WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 372/14


WYROK
z dnia 11 marca 2014 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz

Protokolant: Łukasz Listkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2014 r. przez wykonawcę
FERRIT s.r.o., ul. Harcovska 1476, 73911 Frydlant nad Ostravici w postępowaniu
prowadzonym przez Kompanię Węglową S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice

przy udziale wykonawcy W………… K………….., prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą BTH Biuro Techniczno-Handlowe W…………. K………….., ul. Starej Baśni 2,
43-300 Bielsko-Biała

orzeka:


1. oddala odwołanie,

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę FERRIT s.r.o., ul. Harcovska 1476,
73911 Frydlant nad Ostravici i zalicza w poczet kosztów postępowania
odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero
groszy) uiszczoną przez wykonawcę FERRIT s.r.o., ul. Harcovska 1476,
73911 Frydlant nad Ostravici tytułem wpisu od odwołania,

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Przewodniczący: ………………………………

2

Uzasadnienie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę części
zamiennych do kolejek - Ferrit do Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2013-2014"
,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Kompanię Węglową S.A. (dalej
„zamawiający”) wykonawca Ferrit s.r.o. złożył odwołanie wobec zaniechania wykluczenia
wykonawcy BTH Biuro Techniczno-Handlowe W………… K…………(dalej „BTH”),
zaniechania odrzucenia oferty tego wykonawcy oraz wobec wyboru tej oferty, zarzucając
zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) [dalej „ustawa
Pzp”
]:
1. art. 24 ust. 2 pkt 3, poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy BTH, mimo złożenia
nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik postępowania w zakresie
równoważności ofertowanych części zamiennych,
2. art. 89 ust. 1 pkt 2, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy BTH w sytuacji
braku spełnienia wymagań określonych w Załączniku nr 1 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) pkt B.4.3. oraz braku złożenia dokumentów,
o których mowa w Załączniku 1 do SWIZ pkt C.3.4.,
3. art. 91 ust. 1 ustawy, poprzez wybór oferty wykonawcy BTH, mimo że oferta ta
podlega odrzuceniu.

Odwołujący wniósł o:
1. unieważnienie czynności wyboru oferty oraz nakazanie zamawiającemu wykluczenia
wykonawcy BTH oraz odrzucenia oferty tego wykonawcy, a także nakazanie
zamawiającemu dokonania wyboru oferty odwołującego w zakresie zadania 36, 44,
57, 58, 75-79, 109, 110, 112-114, 120,132, 133,135, 136, 140, 146, 164, 166, 174,
176,183-188, 191-194,197,
2. obciążanie zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego według norm
przepisanych.

Odwołujący podał, że przedmiot zamówienia obejmuje 226 pozycji asortymentowych,
a zamawiający dopuścił możliwość składania ofert obejmujących następujące kategorie
części zamiennych:
1. oryginalne części zamienne,
2. katalogowe części zamienne,
3. certyfikowane zamienniki oryginalnych części zamiennych,
4. certyfikowane zamienniki katalogowych części zamiennych.

3
4
Odwołujący podał także, że w przypadku oferowania certyfikowanych zamienników
oryginalnych lub katalogowych części zamiennych zamawiający wymagał złożenia
następujących dokumentów:
• oświadczenie wykonawcy, że oferowane części zamienne są nowymi,
certyfikowanymi zamiennikami oryginalnych lub katalogowych części zamiennych
maszyny/urządzenia, której/którego przedmiot zamówienia dotyczy,
• oświadczenie producenta certyfikowanych zamienników oryginalnych lub
katalogowych części zamiennych potwierdzające równoważność produkowanych
części zamiennych z oryginalnymi lub katalogowymi częściami zamiennymi maszyny
/urządzenia, której/którego przedmiot zamówienia dotyczy, wskazujące zakres ich
zastosowania w ściśle określonym rodzaju maszyny/urządzenia, tj. w kolejkach
określonego producenta stosowanych w podziemnych zakładach górniczych,
• stosowne certyfikat(y) potwierdzający/e zgodność właściwości oferowanych części
zamiennych z wymaganiami stosownych norm i/lub przepisów, wydany/e
(odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez jednostki certyfikujące/jednostki
notyfikowane akredytowane w zakresie certyfikacji kolejek wskazujący(e) co najmniej
zakres ich zastosowania w określonym rodzaju maszyny / urządzenia, tj. w kolejkach
stosowanych w podziemnych zakładach górniczych,
• DTR/Instrukcja użytkowania (stosowania) oferowanych części zamiennych
zawierająca m.in. opis oraz rysunki umożliwiające identyfikację certyfikowanego
przedmiotu zamówienia.

Odwołujący wskazał, że wykonawca BTH złożył ofertę w zakresie certyfikowanych
zamienników oryginalnych części zamiennych, załączając do oferty wymagane przez
zamawiającego oświadczenia oraz certyfikaty, m.in. certyfikat wydany przez Fizyko-
Techniczny Instytut Badawczy Ostrava-Radvanice nr FTZU 10 ATEX 0238 dotyczący
tłokowego silnika spalinowego typu Ortas 100 (str. 58-60), certyfikat nr 1019-160/Z/2013
dotyczący dołowej lokomotywy podwieszanej hydraulicznej (str. 61-62) oraz opinię
zawodową nr PO-101/2013 dotyczącą dostarczania części zamiennych i naprawy części
zamiennych do górniczych lokomotyw podwieszanych (str. 63-67).
Odwołujący podał nadto, że pismem z dnia 13 lutego 2014 r. zamawiający
poinformował go o wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy BTH dla następujących
pozycji asortymentowych: 32, 36, 44, 57-62, 64-73, 75-79, 99,105, 107-110,112-114,120,
132, 133, 135-138, 140, 146, 164, 166, 174, 176, 183-188, 191-194, 197.
Wyjaśnił, że oferta odwołującego została sklasyfikowana w ww. pozycjach
asortymentowych na drugim miejscu, poza pozycją 120, w której odwołujący nie złożył oferty.

5
Odwołujący podniósł, że wykonawca BTH złożył nieprawdziwe oświadczenie
w zakresie wymaganym przez zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ
pkt C.3.4., ponieważ oferowane części zamienne nie są równoważne z częściami
zamiennymi produkowanymi przez Ferrit, tj. producenta urządzeń, których dotyczy przedmiot
zamówienia tj. kolejek spalinowych podwieszonych. Odwołujący uznał, że brak zbadania
oferty w tym zakresie, a w konsekwencji jej wybór, stanowi naruszenie przepisu art. 24 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp.
Odwołujący oświadczył, że oferowane przez BTH części zamienne, których
producentem jest czeska spółka Ortas m.in. nie posiadają wymiarów i/lub parametrów
technicznych zgodnych z oryginalnymi częściami zamiennymi w następujących pozycjach
asortymentowych: 36,44,57,75-78,174,176,183-5-186,188,191-194,197.
Na tej podstawie odwołujący uznał, że oferowane przez BTH części zamienne nie
mogą zostać uznane za równoważne wobec oryginalnych części produkowanych przez Ferrit
i nie mogą być stosowane jako części zamienne do kolejek produkcji Ferrit.

Odnosząc się do opinii zawodowej nr PO-101/2013 wydanej przez Fizyko-Techniczny
Instytut Badawczy Ostrava-Radvanice stwierdził, że zgodnie z treścią pkt 3.1 tejże opinii
spółka Ortas jest upoważniona jedynie do: „dostarczania części zamiennych do górniczych
lokomotyw podwieszanych typu LZH 50 i LZH 120, których jest producentem i do innych
typów lokomotyw podwieszanych, które wykorzystują zgodne części zamienne"
, brak
natomiast w tej opinii stwierdzenia, że wymienione w niej części zamienne mogą być
stosowane w kolejkach produkcji Ferrit, brak także podstaw do stwierdzenia, że kolejki
produkcji Ferrit „wykorzystują zgodne części zamienne".
Podniósł, że zamawiający wymagał, aby wykonawca do oferty dołączył certyfikat
potwierdzający zgodność właściwości oferowanych części zamiennych z wymaganiami
stosownych norm i/lub przepisów (...) wskazujący(e) co najmniej zakres ich zastosowania
w określonym rodzaju maszyny/urządzenia, co zdaniem odwołującego oznacza, że
odpowiedni certyfikat musi potwierdzać możliwość używania danych części zamiennych
w ściśle określonych kolejkach, tj. kolejkach produkcji Ferrit, bowiem przedmiotem
zamówienia jest dostawa części zamiennych do tych właśnie kolejek, a zamawiający nie
może przyjąć certyfikatu, z którego nie wynika, iż dane części mogą być używane
w kolejkach Ferrit (a jedynie w kolejkach „które wykorzystują zgodne części zamienne", bez
definicji tej „zgodności").
Dodał, że jednostka certyfikująca produkty VVUU, a.s. Ostrava-Radvanice w piśmie
z dnia 24 lutego 2014 roku, znak C0v/072/14 nie posiadała do dyspozycji odpowiednich
informacji, z których by wypływało, że firma ORTAS - dulni s.r.o. narusza prawa
przemysłowe osób trzecich i w związku z tym przystępuje do kontroli wewnętrznej w celu

6
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Na podstawie dopuszczonych przez skład orzekający Izby, wskazanych poniżej
dowodów w tym z dokumentacji przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, przedłożonej Izbie przez zamawiającego w kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, odpowiedzi zamawiającego z dnia
6 marca 2014 r., a także stanowisk stron i przystępującego, zaprezentowanych w toku
rozprawy skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje.

Skład orzekający Izby ustalił, że odwołującemu przysługiwało prawo do wniesienia
odwołania, ponieważ wypełniono materialnoprawną przesłankę interesu w uzyskaniu
zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną możliwością poniesienia
szkody przez odwołującego, będącej konsekwencją zaskarżonych w odwołaniu czynności
i zaniechań zamawiającego.

Izba dopuściła w niniejszej sprawie następujące dowody z dokumentacji
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienie publicznego:
1. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (Druk ZP-PN),
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej nadal „SIWZ”).
3. Oferta wykonawcy BTH Biuro Techniczno-Handlowe W……….. K…………. (dalej
„przystępujący”),
4. Wezwanie przystępującego z dnia 9 stycznia 2014 r. w trybie art. 26 ust. 3
w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Odpowiedź przystępującego z dnia 13 stycznia 2014 r. na ww. wezwanie.
6. Informacja o wynikach przedmiotowego postępowania z dnia 13 lutego 2014 r.
Izba dopuściła także:
1. Przedłożone przez odwołującego na rozprawie zestawienie tabelaryczne (Różnice
wymiarowe na podstawie dostępnych rysunków konkurencji i dokumentacji firmy
FERRIT).
2. Przedłożone przez przystępującego pismo producenta ORTAS-dulni s.r.o. z dnia
7 marca 2014 r.

Izba nie dopuściła złożonego przez odwołującego na rozprawie pisma z dnia
24 lutego 2014 r. dotyczącego opinii zawodowej, ponieważ pismo to nie zostało podpisane.

7
Zarzut zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy BTH Biuro Techniczno-Handlowe
W…………. K…………… w sytuacji braku spełnienia wymagań określonych w Załączniku nr
1 do SIWZ pkt B.4.3. oraz braku złożenia dokumentów, o których mowa w Załączniku 1 do
SWIZ pkt C.3.4., czym zamawiający naruszył przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp nie
zasługuje na uwzględnienie.

Bezsporny był fakt, że przystępujący złożył ofertę w zakresie certyfikowanych
zamienników oryginalnych części zamiennych.
Odwołujący nie kwestionował kompletności złożonych przez przystępującego
dokumentów, co wynika tak z treści odwołania („(…) złożył ofertę (…) załączając do oferty
wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz certyfikaty”
– str. 3), jak i zostało przez
odwołującego potwierdzone na rozprawie („Odwołujący oświadcza, że nie kwestionował
kompletności oferty przystępującego, uznając, że opinia zawodowa wydana przez Fizyko-
Techniczny Instytut Badawczy Ostrava-Radvanice to żądany przez zamawiającego
certyfikat”
). Odwołujący zakwestionował natomiast w odwołaniu (uznając jak wskazano
wyżej, że opinia zawodowa wydana przez Fizyko-Techniczny Instytut Badawczy Ostrava-
Radvanice to żądany przez zamawiającego certyfikat), że opinia ta nie potwierdza, że
„wymienione
w niej części zamienne mogą być stosowane w kolejkach produkcji Ferrit, brak także
podstaw do stwierdzenia, że kolejki produkcji Ferrit „wykorzystują zgodne części „zamienne”

– str. 4).

Wskazać należy, że zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ lit. C pkt 3 ppkt 4)
zamawiający zażądał, w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań
zamawiającego, złożenia – oprócz oświadczenia samego wykonawcy składającego ofertę,
oświadczenia producenta certyfikowanych zamienników części zamiennych oraz
dokumentów – DTR/Instrukcji użytkowania umożliwiających identyfikacje certyfikowanego
przedmiotu zamówienia, także złożenia stosownych certyfikatów potwierdzających zgodność
właściwości oferowanych części zamiennych z wymaganiami stosownych norm i/lub
przepisów wydanych odpowiednio do przedmiotu zamówienia przez jednostki certyfikujące/
jednostki notyfikowane akredytowane w określonym rodzaju maszyny/urządzenia,
tj. w kolejkach stosowanych w podziemnych zakładach górniczych.
Przystępujący, poza certyfikatami zawartymi na stronach 50-54, 56-57, 58-60,61-62,
załączył także na str. 63-67 swojej oferty Opinię zawodową nr PO-101/2013 wydaną przez
producenta ORTAS-dulni s.r.o.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że bez wątpienia ww. opinia zawodowa,

8
wydana przez producenta ORTAS-dulni s.r.o. nie może być traktowana i uznawana za
certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą / jednostkę notyfikowaną akredytowaną, nie
może zastąpić oczekiwanego przez zamawiającego certyfikatu.
Odwołujący błędnie przyjął, iż opinia ta to certyfikat, którego żądał zamawiający
i w konsekwencji bezpodstawnie oczekiwał, że opinia ta ma potwierdzać zgodność
właściwości oferowanych części zamiennych z wymaganiami stosownych norm i/lub
przepisów wydanych odpowiednio do przedmiotu zamówienia.
Na rozprawie zamawiający potwierdził, że opinia zawodowa nie była dokumentem
żądanym w przedmiotowym postępowaniu i nie na jej podstawie zamawiający oceniał ofertę
przystępującego.
Z powyższych względów skład orzekający Izby zarzutu nie mógł uwzględnić,
ponieważ ocena oferty przystępującego na podstawie dodatkowo jedynie złożonej przez
niego opinii oznaczałoby dopuszczenie do oceny oferty przystępującego na podstawie
dokumentu, którego w SIWZ zamawiający nie wskazał.

Odwołujący na rozprawie oświadczył: „skoro zamawiający oświadczył, że w świetle
opinii zawodowej w ogóle nie oceniał oferty przystępującego, podnosi, że certyfikat
odnoszący się do tłokowego silnika spalinowego nie odnosi się w żaden sposób do części
zamiennych wymaganych dla lokomotyw produkcji Ferrit wskazanych przez zamawiającego
w załączniku nr 1”

Wobec powyższego skład orzekający Izby wskazuje, że zarzut taki nie został
podniesiony w odwołaniu, jest zarzutem nowym, którego rozpoznanie przez Izbę nie jest
możliwe. Zgodnie bowiem z przepisem art. 192 ust. 7 ustawy Pzp Izba nie może orzekać co
do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.

Zarzut zaniechania wykluczenia wykonawcy BTH Biuro Techniczno-Handlowe
W………….. K……………, mimo złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na
wynik postępowania w zakresie równoważności ofertowanych części zamiennych, czym
zamawiający naruszył przepis art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nie zasługuje na
uwzględnienie.

Odwołujący w uzasadnieniu odwołania stwierdził, że oferowane przez
przystępującego części zamienne nie są równoważne z częściami zamiennymi
produkowanymi przez Ferrit - producenta urządzeń, których dotyczy przedmiot zamówienia,
tj. kolejek spalinowych podwieszanych, ponieważ nie posiadają wymiarów technicznych
zgodnych z oryginalnymi częściami zamiennymi, wobec czego nie mogą być stosowane jako
części zamienne do kolejek produkcji Ferrit.

9
Na rozprawie odwołujący złożył tabelaryczne zestawienie niezgodności, jakich
dopatrzył się pomiędzy częściami zaoferowanymi przez przystępującego a częściami
oryginalnymi (18 pozycji). Przykładowo wskazał, że grubość szczęki hamulcowej jest o 2 mm
mniejsza od oryginału, długość dźwigni lewej jest o 2 mm większa od oryginału, średnica
pręta wynosi 6 mm, podczas gdy oryginału 6,4 mm.
Na rozprawie odwołujący przyznał, że zamawiający nie wskazał w treści SIWZ, jak
równoważność będzie oceniać.

Zamawiający oświadczył natomiast na rozprawie, że nie dysponował na etapie
badania i oceny ofert opracowanym dokumentem, w którym wskazał, jakie istotne, kluczowe
parametry będą badane pod kątem równoważności i jakie odstępstwa będą tolerowane.
Wyjaśnił, że czynnikiem decydującym dla zamawiającego była możliwość zabudowy danej
części w urządzeniu.

Przystępujący podniósł, że eksponowane przez odwołującego w tabelarycznym
zestawieniu różnice w wymiarach poszczególnych części zamiennych nie mają znaczenia,
ponieważ kwestią kluczową jest to, czy dana część spełnia przypisaną jej funkcję.

Fakt, że w postanowieniach SIWZ zamawiający nie wskazał sposobu oceny
równoważności oferowanych części zamiennych z częściami oryginalnymi, tj. w ogóle nie
podał, które parametry, czy cechy będzie brał pod uwagę oraz czy i jakie niezgodności
(odstępstwa) uzna za spełniające wymóg równoważności nie pozwala składowi
orzekającemu Izby uznać, iż dostrzeżone przez odwołującego niezgodności w szczególności
wymiarów oferowanych części zamiennych z częściami oryginalnymi oznaczają brak
równoważności tych części.
Nadto skład orzekający Izby wskazuje, że odwołujący w żaden sposób nie odniósł się
do stanowiska zamawiającego i nie zakwestionował możliwości zabudowy oferowanych
przez przystępującego części zamiennych w będących przedmiotem zamówienia kolejkach
Ferrit ze względu na wskazane w zestawieniu odstępstwa w niektórych wymiarach
niektórych części (a co – jak wskazał zamawiający - było czynnikiem decydującym przy
ocenie równoważności). Odwołujący nie odniósł się także do stanowiska przystępującego, że
kwestią kluczową jest to, czy dana część spełnia przypisaną jej funkcję (nie zaś wymiary tej
części).

Skoro, jak wskazano wyżej brak było w SIWZ postanowień pozwalających ocenić
równoważność oferowanych części z częściami oryginalnymi, a kwestia ta nie została
wyjaśniona w wyniku pytań któregokolwiek wykonawcy na etapie przed terminem składania

10
ofert, to w konsekwencji uznać należy, uwzględniając ugruntowany w orzecznictwie Krajowej
Izby Odwoławczej pogląd, iż wszelkie niejasności SIWZ nie mogą negatywnie wpływać na
status wykonawcy (jego wykluczenie), czy jego oferty (odrzucenie) i tym samym na
możliwość uzyskania przez tego wykonawcę zamówienia, że dostrzeżone przez
odwołującego odstępstwa (w szczególności co do wymiarów) nie mogą prowadzić do
uznania, że istnieją podstawy do odrzucenia oferty przystępującego z powodu
nierównoważności zaoferowanych części z częściami oryginalnymi, a w dalszej kolejności,
że przystępujący złożył nieprawdziwe oświadczenie co do zaoferowania części
równoważnych.

Zarzut bezpodstawnego wyboru oferty wykonawcy BTH Biuro Techniczno-Handlowe
W…………. K…………….., mimo że oferta ta podlega odrzuceniu, czym zamawiający
naruszył przepis art. 91 ust. 1 ustawy Pzp nie zasługuje na uwzględnienie.

Uznanie przez skład orzekający Izby, że żaden z wcześniej podniesionych przez
odwołującego zarzutów nie zasługuje na uwzględnienie oznacza, że nie istniały podstawy do
wykluczenia przystępującego oraz do odrzucenia złożonej przez niego oferty.
W konsekwencji skład orzekający Izby uznał, że zarzut wyboru oferty
przystępującego, tj. wykonawcy, który nie powinien zostać wykluczony i którego oferta nie
powinna zostać odrzucona, nie zasługuje na uwzględnienie.
Dodatkowo jedynie skład orzekający Izby wskazuje, że odwołujący zarzucił
zamawiającemu naruszenie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, który mówi o obowiązku
wyboru przez zamawiającego oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ w sytuacji, gdy odwołujący nie wskazał żadnego odstępstwa przy
ocenie przez zamawiającego oferty przystępującego od przewidzianego przez
zamawiającego w SIWZ (Rozdział XX) jedynego kryterium, tj. ceny.

11
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz § 3
pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41 poz. 238).

Przewodniczący: ……………………………………….

12

Na podstawie pliku 2014_0372.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 372/14

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń