WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 2595/13


WYROK
z dnia 21 listopada 2013 roku
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz
Małgorzata Rakowska
Justyna Tomkowska

Protokolant: Łukasz Listkiewicz
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2013 roku, w Warszawie, odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 listopada 2013 roku przez
J……… M……….. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GALAXY
J…………… M…… z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Fabrycznej 13/1, 65-410 Zielona
Góra w postępowaniu prowadzonym przez Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
z siedzibą w Warszawie Aleje Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
przy udziale wykonawcy R………. S…………. prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą R………. S……….. PPHU SMK R……………. S…………… z siedzibą w Warszawie
przy ulicy Wędkarskiej 2B lok. C1, 04-864 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,

orzeka:

1. Oddala odwołanie.
2. Kosztami postępowania obciąża J……… M………… prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą GALAXY J……….. M………. z siedzibą w Zielonej Górze
przy ulicy Fabrycznej 13/1, 65-410 Zielona Góra i:
2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez J………
M……….. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GALAXY J……..
M……….. z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Fabrycznej 13/1, 65-410 Zielona
Góra tytułem wpisu od odwołania;
2.2 zasądza od J……… M……….. prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą GALAXY J………… M………… z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy
Fabrycznej 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie Aleje Jana Pawła II 70, 00-175
Warszawa, kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero
groszy) stanowiącą koszty zastępstwa prawnego.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………………

……………………………………

…………………………………….UZASADNIENIE

Zamawiający Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą Zakup drukarek za zapasem materiałów eksploatacyjnych
dla centrali i OR ARiMR opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod
numerem 2013/S 239493-2013.

28 października 2013 roku Zamawiający poinformował wykonawców o wykluczeniu
z postępowania oraz o tym, którzy z wykonawców zostaną zaproszeni do aukcji
elektronicznej.

7 listopada 2013 roku Odwołujący, na podstawie art. 180, w związku z art. 182 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku,
nr 113 poz. 759 z ze zmianami; dalej: „Pzp” lub „ustawa”) wniósł odwołanie:
1) od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego polegającej
na wykluczeniu z postępowania Odwołującego na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4) ustawy
i odrzuceniu jego oferty na podstawie art. 24 ust 4 ustawy;
2) od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego polegającej
na braku oceny oferty Odwołującego i zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej
w postępowaniu;
3) od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego polegającej
na uznaniu, że oferta złożona w Postępowaniu przez R………. S………. PPHU SMK
R………. S……… z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej „PPHU SMK”), jest zgodna ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), oraz w wyniku powyższego
zaniechaniu odrzucenia oferty PPHU SMK jako niezgodnej z SIWZ;
4) od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego polegającej na
uznaniu, że oferta złożona w Postępowaniu przez P…….. S………. Copy.Net.pl P……
S…… z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej „COPY.NET”) , jest zgodna z SIWZ, oraz w
wyniku powyższego zaniechaniu odrzucenia oferty COPY.NET jako niezgodnej z SIWZ;
5) od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego polegającej na
uznaniu, że oferta złożona w Postępowaniu przez spółkę TFF S.A. z siedzibą w Warszawie
(zwaną dalej „TFF”), jest zgodna z SIWZ oraz w wyniku powyższego zaniechaniu

odrzucenia oferty TFF jako niezgodnej z SIWZ,
6) od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego polegającej na
uznaniu,
że Wykonawca spółka TFF S.A. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „TFF”), nie podlega
wykluczeniu z postępowania pomimo złożenia nieprawdziwych informacji mogących mieć
wpływ na wynik postępowania.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie w trakcie postępowania
następujących przepisów:
• art. 24 ust 2 pkt 4 w związku z art. 24 ust 4 ustawy przez nieuprawnione
wykluczenie Odwołującego z postępowania, przez bezpodstawne przyjęcie, iż Odwołujący
nie wykazał spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu a tym samym jego oferta
winna zostać odrzucona, pomimo braku podstawy prawnej i faktycznej dla dokonania tej
czynności,
• naruszenie art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy przez odrzucenie oferty Odwołującego w
sytuacji, gdy brak było przesłanek do dokonania takiej czynności w postępowaniu,
• art. 91, art. 91a ust 1 i art. 91 b ustawy przez zaniechanie oceny oferty
Odwołującego i zaniechanie jego zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, pomimo
istnienia podstaw prawnych i faktycznych do podjęcia takich czynności,
• art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy przez zaniechanie odrzucenia ofert złożonych w
postępowaniu przez: B PPHU SMK, COPY.NET, TFF pomimo, iż są one niezgodne z treścią
SIWZ,
• art. 24 ust 2 pkt 3 w związku z art. 24 ust 4 ustawy przez zaniechanie wykluczenia
z postępowania spółki TFF, pomimo złożenia przez tą spółkę nieprawdziwych informacji
dotyczących parametrów urządzeń, co może mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania,
• a w konsekwencji powyższego naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy.

Odwołujący wniósł o:
I. uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu:
a) unieważnienia czynności oceny ofert złożonych w postępowaniu i unieważnienia
czynności zaproszenia wykonawców do udziału w aukcji elektronicznej,
b) unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego i odrzucenia jego oferty,
c) dokonania ponownej oceny ofert złożonych w postępowaniu, a w jej konsekwencji
zaproszenie Odwołującego do udziału w aukcji elektronicznej,

d) dokonania ponownej oceny ofert złożonych w postępowaniu, a w jej konsekwencji
odrzucenie ofert: PPHU SMK, COPY.NET, TFF
z ostrożności procesowej e) unieważnienia aukcji elektronicznej,

II. zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu.

Interes Wykonawcy: Odwołujący jest Wykonawcą biorącym udział w postępowaniu.
Odwołujący wykazuje swój interes w złożeniu odwołania tym, że naruszając przepisy ustawy
Zamawiający uniemożliwił Wykonawcy udział w aukcji elektronicznej, a konsekwencji
uzyskanie zamówienia. Tym samym uszczerbku doznaje jego interes prawny i ekonomiczny.
Powyższe potwierdza istnienie interesu Odwołującego we wniesieniu odwołania, zgodnie z
art. 179 ust. 1 ustawy.

Odwołujący następująco uzasadnił stanowisko:
Zamawiający w rozdziale IV pkt 1 ppkt 1 lit a) SIWZ wskazał, iż o zamówienie mogą się
ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania wiedzy i doświadczenia,
tj. zrealizowali dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej 2 dostaw
drukarek lub drukujących maszyn wielofunkcyjnych, a wartość każdej z tych dostaw jest nie
mniejsza niż 250 000, 00 zł brutto. Na potwierdzenie tak postawionego warunku
Zamawiający żądał zgodnie z zapisem rozdziału V pkt 2 ppkt 9) SIWZ wykazu wykonanych
głównych dostaw wraz z załączonymi dowodami, czy zostały wykonane należycie. Dnia 13
września 2013 r. Zamawiający wezwał Odwołującego w trybie art. 26 ust 3 ustawy do
uzupełnienia ww. dokumentów. W oświadczeniu Odwołujący wskazał dwie dostawy, w tym
jedną zrealizowaną na rzecz Zamawiającego. Jednocześnie Odwołujący załączył List
referencyjny, który w maju 2013 r. otrzymał od Zamawiającego w związku z realizacją
zamówienia w okresie od 31.01.2013 r. do dnia 07.03.2013 r. Pismem z dnia 28 października
2013 r. Zamawiający poinformował, iż wykluczył z postępowania Wykonawcę J………..
M……….. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GALAXY ponieważ „dowód,
który przedstawił wykonawca nie zawiera żadnych informacji, o tym aby zamówienie zostało
zrealizowane w sposób należyty, tym samym nie potwierdza należytego wykonania dostawy.
Złożony w ofercie dokument zawiera jedynie potwierdzenie wykonania dostaw, co nie
stanowi potwierdzenia, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty tj. w pełni zgodny z
zawartą umową (...) w ramiach przedmiotowej umowy dostawy zostały naliczone kary

umowne z tytułu opóźnienia terminu dostarczenia przedmiotu umowy.”
Zdaniem
Zamawiającego okoliczność naliczenia kar umownych powoduje, że dostawy tej nie można
zaliczyć w poczet dostaw, które mogły potwierdzać spełnienie warunku udziału w
postępowaniu. Naliczenie kar umownych wyklucza możliwość uznania, że zamówienie
zostało wykonane należycie. Mając na uwadze powyższe, Odwołujący wnosi odwołanie od
czynności Zamawiającego podnosząc, co następuje: W pierwszej kolejności podkreślenia
wymaga, iż list referencyjny przedstawiony przez Odwołującego został wystawiony przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Zamawiającego). Tym samym
przedstawiając żądny dokument Odwołujący działał w dobrej wierze będąc przekonanym, że
skoro Zamawiający złożył określone oświadczenie wiedzy dot. wykonania umowy i przekazał
je Wykonawcy, to umowa ta została zrealizowana w sposób należyty. Oczywistym i
powszechnie przyjętym w obrocie gospodarczym zwyczajem jest, iż tego rodzaju dokumenty
wydaje się wykonawcom na ich prośbę. Dokumenty te potwierdzają doświadczenie
wykonawców, co do realizowanych usług, dostaw, robót budowlanych w innych
postępowaniach. Przez sam fakt wystawienia określonego dokumentu, jakim jest List
referencyjny, Zamawiający wywołał u Wykonawcy przeświadczenie, że może się on nim
swobodnie posługiwać i w ten sposób wykazywać swoje doświadczenie, w tym w kolejnych
postępowaniach prowadzonych przez ARiMR. Brak wydania listu referencyjnego przez
Zamawiającego spowodowałaby w niniejszym postępowaniu przekazanie na wezwanie
skierowane przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust 3 ustawy, przedłożenie innych
referencji potwierdzających spełnienie postawionych warunków. Działania Zamawiającego
wprowadziły Odwołującego w błąd, co do jego intencji. Pamiętać bowiem należy, iż z zasady
list referencyjny kojarzony jest z poleceniem określonej osoby/ podmiotu jako rzetelnego
wykonawcy, rzetelnej osoby. List referencyjny rekomendujące kogoś w konkretnej dziedzinie.
Samo wydanie listu referencyjnego, którym można posługiwać w ramach postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego jest rekomendacją wystawioną przez Zamawiającego
Wykonawcy. Podkreślenia wymaga, że dla poświadczenia (wcześniej referencji), o których
mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013 poz. 231), ustawodawca nie wskazał
informacji niezbędnych, które winny być określone w ich treści, Mają one jedynie dawać
świadectwo właściwemu wykonaniu zamówienia. Wyraźnie orzekł tak skład orzekający Izby
w wyroku z dnia 9 września 2011 r., KIO 1873/11. Izba uznała, że dokumenty świadczące
o należytym wykonaniu zamówienia nie muszą potwierdzać wszystkich okoliczności
związanych z warunkiem udziału w postępowaniu. Skoro Zamawiający kwestionował
prawidłowość realizacji umowy nie powinien składać oświadczenia, z którego wynika

wniosek przeciwny i powodować tym samym przeświadczenia u Wykonawcy, iż nie ma on
zastrzeżeń, co do sposobu realizacji umowy. W doktrynie prawa cywilnego podkreślane jest,
że oświadczenia woli należy odróżniać w szczególności od oświadczeń wiedzy (np. tzw.
uznanie niewłaściwe - art. 123 § 1 pkt 2 k.c., zawiadomienie o przelewie - art. 512, 515 k.c.,
zawiadomienie o wadzie - art. 563 k.c.) oraz od przejawów uczuć (np. przebaczenie - art.
899 § 1, art. 930 § 1, art. 1010 § 1 k.c.), które nie są wyrazem woli powołania, zmiany lub
zakończenia stosunku cywilnoprawnego. Artykuł 60 k.c. nie znajduje bezpośredniego
zastosowania do tego rodzaju oświadczeń (wypowiedzi) podmiotów prawa cywilnego.
W judykaturze przyjmuje się, że przepisy art. 60 i n. k.c. dotyczące formy i treści oświadczeń
woli nie mają również zastosowania do oceny prawidłowości czynności procesowych (wyr.
SN z dnia 8 lutego 2007 r., I CSK 406/06, Lex nr 274237). Jednakże z uwagi na pewne
podobieństwo oświadczeń wiedzy i przejawów uczuć do oświadczeń woli oraz fakt, że prawo
wiąże z nimi w określonych przypadkach skutki prawne, w doktrynie dopuszcza się
możliwość odpowiedniego lub analogicznego stosowania do nich przepisów
o oświadczeniach woli (zob. zwłaszcza K. Mularski, Czynności podobne do czynności
prawnych, Warszawa 2011, s. 15 i n.; por. M. Pecyna, Podmiotowe i przedmiotowe
przesłanki skuteczności wygaśnięcia stosunku najmu lokalu na tle regulacji ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
kodeksu cywilnego, TPP 2002, nr 1-2, s. 45 i n.; Z. Radwański (w:) System prawa
prywatnego, t. 2, 2002, s. 26; S. Rudnicki (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz, 2007, s.
265; R. Szostak, Udzielanie zamówień publicznych w trybie powtarzalnego przetargu
elektronicznego - dynamiczny sposób dokonywania zakupów, PPH 2007, nr 1, s. 27 i n.; A.
Wypiórkiewicz (w:) Praktyczny komentarz..., op. cit., 2007, s. 160; M. Wojewoda (w:) M.
Pyziak-Szafnicka, Komentarz, 2009, s. 627 i n.) (Andrzej Janiak. Komentarz do art.60
Kodeksu cywilnego. Wydawnictwo WoltersKluwers). Powyższe oznacza, że w tym wypadku
istnieje możliwość zastosowania art. 65 § 1 KC zgodnie, z którym oświadczenie woli należy
tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało,
zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Bez wątpliwości przyjąć należy, że
w przypadku „zamówień publicznych” wystawienie listu referencyjnego rozumiane jest, jako
polecenie usług danego podmiotu, a tym samym potwierdzenie należytej realizacji
zamówienia. Referencje (poświadczenia) mają za cel wyłącznie potwierdzenie należytego
wykonania zamówienia. (Wiśniewski Piotr artykuł M.Zam.Pub.2013.4.16 Referencje
poświadczające należyte wykonanie zamówienia. Teza nr 2 171990/2) Odnosząc się
do zarzutu naliczenia kary umownej w ramach umowy, której dotyczy przedstawiona
referencja wskazać należy, co następuje: Pojęcie niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia jest równoznaczne z pojęciem niewykonania lub nienależytego wykonania

zobowiązania, co oznacza, że chodzi tu o odpowiedzialność za szkodę w rozumieniu art. 471
k.c. Jednakże dla zaistnienia odpowiedzialności odszkodowawczej, poza przesłankami
wyrządzenia szkody, naruszenia zobowiązania oraz związku przyczynowego pomiędzy nimi,
warunkiem sine qua non jest by naruszenie zobowiązania było następstwem okoliczności,
za które dłużnik odpowiada. Co prawda art. 471 kc wprost nie wskazuje winy jako przesłanki
odpowiedzialności dłużnika, jednakże zasady te wyprowadzić można z dalszych art. 472,
473 i 474 kc. W konsekwencji niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia
publicznego musi być następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi
odpowiedzialność, a także musi być skutkiem zawartej umowy, a ciężar dowodu zaistnienia
tej okoliczności spoczywa na Zamawiającym. W orzecznictwie KIO przyjmuje się, że przez
nienależyte wykonanie zamówienia należy rozumieć zgodnie z art. 355 § 1 kc w zw. z art. 14
Pzp, staranność ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju. A zatem należy
uwzględnić całokształt zachowań dłużnika, a nie tylko prawidłowe techniczne wykonanie
czynności. Niedotrzymanie terminu wykonania prac, czy obciążenie wykonawcami karami
umownymi tylko w przypadku, gdy wynikają z winy Wykonawcy w działaniu, bądź
zaniechaniu, może stanowić podstawę do zakwestionowania, że prace zostały wykonane
należycie zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 231).
Okoliczność, czy usługi, dostawy lub roboty budowlane, których dotyczą referencje, zostały
wykonane należycie lub nienależycie, należy analizować zawsze indywidualnie i przez
pryzmat przepisów kodeksu cywilnego księgi III dotyczącej zobowiązań. Jak wynika
z dyspozycji art. 483 § 1 kc można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez
zapłatę określonej sumy (kara umowna). W jednym z wyroków Sąd Najwyższy skonstatował,
że „w razie kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania zobowiązania, kara należy
się jedynie, gdy dojdzie do zwłoki dłużnika (art. 476 kc). Dłużnik może się uwolnić
od obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli obali wynikające z art. 471 kc domniemanie,
że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność”
(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2010r., sygn. akt: II CSK
180/10). Zatem Zamawiający dla realizacji przysługującego mu roszczenia o zapłatę kary
umownej musi wykazać istnienie i treść zobowiązania łączącego go z wykonawcą, a także
fakt niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W niektórych więc
okolicznościach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku zapłaty kary umownej. Przesłanką
uzasadniającą zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonana zobowiązania jest bowiem wykazanie, że przyczyna takiego stanu

rzeczy są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Wykonawca zatem
będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną
opóźnienia są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Odwołać się również
należy do podkreślanych w doktrynie funkcji kary umownej: „Kara umowna jest instrumentem
prawnym o znacznej elastyczności. Przyjęte przez strony w treści stosunku
zobowiązaniowego ukształtowanie kary umownej w znacznym stopniu decyduje o tym, której
z funkcji nadano najistotniejsze znaczenie. Funkcje kary umownej odnoszą się zarówno
do sytuacji, w której pomimo jej zastrzeżenia doszło do niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania, jak i do sytuacji, w której dzięki stymulacyjnemu oddziaływaniu
poczynionego zastrzeżenia kary zobowiązanie zostało wykonane prawidłowo”
(. ..) „Nieco
inny charakter ma funkcja stymulacyjna kary umownej. Wyraża się ona w tym,
iż zastrzeżenie kary umownej- niezależnie od swej roli kompensacyjnej- ma zarazem
mobilizować dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania. Dłużnik powinien liczyć się
z koniecznością świadczenia kary umownej, w ustalonej przez strony wysokości,
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność. Kara umowna w tym zakresie służy zatem prewencyjnej ochronie
interesów prawnych wierzyciela (zapobieganiu niewykonaniu zobowiązania). Stymulująco
może działać wysokość ustalonej kary umownej, wybrany rodzaj kary (np. zaliczka),
a także wzgląd na łatwość dochodzenia tego świadczenia. W pewnym stopniu
odzwierciedleniem funkcji mobilizacyjnej kary umownej jest przepis art. 483 § 2 KC,
wyłączający co do zasady możliwość uchylenia się przez dłużnika od wykonania
zobowiązania przez zapłatę kary umownej. Zastrzeżenie kary umownej w kontekście
wspomnianego przepisu prowadzi do wzmocnienia reguły realnego wykonania
zobowiązania”
. (System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań- część ogólna” , tom 5, red.
prof. dr hab. Ewa Łętowska, Warszawa 2006) Odwołujący podnosi z całą stanowczością,
iż wbrew twierdzeniom Zamawiającego samo naliczenie jakiejkolwiek kary umownej nie
może automatycznie skutkować uznaniem umowy za wykonaną w sposób nienależyty.
Konieczne jest rozpatrzenie każdej sprawy indywidualnie, odnosząc się do podstaw
naliczenia kary umownej, okoliczności powodujących naliczenia kary czy w końcu badaniu
czy naruszenie powodujące naliczenie kary umownej zniweczyło rezultat całego zamówienia.
Nie można bowiem przyjąć a priori, iż samo naliczenie kary umownej niweczy pozytywny
odbiorów przedmiotu zamówienia, w szczególności jeśli weźmie się pod uwagę stymulacyjną
funkcję tej instytucji. Odwołujący wskazuje jednocześnie, iż już na etapie realizacji
przedmiotu zamówienia pismem z dnia 27 lutego 2013 r. z powodu zaistnienia przyczyn
niezależnych od niego i niemożliwych wcześniej do przewidzenia istnieje niebezpieczeństwo
przekroczenia terminu realizacji zamówienia. Odwołujący wskazał na trudne warunki

atmosferyczne, które spowodowały brak możliwości dostawy do fabryk firmy Lexmark części
potrzebnych do produkcji oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych, co spowodowało
wstrzymanie ich produkcji, a w konsekwencji opóźnieniami w realizacji zamówienia.
Okoliczność powyższą potwierdził również producent sprzętu firma Lexmark. Dowód: pismo
Galaxy J………… M………. z dnia 27.02.2013 r., oświadczenie Lexmark z dnia 27.02.2013 r.
Skoro zatem nie można Odwołującemu przypisać winy w opóźnieniu w realizacji zamówienia
sporne jest również naliczenie kar umownych, a tym samym nie ma podstaw
do kwestionowania wystawionej referencji. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że
w niniejszym przypadku została naliczona kara umowna w wysokości 1918, 00 zł przy
ogólnym wynagrodzeniu wykonawcy: 1 370 000, 00 zł (słownie: jeden milion trzysta
siedemdziesiąt tysięcy złotych) co stanowi 0,14% wartości umowy. Zdaniem Odwołującego
przy ocenie problematyki poruszanej w ramach odwołania pomocne może być orzeczenie
ETS, które co prawda dotyczy innego stanu prawnego ale niewątpliwie zawiera istotne uwagi
dotyczące samej instytucji wykluczenia z postępowania i tak: „wykluczenie wykonawcy z
udziału w postępowaniu powinno być dokonane zgodnie z obowiązującym prawem,
interpretowanym zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
(obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), a zwłaszcza z wyrokiem TSUE z dnia
13 grudnia 2012r. w sprawie C- 465/111 . A zatem, Zamawiający badając istnienie przesłanki
wykluczenia wykonawcy, zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy, powinien przeanalizować
treść pozyskanego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego orzeczenia
sądu, które może stanowić podstawę wykluczenia, pod kątem ustalenia czy orzeczenie sądu
stwierdzające szkodę lub nakładające na tego wykonawcę obowiązek zapłaty kary umownej
wskazuje na związek tego rozstrzygnięcia z poważnym naruszeniem obowiązków
zawodowych, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa wykonawca ten nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.”

Orzecznictwo ETS wskazuje więc na konieczność indywidualnego badania każdego
przypadku wykluczenia i niedopuszczalność automatyzmu w stosowaniu tej instytucji
ze względu na jej dolegliwość dla wykonawców.

ODRZUCENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Zgodnie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada
treści SIWZ. W doktrynie i orzecznictwie, wskazuje się, że: „Niezgodność treści oferty z
treścią SIWZ zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot dostawy bądź
też usługi, nie odpowiada opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia, co do
zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania
przedmiotu zamówienia w stopniu zaspokajającym oczekiwania i interesy Zamawiającego.’’

(wyrok KIO z dnia 8 grudnia 2009r., sygn. akt KIO/UZP 1567/09 i wskazane tam
orzecznictwo: wyroki z 26 marca 2008r., sygn. akt: KIO/UZP 218/08; 1 lutego 2005r. sygn.
akt UZP/ZO/O-102/05, z dnia 14 marca 2005r., sygn. akt UZP/ZO/0-423/05, z dnia 18
stycznia 2006r. sygn. akt UZP/ZO/0-4/06, z 28 lipca 2006r. sygn. akt UZP/ZO/O-1428/06, z
dnia 5 września 2006r. sygn. akt UZP/ZO /0-2424/06.). W doktrynie (por. J. Pieróg, Prawo
zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck 2009) podkreśla się, że oferta
nieodpowiadająca treści specyfikacji to taka, która jest sporządzona odmiennie, niż określają
to postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odmienność ta powinna
przejawiać się przede wszystkim w zakresie proponowanego przedmiotu zamówienia. W
wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie o sygn. akt. KIO
1484/10
wskazano: „Treść SIWZ to, przede wszystkim, zawarty w opisie przedmiotu
zamówienia opis potrzeb i wymagań Zamawiającego, które mają być zaspokojone w wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia przez zawarcie i zrealizowanie z należytą
starannością umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść oferty to jednostronne
zobowiązanie wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie
zrealizowane na rzecz zamawiającego, jeśli oferta złożona przez wykonawcę zostanie
uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu i zostanie z nim zawarta umowa w sprawie
zamówienia publicznego
(por. wyrok KIO z dnia 8 września 2008 r. sygn. akt KIO/UZP
883/08).” Obowiązek zbadania czy oferta Wykonawcy jest zgodna z wymaganiami
Zamawiającego opisanymi w SIWZ należy do Zamawiającego. To Zamawiający dokonuje
czynności oceny ofert. Podkreślenia wymaga, że nie jest to jego uprawnienie, lecz ustawowo
nałożony obowiązek. Odwołujący podziela poniższe tezy z orzecznictwa: „Zamawiający, po
wpisaniu do specyfikacji wymogu wykazania przez wykonawcę szczegółowych cech
oferowanego przedmiotu, jest obowiązany sprawdzić spełnienie szczegółowych wymagań
przez wykonawcę. Zamawiający podczas badania nie może poprzestać na ogólnym
stwierdzeniu wykonawcy zawartym w formularzu oferty (...) Zamawiający jest obowiązany
do zbadania oferty z należytą starannością, zwłaszcza, gdy inny wykonawca zarzuca,
że czynność ta została dokonana bez zareagowania na choćby najmniejsze odstępstwa
oferty od specyfikacji”
, (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień
Publicznych z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie o sygn. akt. KIO/UZP 907/09; KIO/UZP
915/09) „Zamawiający badając ofertę ma obowiązek stosować się do przepisów Prawa
zamówień publicznych i nie może nie reagować na jakiekolwiek odstępstwa poczynione
przez wykonawcę od swoich postanowień postawionych w specyfikacji”
.
Zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez spółkę TFF, PPHU SMK oraz COPY.NET
w poniżej przedstawionym stanie faktycznym i prawnym jest rażącym naruszeniem
przepisów ustawy.

Oferta TFF:
Zgodnie Rozdziałem I Opis Przedmiotu Zamówienia przedmiotem zamówienia jest zakup
i dostawa na potrzeby Centrali i Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania
drukarek z zapasem materiałów eksploatacyjnych w ilości i asortymencie oraz parametrach
jak niżej.
Tabela 3, drukarki typu III: Drukarki A3 - kolor w ilości 21 sztuk:
1) wymagania funkcyjne, specyfikacja urządzenia lp. 6 - dopuszczalna gramatura papieru,
wymagane minimalne parametry techniczne dla gramatury papieru: od 60 do 128 g/m2,
2) w zakresie specyfikacji modułu druku, lp. 25/26 Certyfikaty wymagane standardy -
oferowany sprzęt musi posiadać oznaczenie Energy Star.

Ad1) Zaoferowana przez spółkę TFF drukarka typu III, OKI ES3640a3 nie spełnia wymagań
dotyczących gramatury obsługiwanego papieru (Lp. 6 w tabeli). Zamawiający wymagał aby
obsługiwana była gramatura 60 do 128 g/m2, tymczasem urządzenie zgodnie
ze specyfikacją techniczną zamieszczoną na stronach internetowych:
(http://www.okiexecutiveseries.co.uk/Includes/Pages/FileDownload.aspx?id=tcm:123-97470-
16) - wersja angielska,
http://www.okiexecutiveseries.pl/Includes/Pages/FileDownload.aspx?id=tcm:88-120848-16) -
wersja polska
obsługuje gramaturę papieru w przedziale od 64 do 300 g/m2. Powyższe oznacza,
iż Wykonawca składa nieprawdziwe informacje w celu otrzymania przedmiotowego
zamówienia i wprowadza Zamawiającego w błąd, co do spełniania przez oferowany sprzęt
minimalnych parametrów technicznych. Podkreślenia wymaga, iż polska wersja specyfikacji
technicznej sprzętu pochodzi jest firmowana przez OKI Systems w Warszawie.

Ad2) Oferowane urządzenie nie figuruje również na publikowanych w Internecie listach
zgodności produktów z Energy Star (http://www.energystar.gov lub http://www.eu-
energystar.org/) z których wydruk powszechnie traktowany jest przez Zamawiających, jako
dokument potwierdzający zgodność z normą Energy Star. Wykonawca natomiast
nie załączył takiego wydruku potwierdzającego spełnienie postawionych przez
Zamawiającego wymagań. Dostarczył jedynie oświadczenie producenta, iż urządzenie jest
produkowane zgodnie wymaganą normą. Podkreślić należy, że Zamawiający wymagał nie
tylko dołączenia do oferty „Dokumentu poświadczającego, że oferowane drukarki
produkowane są zgodnie z programem znakowania efektywności energetycznej Energy Star

dla urządzeń przetwarzania obrazu”
ale również w tabeli opisującej wymagane minimalne
parametry techniczne urządzeń postawił wymóg, aby drukarka typ III: Drukarka A3 - kolor
„posiadała oznaczenie Energy Star”. Skoro zaoferowane urządzenie nie zostało ujawnione
na odpowiednich stronach, z których wynika spełnienie norm energy Star, nie może być
oznaczane logiem EnergyStar, a oświadczenie producenta nie potwierdza, że oferowane
drukarki produkowane są zgodnie z programem znakowania efektywności energetycznej
Energy Star dla urządzeń przetwarzania obrazu.
Dodatkowo w zakresie zarzutu dot. naruszenia art. 24 ust 2 pkt 4 spółka TFF pomimo
wezwania Zamawiającego nie uzupełniła tłumaczenia deklaracji CE dla oferowanego
urządzenia Spółka, co prawda przesłała tłumaczenie poprawione w odniesieniu do daty,
jednakże podkreślenia wymaga, że nie jest tłumaczenie załączonej deklaracji. Przedstawiony
przez spółkę oryginał dokumentu w języku angielskim oraz tłumaczenie różnią się listą
standardów spełnianych przez drukarkę laserową B930&ES9130. Tym samym
nie przedstawił prawidłowych dokumentów.

Oferta PPHU SMK:
Ad1) Zaoferowana przez spółkę TFF drukarka typu III, OKI ES3640a3 nie spełnia wymagań
dotyczących gramatury obsługiwanego papieru (Lp. 6 w tabeli). Zamawiający wymagał aby
obsługiwana była gramatura 60 do 128 g/m2, tymczasem urządzenie zgodnie
ze specyfikacją techniczną zamieszczoną na stronach internetowych:
(http://www.okiexecutiveseries.co.uk/Includes/Pages/FileDownload.aspx?id=tcm:123-97470-
16) - wersja angielska,
http://www.okiexecutiveseries.pl/Includes/Pages /FileDownload.aspx?id=tcm:88-120848-16)
- wersja polska
obsługuje gramaturę papieru w przedziale od 64 do 300 g/m2. Powyższe oznacza,
iż Wykonawca składa nieprawdziwe informacje w celu otrzymania przedmiotowego
zamówienia i wprowadza Zamawiającego w błąd, co do spełniania przez oferowany sprzęt
minimalnych parametrów technicznych. Podkreślenia wymaga, iż polska wersja specyfikacji
technicznej sprzętu pochodzi jest firmowana przez OKI Systems w Warszawie.

Ad2) Oferowane urządzenie nie figuruje również na publikowanych w Internecie listach
zgodności produktów z Energy Star (http://www.energystar.gov lub http://www.eu-
energystar.org/) z których wydruk powszechnie traktowany jest przez Zamawiających, jako
dokument potwierdzający zgodność z normą Energy Star. Wykonawca natomiast
nie załączył takiego wydruku potwierdzającego spełnienie postawionych przez
Zamawiającego wymagań. Dostarczył jedynie oświadczenie producenta, iż urządzenie jest

produkowane zgodnie wymaganą normą. Podkreślić należy, że Zamawiający wymagał
nie tylko dołączenia do oferty „Dokumentu poświadczającego, że oferowane drukarki
produkowane są zgodnie z programem znakowania efektywności energetycznej Energy Star
dla urządzeń przetwarzania obrazu”
ale również w tabeli opisującej wymagane minimalne
parametry techniczne urządzeń postawił wymóg, aby drukarka typ III: Drukarka A3 - kolor
„posiadała oznaczenie Energy Star”. Skoro zaoferowane urządzenie nie zostało ujawnione
na odpowiednich stronach, z których wynika spełnienie norm energy Star, nie może być
oznaczane logiem EnergyStar, a oświadczenie producenta nie potwierdza, że oferowane
drukarki produkowane są zgodnie z programem znakowania efektywności energetycznej
Energy Star dla urządzeń przetwarzania obrazu.
Dodatkowo wskazujemy, iż Zamawiający dla drukarki typu I: drukarki A4 -
monochromatyczne w ilości 464 szt. Tabela 1, dla funkcji „Dopuszczalna gramatura papieru”
wymagał minimalnego parametru „od 65 do 160g/m2”. Wykonawca PPHU SMK
w Formularzu ofertowym (strona 3 oferty) w tabeli nr 1 dla drukarki typu I, w lp. 5
„Dopuszczalna gramatura papieru” zaoferował parametr: „60-199 g/m2”. Ponadto
Wykonawca załączył do oferty specyfikację techniczną (strona 19 oferty), z której wynika,
iż zalecaną gramaturą nośników dwustronnych jest gramatura papieru „60-120 g/m2”.
Jednocześnie na skutek zapytania Zamawiającego wykonawca PPHU SMK w piśmie z dnia
19 września 2013 r. całkowicie dowolnie stwierdził, iż „Zamawiający nie wymagał aby
dopuszczalna gramatura papieru była realizowana na wszystkich podajnikach urządzenia”
,
tymczasem Zamawiający w SIWZ określił jasno odniesienie poszczególnych parametrów.
Wspomniany wyżej parametr dot. „dopuszczalnej gramatury papieru” znajduje się w Tabeli
nr 1 dot. drukarki typ I oraz w wierszu 5 przypisanym jednoznacznie do kolumny drugiej p.t.
„Specyfikacja urządzenia”. Tak samo przypisany jest parametr zatytułowany „Podajniki
papieru”
. Interpretacja tak sprecyzowanych wymogów, zaprezentowanych tabelarycznie
nie może budzić wątpliwości w zakresie intencji Zamawiającego co do konieczności
łącznego zapewnienia wymaganych parametrów dla m.in. tych dwóch pozycji (pozycji 5. i 7.).
Powyższe oznacza, że argumentacja wykonawcy, że wymogi te należy traktować rozdzielnie
jest niczym nie uzasadniona. Dodatkowo w wyjaśnieniach z dnia 19 września 2013 r.
wykonawca PPHU SMK potwierdził, iż zgodnie z dokumentacją techniczną zaoferowana dla
typu I drukarka HP U P3015dn posiada podajnik uniwersalny, ręczny na 100 arkuszy A4.
Tymczasem wymóg zamawiającego był jednoznaczny - Zamawiający oczekiwał podajnika
„A4 na min 250 arkuszy, uniwersalny, ręczny, kopert formatu definiowanego do A4...”. Fakt
wyposażenia zaoferowanej drukarki dodatkowo w uniwersalny podajnik na 500 arkuszy
nie spełnia wymogów w zakresie wyrażenia „ręczny” i „kopert”. Drukarka HP Laser Jet
P3015dn posiada bowiem tylko jeden ręczny podajnik do 100 arkuszy A4. Mało tego -

podajnik 500 arkuszy zaoferowany niejako w zastępstwie podajnika
o wymaganej pojemności 250 arkuszy A4 nie realizuje wydruków na papierze
o wymaganej gramaturze „od 65 do 160 g/m2”. Wykonawca zaoferował zatem urządzenie,
które będzie mogło drukować na papierze o grubości pow. 120 g/m2 jedynie z podajnika,
który nie spełnia innych wymogów SIWZ (dotyczących jego pojemności i dostępności tzw.
ręcznego podawania papieru). Zamawiający zaoferował urządzenie, które nie spełnia łącznie
wymogów opisanych w SIWZ.

Oferta Copy.Net.pl:
Zgodnie Rozdziałem I Opis Przedmiotu Zamówienia przedmiotem zamówienia jest zakup
i dostawa na potrzeby Centrali i Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania
drukarek z zapasem materiałów eksploatacyjnych w ilości i asortymencie oraz parametrach
jak niżej. Tabela 3, drukarki typu III: Drukarki A3 - kolor w ilości 21 sztuk, wymagania
funkcyjne, specyfikacja urządzenia lp. 6 - dopuszczalna gramatura papieru, zamawiający
wymagał spełnienia minimalnych parametrów technicznych: od 60 do 128 g/m2.
Copy.Net zaoferował dla drukarki typ 3, urządzenie Xerox Phaser 7500DT, które nie spełnia
wymagań dotyczących gramatury papieru wbrew oświadczeniom składanym przez
Wykonawcę. W rzeczywistości urządzenie obsługuje papier o gramaturze od 67 do 280 g/m2
potwierdzeniem czego jest specyfikacja techniczna sprzętu zamieszczona przez producenta
na stronie internetowej:
http://www.office.xerox.com/latest/75XBR-01.PDF.
Podkreślenia wymaga, iż oferta innego z Wykonawców Computexu, który zaoferował sprzęt
tożsamy została odrzucona, ze względu na brak spełnienia wymagań SIWZ.

Mając na uwadze przytoczone wyżej orzecznictwo, a także stan faktyczny sprawy,
nie można zgodzić się z prezentowanym przez Zamawiającego uzasadnieniem wykluczenia
Odwołującego z postępowania i odrzucenia jego oferty. Wykluczając Odwołującego
z postępowania i odrzucając jego ofertę Zamawiający naruszył przepisy art. 24 ust 2 pkt 4)
i 24 ust 4 ustawy, a w konsekwencji przepisy art. 91, art. 91 a i art. 91 b ustawy przez
zaniechanie oceny oferty i zaniechanie zaproszenia Odwołującego do udziału w aukcji
elektronicznej. Mając na uwadze zaniechania Zamawiającego doszło również do rażącego
naruszenia art., 89 ust 1 pkt 2 ustawy oraz art. 7 ustawy. Zamawiający w rażący sposób
narusza zasadę równości. Po pierwsze skoro zakwestionował referencję Odwołującego
winien dokonać badania pozostałych referencji, a tego nie uczynił. Ustanowił tym samym
różne standardy dla Odwołującego i pozostałych uczestników postępowania. Po drugie

podobnie oceniać należy działania Zamawiającego w odniesieniu do Wykonawców: Comutex
i COPY.NET dopuszczając jedną z firm do aukcji elektronicznej a ofertę drugiej odrzucając
pomimo oferowania sprzętu tożsamego. W zaistniałym stanie prawnym i faktycznym należy
uznać, iż niniejsze odwołanie jest w pełni zasadne, a zatem zasługuje na uwzględnienie.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron oraz uczestnika postępowania
odwoławczego na podstawie zebranego materiału w sprawie oraz oświadczeń
i stanowisk Stron i uczestnika postępowania odwoławczego Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi
art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113 poz. 759
z późn. zm.; dalej: „Pzp” lub „ustawa”), skutkujących odrzuceniem wniesionego w dniu 7
listopada 2013 roku odwołania a także Izba ustaliła, że została przekazana w ustawowym
terminie kopia odwołania Zamawiającemu, co potwierdza dołączona do odwołania
informacja.

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują
wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy - to jest posiadania interesu
w uzyskaniu danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody.

Izba dopuściła do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania
odwoławczego wykonawcę zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego
do postępowania odwoławczego R………. S………. prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą R……….. S……….. PPHU SMK R……… S………. z siedzibą w Warszawie przy
ulicy Wędkarskiej 2B lok. C1, 04-864 Warszawa.

Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy skład orzekający Izby wziął pod uwagę
dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiotowej sprawie a także
stanowiska i oświadczenia Stron i uczestnika postępowania odwoławczego złożone ustnie

do protokołu. Izba uwzględniła również stanowisko Zamawiającego przedstawione
w złożonym na rozprawie piśmie Zamawiającego z 18 listopada 2013 roku Odpowiedź na
odwołanie, Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w całości.

Izba dopuściła dowody złożone przez Odwołującego:
- dowód nr 1 - wyciąg ze strony internetowej w języku angielskim wraz z uwierzytelnionym
tłumaczeniem - oświadczenie zamieszczone na stronie EnergyStar dotyczące znakowania
produktów,
- dowód nr 2 - informację z firmy Lexmark International Polska Sp. z o.o. wraz z wydrukiem
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,
- dowód nr 3 - protokoły odbiorów sprzętu w lokalizacji kupującego (3 protokoły)
potwierdzające realizację dostaw w terminie oraz brak uwag dotyczących realizacji dostawy,

Izba dopuściła dowód złożony przez Zamawiającego - dowód nr 4 - umowa zawartą
pomiędzy Odwołującym a Zamawiającym oraz nota obciążającą Odwołującego
za opóźnienie terminu dostarczenia sprzętu i materiałów eksploatacyjnych.

Izba dopuściła dowód złożony przez uczestnika postępowania odwoławczego - dowód nr 5 -
oświadczenie OKI Systems Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 192 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 roku, nr 113 poz. 759 z późn. zm.; dalej: „Pzp” lub „ustawa”), Izba uwzględnia
odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć
istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Izba dokonawszy oceny
podniesionych w odwołaniu zarzutów biorąc pod uwagę stanowiska Stron i uczestnika
postępowania odwoławczego przedstawione na rozprawie stwierdziła, że odwołanie
nie zasługuje na uwzględnienie.

W zakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy w związku z art. 24 ust 4
ustawy przez nieuprawnione wykluczenie Odwołującego z postępowania, przez
bezpodstawne przyjęcie, iż Odwołujący nie wykazał spełnienia warunków uczestnictwa w

postępowaniu a tym samym jego oferta winna zostać odrzucona, pomimo braku podstawy
prawnej i faktycznej dla dokonania tej czynności, Izba uznała za niezasadny.

Zamawiający w SIWZ w rozdziale IV pkt 1 ppkt 1 lit a) wymagał aby w zakresie posiadanej
wiedzy i doświadczenia wykonawcy wykazali, że zrealizowali dostawy w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie przynajmniej 2 dostaw drukarek lub drukujących maszyn
wielofunkcyjnych, a wartość każdej z tych dostaw jest nie mniejsza niż 250 000, 00 zł brutto.
W rozdziale V pkt 2 ppkt 9) SIWZ Zamawiający zażądał dla wykazania powyższego warunku
wykazu wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy
zostały wykonane, wraz z załączonymi dowodami, czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie (...).

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów z dnia 13 września 2013 roku
Odwołujący za pismem z dnia 17 września 2013 roku złożył Wykaz głównych dostaw,
w którym wskazał dostawy realizowane na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (1) i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2) oraz załączył
dokumenty na potwierdzenie wykonania tych dostaw.

Izba wskazuje, że składane przez wykonawców wraz z ofertą referencje w przypadku dostaw
stanowić mają dokument potwierdzający, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie. Treść tych dokumentów nie musi powielać informacji
zawartych w oświadczeniu wykonawcy, jakim jest wykaz, ale ma być pomocna w ocenie ich
wiarygodności. Odmienny jest bowiem cel i znaczenie powyższych dokumentów i odrębne
podmioty są ich wystawcą. Referencje są dokumentami abstrakcyjnymi, niezwiązanymi
z żadnym konkretnym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, mają jedynie
za zadanie potwierdzić należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw. Dostrzeżenia wymaga
także okoliczność, że z obowiązujących przepisów prawa nie sposób wywieść, że wymagane
jest użycie zwrotu „należycie wykonane”. Ponownie powtórzyć należy, że ustawodawca
pozostawił wykonawcom dowolność co do formy i treści dokumentu, z zastrzeżeniem, że
w każdym przypadku z dokumentu takiego winno wynikać wykonanie robót, dostaw lub usług
zgodnie z przyjętym zobowiązaniem umownym (tak wyrok KIO z 19 sierpnia 2009 roku,
sygn. akt KIO/UZP 1016/09). Dokument referencji nie musi wprost zawierać sformułowania

„referencje”, ani też stwierdzenia, że określona usługa została wykonana należycie czy też
innych sformułowań ocennych wskazujących na zadowalające, satysfakcjonujące wykonanie
zadania. W dokumencie referencji nie chodzi bowiem o dosłowne powielenie formuły użytej
w treści SIWZ a oddanie celu, jakim jest wykazanie poprawnego i zadowalającego odbiorcę
wykonania dostawy. Istotne jest, aby z treści tego dokumentu wynikała prawidłowość
wykonania prac, rozumiana nie tylko jako fakt ich wykonania, ale chodzi o wykonanie zgodne
z umową, w terminie, w sposób należyty.
Dokonując oceny dokumentów, które zostały złożone wraz z ofertą w celu potwierdzenia
należytej realizacji zamówienia, należy dokonać oceny treści złożonych dokumentów
poddając analizie użyte w nim słownictwo.

Odnosząc powyższe rozważania do rozpoznawanej sprawy Izba wskazuje, że dokument,
którym posłużył się Odwołujący tj. List referencyjny wystawiony przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 7 maja 2013 roku w celu realizacji
obowiązku wykazania należytego wykonania dostawy wskazuje jedynie na ogólny fakt
wykonania odpowiednich dostaw: Departament Informatyki Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (…) potwierdza, że firma „GALAXY” Jacek Michalski (…)
zrealizowała dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sprzedaż i dostawę
urządzeń wielofunkcyjnych w ramach umowy (…) zawartej w publicznym postępowaniu
przetargowym prowadzonym w trybie nieograniczonym. Łączna wartość umowy wyniosła
1 368 082,00 zł (brutto). Dostawę wykonano do wszystkich Oddziałów Regionalnych oraz
Centrali ARiMR i zakończono w dniu 7 marca 2013r. Powyższą opinię wydano na prośbę
zainteresowanego. Dokument ten nie zawiera wszystkich niezbędnych danych aby można
uznać go za dokument, który potwierdza należyte wykonanie zamówienia. Zawarte w tym
dokumencie są informacje dotyczą jedynie wskazania na urządzenia wielofunkcyjne, numeru
umowy i daty jej zawarcia, wartości umowy i miejsca realizacji dostaw. W dokumencie tym
nie zostały zawarte informacje na temat poprawności realizacji dostaw – za taką nie można
uznać stwierdzenia, że Dostawę wykonano do wszystkich Oddziałów Regionalnych oraz
Centrali ARiMR i zakończono w dniu 7 marca 2013r. Sama fakt wskazania powyżej
określonych informacji nie potwierdza jeszcze, że dostawy dokonano w sposób poprawny,
terminowy, bez opóźnień, czyli innymi słowy w sposób należyty. Dokument stanowi w istocie
zaświadczenie, wskazujące ogólnie na fakt wykonania w przeszłości pewnego zadania, nie
pozwala jednak w żaden sposób wywnioskować jakości wykonanych dostaw, w tym czy
wykonano je należycie (porównaj: wyrok KIO z dnia 19 sierpnia 2011 roku, sygn. akt KIO
1683/11
; wyrok KIO z 24 czerwca 2013 roku, sygn. akt 1348/13). Izba wskazuje również,
że drugi z załączonych przez Odwołującego do pisma z 17 września 2013 roku dokument

wystawiony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zawiera w swej treści zwrot:
Dostawa została wykonana należycie z zachowaniem ustalonego terminu. Izba wskazuje
również, że niezasadne jest twierdzenie Odwołującego, że skoro Zamawiający
zakwestionował referencję Odwołującego winien dokonać badania pozostałych referencji,
a tego nie uczynił – po pierwsze, Odwołujący w żaden sposób i w żadnym miejscu odwołania
nie wskazał uzasadnienia dla takiego twierdzenia, a po drugie Izba wskazuje, że z każdej
z tych referencji wynika potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.
Izba dopuściła dowody złożone przez Odwołującego (dowód nr 2) - informację z firmy
Lexmark International Polska Sp. z o.o. wraz z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sądowego oraz (dowód nr 3) - protokoły odbiorów sprzętu w lokalizacji kupującego
(3 protokoły) potwierdzające realizację dostaw w terminie oraz brak uwag dotyczących
realizacji dostawy oraz dowód złożony przez Zamawiającego (dowód nr 4) umowa zawartą
pomiędzy Odwołującym a Zamawiającym oraz notę obciążającą Odwołującego
za opóźnienie terminu dostarczenia sprzętu i materiałów eksploatacyjnych jednakże
Izba uznała, że dowody te nie mają żadnej mocy dowodowej dla rozpoznania zarzutu
i potwierdzają one jedynie fakt zawarcia pomiędzy Zamawiającym i Odwołującym umowy
oraz potwierdzają uchybienia terminu w realizacji tejże umowy, co nie było sporne między
stronami.

Zarzutu naruszenia art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy przez odrzucenie oferty Odwołującego
w sytuacji, gdy brak było przesłanek do dokonania takiej czynności w postępowaniu, Izba
uznała za niezasadny. Izba nadmienia, że Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie
przetargu nieograniczonego, w którym to trybie konsekwencją wykluczenia wykonawcy
z postępowania jest, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy, uznanie oferty wykonawcy
wykluczonego za odrzuconą. W tym wypadku, przy uwzględnieniu trybu w jakim
prowadzone jest postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego, nie ma zastosowania
przepis art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy, którego naruszenie zarzucił Zamawiającemu Odwołujący
(porównaj wyrok KIO z 18 kwietnia 2012 roku sygn. akt 684/12, 686/12)

Zarzut naruszenia art. 91, art. 91a ust 1 i art. 91 b ustawy przez zaniechanie oceny
oferty Odwołującego i zaniechanie jego zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej,
pomimo istnienia podstaw prawnych i faktycznych do podjęcia takich czynności, Izba uznała
za bezzasadny w świetle nieuwzględnienia zarzutu 1 tj. naruszenia art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy
w związku z art. 24 ust 4 ustawy przez nieuprawnione wykluczenie Odwołującego z

postępowania, przez bezpodstawne przyjęcie, iż Odwołujący nie wykazał spełnienia
warunków uczestnictwa w postępowaniu a tym samym jego oferta winna zostać odrzucona,
pomimo braku podstawy prawnej i faktycznej dla dokonania tej czynności, który Izba uznała
za niezasadny.

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez zaniechanie odrzucenia ofert
złożonych w postępowaniu przez: PPHU SMK, COPY.NET, TFF pomimo, iż są one
niezgodne z treścią SIWZ, Izba uznała za niezasadny.

Wykonawca TFF oraz PPHU SMK zaoferowali w tabeli nr 3 drukarkę OKI ES3640a3
Zamawiający wymagał gramatury papieru: od 60 do 128 g/m2, ww. wykonawcy zaoferowali
gramaturę papieru - od 60 do 300 g/m2. Na rozprawie pełnomocnik uczestnika postępowania
odwoławczego PPHU SMK złożył dowód (nr 5) oświadczenie OKI Systems Polska
Sp. z o.o., zgodnie z którym dla drukarki OKI ES3640a3 dopuszczalna gramatura papieru
to od 60 do 300 g/m2. Wykonawca COPY.NET w tabeli 3 zaoferował urządzenie Xerox
Phaser 7500DT, gramaturę papieru - od 60 do 280 g/m2. Wykonawca COPY.NET dołączył
do oferty oświadczenie Xerox Polska Sp. z o.o. (str. 22) zgodnie z którym, drukarka Xerox
Phaser 7500DT obsługuje papier o gramaturze 60g/m2 z zachowaniem jakości wydruku.
Wskazać należy, że Odwołujący oparł się w swoich twierdzeniach stanowiących
uzasadnienie do tego zarzutu jedynie na informacjach pozyskanych ze strony internetowej,
co wskazywał odwołując się do adresów stron internetowych, na których owe informacje
zostały zawarte. Odwołujący nie przedstawił żadnych argumentów potwierdzających
zasadność jego twierdzenia, bowiem informacje pozyskiwane ze stron internetowych, a
dokładniej w tym przypadku odwołanie do strony internetowej, nie stanowi wystarczającego
dowodu powodującego obalenie treści oświadczenia złożonego przez wykonawcę w treści
oferty oraz dodatkowych oświadczeń złożonych na okoliczność potwierdzenia oferowanego
parametru. Tym samym informacje na jakie powołuje się Odwołujący (jednocześnie ich nie
wykazując) nie mogą być podstawą podważenia prawdziwości oświadczeń wykonawców
(porównaj: wyrok KIO z 19 kwietnia 2011 roku sygn. akt KIO 719/11; wyrok KIO z 22
października 2010 roku sygn. akt KIO/UZP 2196/10; wyrok KIO z 14 stycznia 2013 roku
sygn. akt KIO 2890/12; wyrok KIO z 5 czerwca 2013 roku sygn. akt KIO 1208/13).
W zakresie oferty COPY.NET podniesiono dodatkowo argument, że inny wykonawca, który
zaoferował sprzęt tożsamy został odrzucona, ze względu na brak spełnienia wymagań
SIWZ, jednakże Odwołujący pominął fakt, że wykonawca ten zaoferował w tabeli 3

w punkcie 6 gramaturę papieru - od 67 do 220 g/m2 czyli faktycznie niezgodną
z wymaganiami Zamawiającego, co jednocześnie nie stanowi dowodu na okoliczność
niespełnienia wymagań technicznych przez urządzenie zaoferowane przez COPY.NET .

Wykonawca TFF oraz PPHU SMK zaoferowali w tabeli nr 3 drukarkę OKI ES3640a3.
Zamawiający w SIWZ w rozdziale V punkcie 13 wymagał załączenia do oferty dokumentów
potwierdzających, że oferowane drukarki spełniają określone przez Zamawiającego
wymagania - (b) dokument poświadczający, że zaoferowane drukarki produkowane są
zgodnie z programem znakowania efektywności energetycznej Energy Star dla urządzeń do
przetwarzania obrazu. Odwołujący zarzucił, że oferowane przez ww. wykonawców
urządzenie nie figuruje na publikowanych w Internecie listach zgodności produktów z Energy
Star, z których wydruk powszechnie traktowany jest przez Zamawiających, jako dokument
potwierdzający zgodność z normą Energy Star. Należy podkreślić, że Odwołujący nie
kwestionował – co oświadczył na rozprawie – że urządzenia zaoferowane przez
wykonawców TFF oraz PPHU SMK spełniają wymagania dotyczące Energy Star natomiast
kwestionował ich oznakowanie.
Wskazać należy, że zarówno TFF (str. 39) jak i PPHU SMK (str. 25) załączyli do oferty
oświadczenie, z treści którego wynika, że drukarki marki OKI, model: B721, B930 oraz
ES3640 produkowane są zgodnie z programem znakowania efektywności energetycznej
Energy Star dla urządzeń do przetwarzania obrazu, co za tym idzie posiadają oznakowanie
towarowe na obudowie. Zamawiający nie określił jakim dokumentem ma się wykazać
wykonawca składający ofertę w celu poświadczenia , że zaoferowane drukarki produkowane
są zgodnie z programem znakowania efektywności energetycznej Energy Star dla urządzeń
do przetwarzania obrazu, tym samym to wykonawcy decydowali o rodzaju dokumentu, który
złożą a ocenie podlegać powinna treść dokumentu tzn. czy potwierdza spełnienie wymagań
określonych przez Zamawiającego. W ocenie Izby dokumenty przedstawione przez ww.
wykonawców są zgodne ze SIWZ oraz potwierdzają wymaganie Zamawiającego
co do poświadczenia, że oferowane drukarki są produkowane zgodnie z programem
znakowania efektywności energetycznej Energy Star dla urządzeń do przetwarzania obrazu.
Zamawiający nie wymagał przedstawienia wydruków list zgodności produktów z Energy Star.
Przedstawiony przez Odwołującego na rozprawie dowód (nr 1) - wyciąg ze strony
internetowej w języku angielskim wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem - oświadczenie
zamieszczone na stronie EnergyStar dotyczące znakowania produktów nie zmienia nic
w ramach oceny dokumentu (wymaganego w SIWZ) jaki mieli w postępowaniu złożyć
wykonawcy. Wskazać bowiem należy jeszcze raz, że nie są oceniane w postępowaniu
intencjonalne założenia - w tym miejscu Odwołującego a odnoszące się do powszechnego

stosowania wydruków z list zgodności produktów z Energy Star - lecz faktycznie określone
wymagania przez Zamawiającego. Zamawiający nie określił również od jakiego podmiotu ma
pochodzić dokument potwierdzający, że zaoferowane drukarki produkowane są zgodnie
z programem znakowania efektywności energetycznej Energy Star dla urządzeń
do przetwarzania obrazu. Uczestnik postępowania odwoławczego złożył na rozprawie dowód
(nr 5) - oświadczenie OKI Systems Polska Sp. z o.o. potwierdzające wcześniejsze
oświadczenie dołączone do oferty i oświadczenie zawarte w ofercie w tabeli nr 3 punkt 26,
zgodnie z treścią którego urządzenie OKI ES3640a3 produkowane jest zgodnie z normą
Energy Star i posiada oznaczenie Energy Star. W ocenie Izby Zamawiający dokonał
prawidłowo oceny dokumentów złożonych przez wykonawców TFF oraz PPHU SMK.

Wykonawca PPHU SMK zaoferował w tabeli nr 1 drukarkę Hewlett Packard LJ P3015dn,
Zamawiający wymagał dopuszczalnej gramatury papier: od 65 do 160g/m2. PPHU SMK
zaoferował gramaturę papieru: 60-199 g/m2. Odwołujący wskazując, że zgodnie ze
specyfikacją techniczną tego urządzenia, zalecaną gramaturą nośników dwustronnych jest
gramatura papieru 60-120 g/m2 uznać należy więc, że zaoferowane urządzenie nie spełnia
wymagań, bowiem wymagana przez zamawiającego gramatura papieru nie jest realizowana
na wszystkich podajnikach urządzenia. Izba nie podziela stanowiska Odwołującego i nie
zgadza się z tym, że dla każdego podajnika jakie posiada oferowane urządzenie należało
spełnić wymóg parametru dotyczącego gramatury papieru, bowiem nie wynika to z treści
zawartych w tabeli nr 1. Zaznaczyć należy, że ocenie nie podlegają intencje, do których
odwoływał się Odwołujący lecz faktycznie podane informacje. Zgodnie ze specyfikacja
techniczną podajnik nr 1 zaoferowanego urządzenia spełnia wymagania dotyczące
gramatury papieru określone w punkcie 5 tabeli nr 1 i zaoferowane przez PPHU SMK
natomiast podajnik nr 2 spełnia wymagania określone w punkcie 7 tabeli nr 1 (specyfikacja
techniczna - strona 20 oferty). Zgodnie ze twierdzeniami Odwołującego drukarka Hewlett
Packard LJ P3015dn posiada podajnik uniwersalny, ręczny na 100 arkuszy A4 lecz
zaoferowanie podajnika na 500 arkuszy na nie spełnia wymagań Zamawiającego. Izba
wskazuje, że Zamawiający w punkcie 7 tabeli w sformułował w zakresie podajników papieru,
wymagane minimalne parametry techniczne w następujący sposób: A4 na min. 250 arkuszy,
uniwersalny, ręczny, kopert formatu definiowanego do A4, opcjonalnie min. 1 podajnik na
500 arkuszy (zamawiający nie dopuszcza użycia dwóch podajników po 250 arkuszy każdy).
Zamawiający nie określił szczególnych wymagań dotyczących podajnika na 500 arkuszy
poza jednoznacznym wskazaniem, że nie dopuszcza użycia dwóch podajników po 250
arkuszy każdy. Ocena spełnienia ukształtowanych przez Zamawiającego wymagań
przedmiotowych dokonywana musi być zgodnie z literalnym brzmieniem określonych w

SIWZ wymagań, wymagania, które określa Zamawiający wynikają wprost z literalnego
brzmienia ogłoszenia i SIWZ (porównaj: wyrok Sadu Okręgowego w Warszawie z dnia 07
października 2008 roku sygn. akt XXIII Ga 446/08). Nie jest więc dopuszczona
rozszerzająca, niewyartykułowana interpretacja wymagań co do przedmiotu zamówienia. Z
treści ww. parametrów wynika jednoznacznie, że Zamawiający opcjonalnie wymagał
podajnika papieru A4 minimum 1 podajnika na 500 arkuszy i nie przypisał dodatkowych
parametrów jak uczynił to w przypadku podajnika na minimum 250 arkuszy, uniwersalnego,
ręcznego, kopert formatu definiowanego do A4. Zamawiający prawidłowo dokonał oceny
oferty PPHU SMK.

Zarzut naruszenia art. 24 ust 2 pkt 3 ustawy w związku z art. 24 ust 4 ustawy przez
zaniechanie wykluczenia z postępowania spółki TFF, pomimo złożenia przez tą spółkę
nieprawdziwych informacji dotyczących parametrów urządzeń, co może mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania,
Odwołujący w treści odwołania, odnosząc się do zaoferowanej gramatury papieru w tabeli 3
punkt 6, wskazał również, że Wykonawca składa nieprawdziwe informacje w celu
otrzymania przedmiotowego zamówienia i wprowadza Zamawiającego w błąd, co do
spełniania przez oferowany sprzęt minimalnych parametrów technicznych. Zamawiający
wymagał gramatury papieru: od 60 do 128 g/m2, wykonawca TFF zaoferował gramaturę
papieru - od 60 do 300 g/m2. Odwołujący nie wykazał, że zaoferowane przez wykonawców
urządzenie nie spełnia minimalnego, wymaganego przez Zamawiającego parametru
gramatury papieru (co zostało opisane wyżej), brak zatem wykazania niezgodności
przedmiotu oferowanego z wymaganym przedmiotem zamówienia powoduje, że zarzut
składania nieprawdziwych informacji jest bezzasadny. Należy również zaznaczyć, że
Odwołujący nie wykazał w odwołaniu ani na rozprawie spełnienia przesłanek z art. 24 ust. 2
pkt 3 ustawy.
Odwołujący w treści odwołania wskazał również na naruszenie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy,
bowiem wykonawca TFF pomimo wezwania Zamawiającego nie uzupełnił tłumaczenia
deklaracji CE dla oferowanego urządzenia ponieważ tłumaczenie poprawione w odniesieniu
do daty nie jest tłumaczeniem załączonej deklaracji. Przedstawiony przez spółkę oryginał
dokumentu w języku angielskim oraz tłumaczenie różnią się listą standardów spełnianych
przez drukarkę laserową B930&ES9130. Izba wskazuje w tym miejscu, że Odwołujący
skonstruował bardzo ogólny zarzut bowiem nie wykazał na czym ma polegać owa
niezgodność, różnica w liście standardów spełnianych przez drukarkę laserowa
B930&ES9130. Izba zwraca uwagę, że zarzuty jakie stawia Odwołujący winny być

sformułowane w sposób precyzyjny, ze wskazaniem konkretnych postanowień, które
potwierdzają wskazane podstawy prawne zarzutu. Zarzuty prawne konkretyzują się bowiem,
przez podanie kwestionowanych czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności przez
Zamawiającego. Sformułowanie zarzutów w sposób ogólny, przez jedynie podanie podstawy
prawnej (artykułu) oraz ogólnego wskazania nieprawidłowości nie stanowi skonkretyzowania
uchybień, z których Odwołujący chce wysnuwać dla siebie korzystne wnioski.

W zakresie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy - Zamawiający przygotowuje
i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, jakie to naruszenie wskazywał
Odwołujący w odwołaniu, Izba uznała, iż działanie Zamawiającego było zgodne z
obowiązującymi przepisami i nie naruszało zasad zamówień publicznych w tym w
szczególności podnoszonych przez Odwołującego zasadę równego traktowania
wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji. Zasada równego traktowania
wykonawców, jak podniósł to Sąd Okręgowy w Bydgoszczy oznacza jednakowe traktowanie
wykonawców na każdym etapie postępowania, bez stosowania przywilejów, ale także
środków dyskryminujących wykonawców ze względu na ich właściwości. Jej przestrzeganie
polega na stosowaniu jednej miary do wszystkich wykonawców znajdujących się w tej samej
lub podobnej sytuacji, nie zaś na jednakowej ocenie wykonawców (porównaj: Postanowienie
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 17 marca 2008 roku sygn. akt VIII Ga 22/08). Zasada
równego traktowania wykonawców wskazuje więc na obowiązek jednakowego traktowania
wykonawców bez ulg i przywilejów zaś zasada zachowania uczciwej konkurencji związana
jest z obowiązkami jakie nakłada ustawodawca na Zamawiającego w czasie przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia w tym dokonania rzetelnej oceny
ofert (porównaj: Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z 22 kwietnia 2008 roku sygn. akt
X Ga 25/08). Izba wskazuje, że postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego, stanowi
szczególną formę prowadzącą do zawarcia umowy w sprawie realizacji danego zamówienia,
kreowane jest przez obowiązujące przepisy prawa dla tej dyscypliny i zobowiązuje tymi
przepisami wszystkich uczestników tego systemu. Szczególna regulacja postępowań
o udzielnie zamówienia publicznego zobowiązuje Zamawiających do takiego działania oraz
korzystania z praw jakie przypisuje mu ustawa, które to działanie doprowadzi do obiektywnie
najkorzystniejszego rozstrzygnięcia postępowania i zapewni jednocześnie poszanowanie
zasad prawa zamówień publicznych oraz interesów wszystkich uczestników procesu
udzielania zamówień publicznych.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust.
9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238)

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący: ……………………………………

……………………………………

……………………………………

Na podstawie pliku 2013_2595.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 2595/13

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń