WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 626/15


WYROK
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aneta Mlącka

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2015 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2015 r. przez
wykonawcę Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.,
ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez PGE Dystrybucja
S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

przy udziale wykonawcy Edenred Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 30, 00-450
Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego

orzeka:


1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz nakazuje powtórne dokonanie czynności badania i oceny ofert, w tym
zmianę w ofercie wykonawcy Edenred Polska Sp. z o.o. ilości przyznanych punktów w
kryterium koszt wypłaty środków z bankomatu;

2. kosztami postępowania obciąża PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340
Lublin i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez Sodexo Benefits
and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
tytułem wpisu od odwołania,
2.2. zasądza od PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin na rzecz
Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.,
ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście

tysięcy sześćset złotych, zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Lublinie.

Przewodniczący: …………………………UZASADNIENIE

Zamawiający PGE Dystrybucja S.A. prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest
dostawa oraz zasilanie kart przedpłaconych na rzecz pracowników PGE Dystrybucja S.A.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w
dniu 7 lutego 2015 r. pod numerem 2015/S 027-046052
Odwołujący Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. zarzucił
Zamawiającemu zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy - Edenred Polska sp. z o.o.,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ewentualnie: naruszenie art. 24 ust. 2
pkt 3 poprzez dokonanie wyboru oferty Wykonawcy - Edenred Polska sp. z o.o., który będąc
świadomym, iż podaje informacje niezgodne ze stanem faktycznym, zamierzenie i w celu
uzyskania zamówienia przedłożył nieprawdziwe informacje, ewentualnie: naruszenie art. 26
ust. 3 i dokonanie wyboru oferty Wykonawcy - Edenred Polska sp. z o.o. bez wezwania go
do uzupełnienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, względnie:
dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej niezgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert
określonych w SIWZ i brak wyboru oferty Odwołującego, jako oferty najkorzystniejszej.

Zdaniem Odwołującego Zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2, ewentualnie art. 24 ust. 2
pkt 3, ewentualnie art. 26 ust. 3, względnie art. 91 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 3 Pzp, art. 89 ust.
1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 26 ust. 3, art. 91 ust. 1,
art 7 ust. 1, art. 7 ust. 3.
Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności wyboru, jako najkorzystniejszej oferty –
Wykonawcy Edenred Polska Sp. z o.o. i nakazanie odrzucenia oferty tego Wykonawcy,
ewentualnie wykluczenia Edenred Polska sp. z o.o. z postępowania albo nakazanie
wezwania Edenred Polska sp. z o.o. do uzupełnienia dokumentów, zgodnie z art. 26 ust. 3
Pzp, nakazanie dokonania wyboru oferty z zachowaniem zasad określonych Pzp, w
szczególności uczciwej konkurencji; zwrot kosztów postępowania.

W ocenie Odwołującego, oferta Wykonawcy Edenred sp. z o.o. zawiera niezgodności
odnoszące się do wymagań Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia, kryteriów
oceny ofert, postanowień umowy.
W Rozdziale IV SIWZ pt. Opis przedmiotu zamówienia wskazano: pkt 11 Karty powinien
charakteryzować rzeczywisty czas realizacji transakcji; pkt 13 Użytkownicy karty muszą mieć
możliwość sprawdzenia ich salda oraz wypłaty gotówki w bankomatach do wysokości
zgromadzonych na karcie środków. W Rozdziale XVIII SIWZ, pt. „Kryteria oceny ofert”, w pkt

1 lit „e) koszt wypłaty środków z bankomatu - waga kryterium 30%”. Zgodnie z objaśnieniem
do tego kryterium zawartym na stronie 17 SIWZ: „koszt wypłaty środków zgromadzonych na
karcie, z bankomatów wskazanych przez Wykonawcę w pkt 4 Formularza Ofertowego, tj.
załącznika nr 2 do SIWZ - ocenę maksymalną (30 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który nie
pobierze opłat od użytkownika karty przedpłaconej. W przypadku, gdy usługa będzie usługa
płatną, Wykonawca uzyska 0 pkt.
Wykonawca Edenred sp. z o.o. w formularzu ofertowym w pkt. 7 wpisał: "
Wszystkie
bankomaty w Polsce 0 % nie mniej niż 0zł*" oraz dopisał: "*Mechanizm pobierania opłaty
wygląda następująco: W momencie wypłaty środków z bankomatów systemowo zostanie
pobrana prowizja w standardowej wysokości 2,9% liczonej od wypłaconej kwoty min. 4 PLN
Raz w miesiącu na karty Państwa pracowników zwrócona będzie całość systemowej opłaty."
Powyższe zdaniem Odwołującego oznacza, że brak jest możliwości wypłaty w bankomatach
bez opłat/prowizji do wysokości zgromadzonych na karcie środków, ponieważ system w
czasie rzeczywistym, sprawdzi i zablokuje na karcie środki stanowiące równowartość wypłaty
powiększonej o prowizję. Wobec comiesięcznego rozliczania i zwrotu całości systemowej
wpłaty, może wystąpić sytuacja, w której Użytkownik będzie zmuszony dopłacić do usługi, bo
np. zabraknie mu środków w wysokości pobranej opłaty. Taka formuła zdaniem
Odwołującego, nie pozwala na wypłatę środków do wysokości salda zgodnie z pkt 13 w
Rozdziale IV SIWZ, ale także z §1 ust. 13 i 16 umowy. Proponowany przez Edenred sp. z
o.o. sposób zwrotu opłaty jest sprzeczny z SIWZ i umową oraz pozbawia środków
pracownika na okres do miesiąca.
W świetle powyższego, w ocenie Odwołującego, oferta Wykonawcy Edenred Polska Sp. z
o.o. w Warszawie, nie spełnia wymagań SIWZ i powinna być odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 SIWZ.

Kolejny zarzut dotyczył okoliczności błędnego wypełnienia formularza oferty. W formularzu
oferty (zgodnym z Załącznikiem nr 2 do SIWZ) Zamawiający wymagał, aby wpisana została
kwota należnego podatku VAT. Wykonawca miał zatem możliwość wpisania stawki 23%,
8%, 0% albo „zw.”
, czyli zwolnienie z podatku VAT. Odwołujący zauważył, że w ofercie
Wykonawcy Edenred sp. z o.o. nie wpisano żadnej z tych stawek i wpisano „-”, co zdaniem
Odwołującego należy uznać za błędną stawkę podatku VAT i sprzeczne z SIWZ wypełnienie
wymagań w zakresie przygotowania oferty.
Odwołujący argumentował, że trudno uznać zaistniały fakt za omyłkę. Wykonawca obliczając
cenę nie zastosował się do sposobu jej obliczenia wskazanego w SIWZ. Obliczenie i
odprowadzenie podatku VAT obciąża wyłącznie Wykonawcę i on z tego tytułu ponosi
odpowiedzialność. To, czy wskazana w ofercie stawka podatku VAT wynosi 0%; czy jest to
„zw.” stanowi istotną różnicę, pomimo, że nie wpływa na cenę brutto.

Odwołujący wskazał także, że Wykonawca Edenred sp. z o.o. zamieścił w ofercie
nieaktualne, a tym samym nieprawdziwe informacje.
Z dniem 2 marca 2015 r. Pan V. d. P. został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu Edenred
Polska Sp. z o.o. Pomimo, że fakt ten ujawniono w KRS w dniu 20 marca 2015 r., w dniu
złożenia oferty Pan V. d. P. nie był Prezesem Zarządu. Odwołujący załączył do odwołania
protokół ze Zgromadzenia Wspólników i podjętą w tej kwestii uchwalę nr 6 z dnia 2 marca br.
W ofercie Wykonawcy Edenred sp. z o.o. w dniu 16 marca 2015 r. został załączony odpis
aktualny KRS, w którym Pan V. d. P. widniał, jako Prezes Zarządu, a także została
załączona informacja o jego niekaralności z KRK.
W dniu 20 marca 2015 r. oprócz ujawnienia odwołania Pana d. P., ujawniono także
powołanie uchwałą Zgromadzenia wspólników Nr 1/2015 z dnia 2 marca 2015 r. na Prezesa
Zarządu Pana H. C., a także Panią H. V. na Członka Zarządu Edenred sp. z o.o.
Zdaniem Odwołującego, działania powyższe należy uznać za działania celowe, prowadzące
wprost do używania zamówienia bez wykazania przez Edenred sp. z o.o. braku podstaw do
wykluczenia poprzez brak załączenia aktualnego lub pełnego KRS, a także aktualnej
informacji z KRK dotyczącej nowego Prezesa Zarządu tej spółki przy jednoczesnym
załączeniu odpowiednich dokumentów dotyczących Prezesa odwołanego. Podkreślić przy
tym należy, że w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa nie ma wątpliwości, co do
momentu odwołania członka zarządu (co dotyczy także Prezesa).

Zdaniem Odwołującego, w opisywanym stanie faktycznym istnieje podstawa do
stwierdzenia, że przedłożone informacje wynikające z KRS, iż Prezesem Edenred sp. z o.o.
jest Pan V. d. P., a także załączenie odpowiedniej informacji z KRK dla Pani H. V. na członka
Zarządu Edenred sp. z o.o. powołanej do Zarządu Edenred sp. z o.o. w tym samym dniu, w
którym odwołano Pana V. d. P. i powołano na stanowisko Prezesa Pana H. C., są
informacjami nieprawdziwymi mającymi wpływ na wynik postępowania. Wybrano bowiem
ofertę Wykonawcy Edenred sp. z o.o. w sytuacji, gdy oferta ta nie zawiera wszystkich
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia tej firmy.

Odwołujący, w przypadku gdyby Izba uznała, że nie doszło do naruszenia przepisu art. 24
ust. 2 pkt 3 ustawy, podniósł okoliczność, że Zamawiający zobligowany był do wezwania do
uzupełnienia dokumentów. W trakcie posiedzenia i rozprawy Odwołujący sprecyzował, że
chodzi o dokumenty KRK dla aktualnych członków zarządu Wykonawcy Edenred sp. z o.o.
Obowiązek ten nie został wykonany przez Zamawiającego, a zatem nie mogło dojść do
zakończenia w prawidłowy sposób oceny, a w szczególności do wyboru oferty Wykonawcy
Edenred sp. z o.o., jako oferty najkorzystniejszej.

Zdaniem Odwołującego, ocena oferty Wykonawcy Edenred sp. z o.o. została dokonana
wadliwie, bo zaproponowany przez tę firmę i niezgodny z SIWZ mechanizm skutkuje brakiem
możliwości przyznania liczby punktów, którą Zamawiający faktycznie przyznał temu
Wykonawcy. Jest to niezgodne z przyjętą w kryterium zawartym w pkt 1 lit e Rozdziału XVIII
SIWZ formułą oceny ofert, z której wynika, że: ocenę maksymalną 30 pkt otrzyma
Wykonawca, który nie pobierze opłat od Użytkownika.
Odwołujący zauważył, że oferta Wykonawcy Edenred sp. z o.o. zakłada pobranie opłaty za
wypłatę gotówki, która jest naliczona w wysokości 2,9%, nie mniej niż 4 zł. Wykonawca co
prawda zaproponował mechanizm zwrotu tej opłaty, niemniej jednak następuje faktyczne
pobranie tej opłaty i pomniejszenie środków dostępnych dla użytkownika karty. W
konsekwencji, zdaniem Odwołującego, Wykonawca Edenred sp. z o.o. nie mógł uzyskać w
tym kryterium 30 pkt - powinien uzyskać 0 pkt.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia, stanowiska i
dowody Stron złożone w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła, co następuje.

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do
wniesienia odwołania, zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest
jednym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu. W przypadku
potwierdzenia zarzutów podniesionych w odwołaniu, miałby szansę na uzyskanie
przedmiotowego zamówienia.

Izba ustaliła, że Zamawiający w treści SIWZ zawarł następujące postanowienia:
„Pkt. 13. Użytkownicy kart muszą mieć możliwość sprawdzenia ich salda oraz wypłaty
gotówki w bankomatach do wysokości zgromadzonych na karcie środków.”

„Pkt 18 b) Zamawiający dopuszcza możliwość obciążenia użytkownika opłatą w przypadku
obsługi związanej z monitorowaniem salda kart oraz wypłaty środków pieniężnych na nich
zgromadzonych z bankomatów w Polsce i poza jej granicami.”

W ocenie Izby brak jest podstawy, aby stwierdzić, że oferta Przystępującego Edenred sp. z
o.o. nie odpowiada treści SIWZ. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że wprawdzie
Zamawiający zastrzegł, że użytkownicy kart powinni posiadać możliwość wypłaty gotówki w
bankomatach do wysokości zgromadzonych na karcie środków, jednakże dopuścił
jednocześnie możliwość obciążenia użytkownika opłatą. Zatem w sytuacji, gdy Zamawiający
przewidział w treści SIWZ możliwość, że część środków będzie pobierana z tytułu wypłaty

środków z bankomatu, użytkownik nie będzie dysponował całością środków, jakie
Zamawiający przekaże na jego konto, gdyż część środków zostanie pobrana przez
obsługującego konto. W przypadku zatem obciążenia użytkownika opłatą z tytułu wypłaty
środków pieniężnych z bankomatu, użytkownik będzie miał możliwości wypłaty gotówki w
bankomatach do wysokości zgromadzonych na karcie środków, po odliczeniu środków
pokrywających opłatę. Karty realizuje także rzeczywisty czas wypłaty środków, bowiem,
wypłacając środki, Użytkownik dysponuje informacją o rzeczywistym stanie konta.

Izba uznała za bezzasadny zarzut dotyczący nieprawidłowego wypełnienia formularza
cenowego. W formularzu oferty Zamawiający oczekiwał wpisania ceny ofertowej, w tym
także kwoty należnego podatku VAT. Przystępujący Edenred sp. z o.o. w pozycji dotyczącej
podatku VAT wpisał „-”. Bezsporna pomiędzy stronami jest okoliczność, że w niniejszym
postępowaniu przedmiot zamówienia jest objęty zwolnieniem od podatku VAT. Sposób
wypełnienia przez Przystępującego Edenred sp. z o.o. formularza cenowego w zakresie
pozycji dotyczącej podatku VAT w ocenie Izby jednoznacznie wskazuje, że wykonawca ten
wskazał, że usługi objęte przedmiotem niniejszego zamówienia zwolnione są z
opodatkowania podatkiem VAT.
W ocenie Izby nie można uznać, aby Przystępujący Edenred sp. z o.o. wypełnił formularz
sprzecznie z wymaganiami SIWZ w zakresie przygotowania oferty. Wykonawca ten nie
wpisał żadnej nieprawidłowej stawki podatku VAT. Przystępujący Edenred sp. z o.o. nie
wpisał bowiem ani 8%, ani 23% ani 0%, tym samym nie doszło do żadnej omyłki w
określeniu podatku VAT. Wpisany „-” nie oznacza, że oferta została źle skalkulowana.
Oznacza jedynie, że w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszego zamówienia nie
powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT, a więc nie powstanie obowiązek
zapłaty tego podatku. Podkreślić należy, że kwota netto i brutto zostały wyliczone w sposób
prawidłowy, zatem nie można mówić o nieprawidłowym obliczeniu ceny.
Określenie „-” nie wpływa na poprawność wypełnienia oferty i nie stanowi uchybienia, które
mogłoby prowadzić do odrzucenia oferty Przystępującego Edenred sp. z o.o.
Nie jest także uprawnione twierdzenie, że Przystępujący Edenred sp. z o.o. obliczając cenę
nie zastosował się do konieczności jej wskazania. Wykonawca ten wypełnił bowiem każdą z
pozycji formularza ofertowego.

Izba za bezzasadny uznała także zarzut przedstawienia nieprawdziwych informacji w ofercie
Przystępującego Edenred sp. z o.o., jak również braku złożenia w ofercie wymaganych
dokumentów, co mogłoby skutkować koniecznością wezwania tego wykonawcy do
uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Izba ustaliła, że termin składania ofert w postępowaniu upływał w dniu 16 marca 2015 r.
Przystępujący Edenred sp. z o.o. załączył do swojej oferty odpis z KRS z dnia 11 marca
2015 r. z którego wynikało, że uprawnionymi do reprezentacji tego podmiotu są Pan V. d. P.
oraz Pan E. A. M.-G. . W treści oferty nadto znajdowały się zaświadczenia z Krajowego
Rejestru Karnego wydane dla Przystępującego Edenred sp. z o.o. oraz Prezesa i Członka
Zarządu tego wykonawcy, a także Pani H. V. . Znajdowało się także pełnomocnictwo
udzielone 1 stycznia 2015 r. przez Pana V. d. P., działającego w imieniu Przystępującego
Edenred sp. z o.o. Pani H. V., ważne do 31 grudnia 2015 r. Z załączonej do odwołania
uchwały z dnia 2 marca 2015 roku o powołaniu nowych członków Zarządu Przystępującego
Edenred sp. z o.o. wynika, że uchwała ta wchodzi w życie z dniem rejestracji objętych
uchwałą zmian. Stosownie do oświadczenia Przystępującego Edenred sp. z o.o.,
potwierdzonego przez Odwołującego, rejestracja zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym
nastąpiła 20 marca 2015 roku, a więc już po terminie składania ofert. Zatem należy uznać,
że zamieszczone w ofercie Przystępującego Edenred sp. z o.o. dokumenty były aktualne na
dzień składania ofert, gdyż w chwili składania ofert nie było powołanych nowych członków w
zarządzie Przystępującego. Oznacza to, że brak jest konieczności uzupełniania dokumentów
(odpisu KRS i zaświadczeń KRK) dla nowych członków zarządu. Nie było bowiem
rzeczywistego powołania nowych osób na członków zarządu Wykonawcy Edenred sp. z o.o.
przed dniem składania ofert. Oznacza to także, że Przystępujący Edenred sp. z o.o. nie
zawarł w swojej ofercie informacji nieprawdziwych. Członkami Zarządu Przystępującego
Edenred sp. z o.o. byli E. A. M.-G., uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki,
który w ogóle nie został odwołany z funkcji członka zarządu i dla którego dokumenty zostały
zamieszczone w ofercie i Pan V. d. P., co do którego nie wykazano, aby na dzień składania
ofert nie był Prezesem Zarządu. Nawet gdyby uznać, że Pan V. d. P. nie był już Prezesem
zarządu na chwilę składania ofert, to złożone przez niego w treści oferty zaświadczenie z
Krajowego Rejestru Karnego jest dokumentem dodatkowym, który nie niesie żadnej treści,
która miałaby wpływ na wynik postępowania.

Zgodnie z treścią rozdziału XVIII pkt 1 lit. e SIWZ (Kryteria oceny ofert), Zamawiający w
zakresie kryterium koszt wypłaty środków z bankomatu przewidział wagę 30%. Jednocześnie
jak wynika z treści wyjaśnień tego kryterium wynika, że ocenę maksymalną (30 pkt) otrzymać
miała oferta tego wykonawcy, który nie pobierze opłat od użytkownika karty przedpłaconej.
W przypadku, gdy usługa będzie usługą płatną, wykonawca uzyska 0 pkt. Zamawiający
przyznał Wykonawcy Edenred sp. z o.o. w przedmiotowym kryterium 30 punktów.
Zdaniem Izby, ocena oferty Przystępującego Edenred sp. z o.o. przez Zamawiającego w
zakresie powyższego kryterium została dokonana wadliwie.

Z treści oferty Przystępującego Edenred sp. z o.o. wynika, że od użytkowników kart
pobierane mają być opłaty w postaci prowizji. Wysokość tej prowizji wynosić ma 2,9% i
naliczana ma być od wypłaconej kwoty min. 4 zł. Skoro tak, to w świetle postanowień SIWZ
opisujących kryteria oceny ofert brak było podstaw do przyznania Przystępującemu Edenred
sp. z o.o. 30 pkt w zakresie kryterium kosztów wypłaty środków z bankomatu. Przyznanie
tych punktów byłoby możliwe wyłącznie w przypadku, gdyby z tytułu wypłaty środków z
bankomatu nie była pobierana prowizja. Tymczasem z treści oferty Przystępującego
Edenred sp. z o.o. jednoznacznie wynika, że prowizja taka ma być pobierana. Powyższej
oceny nie zmienia zawarty w treści oferty Przystępującego Edenred sp. z o.o. opis
mechanizmu zwrotu pobranych opłat, który to zwrot następować miałby raz w miesiącu.
Przyjęcie bowiem takiego mechanizmu nie zmienia podstawowej kwestii, że z tytułu wypłaty
środków z bankomatu, naliczana i pobierana ma być prowizja, co uzasadniało przyznanie
ofercie Przystępującego Edenred sp. z o.o. 0 pkt w zakresie kryterium kosztów wypłaty
środków z bankomatu.
Nawet więc w przypadku zastosowania mechanizmu zwrotu pobranej prowizji nie jest
uprawnione twierdzenie, że użytkownik nie ponosi kosztów. Koszty te są ponoszone w chwili
pobrania środków z bankomatu, co wiąże się z pobraniem prowizji. Przyjęcie miesięcznego
okresu rozliczeniowego w zakresie zwrotu prowizji oznacza, że użytkownik nie ma
możliwości przez cały miesiąc utrzymania środków na karcie, posiada ograniczony dostęp do
pieniędzy. W zakresie pobranej prowizji bilans przez cały miesiąc nie wynosi 0, gdyż w
pewnym momencie użytkownik faktycznie ponosi koszty związane z pobraniem prowizji, a
tym samym ograniczeniu podlega wysokość środków, jakie użytkownik posiada
bezpośrednio do swojej dyspozycji. Użytkownik pozbawiony jest przez okres około miesiąca
określonej kwoty pieniędzy w postaci pobranej prowizji. Zatem w takiej sytuacji występuje
element odpłatności.
Uznanie zasadności powyższego zarzutu może mieć istotny wpływ na wynik postępowania.
W związku z powyższym, w oparciu o artykuł 192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Izba uwzględniła przedmiotowe odwołanie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania. Na podstawie § 5

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 238) do kosztów
postępowania odwoławczego Izba zaliczyła w całości uiszczony wpis, zgodnie z § 3 pkt 1
rozporządzenia.
Przewodniczący:

………………………………

Na podstawie pliku 2015_0626.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 626/15

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń