ust. I pkt 3, 4, 5 uzasadnienia.
Odwołujący zarzucił przystępującemu, że wykonawca nie przestawił konkretnych
i wyczerpujących wyjaśnień potwierdzonych dowodami. Zamawiający nie zgodził się z tym
zarzutem, potwierdzeniem tego są 126-stronicowe wyjaśnienia w trybie art. 90 ust. Pzp,
które w swojej treści zawierają nie tylko pisemne uzasadnienia dotyczące elementów
wyceny, ale i dowody oznaczone numerami wraz z zestawieniami tabelarycznymi,
szczegółowymi kalkulacjami indywidualnymi, wydrukami z ogólnodostępnych stron
internetowych, w tym fotografiami sprzętu.
Przystępujący w swoich wyjaśnieniach odniósł się do przykładowych cen
jednostkowych, dla których przedstawił szczegółową kalkulację indywidualną, z której jasno
wynika, że ujął wszystkie rzeczywiste koszty niezbędne do realizacji zamówienia, tj.
- koszt płacy minimalnej w wysokości 11,00 zł,
- KO w wysokości 50 %,
- zysk - w wysokości 10%.
Wobec powyższego zarzut ten zamawiający uważa za chybiony. Dowody nr: 7, 13,
17, 24, 28 i 32 wyjaśnień przystępującego.

Jako element oferty mający wpływ na wysokość ceny w zakresie wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonania zamówienia przez przystępującego należy uznać fakt
posiadania przez przystępującego 6 baz, co w przypadku utrzymania całego miasta wpływa
na zminimalizowanie kosztów transportu, np.: w przypadku konieczności zamiatania ulic
w dzielnicy Zagórze zamiatarka nie musi przemierzać kilkunastu kilometrów, np. z centrum
miasta, a wyjeżdża z bazy w Zagórzu i tam też wraca.
Lokalizacja kilku baz sprzyja lepszej logistyce i organizacji pracy, co potwierdza sam
odwołujący - str. 5 ust. I p. 5 lit. e odwołania.
Sprostowania wymaga fakt, że wśród pozostałych uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, jedynie REMONDIS Oddział w Sosnowcu posiada
wieloletnią umowę z zamawiającym. Jednakże okres obowiązywania tej umowy upływa
z dniem 31.12.2015 r. Ponadto jej zakres jest odmienny od przedmiotu niniejszego
zamówienia.
W zakresie zarzutu opisanego w lit. h odwołujący jest niekonsekwentny, ponieważ
w toku rozprawy w dniu 09.06.2015 r. przedstawił dowód na potwierdzenie faktu, że sprzęt
wymagany do realizacji niniejszego zamówienia jest unikatowy, a jego potencjalna dostawa
trwa co najmniej kilka tygodni.
W uzupełnieniu odpowiedzi na odwołanie z dnia 09.06.2015 r. zamawiający
podkreślił, że odwołujący kwestionuje możliwość prowadzenia analizy porównawczej
z cenami z poprzednich postępowań, podczas, gdy w toku rozprawy w dniu 09.06.2015 r.
przedstawił takowe analizy przygotowane przez: 1) B. K.; 2) J. Ż.; 3) H. K. 4) J. W. .
Ponadto nie została określona metodologia oszacowania przyjętych cen określonych
jako „rynkowe”. W większości przypadków zestawienia są przygotowane w sposób
wybiórczy. B. K. oraz H. K. powołują się na stawki z postępowania nr WGK.271.01.11.2014.
W przywołanym postępowaniu stawki zaoferowane w ramach poszczególnych rejonów były
niższe niż przedstawione jako dowód odwołującego. Co więcej stawki te były niższe od
stawek zaoferowanych przez przystępującego w niniejszym postępowaniu. Dla przykładu:
1) zamiatanie chodników:
• cena zaoferowana przez przystępującego w niniejszym postępowaniu - 0,50 zł;
• cena zaoferowana przez H. K. w postępowaniu nr WGK.271.01.11.2014
w zakresie rejonu VI, IX - 0,12 zł;
• cena według dowodu przedłożonego przez odwołującego w postaci oświadczenia H. K. z
dnia 28.05.2015 r. - 1,79 zł.
2) odśnieżanie chodników:
• cena zaoferowana przez Przystępującego w niniejszym postępowaniu - 0,90 zł;
• cena zaoferowana przez H. K. w postępowaniu nr WGK.271.01.11.2014

w zakresie rejonu VI, IX - 0,50 zł;
• cena według dowodu przedłożonego przez odwołującego w postaci oświadczenia H. K. z
dnia 28.05.2015 r. - 4,73 zł.
3) koszenie trawników:
• cena zaoferowana przez Przystępującego w niniejszym postępowaniu - 5,00 zł;
• cena zaoferowana przez H. K. w postępowaniu nr WGK.271.01.11.2014
w zakresie rejonu VI, IX - 0,01 zł;
• cena według dowodu przedłożonego przez odwołującego w postaci oświadczenia H. K. z
dnia 28.05.2015 r. -17,05 zł.
4) koszenie trawników:
• cena zaoferowana przez Przystępującego w niniejszym postępowaniu - 5,00 zł;
• cena zaoferowana przez B. K. w postępowaniu nr WGK.271.01.11.2014
w zakresie rejonu III - 0,01 zł;
• cena według dowodu przedłożonego przez odwołującego w postaci oświadczenia B. K. z
dnia 28.05.2015 r. -13,00 zł.
5) wiosenne wygrabianie trawników:
• cena zaoferowana przez przystępującego w niniejszym postępowaniu - 4,00 zł;
• cena zaoferowana przez B. K. w postępowaniu nr WGK.271.01.11.2014
w zakresie rejonu II - 0,50 zł;
• cena według dowodu przedłożonego przez odwołującego w postaci oświadczenia B. K. z
dnia 28.05.2015 r. - 6,51 zł.
6) oczyszczanie jezdni wzdłuż krawężników:
• cena zaoferowana przez przystępującego w niniejszym postępowaniu -11,00 zł;
• cena zaoferowana przez B. K. w postępowaniu nr WGK.271.01.11.2014
w zakresie rejonu III - 2,00 zł;
• cena według dowodu przedłożonego przez odwołującego w postaci oświadczenia B. K. z
dnia 28.05.2015 r. -13,73 zł.
Ponadto, w przypadku postępowania z 2014 r. wykonawcy uwzględniali
w zaoferowanych cenach koszty deponowania odpadów. Obecnie nie ma takiego
obowiązku.
W ramach dowodu w postaci oświadczenia J. Ż. z dnia 08.06.2015 r. powołano się na
wygodne dla odwołującego pozycje kosztorysowe, podczas, gdy w wielu pozycjach
dowodzący zaoferował ceny jednostkowe niższe od przystępującego. Dla przykładu:
1) usuwanie śliskości na chodnikach:
• cena zaoferowana przez przystępującego w niniejszym postępowaniu - 0,90 zł;
• cena zaoferowana przez J. Ż. w postępowaniu nr WGK.271.01.11.2014

w zakresie rejonu IV - 0,20 zł.
2) odśnieżanie chodników:
• cena zaoferowana przez przystępującego w niniejszym postępowaniu - 0,90 zł;
• cena zaoferowana przez J. Ż. w postępowaniu nr WGK.271.01.11.2014
w zakresie rejonu IV - 0,50 zł;
W odniesieniu do dowodu w postaci oświadczenia J. W. z dnia 28.05.2015 r.
zamawiający podkreślił, że ceny jednostkowe zaoferowane
w przedmiotowym postępowaniu są porównywalne do tych zaproponowanych przez
przystępującego. Zaprezentowane przez J. W. ceny rynkowe są wyższe od zaoferowanych
przez niego w niniejszym postępowaniu przetargowym. Dla przykładu:
1) opróżnianie kosza:
• cena zaoferowana przez przystępującego w niniejszym postępowaniu -1,40 zł;
• cena zaoferowana przez J. W. w niniejszym postępowaniu -1,00 zł;
• cena według dowodu przedłożonego przez odwołującego w postaci oświadczenia J. W. z
dnia 28.05.2015 r. w rejonie I - 2,10 zł oraz w rejonie II - 3,35 zł.
2) zamiatanie jezdni wzdłuż krawężnika:
• cena zaoferowana przez przystępującego w niniejszym postępowaniu -1,00 zł;
• cena zaoferowana przez J. W. w niniejszym postępowaniu -1,00 zł;
• cena według dowodu przedłożonego przez odwołującego w postaci oświadczenia J. W. z
dnia 28.05.2015 r. - 6,00 zł.
3) koszenie trawników
• cena zaoferowana przez przystępującego w niniejszym postępowaniu - 5,00 zł;
• cena zaoferowana przez J. W. w niniejszym postępowaniu - 5,00 zł;
• cena zaoferowana przez J. W. w postępowaniu nr WGK.271.01.11.2014
w zakresie rejonu I -12,00 zł oraz w rejonie II -15,00.
Przyjęta przez przystępującego stawka za jedną roboczogodzinę spełnia wymogi
określone w wezwaniu zamawiającego do wyjaśnienia z dnia 31.03.2015 r., spełnia wymóg
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto zgodnie z 5.4.1 SIWZ zamawiający nie
wymagał żadnych szczególnych kwalifikacji wobec osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia.
Reasumując, zamawiający stanął na stanowisku, że wszystkie zarzuty zawarte
w odwołaniu są chybione oraz nie znajdują potwierdzenia w stanie faktycznym, a co za tym
idzie odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Ponadto w świetle czynności
zamawiającego z dnia 03.06.2015 r. zarzuty mają charakter bezprzedmiotowy.

III. 1. Wykonawca – P. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą W. P.

Zakład Usługowy ”JAMPICH” z siedzibą w Sosnowcu - zgłaszający przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego (pismo wniesione w dniu 28 maja
2015 r.) wniósł o oddalenie odwołania, jako bezzasadnego.
2. W piśmie wniesionym w dniu 8 czerwca 2015 r. wykonawca wnosząc o oddalenie
odwołania na podstawie art. 192 ust. 2 Pzp poinformował o czynnościach zamawiającego
podjętych po wniesieniu odwołania, stwierdzając w konkluzji, że „Skoro Zamawiający
unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 15 maja 2015 r., a także
dokonał odtajnienia zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt 807/15 -
a odwołanie skierowane jest wobec tej właśnie czynności to przyjąć należy, że zarzucane
przez Odwołującego naruszenia przepisów ustawy Pzp - nie mają wpływu na wynik
postępowania”
.
3. W piśmie procesowym przystępującego wniesionym w dniu 11 czerwca 2015 r.,
wykonawca odniósł się rzeczowo do zarzutów odwołania, przedstawił zestawienie cen ofert
złożonych w postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego w okresie kwiecień -
lipiec 2014 r., części 1, 2, 4, 4, 6, 7, 9 - z których wynika potwierdzenie dużej konkurencji na
rynku; przedstawił szczegółowo metraż wiosennego i jesiennego wygrabiania trawników
w Rejonie II Śródmieście oraz w Rejonie VI Zagórze miasta Sosnowiec - wobec zarzutu
odwołującego zaniżenia metrażu w tych częściach przedstawionego w wykazie wykonanych
usług. Kosztorysy powykonawcze dla Rejonu II Śródmieście szczegółowo wykazują
świadczenie usługi w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. na obszarze
1 167 569,40 m2. Kosztorysy powykonawcze dla Rejonu VI Zagórze miasta Sosnowiec
szczegółowo wykazują świadczenie usługi w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014
r. na obszarze 769 336,00 m2.
4. W piśmie z dnia 18 czerwca 2015 r. wykonawca wskazał na stanowisko
odwołującego przedstawiane na rozprawach, wykraczające poza granice zarzutów
przedstawionych w odwołaniu -rażąco niska cena: minimalne wynagrodzenie za pracę,
konieczność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, uwzględnienie kosztów
poszczególnych prac związanych ze świadczeniem usługi; -warunki udziału w postępowaniu
- realność dysponowania zasobami udostępnionymi przez A. D. PHU „TOP SERVICE”.
Załączył 8 załączników, w tym:
- dowód nr 1 - zamiatarki HAKO Citymaster 2000 - technologia czyszczenia, technologia
komunalna, koszty użytkowania;
- dowód nr 2 - szczotka do usuwania chwastów;
- dowód nr 3 - korespondencja elektroniczna z 17 czerwca 2015 r. dotycząca trzeciej
szczotki - z samymi linami (plecionkami), które wyrywają chwasty i ziemię;
- dowód nr 4 - potwierdzenie przeprowadzenia kontroli przez Inspektorat Pracy Państwowej

Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w dniach 02.04.2015 r. -
03.04.2015 r.; zakres kontroli: umowy cywilno-prawne; zalecenia pokontrolne - brak;
- dowód nr 5 - Protokół kontroli z dnia 03.04.2015 r., z zastrzeżeniem tajemnicy
przedsiębiorstwa;
- dowód nr 6 - oświadczenie A. B. Zakład Usługowo-Budowlany „AB” z siedzibą
w Sosnowcu z dnia 16.06.2015 r. dotyczące spalania paliwa przez małe ciągniki komunalne
wykorzystywane do wykonywania prac porządkowo-pielęgnacyjnych i odśnieżania w wielu
rejonach na terenie miasta Sosnowiec - spalanie wynosi ok. 1,5 l/r-g, moc ok. 50 KM, do
wskazanych prac wykorzystywane są kosiarki zbierające bijakowe PERUZZO Panther 1600
i SOVEMA, pługi do odśnieżania, posypywarki do usuwania śliskości z chodników;
- dowód nr 7 - oświadczenie R. K. MARBUD z dnia 18.06.2015 r. - użycie ciągnika rolniczego
wraz z kosiarką bijakową samozbierającą PERUZZO Panther 1600, spalanie wynosi 1,5 do
2 litrów oleju napędowego na godzinę;
- dowód nr 8 - oferta dostawy Zakładu Techniki Komunalnej i Rolniczej Agro-Partner
z siedzibą Głogoczów, kosiarka bijakowa producenta PERUZZO, model: KOALA 1600
Professional; PANTHER 1600 Professional; zapotrzebowanie mocy - model 1600 - 30 KM,
model o innym kodzie niż poprzedni - 50 KM.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje.

I. Na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i wykonawcy zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, Izba uznała
skuteczność przystąpienia, zatem wykonawca P. W. prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą: W. P. Zakład Usługowy ”JAMPICH” z siedzibą
w Sosnowcu stał się uczestnikiem postępowania odwoławczego, zwanym w skrócie też
„przystępującym” lub „wykonawcą”.
Izba nie uwzględniła wniosku odwołującego o uznanie bezskuteczności przystąpienia
wykonawcy ze względu na wniesienie (podpisanie) pisma przez pełnomocnika z załączoną
kopią pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika,
niebędącego radcą prawnym lub adwokatem, mając na uwadze, że do umocowania
pełnomocników stron i uczestników postępowania odwoławczego w postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, zastosowanie mają
przepisy ustawy Kodeks cywilny (pełnomocnictwo materialnoprawne). Przepis art. 99 § 1 kc
stanowi: „Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma,
pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.”


Izba ustaliła, że pełnomocnictwo zostało udzielone w formie pisemnej (oświadczenia w tym
przedmiocie złożyli - obok pełnomocnika, mocodawca obecny na posiedzeniu i rozprawie
w Izbie, który potwierdził tożsamość treści kopii z oryginalnym pełnomocnictwem).
W poprzednim postępowaniu - sygn. akt KIO 807/15 - wykonawca ten został dopuszczony
do udziału w postępowaniu odwoławczym na podstawie takich samych dokumentów, przy
braku negatywnego stanowiska odwołującego.
Wobec niewystąpienia przesłanek do odrzucenia odwołania, odwołanie zostało
rozpoznane na rozprawie.

II. Izba uznała, że odwołujący wykazał spełnienie ustawowych wymagań
wynikających z art. 179 ust. 1 Pzp, uprawniających do wniesienia odwołania. Jest
wykonawcą uczestniczącym w postępowaniu, złożył ofertę czwartą w kolejności w rankingu
ofert pod względem ceny (oferty - druga i trzecia w kolejności - zostały odrzucone z innych
przyczyn niż cena), zatem odwołujący ma realny interes w uzyskaniu zamówienia
warunkowany możliwością poniesienia szkody w razie nie uzyskania zamówienia.

III. Postępowanie odwoławcze jest drugim postępowaniem przed Izbą w sprawie tego
samego postępowania o udzielenie zamówienia. Odwołujący przedstawił obecnie niemal te
same zarzuty, które zostały podniesione w odwołaniu z dnia 20 kwietnia 2015 r., w którym
wskazał naruszenie:
„1) art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp przez nieprawidłową ocenę złożonych
wyjaśnień i zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez P. W. prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy JAMPICH (dalej: „Jampich”
), mimo że oferta tego
wykonawcy zawiera cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia, zaś Jampich
nie złożył wyjaśnień spełniających wymagania określone w art. 90 ust. 1-3 Pzp;
2) art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211 ze
zm.), dalej „uznk”, przez zaniechanie odrzucenia oferty Jampich, mimo że jej złożenie
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na sprzedaży usług i towarów poniżej
kosztów ich świadczenia/wytworzenia;
3) art. 8 ust. 1-3 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 11 ust. 4 uznk przez zaniechanie
ujawnienia całości oferty (dokumenty załączone na stronach 25-79 oferty Jampich,
a wymienione w pkt 1-9 Zawiadomienia o utajnieniu informacji z dnia 10.04.2015 r.) oraz
wyjaśnień złożonych przez Jampich (wyjaśnienia z dnia 3.04.2015 r. w zakresie rażąco
niskiej ceny oraz w zakresie dotyczącym podstaw zastrzeżenia informacji zawartych
w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa), mimo że zastrzeżone informacje nie spełniają

przesłanek uznania za tajemnicę przedsiębiorstwa i wykonawca nie wykazał zasadności
dokonanego zastrzeżenia;
4) art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp przez zaniechanie wykluczenia
Jampich z postępowania, mimo że wykonawca ten nie wykazał na dzień składania ofert
spełniania warunków udziału w postępowaniu w postaci posiadania wymaganych uprawnień,
o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ, ewentualnie zaniechanie wezwania Jampich do
uzupełnienia przedmiotowych dokumentów, co narusza art. 26 ust. 3 Pzp (następnie
odwołujący do protokołu oświadczył, że wycofuje ten zarzut);
5) art. 7 ust. 1 i 3 Pzp przez prowadzenie postępowania w sposób naruszający
zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ze względu na
naruszenie wyżej wymienionych przepisów ustawy.”
W wyroku z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt KIO 807/15, Izba nakazała odtajnienie
wyszczególnionych w sentencji i opisanych w uzasadnieniu informacji zamieszczonych
w ofercie i wyjaśnieniach przystępującego, wskazując w uzasadnieniu: „Na obecnym etapie
nie jest więc możliwe rozstrzygnięcie o zarzutach co do naruszenia art. 90 ust. 3 w zw. z art.
89 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych poprzez nieprawidłową ocenę złożonych
wyjaśnień i zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Jampich, mimo, iż oferta tego
wykonawcy zawiera cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia, zaś Jampich
nie złożył wyjaśnień spełniających wymagania określone w art. 90 ust. 1-3 Prawa zamówień
publicznych; oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych w zw. z art. 3 ust. 1 w zw.
z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Jampich, mimo, iż jej złożenie stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji polegający na sprzedaży usług i towarów poniżej kosztów ich
świadczenia/wytworzenia. Odwołujący na dzień wniesienia odwołania nie znał podstaw
faktycznych tak sformułowanych zarzutów, dodatkowo bez ujawnienia dokumentów
zastrzeżonych jako tajemnica nie była możliwa polemika ze stanowiskiem Przystępującego
na rozprawie. W tym sensie zarzuty te można uznać za przedwczesne. Konkludując, Izba
zdecydowała się uwzględnić odwołanie, unieważnić czynność wyboru oferty
najkorzystniejszej i nakazać Zamawiającemu powtórzenie badania i oceny ofert, i - wraz
z ponowną informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej - odtajnienie informacji
zastrzeżonych, jako zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa (…)”
.
Zamawiający powtórzył czynności, wybrał ponownie ofertę P. W. jako
najkorzystniejszą. W wyniku wniesienia aktualnego odwołania dokonał reasumpcji czynności
we własnym zakresie, unieważniając wybór oferty oraz powtarzając czynności badania
i oceny oferty w zakresie wskazanym w uzasadnieniu.

IV. Przepis art. 187 ust. 1 Pzp stanowi, że odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie
zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis. Poza przypadkami określonymi
w ustawie: -możliwość umorzenia postępowania odwoławczego w razie uwzględnienia przez
zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, przy braku przystąpienia
innego wykonawcy po stronie zamawiającego, a w razie przystąpienia, o ile nie wniósł on
sprzeciwu (art. 186 ust. 2-3 Pzp); -umorzenie postępowania odwoławczego w razie cofnięcia
odwołania przez odwołującego (art. 187 ust. 8 Pzp); -odrzucenie odwołania w przypadku
wystąpienia jednej z przesłanek określonych w art. 189 ust. 2 Pzp
- Izba rozpoznaje odwołanie w granicach zarzutów przedstawionych w odwołaniu (art.
192 ust. 7 Pzp), rozstrzygając o żądaniach odwołującego (§ 34 ust. 1 pkt 4 regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań). Przepisy ustawy nie dopuszczają możliwości
pozostawienia odwołania lub poszczególnych jego zarzutów bez rozpoznania (podobnie
w wyroku z dnia 22 października 2013 r., sygn. akt KIO 2407/13).

V. Czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu o udzielenie zamówienia po
wniesieniu odwołania, podlegają ocenie pod kątem ich wpływu na rozstrzygnięcie Izby, gdyż
zgodnie z art. 191 ust. 2 Pzp - „Wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy
ustalony w toku postępowania”
, w szczególności, gdy zamawiający wykonuje czynności
w postępowaniu o udzielnie zamówienia po wniesieniu odwołania w zakresie, którego
dotyczą zarzuty odwołania. W takiej sytuacji, wpływ czynności zamawiającego na orzeczenie
Izby uzależniony jest od rodzaju wykonanych czynności i ich zakresu.

VI. Zamawiający unieważniając - po wniesieniu odwołania, z własnej inicjatywy w dniu
3 czerwca 2015 r. - czynność wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez
przystępującego oraz powtarzając czynności badania i oceny oferty tego wykonawcy
w przedmiocie: pisemnych zobowiązań podmiotów: MARBUD R. K.; Zakład Usługowo-
Budowlany „AB” A. B.; Zakład Usługowo- Handlowy „KESAL” G. W., co do sposobu
udostępnienia przez te podmioty zasobów na rzecz wykonawcy na potrzeby wykonania
przedmiotowego zamówienia oraz wyjaśnienia, ile sztuk sprzętu wskazanego w pozycjach 1,
2, 6, 8, 12, 13 wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu
i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia, jest
sprzętem własnym wykonawcy, a ile jest udostępnione przez podmiot trzeci
- ograniczył czynności badania i oceny oferty przystępującego do wskazanego
zakresu, przyznając tym samym fakty stanowiące podstawę zarzutów.

VII. Odwołujący cofnął odwołanie w zakresie przyznanym przez zamawiającego -

zarzuty, żądania i odpowiednie części uzasadnienia odwołania, co skutkowało wygaśnięciem
sporu wskazanego w tej części odwołania.

VIII. W odpowiedzi na odwołanie i w toku postępowania odwoławczego, zamawiający
złożył oświadczenie, że ocena spełniania pozostałych warunków udziału w postępowaniu
przez przystępującego oraz ocena oferty wykonawcy pod kątem rażąco niskiej ceny, nie były
przedmiotem powtórzonych czynności wskazanych w piśmie z dnia 3 czerwca 2015 r.,
powtórzone badanie i ocena oferty w tym zakresie dokonane po wyroku Izby, pozostały
niezmienione i nie podległy reasumpcji.

IX. Wobec tego odwołujący podtrzymał zarzuty i żądania w zakresie naruszenia
przepisów ustawy Pzp i innych przepisów prawnych przedstawionych w odwołaniu:
1) art. 90 ust. 2 i 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp - przez nieprawidłową ocenę złożonych
wyjaśnień i zaniechanie odrzucenia oferty P. W. Zakład Usługowy JAMPICH, dalej
Jampich, mimo że wyjaśnienia złożone przez tego wykonawcę potwierdzają, iż cena
oferty jest ceną nierealną, a w konsekwencji zawiera cenę rażąco niską w stosunku do
przedmiotu zamówienia;
2) art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 uznk - przez
zaniechanie odrzucenia oferty Jampich, mimo, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji polegający na sprzedaży usług i towarów poniżej kosztów ich
świadczenia/wytworzenia;
3) art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 26 ust. 2b w zw. z art. 26 ust. 3
Pzp - przez zaniechanie wezwania wykonawcy Jampich do uzupełnienia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, mimo że wykonawca ten
nie wykazał realności dysponowania zasobami udostępnianymi w zakresie potencjału
technicznego (udostępnienie potencjału technicznego na podstawie oferty handlowej
i umowy przedwstępnej, zawartej z A. D.);
4) art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 26 ust. 3 i 4 Pzp - przez
zaniechanie wezwania wykonawcy Jampich do wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy
i doświadczenia (zaniżenie metrażu powierzchni wygrabiania trawników w wykazie
wykonanych usług);
5) art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp - przez zaniechanie wykluczenia Jampich z postępowania, mimo
że wykonawca ten podał nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania
w zakresie dotyczącym wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (zaniżenie
metrażu powierzchni wygrabiania trawników w wykazie wykonanych usług);

6) art. 7 ust. 1 i 3 Pzp - przez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę
zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ze względu na
naruszenie wyżej wymienionych przepisów ustawy.

X. Izba rozpoznała odwołanie na rozprawie w granicach zarzutów podtrzymanych
przez odwołującego, mając na uwadze, że stwierdzenie naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy skutkowałoby oddaleniem odwołania na podstawie art. 192 ust. 2 Pzp -
z powodu braku wpływu naruszenia przepisów ustawy na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia, przez który należy rozumieć wybór oferty najkorzystniejszej - art. 2 pkt 7a Pzp
(„celem postępowania jest wybór oferty, umożliwiający zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego
) oraz wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 marca 2013
r., sygn. akt V Ca 3270/12 – „Przez istotny wpływ na wynik postępowania należy rozumieć
wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty.”
Natomiast w przypadku nie stwierdzenia
naruszenia przepisów ustawy - odwołanie podlega oddaleniu zgodnie z art. 192 ust. 1 Pzp.

XI. W wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego, Izba uznała.
1. Rażąco niska cena oferty.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zostało złożonych 5 ofert. Oferta
przystępującego przedstawiała najniższą cenę w zestawieniu cen rocznych ofert, oferta
odwołującego przedstawiała czwartą w kolejności - od najniższej - cenę w tym zestawieniu.
Zamawiający zwrócił się do uczestnika postępowania pismem z dnia 31 marca 2015 r., na
podstawie art. 90 ust. 1 Pzp, o udzielenie wyjaśnień wskazując, że zaproponowana cena
oferty, którą jest kwotą stanowiąca sumę wartości wynikających z iloczynu cen
jednostkowych, szacowanej powierzchni/długości/ ilości, zakładanej krotności oraz wagi
procentowej, tj. 409 391,88 zł, jest niższa o 34,48% od wyliczonej średniej arytmetycznej cen
wszystkich ofert złożonych w tym postępowaniu (624 876,31 zł). Zamawiający wskazał, że
prosi o złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny, w szczególności w zakresie:
- „oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.”

W uzasadnieniu wezwania zamawiający zwrócił uwagę m.in. na prawidłowość

wyliczeń przedstawionych w wyjaśnieniach, udokumentowanie, że cena nie wskazuje na
zamiar realizacji zamówienia poniżej kosztów własnych, nie pozwalając tym samym na
wygenerowanie zysku.
Wykonawca złożył w terminie wyjaśnienia wraz z dowodami (z dnia 3 kwietnia 2015
r.), w sumie plik liczący 126 stron, które zostały pozytywnie ocenione przez zamawiającego,
co znajduje potwierdzenie w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14 maja
2015 r. W piśmie tym zamawiający podał, że spośród dwóch ocenianych końcowo ofert
(przystępującego i odwołującego) oferta przystępującego uzyskała następującą ilość
punktów: cena ofertowa 409 391,88 zł - 90 pkt, wywóz śniegu 1 godzina - 5 pkt, usuwanie
śliskości do 30 min. - 5 pkt, łączna ilość 100 pkt - w ramach kryteriów oceny ofert cena,
stanowiąca 90%. Czas reakcji na podjęcie prac związanych z zimowym utrzymaniem miasta
- 10%.
Oferta odwołującego uzyskała następującą ilość punktów: cena ofertowa 673 186,79
zł - 54,90 pkt, wywóz śniegu 1 godzina - 5 pkt, usuwanie śliskości do 30 min. - 5 pkt, łączna
ilość 64,90 pkt - w ramach kryteriów oceny ofert cena, stanowiąca 90%.Czas reakcji na
podjęcie prac związanych z zimowym utrzymaniem miasta - 10%.
Wybór oferty wykonawcy w dniu 14 maja 2015 r. był drugim wyborem oferty w wyniku
powtórzonych czynności nakazanych w wyroku z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt KIO 807/15.
Z pisma zamawiającego (wezwania do złożenie wyjaśnień) wynika, że porównanie
ceny oferty wykonawcy wskazuje, że jest ona niższa od średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert o więcej niż 30%.
Przystępujący podniósł na rozprawie, że stosunek procentowy ceny jego oferty do
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert jest niższy niż 30%: wskazał, że
średnia arytmetyczna cen brutto wszystkich ofert złożonych w postępowaniu wynosi
6 199 921,51 zł, cena przystępującego wynosi 4 421 645,70 zł, co stanowi 70,60% średniej
arytmetycznej, a więc różnica w stosunku do progu wskazanego w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp,
wynosi 0,40%.
Z zestawienia ofert wraz z cenami rocznymi netto i brutto, złożonego przez
zamawiającego w sprawie KIO 807/15 wynika, że cena roczna oferty przystępującego
wynosi 4 422 639,20 zł (cena - zgodnie z definicją, to kwota do zapłaty wraz z podatkiem
VAT), średnia arytmetyczna rocznych cen wszystkich złożonych ofert wynosi 6 171 340,86
zł, więc cena roczna oferty przystępującego stanowi 71,66% średniej arytmetycznej rocznych
cen wszystkich złożonych ofert, różnica stanowiąca 28,34%, jest niższa od wskazanych
w art. 90 ust. 1 Pzp do porównania 30%.
Fakt ten nie miał znaczenia dla oceny zarzutów i rozstrzygnięcia żądań
odwołującego, gdyż zgodnie z art. 90 ust. 1 Pzp zamawiający jest w każdej sytuacji

uprawniony, a w przypadku, gdy cena oferty w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) - art. 2 pkt
1 Pzp, jest niższa o 30% od wartości zamówienia (w rozumieniu przepisu art. 32 ust. 1 Pzp)
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający jest zobowiązany do
zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie
przedstawionym w art. 90 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, wskazanych tam jako elementy przykładowe.
Przepis art. 90 ust. 2 Pzp stanowi, że: „obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera
rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.”

W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zgodnie z art.
90 ust. 3 Pzp.
O tym, czy oferta jest rażąco niska, rozstrzyga zamawiający w odniesieniu do
konkretnego przypadku na podstawie posiadanych materiałów, w szczególności wyjaśnień
wykonawcy i załączonych do wyjaśnień dokumentów, ocenianych w kontekście właściwości
przedmiotu zamówienia, którego dotyczy postępowanie.
Konsekwencją uznania ceny rażąco niskiej na podstawie wyjaśnień złożonych przez
wykonawcę, jest też zastosowanie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp („Zamawiający odrzuca
ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia”
).
Istotne jest zatem, aby wyjaśnienia precyzyjnie odnosiły się do kwestii wskazanych
przez zamawiającego. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy z treści wezwania będzie
jednoznacznie wynikało, jakie zamawiający powziął wątpliwości w toku badania wysokości
ceny oferty. Na konieczność precyzyjnego formułowania wezwania wskazał również
Trybunał Sprawiedliwości wyroku z 29 marca 2012 r. (sygn. akt. C-599/10).
Zamawiający przywołując w wezwaniu treść art. 90 ust. 1 Pzp i nie precyzując
odmiennych wymagań w przedmiocie elementów oferty, oczekiwał od wykonawcy wyjaśnień
w zakresie wskazanym w pkt 1 i 2 tego przepisu.
Wykonawca złożył obszerne wyjaśnienia wraz z dowodami.
Zamawiający pozytywnie ocenił wyjaśnienia uznając, że wraz z dowodami nie
potwierdzają rażąco niskiej ceny oferty. W sposób przejrzysty przedstawił swoje stanowisko
w odpowiedzi na odwołanie, potwierdzając przeprowadzoną analizę złożonych wyjaśnień
i dowodów.
W ocenie Izby, wyjaśnienia wraz z dowodami przedstawione zamawiającemu
w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, pozwalały uznać, że wykonawca
„podał na tyle konkretne informacje, że możliwe jest ich przełożenie na uchwytne i wymierne

wartości ekonomiczne, a także możliwa ich weryfikacja oraz ocena wiarygodności.”
- wyrok
z dnia 25 lutego 2015 r., KIO 178/15, KIO 197/15, KO 198/15.
Wykonawca przedstawił elementy wskazujące oszczędność metody wykonania
zamówienia, rozwiązania techniczne przyjęte dla realizacji zamówienia, sprzyjające warunki
wykonywania zamówienia dostępne dla tego wykonawcy, uwzględnienie kosztów pracy,
których wartość przyjęta do ustalenia ceny jest wyższa niż minimalne wynagrodzenie za
pracę ustalone na podstawie wskazanej w art. 90 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Przepis art. 190 ust. 1a pkt 1 Pzp stanowi, że w postępowaniu odwoławczym: „ciężar
dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy, który ją złożył,
jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego.”


Dla oceny udowodnienia przez przystępującego, że oferta nie zawiera rażąco niskiej
ceny, istotne znaczenie mają następujące okoliczności.
Z dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia wynika, że zgodnie
z wymaganiami zamawiającego, wykonawca zamieścił w formularzu ofertowym (załącznik nr
1) w pozycji 1 deklarację o wykonaniu zamówienia za wynagrodzeniem cen jednostkowych
wskazanych w tabeli przedstawiającej w 57 pozycjach opis usługi w każdej pozycji,
wynagrodzenie bez podatku (netto), stawkę i kwotę podatku VAT, wynagrodzenie
z podatkiem (brutto). Jedynie w pozycji 57 za „Utrzymanie przejścia podziemnego pod ulicą
3 Maja zwanego pasażem handlowym oraz placu dolnego przy ulicy Warszawskiej”
,
zamawiający wymagał określenia ryczałtu dobowego oraz załączenia kosztorysu
szczegółowego, zgodnie z przekazanym wzorem. Wykonawca przedstawił „Kosztorys w celu
wyliczenia ryczałtu dobowego utrzymania pasażu handlowego i placu dolnego przy
ul. Warszawskiej”
, jako załącznik nr 2 do oferty. W tabeli przedstawił w 27 pozycjach opis
czynności, obmiar, krotność, cenę jednostkową, wartość netto. Suma wartości netto (pozycje
1-27) stanowi roczny koszt utrzymania (pozycja 28); ryczałt dobowy stanowi: wartość pozycji
28 podzielona przez 365 dni. Wykonawcy przedstawili ceny jednostkowe na podstawie
własnych kalkulacji, zatem ceny ofertowe są znacznie zróżnicowane.
Zamawiający złożył na rozprawie w dniu 11 czerwca 2015 r. „Zestawienie cen
jednostkowych od najwyższej do najniższej ze wskazaniem pozycji cen zaoferowanych przez
Zakład Usługowy Jammpich w porównaniu do cen pozostałych złożonych ofert w tym
postępowaniu”
.
Z zestawienia, wybranych przykładowo pozycji, wynika.
1. W dziewięciu pozycjach zestawienia ceny przystępującego były najwyższe, np.
- poz. 4 - usuwanie śliskości na powierzchni przystanków komunikacji w standardach A-D,

cena przystępującego 4,00 zł, pozostałe ceny: 2,33 zł; 2,04 zł; 1,59 zł; 1,00 zł;
- poz. 7 - cięcie żywopłotów w standardach A-B, cena przystępującego 25,00 zł, pozostałe
ceny: 6,10 zł; 4,63 zł; 4,19 zł; 3,00 zł;
- poz. 9 - odchwaszczanie żywopłotów i krzewów w skupiskach w standardach C-D, cena
przystępującego 100,00 zł, pozostałe ceny: 99,00 zł; 75,00 zł; 50,93 zł; 7,20 zł.
2. W piętnastu pozycjach ceny przystępującego były drugie w kolejności - od
najwyższej, np.
- poz. 11 - zamiatanie schodów terenowych i prowadzących do przejść podziemnych
w standardach A-B, cena 4,00 zł, pozostałe trzy: 3,84 zł; 3,40 zł; 1,00 zł; najwyższa cena
7,87 zł;
- poz. 17 - cięcie krzewów w standardach C-D, cena przystępującego 110,00 zł, pozostałe
trzy ceny: 60,00 zł; 46,30 zł; 29,20 zł; cena najwyższa 239,00 zł;
- poz. 18 - odchwaszczanie żywopłotów i krzewów w skupiskach w standardach A-B, cena
przystępującego 95,00 zł, pozostałe trzy ceny: 75,00 zł; 50,93 zł; 7,20 zł; cena najwyższa
99,00 zł;
- poz. 24 - utrzymanie przejścia podziemnego pod ulicą 3 Maja zwanego pasażem
handlowym oraz placu dolnego przy ulicy Warszawskiej, cena przystępującego 583,96zł,
pozostałe trzy ceny: od 500,76 zł; 480,02 zł; 454,89 zł; cena najwyższa 599,95 zł.
3. W dziewięciu pozycjach ceny przystępującego były trzecie w kolejności - od
najwyższej, np.
- poz. 28 - opróżnianie kosza na śmieci w standardach A-B, cena przystępującego 1,40 zł,
pozostałe dwie ceny: 1,00 zł i 0,79 zł, dwie wyższe ceny: 2,04 zł i 2,90 zł;
- poz. 32 - jesienne grabienie trawników w standardach C-D, cena przystępującego 9,00 zł,
pozostałe dwie ceny: 7,41 zł i 6,49 zł, ceny wyższe: 10,00 zł i 15,32 zł;
- montaż ławki, cena przystępującego 30,00 zł, pozostałe dwie ceny: 16,00 zł i 9,99 zł, ceny
wyższe: 40,65 zł i 55,00 zł.
4. W jedenastu pozycjach ceny przystępującego były czwarte w kolejności - od
najwyższej, np.
- poz. 37 - mycie wiaty na przystanku komunikacji miejskiej, cena przystępującego 20,00 zł,
cena najniższa 15,00 zł, trzy ceny wyższe: 23,79 zł; 65,00 zł; 73,17 zł;
- poz. 41 - zbieranie wszelkich zanieczyszczeń z terenu miasta - w ciągu miesiąca, cena
przystępującego 50,00 zł, cena najniższa 23,59 zł, trzy ceny wyższe: 74,07 zł; 197,50 zł;
580,00 zł.
5. W trzynastu pozycjach ceny przystępującego były najniższe, np.
- poz. 51 - odśnieżanie powierzchni przystanków komunikacji miejskiej w standardach B-D,
cena przystępującego 3,00 zł, ceny wyższe: 4,07 zł; 5,49 zł; 6,00 zł; 9,26 zł;

- poz. 56 - zamiatanie jezdni wzdłuż krawężników lub krawędzi jezdni w standardzie A, cena
przystępującego 1,00 zł, ceny wyższe: 1,89 zł; 2,00 zł; 2,78 zł; 11,90 zł;
- poz. 57 - wywóz śniegu na odległość 12 km, cena przystępującego 1 400,00 zł, ceny
wyższe: 2 314,81 zł; 3 500,00 zł; 5 000,00 zł; 8 527,54 zł.
6. W trzech pozycjach 42 - koszenie trawników w pasach zieleni przyulicznej (…), 43
- odśnieżanie parkingów w standardzie A oraz 44 - zamiatanie parkingów w standardach C-
D, ceny przystępującego - odpowiednio 5,00 zł; 1,00 zł i 1,50 zł, były takie same, jak innego
wykonawcy.
Ceny jednostkowe przedstawione w zestawieniu są znacznie zróżnicowane, nie tylko
w ofercie przystępującego, ale również w ofertach pozostałych wykonawców. Na 57 pozycji
przedstawionych w formularzu ofertowym, tylko w 11 pozycjach ceny przystępującego są
najniższe, zaś w 9 pozycjach najwyższe i w 15 plasują się na drugiej pozycji w kolejności od
najwyższej, pozostałe na pozycjach środkowych.
Podkreślić przy tym należy, że ceny najniższe przedstawione w 11 pozycjach, różnią
się niewiele od cen następnych bezpośrednio wyższych, np. cena oferty przystępującego -
cena bezpośrednio wyższa w innej ofercie:
- poz. 45: 0,50 zł - 1,00 zł; poz.46: 1,20 zł - 1,60 zł; w pięciu pozycjach - 47, 48, 49, 52, 53:
0,90 zł - 1,00 zł; w dwóch pozycjach - 50 i 51: 3,00 zł - 4,07 zł; w pozycji 54: 5,00 - 6,00;
w poz. 55: 4,00 - 5,00; w poz. 56: 1,00 -1,89 zł.
Znaczne różnice wśród cen za wywóz śniegu na odległość 12 km dotyczą wszystkich
ofert (poz. 57) - od najwyższej do najniższej: 8 527,54 zł; 5 000,00 zł; 3 500,00 zł; 2 314,81
zł; 1 400,00 zł.
Wskazane zróżnicowanie cen jednostkowych w ofertach wykonawców, w tym
przystępującego, nie stanowią podstawy do uznania, że cena oferty tego wykonawcy jest
rażąco niska, nierealna - w stosunku do przedmiotu zamówienia, niepozwalająca na
wykonanie zamówienia i osiągnięcie zysku.
W wyjaśnieniach z dnia 3 kwietnia 2015 r. wykonawca przedstawił czynniki, które
miały wpływ na kalkulację cen jednostkowych oferty.
Zamawiający uznał, je za wystarczające, niepotwierdzające, że wykonawca
przedstawił cenę oferty rażąco niską.
Izba podzieliła ocenę zamawiającego, przy uwzględnieniu dowodów złożonych na
rozprawie wobec argumentacji odwołującego poszerzanej w kolejnych terminach rozprawy.
Izba nie podzieliła stanowiska odwołującego, co do elementów oferty mających wpływ
na wysokość ceny wskazanych w wyjaśnieniach z 3 kwietnia 2015 r. i podważanych
w odwołaniu - argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu: I.5 lit. b - o, uznając, że
stanowisko przystępującego, poparte dowodami złożonymi na rozprawie, uzasadnia

pozytywną ocenę wyjaśnień złożonych zamawiającemu wraz z dostarczonymi dowodami, co
czyni również zadość wymaganiu wynikającemu z art. 190 ust. 1a pkt 1 Pzp.
Odnośnie zarzutów dotyczących elementów oferty wskazanych w wyjaśnieniach
przystępującego z dnia 3 kwietnia 2015 r., jako mających wpływ na wysokość ceny,
zakwestionowanych w uzasadnieniu odwołania - na podstawie wyczerpujących i spójnych
wyjaśnień tego wykonawcy potwierdzonych złożonym dowodami - Izba uznała.
1. Brak obowiązku uwzględnienia w cenie oferty kosztów deponowania odpadów,
zgodnie z oceną zamawiającego, został przedstawiony informacyjne. Nie ulega wątpliwości,
że w przeciwieństwie do poprzednich postępowań, gdzie koszty deponowania i utylizacji
odpadów obciążały wykonawcę, odstąpienie od tego obowiązku, umożliwiło wszystkim
wykonawcom skalkulowanie cen ofert w sposób odmienny, korzystny dla każdego
z nich, co wynika z wyjaśnień, również odpowiedzi na odwołanie zamawiającego złożonej
w dniu 9 czerwca 2015 r. Przystępujący wskazując tę okoliczność dogodną
w stosunku do poprzednich postępowań, jako wpływającą na kalkulację indywidualną
kosztów kształtujących ceny jednostkowe, nie przypisał wyłącznie sobie tego uprawnienia,
lecz wskazał fakt, który wpłynął na kalkulację jego cen jednostkowych. Element ten
prawdopodobnie nie wpłynął na obniżenie ceny oferty przystępującego w stosunku do cen
ofert innych wykonawców, wskazał jednakże na różnicę cen składanych w tym postępowaniu
w stosunku do cen oferowanych w postępowaniach poprzednich.
2. Znajomość topografii miasta, w rozumieniu jakie przedstawili przystępujący
i zamawiający (pisma i oświadczenia składane w toku rozprawy) - „Przez topografię miasta
należy rozumieć nie znajomość rozkładu ulic (mapa, gps) lecz posiadanie wiedzy na temat
szerokości chodników, szerokości trawników sposób ewentualnej zabudowy na tychże
chodnikach i trawnikach, ilości zanieczyszczeń występujących w związku z liczniejszym lub
nie użytkowaniem danej nawierzchni, występowaniem imprez masowych itp.”
- wskazuje na
wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, z uwagi
na świadczenie tego typu usług w latach poprzednich i na podstawie umowy aktualnie
obowiązującej. Taka wiedza umożliwia doświadczonemu wykonawcy, którym jest
przystępujący, wykonujący wraz z podwykonawcami w okresie ostatnich 10 lat usługi na
niemalże 70% powierzchni miasta objętej zamówieniem, zastosowania sprzętu
o optymalnych gabarytach, zwrotności i prędkości - „maszyny sprzątające, tzw. duże, czy
ewentualnie małe, przykładowo kosiarki spalinowe”
(oświadczenie zamawiającego) - co
w konsekwencji pozwala na odpowiednie skalkulowanie ceny oferty.
Powiązania umowne z zamawiającym, w tym aktualną wieloletnią umową w zakresie
świadczenia usługi o podobnym charakterze, pozwala w sposób korzystny skalkulować
koszty zamówienia, chociażby przez korzystanie z tego samego sprzętu, osób itp.

3. Zlokalizowanie baz wykonawcy i podwykonawców w sześciu punktach miasta
pozwoliło przystępującemu na uwzględnienie tej okoliczności w kalkulacji ceny, jako
warunków sprzyjających wykonywaniu zamówienia ze względu na możliwość
przemieszczania sprzętu, osób i materiałów. Kwestia baz uwypuklona na rozprawie
i dowodzona składanymi dowodami, nie stanowi podstawy negatywnej oceny wyjaśnień, ze
względu na stan techniczny nieruchomości przedstawiony przez odwołującego (zdjęcia,
opisy). Istotne i wyłączne znaczenie ma w tej ocenie wymóg zamawiającego. Z SIWZ
i wyjaśnień treści SIWZ (z dnia 23 lutego 2015 r. pytanie i odpowiedź 8.2), w tym § 4 ust. 3
projektu umowy wynika - wielokrotnie podnoszone na rozprawie wymaganie zamawiającego
w tym zakresie, tj. obowiązek wykonawcy: w ciągu miesiąca od dnia podpisania umowy
zorganizowania zaplecza na terenie miasta Sosnowca lub w odległości do 10 km od granicy
miasta, z zastrzeżeniem prawa kontroli dokonanej przez zamawiającego w wyznaczonym
terminie, celem potwierdzenia zorganizowania przez wykonawcę zaplecza wraz
z wymaganym sprzętem zadeklarowanym w ofercie. „Przez zaplecze należy rozumieć teren
ogrodzony, położony na terenie miasta lub w granicach do 10 km od granic miasta
Sosnowca, na którym będzie przechowywany sprzęt zadeklarowany w ofercie.”

(oświadczenie zamawiającego - cytat z protokółu rozprawy w dniu 19 czerwca 2015 r.).
W odwołaniu, str. 5 pkt I ppkt 5 lit. d-e uzasadnienia, odwołujący też wskazał:
„W treści SIWZ Zamawiający nie stawiał żadnych wymagań co do terenu jaki spełni wymóg
zaplecza”
. Odwołujący uznał, że może to być wydzierżawiony lub wynajęty niezbędny teren,
który może pełnić funkcję „bazy”, może to być nawet parking. Posiadanie terenu (w myśl
oceny odwołującego) nie jest elementem nadzwyczajnym, jednak, w ocenie Izby, istotnym
w zakresie organizacji pracy.
Niewątpliwie, wykonawca łącznie z podwykonawcami (R. K. MARBUD
i A. B. ZUB „AB”), dysponuje takimi terenami, z pewnością pięcioma ogrodzonymi
i już niektórymi zorganizowanymi i wykorzystywanymi na rzecz innych usług świadczonych
przez wykonawcę i podwykonawców (prezentacja zdjęć przystępującego) i jednym
nieogrodzonym.
Należało więc uznać, że w terminie składania ofert, wykonawca mógł uwzględnić tę
przewagę nad wykonawcami nieposiadającymi żadnego ogrodzonego terenu/bazy.
Dowody złożone przez odwołującego:
- kserokopie fotografii terenu nr 1-4 oraz określone jako „Dokumentacja bazy przy
ul. Szymanowskiego 10”
i „Dokumentacja działki nr 1770”, w tym, zgodnie z oświadczeniem
przystępującego i złożonym w dniu 19 czerwca 2015 r. dowodem (notatka służbowa
sporządzona przez R. L. z firmy Impel Security Polska Sp. z o.o. z dnia 17 czerwca 2015 r.,
dotycząca wtargnięcia przedstawicieli firmy Remondis na teren Zakładu Usługowo-

Budowlanego „AB” A. B. przy ulicy Piotrkowskiej 23 w Sosnowcu) - uzyskane w sposób
nieuprawniony;
- opis/opinia w sprawie stanu nieruchomości dr inż. J. G. wraz interaktywnym planem miasta
- nie stanowią potwierdzenia tezy odwołującego przedstawionej w ostatnim dniu
rozprawy, że tereny uwidocznione na zdjęciach nie spełniają wymagań, by uznać je za
tereny służące do urządzenia zaplecza, zgodnie z opisem zamawiającego. Kilkadziesiąt
kserokopii fotografii złożonych przez odwołującego (ponad 30) przedstawia fragmenty
budynków ze sprzętem, pozostałe przedstawiają tereny niezbudowane - porośnięte trawą,
z pryzmami, być może gruzu czy odpadów. Przystępujący i zamawiający nie potwierdzili
znacznej części lokalizacji.
Izba wskazuje, zgodnie z podnoszonym przez przystępującego i zamawiającego
wnioskiem o nieuwzględnienie przedstawianych przez odwołującego nowych zarzutów lub
dotychczasowych zmodyfikowanych w sposób wykraczający poza ich pierwotne granice, że
zarzut (rozumiany jako „zespół okoliczności faktycznych i prawnych - w postępowaniu
o udzielenie zamówienia - czynność lub zaniechanie zamawiającego oraz ich

uzasadnienie

faktyczne i prawne” - wyrok z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt KIO 71/14), dotyczący
baz/terenów ogrodzonych, położonych w odległości nie dalszej niż 10 km od miasta
Sosnowca, nie został w odwołaniu nawet sprecyzowany (pkt II odwołania „Zarzuty”).
W uzasadnieniu odwołania, poza opisem możliwości pozyskania terenów w celu urządzenia
wymaganego przez zamawiającego zaplecza, odwołujący stwierdził jedynie, że sam fakt
posiadania bazy nie jest okolicznością nadzwyczajną.
Wobec przedstawionego wyżej opisu zamawiającego co do wymagań zaplecza,
przedstawiony materiał w postaci kserokopii fotografii, nawet w przypadku ich identyfikacji,
nie stanowi dowodu potwierdzającego, że przystępujący łącznie z podwykonawcami nie
dysponuje nieruchomościami, na których może być urządzone zaplecze wymagane przez
zamawiającego.
4. Miejsce zamieszkana osób wykonujących zamówienie - zamieszkanie w miejscu
lub pobliżu miejsca świadczenia usługi, niewątpliwie wpływa na koszty jej świadczenia. Izba
podziela stanowisko odwołującego, że brak jest przepisów prawnych nakładających na
wykonawców obowiązek zakwaterowania pracowników w miejscu świadczenia usługi,
jednakże na podstawie doświadczenia życiowego, należy przyjąć, że: indywidualny dojazd
osób, zorganizowany dowóz, czy zakwaterowanie osób, wpływa na koszty usługi w sposób
zwiększający cenę oferty.
5. W postępowaniu odwoławczym wykazano, że przystępujący ma zawartą umowę
z zamawiającym na „Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Sosnowca”, nr
WGK.272.01.46.2014, z terminem zakończenia realizacji usługi 2 listopada 2017 r.

Przedmiotem umowy jest usługa utrzymania zieleni (parków) z czynnościami: zbieranie
zanieczyszczeń z terenów zielonych (parkowych) w trakcie miesiąca, koszenie trawników,
opróżnianie koszy, jesienne i wiosenne wygrabianie trawników, zamiatanie alejek i ich
odśnieżanie, usuwanie śliskości na alejkach. Zakres usługi jest tożsamy z przedmiotem
aktualnego postępowania. Dwaj wskazani już podwykonawcy mają zawarte umowy na prace
interwencyjne na rzecz zamawiającego, z terminem ich zakończenia w czerwcu 2017 r.
Firma Remondis Oddział w Sosnowcu ma również zawartą umowę z zamawiającym na
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z ternu Gminy Sosnowiec od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”
, z terminem zakończenia
świadczenia usługi w grudniu 2015 r.; przedmiotem zamówienia jest usługa o innym
charakterze niż przedmiot aktualnego postępowania. Trudno więc nie uznać, że powiązania
umowne przystępującego z zamawiającym przemawiają na korzyść przystępującego
w zakresie doświadczenia, organizacji pracy, tym samym kosztów świadczenia usługi.
6. Profesjonalny sprzęt w ofercie przystępującego.
Odwołujący przedstawiając 3-zdaniowe uzasadnienie na temat sprzętu - pkt I ppkt 5
lit. h uzasadnienia odwołania - nie wskazał zarzutu dotyczącego konkretnego sprzętu,
podnosząc jedynie, że „sprzęt (…) jest powszechnie dostępny, popularny, nie ma on
charakteru innowacji”
. W postępowaniu odwoławczym przystępujący potwierdził stanowisko
przedstawione w wyjaśnieniach, załączając dokumenty opisujące zaoferowane:
- zamiatarki HAKO Citymaster 2000 - czyszczenie terenów miejskich przy niskich kosztach
utrzymania, z opisanym wskazującym: koszty użytkowania, jakość wyrażaną na wiele
sposobów, system dwuszczotkowy, dostosowanie do zimowego sprzątania ścieżek, szczotki
do usuwania chwastów przeznaczone do bardzo agresywnej pracy, z linkami stalowymi
(plecionkami);
- kosiarki zbierające marki PERUZZO, model KOALA 1600 Professional i PANTHER 1600
Professional, kosiarki bijakowe z małymi ciągnikami komunalnymi o mocy: model 1600 - 30
KM i model 1600 o innym kodzie niż poprzedni - 50 KM.
7. Porównanie cen do cen z innych postępowań.
Zamawiający nie narzucił wykonawcom, poza ryczałtem w poz. 57 formularza ofertowego,
żadnego sposobu kalkulowania cen jednostkowych, zatem podstawę ustalenia ceny oferty
stanowiła kalkulacja własna wykonawcy, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy,
doświadczenia, organizacji pracy, potencjału technicznego i zasobu osobowego. Izba
podzieliła stanowisko przedstawione w odwołaniu, że wobec faktu, iż postępowania
poprzednie dotyczyły innych zadań, innego zakresu, innego okresu, innych powierzchni,
porównywanie cen z aktualnymi cenami jest nieadekwatne. Zatem, oświadczenia H. K., B.

K., J. Ż., J. W., złożone przez odwołującego na rozprawie w dniu 11 czerwca 2015 r., nie
przedstawiają informacji adekwatnych dla oceny oferty przystępującego. Wskazanie w tych
oświadczeniach cen rynkowych, innych niż przyjęte przez tych wykonawców do świadczenia
tożsamych usług
w tym roku na rzecz tego samego wykonawcy, czy oferowane przez J. W.
w aktualnym postępowaniu o udzielenie zamówienia - zawyżonych w każdym przypadku -
nie odnoszą skutku dowodowego oczekiwanego przez odwołującego. Słuszne jest zatem
stanowisko przystępującego, że oświadczenia, jako przedstawiające ceny rynkowe, nie są
wiarygodne. Takich cen, ani zbliżonych, nie oferowali przedsiębiorcy w swoich ofertach
w innych postępowaniach. W obecnym postępowaniu J. W. oraz odwołujący nie zaoferowali
również cen na takim poziomie.
Należy wnioskować, że oświadczenia niemające związku z cenami rynkowymi, zostały
złożone na potrzeby tego postępowania w celu wzmocnienia argumentacji odwołującego.
Dowody te nie obalają stanowiska przystępującego, że jest on w stanie zaoferować
wskazane w ofercie ceny usługi, przy udziale podmiotów aktualne prowadzących taką usługę
na rzecz zamawiającego, tj. MARBUD R. K. z Sosnowca oraz Zakład Usług Budowlanych
„AB” A. B. z Sosnowca. Załączone przez przystępującego „Zestawienie cen ofertowych w
postępowaniu prowadzonym przez Gminę Sosnowiec
w okresie kwiecień - lipiec 2014 r. - „Utrzymanie porządku i czystości w jedenastu rejonach
na terenie miasta Sosnowca - część 1-11”
WGK.271.01.11.2014”, przedstawia ceny ofert,
w tym ofert wybranych jako najkorzystniejsze oraz procentowy stosunek tych cen do kwot
przeznaczonych na realizację zamówienia przez zamawiającego. Z zestawienia wynika, że
ceny wybranych ofert były niższe od kwot przeznaczonych na realizację zamówienia
o: 20%, 32%, 38%, 39%, 45% i 57%, co świadczy o dużej konkurencji cenowej na rynku
właściwym dla przedmiotu zamówienia. Potwierdza też ogólną tendencję w postępowaniach
o udzielanie zamówień - oferowania niższych cen niż w poprzednich postępowaniach.
8. Koszty pracy uwzględniane w cenie oferty.
Przepis art. 90 ust. 1 pkt 1 Pzp stanowi o kosztach pracy, których wartość przyjęta do
ustalenia ceny oferty nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie przepisów wskazanych w przywołanym artykule (aktualnie jest to
kwota 1750 zł miesięcznie). Przepis ten nie może być interpretowany w sposób odmienny niż
wynika to z jego treści, w szczególności brak jest podstaw do doliczania do kwoty
minimalnego wynagrodzenia dodatkowych i wszelkich innych kosztów pracodawcy, jakie
ponosi z tytułu zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy - najczęściej umowy o pracę,
w sytuacji, gdy z wyjaśnień i dowodów wynika uwzględnienie w cenie oferty kosztów pracy
w sposób określony w przepisie, a więc uwzględnienie kosztów pracy o wartości nie niższej

niż minimalne wynagrodzenie za pracę, aktualnie 1750 zł miesięcznie. Brak było podstaw do
uwzględnienia dowodów odwołującego dotyczących kosztów pracy przedstawionych w: (1)
wykazie kalkulatora wynagrodzeń - koszty pracodawcy (wydruk z Internetu - kalkulacja
kosztów pracodawcy przy zastosowanym wynagrodzeniu 1750 zł), z łącznym kosztem
wynagrodzenia 25 328,16 zł w skali roku; miesięcznym 2 110,68 zł); (2) kalkulacji kosztów
dla 1 roboczogodziny (kosiarza 16,98 zł/h; kierowcy 27,88 zł/h; z przeciętnym kosztem
pracownika z uwzględnieniem struktury zatrudnienia 70/30 - 20,11 zł/h; (koszt
z uwzględnieniem każdego obciążenia związanego z zatrudnieniem - wszystkie pozycje
począwszy od wynagrodzenia, przez urlopy, szkolenia, zapewnienie wszelkich należności
z tytułu bhp, niezdolności do pracy, aż do obciążeń z tytułu PEFRON).
Odwołujący przedstawił wskazane zestawienia wbrew swemu stanowisku
prezentowanemu w postępowaniu w sprawie KIO 807/15, w którym złożył kalkulację cen
dotyczącą tego postępowania, zweryfikowaną przez dr inż. J. G. z przyjętym minimalnym
wynagrodzeniem 1750,00 zł/m-c.
Stawka 11 zł podana w wyjaśnieniach przystępującego, jako koszt pracy przyjęty dla
celów kalkulacji ceny oferty, pomnożona wg preferowanego systemu przez 168 godzin
(przeciętna ilość godzin pracy w miesiącu), wskazuje na przyjęte w ofercie koszty pracy
w kwocie 1848,00 zł, różnica na rzecz przystępującego wynosi 98,00 zł.
Podnoszone przez odwołującego na rozprawie okoliczności zatrudnienia osób na
podstawie umów cywilnych, zróżnicowanie indywidualnego wynagrodzenia w zależności od
rodzaju czynności i wymaganego przygotowania zawodowego (w odwołaniu podnoszono w
tym zakresie normowanie pracy), chociaż „odparte” w sposób wiarygodny przez
przystępującego, nie mają znaczenia dla oceny zarzutu. Przepis art. 90 ust. 1 pkt 1 Pzp nie
stanowi o indywidualnym wynagrodzeniu za pracę, bo taka gwarancja wynika
z przywołanej ustawy, natomiast przepis ten, jak wskazano wyżej, stanowi, że zamawiający
zwracając się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, może
wskazać rodzaj oczekiwanych wyjaśnień, w szczególności w zakresie (…) przyjętych
kosztów pracy do ustalenia ceny oferty, które nie mogą być niższe od minimalnego
wynagrodzenia za pracę (aktualnie 1750 zł miesięcznie).
Zatem wskazane wyżej dowody odwołującego, dotyczące ustalenia kosztów pracy
uwzględnianych w cenie oferty, w sposób odmienny od treści przepisu oraz korespondencja
(pismo) skierowana do A. L.-P. przez prof. dr hab. A. S. dotycząca zatrudnienia przy
realizacji usług utrzymania porządku i czystości, nie stanowią potwierdzenia zarzutu
przedstawionego w odwołaniu. Również dowody przystępującego załączone do pisma
złożonego w dniu 19 marca 2015 r. (nr 4 i 5), mimo że wyjaśniły kwestie podnoszone na
rozprawie potwierdzając ich niezasadność, w istocie dotyczyły dodatkowo podniesionego

przez odwołującego zarzutu.
9. Izba nie podzieliła stanowiska odwołującego co do zarzutów przedstawionych
w pkt I ppkt 5 lit. m, n, o (akapit/tiret 1-7):
1) kalkulacja indywidualna dotycząca zamiatana chodników - nie uwzględnienie pracy
sprzętu w kosztach paliwa;
2) nie skalkulowanie kosztów wody;
3) zawyżenie wydajności sprzętu - zamiatarek, kosiarek bijakowych, ssaw do uprzątania
liści; czasu zamiatania i prędkości pracy zamiatarek;
4) nierealny koszt zużycia paliwa oraz wydajność koszenia;
5) zaniżenie spalania koparko-ładowarki;
6) nie uwzględnienie kosztów podatku od umów bezpłatnego użyczenia.
Ad 1) na str. 15 wyjaśnień przystępujący opisując zamiatanie chodników
w standardzie A podał koszt paliwa. Z żadnego opisu nie wynika nie uwzględnienie kosztów
pracy sprzętu. Odwołujący stwierdził w uzasadnieniu odwołania wskazując, jako zarzut i jego
uzasadnienie, że wykonawca „najprawdopodobniej” nie uwzględnił jako kosztów pracy
sprzętu: amortyzacji, serwisu sprzętu, czynszów dzierżawnych. Odwołujący przedstawił
zarzut jako przypuszczenie. Koszty amortyzacji sprzętu były podnoszone i przywoływane
w toku rozprawy wielokrotnie, w odpowiedzi na co przystępujący wykazywał i potwierdził
zamortyzowanie sprzętu, składając dowody (rozprawa w dniu 11 czerwca 2015 r.):
stanowisko biegłego rewidenta z dnia 25 maja 2015 r., oświadczenie R. K. z dnia 8 czerwca
2015 r., informacje doradcy podatkowego z dnia 7 czerwca 2015 r., oświadczenie G. W. z
dnia 8 czerwca 2015 r. - sprzęt zaoferowany do wykorzystania świadczenia został całkowicie
zamortyzowany.
Ad 2) kalkulacja wody, podobnie jak z wielokrotnym potwierdzaniem całkowitej
amortyzacji sprzętu, tak w zakresie kosztów ogólnych, zarówno w wyjaśnieniach, także na
rozprawie przystępujący potwierdzał, że przyjął bardzo wysokie 50% koszty ogólne. Złożone
przez przystępującego na rozprawie w dniu 19 czerwca 2015 r. zestawienie wartości netto
przedstawione w treści wyjaśnień z dnia 3 kwietnia 2015 r. (tajemnica przedsiębiorstwa)
w zakresie 17 najbardziej kwestionowanych w toku rozprawy pozycji cenowych oraz ceny
netto na jednostkę obmiarową w ofercie złożonej w dniu 16 marca 2015 r. - wskazuje
„różnicę stanowiącą zapas Przystępującego netto na jednostkę obmiarową” (tajemnica
przedsiębiorstwa).
Jest to zapas zróżnicowany w zależności od rodzaju usługi, pozwalający
przystępującemu na bezpieczne zaoferowanie cen jednostkowych. Mimo nie wykazania
w wyjaśnieniach odrębnej pozycji „woda”, brak jest podstaw do uznania oferty oraz
wyjaśnień wykonawcy, jako dotkniętych brakiem „kalkulacji istotnego czynnika

kosztotwórczego, jakim jest woda”
, zwłaszcza, że koszt z tego tytułu to kwota 0,0016
zł/100m2 (oświadczenie zamawiającego - protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015 r.),
w piśmie przystępującego złożonym w dniu 11 czerwca 2015 r. - „Koszt wody
w przeliczeniu na 100m2 w zależności od standardu: 0,0022 zł (B-D) oraz 0,0015 zł (standard
A)”
. Izba w pełni podziela stanowisko, że nie jest to koszt stanowiący istotny czynnik
kosztotwórczy.
Ad 3) nie został potwierdzony zarzut zawyżenia wydajności sprzętu. Odwołujący
kwestionując czas zamiatania i wydajność pracy kosiarek bijakowych, wskazał faktyczną
w jego ocenie, wydajność 5000-9000m2 i ssaw 80m3. Przystępujący przedstawił
w wyjaśnieniach (str. 95 i 100) wydajność kosiarek bijakowych 8000m2, natomiast ssaw
1m3/minutę, uzasadniając: „Dla potrzeb wyliczeń cen jednostkowych wykonawca przyjmuje
warunki utrudnienia terenu, które obniżają pracę ssawy 1m3 odpadów ze skoszonej
trawy/1min - czyli 60m3/h.”
(str. 64 wyjaśnień). Z wyjaśnień przystępującego wynika, że
w każdej kalkulacji uwzględnił specyfikę terenu, możliwość utrudnień w ruchu, występowanie
malej architektury. Wykonawca wskazał w wyjaśnieniach, że zaniżył wydajność zamiatarek,
kosiarek bijakowych i ssaw w stosunku do danych technicznych podanych przez
producentów, importerów czy folderów technicznych.
Ad 4) zarzut zużycia paliwa kosiarek bijakowych oraz wydajności koszenia został
uzasadniony wyłącznie wątpliwościami odwołującego wynikającymi z zastosowania do
świadczenia usługi dużych ciągników rolniczych (Zetor - Proxima 100, waga 4,5 tony),
w przeciwieństwie do ciągników komunalnych stosowanych przez przystępującego, o wadze
nie przekraczającej 1,7 tony (kalkulacja indywidualna, str. 60-65 wyjaśnień oraz
oświadczenia A. B. z 16.06. 2015 r. i R. K. z 10.06.2015 r.).
Ad 5) koszt spalana koparko-ładowarki uwzględniony w kalkulacji cen jednostkowych,
potwierdzony oświadczeniami A. B. z dnia 8 czerwca 2015 r., R. K. z 10 czerwca 2015 r.
oraz firmy Hako z dnia 28 maja 2015 r.
Ad 6) odwołujący nie wskazał żadnej podstawy faktycznej/prawnej, z której wynika
obowiązek ponoszenia kosztów podatkowych w sytuacji bezpłatnego użyczenia.

W przedmiocie rażąco niskiej ceny w orzecznictwie wskazano: w wyroku z dnia 30
stycznia 2007 r., sygn. akt XIX Ga 3/07 Sąd Okręgowy w Katowicach orzekł, że „o cenie
rażąco niskiej można mówić wówczas, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł
rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne. Rażąco
niska cena jest to cena niewiarygodna, oderwana całkowicie od realiów rynkowych.
Przykładem może być oferowanie towarów poniżej kosztów zakupu lub wytworzenia albo
oferowanie usług za symboliczną kwotę”
. Ten sam sąd w wyroku z dnia 28 kwietnia 2008 r.,


zostać oceniona pod kątem rażąco niskiej ceny w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 4 p.z.p. (…)
Punktem odniesienia do określenia jest przedmiot zamówienia i przyjąć można, że cena
rażąco niska, to taka która jest nierealistyczna, niewiarygodna w porównaniu do cen
rynkowych podobnych zamówień i ewentualnie innych ofert złożonych w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego”. W wyroku z dnia 4 czerwca 2008 r., sygn. akt X Ga
127/08 Sąd Okręgowy w Poznaniu orzekł: „przepisy Pzp ani przepisy unijne czy też
orzecznictwo zarówno krajowe, jak i ETS nie wykształciło definicji pojęcia „rażąco niska
cena”
. (…) W czasie wstępnego badania, w którym pod uwagę należy brać, co do zasady,
całkowitą cenę za przedmiot zamówienia, a nie poszczególne pozycje czy składniki ceny,
zamawiający nabierze podejrzeń czy przypuszczeń, co do zbyt niskiej proponowanej przez
wykonawcę ceny, wszczyna procedurę wyjaśnienia. (…). Zatem, charakter ceny rażąco
niskiej można przypisać, gdy jest ona niewiarygodna i nierealna w stosunku do
obowiązujących cen rynkowych”.

W ocenie Izby, wyjaśnienia wraz z dowodami przedstawione zamawiającemu
w odpowiedzi na zwrócenie się do wykonawcy w trybie art. 90 ust. 1 Pzp o udzielenie
wyjaśnień, pozwalały uznać, że wykonawca przedstawił elementy oferty uzasadniające
przyjęte ceny jednostkowe na podstawie kalkulacji indywidualnych, których efektem było
ustalenie ceny oferty.
Przystępujący udowodnił na podstawie wyjaśnień i dowodów złożonych na wezwanie
zamawiającego oraz w postępowaniu odwoławczym w związku z argumentacją
odwołującego podnoszącą nowe okoliczności, wskazujące odmienne kreowanie lub nowe
zarzuty, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Należy wskazać, że cel, jakiemu służą wyjaśnienia - to ustalenie poziomu ceny oferty
w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wyjaśnienia mają wskazywać elementy oferty
pozwalające na skalkulowanie ceny na wymaganym poziomie, przykładowo
wyszczególnione w art. 90 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp.
Zakres pisma zamawiającego - zwrócenie się o udzielenie wyjaśnień nie zmierzał do
żądania przedstawienia analizy firmy wykonawcy w kontekście wymagań zasad
rachunkowości, przepisów o zatrudnianiu pracowników, przedstawienia amortyzacji sprzętu
swojego i udostępnianego, czy dogłębnej analizy działalności podmiotu. Słusznie
przystępujący podniósł, że w wyniku wezwania został zobowiązany do przedstawienia
istotnych elementów oferty, które pozwoliły mu skalkulować cenę na poziomie podanym
w ofercie - „Co do zarzutu niewyjaśnienia wszystkich pozycji przedstawionych w formularzu

ofertowym wskazuje, że wyjaśnił te, które mają najistotniejsze znaczenie z punktu
kształtowania ceny oferty. Wskazując - po pierwsze, że zamawiający określił w wezwaniu
swoje wymagania, nie zobowiązując do takiego przedstawienia wyjaśnień, po wtóre -
z zestawiania, jakie było sporządzane już w pierwotnym postępowaniu odwoławczym,
wynika, że ceny jednostkowe są najniższe tylko w 10 pozycjach. W pozostałych 47
pozycjach ceny te są wypośrodkowane, a w wielu pozycjach są to ceny najwyższe. (…) treść
wezwania do złożenia wyjaśnień nie wskazywała, jakie elementy wykonawca powinien
wyjaśnić, zatem wyjaśnił sposób wyceny czynności, które zdaniem wykonawcy mogły
wzbudzić wątpliwości zamawiającego.”
Ponadto przystępujący podniósł, że „w odwołaniu
odwołujący nie wskazał na naruszenie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, jako zaniechanie
zamawiającego do kolejnego wezwania w sprawie elementów oferty wpływających na cenę.
W odwołaniu wniesionym w dniu 20 kwietnia 2015 r. (sygn. akt KIO 807/15) odwołujący
wskazał, jako zaniżone, konkretne ceny jednostkowe. W tym postępowaniu nie wskazał cen
jednostkowych, ale w złożonym w dniu 11 czerwca 2015 r. piśmie procesowym wskazał
wszystkie ceny jednostkowe, co stanowi nowy rozszerzony zarzut.”
- protokół z rozprawy.

Izba oceniła, że nie została wypełniona przesłanka z art. 90 ust. 3 Pzp,
zobowiązująca zamawiającego do odrzucenia oferty, gdyż ocena wyjaśnień wraz
z dostarczonymi dowodami nie potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia. Nie została też wypełniona przesłanka odrzucenia oferty, jako
zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia - art. 89 ust. 1 pkt 4
Pzp.
Reasumując powyższe, brak jest podstaw by uznać, że przystępujący nie udowodnił,
że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2. Czyn nieuczciwej konkurencji.
Odwołujący wywiódł zarzut, jako następstwo zarzutu rażąco niskiej ceny oferty,
uznając niezasadnie, że zaoferowanie ceny rażąco niskiej jest jednocześnie czynem
nieuczciwej konkurencji.
Zarzut zaniechania odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
z powodu czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1
uznk, stanowiącego utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności
przez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich
odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców - dotyczy
naruszenia art. 15 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 1 uznk.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 uznk, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne

z prawem lub dobrymi obyczajami, jeśli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy
lub klienta. Art. 15 ust. 1 pkt 1 uznk zawiera uszczegółowienie zasady wskazanej w art. 3
ust. 1 i stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom
dostępu do rynku, w szczególności przez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich
wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji
innych przedsiębiorców.
Dla wyczerpania dyspozycji tego przepisu niezbędnym pozostaje wykazanie
dokonania sprzedaży towarów (usług) poniżej kosztów ich wytworzenia, przez co dochodzi
do utrudnienia innym przedsiębiorstwom dostępu do rynku, a nadto utrudnienie to ma za
swój cel eliminację innych przedsiębiorców. Przesłanki sprzedaży poniżej kosztów własnych
sprawcy czynu oraz celu eliminacji innych przedsiębiorców muszą występować
kumulatywnie. Dodatkowo warunkiem realizacji przesłanki celu, o której mowa
w analizowanym przepisie, jest dysponowanie przez sprawcę potencjałem zdolnym zamiar
ten urzeczywistnić. Warunkiem dyktowania innym podmiotom zachowań na rynku jest
posiadanie przez przedsiębiorcę pozycji dominującej, która sprawia, że nie spotka się on
z istotną konkurencją. Tak też orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10
stycznia 2008 r., sygn. akt I ACa 231/07 - (wyrok z dnia 10 maja 2010 r., sygn. akt KIO
704/10
).
W wyroku z 10 stycznia 2010 r., sygn. akt Apel.-W-wa 2008/4/32, Sąd Apelacyjny
w Warszawie uznał, że sprzedaż poniżej kosztów własnych nie wystarcza do
zakwalifikowania jako czynu nieuczciwej konkurencji, gdyż konieczne jest wykazanie, że
doszło do niej w celu eliminacji innych przedsiębiorców, a nie w innym celu (np. próby
wejścia na rynek).
W orzecznictwie Izby wskazuje się kierunek interpretacyjny przepisu art. 89 ust. 1 pkt
3 Pzp, następująco: sama czynność złożenia oferty w postępowaniu mająca na celu
uzyskanie najwyższej punktacji, a więc wyprzedzenia pozostałych wykonawców celem
wyboru oferty, może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, ale nie sposób uznać
o zaistnieniu podstaw do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp.
Z literalnego brzmienia przepisu art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp wynika, że sam fakt złożenia oferty
w postępowaniu musi stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, a zatem odwołujący
obowiązany jest udowodnić, że elementy oświadczenia woli wyrażone w treści oferty
wypełniają znamiona czynu wskazanego w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
a więc, że działanie wykonawcy jest nakierowane na utrudnianie innym wykonawcom
dostępu do rynku, co wyklucza sytuacje, w których nawet ewentualna możliwość przypisania
wykonawcy popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji nie nastąpiła w wyniku złożenia
oferty, ale jest od tej czynności niezależna.

Odwołujący nie przedstawił dowodów potwierdzających zaistnienie przesłanek,
o których stanowi przepis art. 15 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 1 uznk.
Okoliczność, że zaoferowana cena jest niższa od cen konkurencji nie dowodzi, że
cena ta jest rażąco niska lub została skalkulowana poniżej kosztów wytworzenia (np. wyrok
z dnia 20 marca 2009 r., KIO/UZP 284/09).
Izba podzieliła stanowisko zamawiającego, że „nie można utożsamiać normalnej
konkurencji rynkowej z nieuczciwą konkurencją”
. W okolicznościach sprawy, nie ulega
wątpliwości, że zróżnicowane ceny jednostkowe przedstawione w ofertach są przejawem
zaostrzonej konkurencji.

3. Zaniechanie wezwania przystępującego do uzupełnienia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących realności
dysponowania zasobami udostępnianymi w zakresie potencjału technicznego (udostępnienie
potencjału na podstawie oferty handlowej i umowy przedwstępnej, zawartej z A. D.).
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącym
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, przystępujący załączył do oferty:
- ofertę handlową PHU „TOP SERVICE” A. D. adresowaną do przystępującego
z dnia 09.03.2015 r., w której przedsiębiorca proponował zakup: odkurzaczy i ssaw -
opisując przeznaczenie sprzętu, modele oraz cenę netto za sztukę, z propozycją rabatu 10%
i zaleceniem doliczenia do cen należnego podatku VAT (str. 68 oferty);
- umowę przedwstępną warunkową sprzedaży zawartą w dniu 9 marca 2015 r.; sprzedający
– A. D. PHU „TOP SERVICE”; kupujący - przystępujący.
Treścią umowy jest zobowiązanie sprzedającego do sprzedaży odkurzaczy do
odpadów i ssawy do liści - opisanych - modele i ilość, a przystępującego do kupienia sprzętu
w ustalonym terminie, z zastrzeżeniem, że umowa wejdzie w życie tylko w przypadku
wygrania przez kupującego przetargu pn. „Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta
Sosnowca”
nr WGK 27.01.07.2015.
Dokumenty zostały złożone wraz z ofertą jako potwierdzenie udostępnienia
potencjału technicznego przez inny podmiot na podstawie art. 26 ust. 2b Pzp. Odwołujący
w pkt II ppkt 6 lit. a-c uzasadnienia odwołania, przedstawiając stanowisko odnośnie tego typu
umów zakwestionował realność udostępnienia zasobu. Na rozprawie w dniu 9 czerwca 2015
r. złożył oświadczenie A. D. z dnia 28 maja 2015 r., z którego wynika, że na dzień 13 marca
2015 r. (upływ terminu składania ofert nastąpił w dniu 16 marca 2015 r.) przedsiębiorca ten
nie miał w posiadaniu żadnego urządzenia - odkurzacza do psich odchodów HHB25-1GS.
Na dzień 13 marca 2015 r. dysponował - ssawą do liści
i trawy Laski VD440/18 w ilości 1 szt. Natomiast na dzień 28 maja 2015 r. nie dysponuje taką

ssawą, nie dysponuje żadnym urządzeniem Laski VD440/18. Na rozprawie w dniu 11
czerwca 2015 r. przystępujący złożył dokumenty potwierdzające udostępnienie sprzętu na
podstawie umowy przedwstępnej, również w postaci oświadczenia A. D. .
Izba uwzględniła stanowiska zamawiającego i przystępującego, co do dowodu
w postaci oświadczenia A. D. z dnia 28 maja 2015 r., mając na uwadze, że treść
oświadczenia będącego odpowiedzią na zapytanie, należy oceniać łącznie z pytaniem.
Odwołujący nie przedstawił treści pytania, jakie zostało skierowane do przedsiębiorcy.
Natomiast treść oświadczenia przedsiębiorcy wskazuje, że jest to handlowa odpowiedź
udzielona klientowi, co do możliwej do zaoferowania sprzedaży w związku z pytaniem.
Izba podzieliła ocenę dokumentu przedstawioną przez przystępującego, że:
„Oświadczenie to nie ma żadnego znaczenia dla oceny zarzutu, gdyż przystępujący nie
dysponuje zapytaniem odwołującego skierowanym do A. D., a z odpowiedzi A. D. wynika, że
zapytanie nie dotyczyło konkretnie umowy przedwstępnej zawartej z przystępującym. Po
pierwsze, umowa przedwstępna została zawarta w dniu 9 marca 2015 r., natomiast treść
odpowiedzi dotyczy 13 marca 2015 r. - należy wnioskować, że pismo dotyczy odkurzaczy i
ssaw, które można nabyć od ręki. Ponadto, odpowiedź A. D. nie odnosi się do oferty
handlowej i umowy przedwstępnej, z uwagi na fakt wskazania innych warunków rozliczeń.
Reasumując powyższe, przystępujący wskazuje, że umowa przedwstępna zawarta z A. D.
jest ważna i kontrahent potwierdził ten fakt - dowód złożony w dniu 11 czerwca 2015 r. przez
przystępującego - oświadczenie A. D. .”

Izba uznała, że z przedstawionego materiału dowodowego jednoznacznie wynika
związanie stron umową przedwstępną na warunkach w niej przedstawionych. Nie ulega
wątpliwości, że umowa przedwstępna może być rodzajem zobowiązania innego podmiotu,
o jakim stanowi przepis art. 26 ust. 2b Pzp - pisemne zobowiązanie innego podmiotu do
oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia, na zasadzie sprzedaży służącej realizacji zamówienia będącego przedmiotem
postępowania.

Izba podziela stanowisko wynikające z orzecznictwa oraz opinii prawnych UZP
wskazanych przez przystępującego, że umowa przedwstępna może być skutecznie
przedłożona przez wykonawcę, jako zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W wyroku z dnia 21
maja 2014 r., sygn. akt KIO 908/14, Izba wskazała, że umowa przedwstępna sprzedaży
urządzeń służących do realizacji zamówienia będącego przedmiotem postępowania, byłaby
dokumentem odpowiadającym zobowiązaniu, o którym stanowi przepis art. 26 ust. 2b Pzp:
„Nie można odmówić odwołującemu uprawnienia do złożenia oświadczenia, jakie w danej

sytuacji faktycznej było mu dostępne i jakie wynikało z gotowości współpracujących z nim
podmiotów do udzielenia wymaganego potencjału, co podnosił odwołujący w odwołaniu, ale
jednak podkreślić należy, że wykazanie (udowodnienie) rzeczywistego udostępnienia sprzętu
(w wyniku przyszłej umowy sprzedaży) wymaga przedstawienia w tym przypadku przez
wykonawcę konkretnych informacji, potwierdzających, że zakup sprzętu jest pewny.
Informacje te są konieczne do oceny, czy zobowiązanie to ma charakter realny.”


4. i 5. Zaniechanie wezwania przystępującego do wyjaśnienia lub uzupełnienia
dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie
wiedzy i doświadczenia oraz zaniechanie wykluczenia przystępującego z postępowania,
mimo że wykonawca ten podał nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
postępowania w zakresie dotyczącym wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
(zaniżenie metrażu powierzchni wygrabiania terenów zielonych w wykazie wykonanych
usług).

W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy
i doświadczenia (pkt 5.1.2 SIWZ), przystępujący złożył wraz z ofertą wykaz wykonanych
usług, wskazując usługę wygrabiania terenów zielonych co najmniej na 2 500 000m2
(str. 34 oferty).
Odwołujący zakwestionował wykaz dotyczący Rejonu II Śródmieście miasta
Sosnowca (usługa wykonana przez przystępującego) i Rejonu VI Zagórze miasta Sosnowca
(sługa wykonana R. K. MARUD), wskazując, że wedle najlepszej wiedzy odwołującego
powierzchnia grabienia liści jest niższa niż wskazana w wykazie.
Na potwierdzenie zarzutu odwołujący złożył - pismo z dnia 2 czerwca 2015 r.
(podpisane przez - Główny Specjalista B. F. - pracownik zamawiającego);
- referencje wystawione dla przystępującego przez zamawiającego z dnia 11 kwietnia 2014 r.
dotyczące realizacji umowy w okresie od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia 31 lipca 2014 r.
wraz z załącznikiem wskazującym czynności realizowane przez uczestnika postępowania, tj.
W. P. Zakład Usługowy ”JAMPICH”; - wykaz wykonanych lub wykonywanych usług przez
wykonawcę R. K. MARBUD w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego w roku
2014, dla części 6 Rejon VI Zagórze oraz dla części 8 Rejon VIII Kazimierz Górniczy,
Ostrowy Górnicze, Porąbka, Maczki, referencje z dnia 14 kwietnia 2014 r. wystawione przez
I Zastępcę Prezydenta Miasta Sosnowca dotyczące m.in. Rejonu VI - Zagórze, ze
wskazanym okresem obowiązywania umowy od dnia 21 grudnia 2012 r. do dnia 20 grudnia
2014 r., zakresem rzeczowym prac - od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.,
jesienne i wiosenne wygrabianie trawników obejmowało 560 821,00 m2.

Oceniając powyższe Izba nie uwzględniła przedstawionych dowodów, gdyż nie
odnosiły się do okresu świadczenia usługi przedstawionego w wykazie usług.
Pismo B. F. dotyczyło kwestii formalnych, referencje dotyczyły innych okresów wykonywania
usługi. Odwołujący przyznał na rozprawie, że składa takie dokumenty, jakie uzyskał,
natomiast nie uzyskał żadnego dokumentu dotyczącego przestawianego zarzutu.
W odpowiedzi na odwołanie z dnia 9 czerwca 2015 r. zamawiający przedstawił
dowód nr 7 - powierzchnia wygrabianych trawników, w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. do
dnia 31 marca 2014 r., jest to powierzchnia dotycząca Rejonu II Śródmieście miasta
Sosnowca (usługa wykonana przez przystępującego). W wykazie wyszczególniono ulice, na
których wykonywano usługę, powierzchnię trawników, krotność czynności i sumę.
Ostateczna ilość powierzchni jest to 1 167 569,40 m2, zgodna z wykazem załączonym do
oferty. Dowód nr 8 - z zestawienia powierzchni wygrabiania terenów zielonych w okresie od
dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r. w Rejonie VI Zagórze miasta Sosnowca
(usługa wykonana przez R. K.), wynika ilość - 769 336,00 m2. Zamawiający oświadczył, że
zestawienie zostało sporządzane na podstawie kosztorysów powykonawczych i przedstawia
realne wykonanie usługi. W toku badania spełniania powyższych warunków przez
wykonawców uczestniczących w postępowaniu, zamawiający był w posiadaniu pełnej
dokumentacji dotyczącej tego postępowania.
Do pisma wniesionego w dniu 11 czerwca 2015 r. (załącznik str. 21-26) przystępujący
załączył kosztorysy powykonawcze dla Rejonu II Śródmieście, począwszy od dnia 1 kwietnia
2013 r. do dnia do 31 marca 2014 r. z wyszczególnieniem okresów, w których faktycznie
wykonano wygrabianie trawników - powierzchnia wygrabiania wynosi 1167 569,40 m2,
zgodnie z wykazem załączonym do oferty. Na str. 27-30 załącznika wykazano powierzchnię
wygrabiania w Rejonie VI Zagórze Miasta Sosnowca wykonanego przez R. K.: od 1 kwietnia
2013 r. do 31 marca 2014 r. z wyszczególnieniem okresów,
w których faktycznie wykonano wygrabianie trawników - powierzchnia ta wynosi 769 336,00
m2, co jest zgodne z wykazem wykonanych usług, złożonym z ofertą.
Łączna powierzchnia wygrabiania trawników przez obu wykonawców to 2 763 187,40
m2.
Z przedstawionych dowodów jednoznacznie wynika, że nie został potwierdzony
zarzut zaniżenia powierzchni wygrabiania trawników. Brak jest zatem podstaw do
przypisania wykonawcy złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących
mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkującego wykluczeniem wykonawcy
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp.

6. Prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę zachowania uczciwej

konkurencji i równego traktowania wykonawców ze względu na naruszenie wyżej
wymienionych przepisów ustawy.
Uznanie naruszenia wskazanych zasad postępowania o udzielenie zamówienia
(art. 7 ust. 1 i 3 Pzp), może mieć miejsce w sytuacji uznania zasadności któregokolwiek
zarzutu rozpoznanego na rozprawie. Wobec negatywnej oceny zarzutów rozpoznanych na
rozprawie, Izba nie znajduje podstawy do uwzględnienia zarzutu wskazanego w tym punkcie.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego na rozprawie:
- z dokumentacji postępowania prowadzonej przez zamawiającego,
- akt sprawy odwoławczej i sprawy zakończonej wyrokiem z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt
KIO 807/15, zaliczonych w poczet dowodów z zakresie związanym z rozpoznaniem
aktualnego odwołania,
- licznych dowodów złożonych przez strony i uczestnika postępowania odwoławczego,
Izba mając na uwadze:
- przepis art. 192 ust. 7 Pzp (Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte
w odwołaniu) - obowiązek pomięcia zarzutów dodatkowych podnoszonych w toku
postępowania,
- zasadę kontradyktoryjności postępowania wyrażoną w art. 190 ust. 1 i ust. 1a pkt 1 Pzp
(Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla
stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich
twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania
odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy. Ciężar dowodu, że oferta
nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną
albo uczestnikiem postępowania odwoławczego),
- przepis art. 191 ust. 2 Pzp (wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony
w toku postępowania)
- uznała, że rozpoznane na rozprawie zarzuty nie zostały potwierdzone, zatem
oddaliła odwołanie na mocy art. 192 ust. 1 Pzp.
Izba nie uwzględniła wniosków odwołującego o przeprowadzenie dowodów:
- z opinii biegłego dotyczącej ceny oferty w zakresie wskazanym w piśmie złożonym w dniu
11 czerwca 2015 r., z uwagi na fakt, że ocena wyjaśnień przystępującego złożonych
zamawiającemu wraz z dostarczonymi dowodami, w zakresie wynikającym z odwołania
wniesionego w dniu 25 maja 2015 r., jest możliwa na podstawie aktualnego materiału
dowodowego;
- z przesłuchania świadka A. D. - dowód jest zbędny, wobec potwierdzenia spornych
okoliczności dokumentami.

Nie stanowiły też niezbędnych dowodów dla rozstrzygnięcia odwołania, referencje
składane przez uczestnika postępowania na temat posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz
faktury odwołującego dotyczące nabycia sprzętu.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
Pzp stosownie do jego wyniku, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238), zaliczając do kosztów postępowania kwotę 15 000,00 zł z tytułu
wpisu uiszczonego przez odwołującego.

Przewodniczący: ………………………

Na podstawie pliku 2015_1104.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 1104/15

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń