WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 2055/13


WYROK
z dnia 4 września 2013 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska
Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 3 września 2013 r. odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 sierpnia 2013 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum Firm
Integrated Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, ul. Moniuszki 1A i Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie, ul. Twarda 18 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb
Państwa – Komendę Główną Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie, Al.
Niepodległości 100

przy udziale wykonawcy Atende Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul.
Grochowska 21A zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 2055/13 po
stronie odwołującego

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego Trecom Enterprise Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 4/6 i Trecom Enterprise Solutions spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, ul. Mokotowska 4/6 zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt
KIO 2055/13 po stronie zamawiającego

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności aukcji elektronicznej
przeprowadzonej w dniu 8 sierpnia 2013 r., oraz powtórzenie czynności aukcji
elektronicznej w sposób zapewniający przekazywanie na bieżąco każdemu

wykonawcy informacji o pozycji złożonej przez wykonawcę oferty i otrzymanej
punktacji oraz punktacji oferty najkorzystniejszej oraz uwzględniający wymagania
zamawiającego zawarte w regulaminie załączonym do zaproszenia do aukcji
elektronicznej w tym zakresie minimalnych wartości postąpień składanych w toku
aukcji elektronicznej
2. kosztami postępowania obciąża i Skarb Państwa – Komendę Główną Straży
Granicznej z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 100:
2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000zł. 00 gr.
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum Firm
Integrated Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, ul. Moniuszki 1A i Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej z
siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18 tytułem wpisu od odwołania,
2.2 zasądza od Skarbu Państwa – Komendy Głównej Straży Granicznej z
siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 100 na rzecz wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum Firm
Integrated Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, ul. Moniuszki 1A i Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej z
siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18 kwotę 15 000 zł. 00 gr (słownie :
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania
odwoławczego tj. .kosztów uiszczonego wpisu

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zakup pakietów gwarancyjnych dla urządzeń sieciowych eksploatowanych przez Straż
Graniczną zostało wszczęte przez zamawiającego – Komendę Główną Straży Granicznej w
Warszawie, ul. Podchorążych 38 ogłoszeniem w siedzibie i na stronie internetowej
opublikowanym także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 4 mają 2013r. za
numerem 2013/S 087 – 147912.
Zamawiający w dniu 13 sierpnia 2013r. poinformował wykonawców o wyniku postępowania i
o wyborze oferty najkorzystniejszej tj. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego Trecom Enterprise Solutions spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 4/6 i Trecom Enterprise
Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 4/6. Na drugim miejscu w rankingu ofert znalazła się
oferta wykonawcy Atende Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 21A, a
na trzecim wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum
Firm Integrated Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
ul. Moniuszki 1A i Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul.
Twarda 18.
W dniu 23 sierpnia 2013r. odwołanie wnieśli wykonawcy wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Konsorcjum Firm Integrated Solutions spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A i Telekomunikacji Polskiej
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18 – dalej odwołujący. Odwołanie
zostało podpisane przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 20
czerwca 2013r. udzielonego mu przez lidera konsorcjum i podpisanego przez dwóch
członków zarządu lidera konsorcjum, zgodnie z zasadami reprezentacji lidera ujawnionym w
KRS lidera, załączonym do odwołania. Lider działał na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19
czerwca 2013r. udzielonego mu przez partnera lidera i podpisanego przez pełnomocnika
partnera, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 11 grudnia 2013r. udzielonego
dwóch członków zarządu partnera ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej
reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS partnera załączonym do odwołania. Kopia
odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 23 sierpnia 2013r.
Odwołujący wniósł odwołanie na :
- czynność wyboru oferty najkorzystniejszej,
- zaniechanie unieważnienia aukcji elektronicznej,
- zaniechanie wezwania konsorcjum: Trecom Enterprises sp. z o.o., Trecom sp. z o.o.

S.K.A oraz wykonawcy Atende SA, do wyjaśnienia elementów oferty mających wpływ na jej
cenę,
- zaniechanie odrzucenia ofert konsorcjum: Trecom Enterprises sp. z o.o., Trecom sp.
z o.o. S.K.A oraz wykonawcy Atende SA.
Odwołujący wskazał, że jako wykonawca posiada interes w uzyskaniu zamówienia, a także
na skutek zaniechań zamawiającego może ponieść szkodę. Odwołujący kwestionuje wybór
oferty najkorzystniejszej, oraz domaga się unieważnienia aukcji elektronicznej, oraz
odrzucenia ofert konsorcjum Trecom Enterprises sp. z o.o. i Trecom sp. zo.o. S.K.A (dalej
„Konsorcjum Trecom”) oraz Atende SA. Uwzględnienie odwołania skutkować będzie
ponownym przeprowadzeniem aukcji elektronicznej, ewentualnie odrzuceniem ofert
wykonawców wyżej sklasyfikowanych niż oferta odwołującego. W obu wypadkach
odwołujący posiada szanse na uzyskanie zamówienia. Wobec powyższego, należy uznać
odwołującego za podmiot uprawniony do skorzystania środków ochrony prawnej w
rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. t.j. z 2013r. poz. 907 –dalej ustawy).
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1) art. 91 c ustawy, w związku z art. 7 ustawy, przez zaniechanie unieważnienia aukcji
elektronicznej, która została przygotowana i przeprowadzona w sposób naruszający zasady
uczciwej konkurencji, to jest z umożliwieniem prowadzenia aukcji przez dwóch
pełnomocników Konsorcjum Trecom, którzy działając w imieniu tego samego wykonawcy
składali postąpienia o wartości niższej niż minimalna wartość postąpień wskazana w
zaproszeniu do aukcji elektronicznej, co wprowadziło również pozostałych wykonawców w
błąd, co do rzeczywistej liczby wykonawców uczestniczących w aukcji,
2) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w związku z art. 7 ustawy, przez zaniechanie
odrzucenia oferty Konsorcjum Trecom, pomimo tego, że wykonawca ten poprzez działania
dwóch pełnomocników złożył postąpienia o wartości niższej niż minimalna wartość
postąpień, wskazana w zaproszeniu do aukcji, oraz wprowadził pozostałych wykonawców w
błąd, co rzeczywistej liczby wykonawców uczestniczących aukcji, co narusza zasady
uczciwej konkurencji,
3) art. 90 ust. 1 i 2 ustawy, przez zaniechanie wezwania wykonawców Konsorcjum
Trecom oraz Atende SA do wyjaśnienia elementów oferty mających wpływ na jej cenę,
4) art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy, przez zaniechanie odrzucenia ofert wykonawców
Konsorcjum Trecom oraz Atende SA, jako zawierających rażąco niską cenę,
ewentualnie
- art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, przez zaniechanie odrzucenia ofert wykonawców
Konsorcjum Trecom oraz Atende SA, jako ofert nie obejmujących całego przedmiotu
zamówienia.

Wniósł o:
1) unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej,
2) odrzucenie oferty Konsorcjum Trecom, jako sprzecznej z treścią siwz, której złożenie
stanowiło ponadto czyn nieuczciwej konkurencji,
3) wezwanie wykonawców Konsorcjum Trecom oraz Atende do wyjaśnienia elementów
oferty mających wpływ na jej cenę, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy cena oferty
obejmuje całość przedmiotu zamówienia, a w dalszej konsekwencji odrzucenie ofert
Konsorcjum Trecom oraz Atende,
4) unieważnienie aukcji elektronicznej.
W uzasadnieniu podniósł, że w dniu 19 sierpnia 2013 r. zamawiający udostępnił
Odwołującemu „Protokół z Aukcji Elektronicznej”, z którego wynika, że aukcja została
przeprowadzona z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji. Jest tak z następujących
względów:
- Platforma udostępniona przez zamawiającego w celu przeprowadzenia aukcji
elektronicznej umożliwiła rejestrację oraz składanie postąpień przez dwóch pełnomocników
tego samego wykonawcy (Konsorcjum Trecom). Wskutek tego Konsorcjum Trecom mógł
składać postąpienia o minimalnej wartości mniejszej niż 50 000 zł, podczas gdy w
zaproszeniu do aukcji zamawiający zastrzegł, że minimalna wartość postąpień składanych w
toku aukcji wynosi 50 000 zł. (vide postąpienia z 13:42:29 oraz 13:45:06, str. 5 Protokołu z
Aukcji Elektronicznej). Pozostali wykonawcy zostali pozbawieni tej możliwości oraz
zobowiązani byli do składania postąpień zgodnie z wymogami zaproszenia do aukcji.
- W formularzu umieszczonym na stronie internetowej, przy pomocy którego
prowadzona była aukcja, podana została informacja o tym, że do aukcji przystąpiło 6
wykonawców. Pozwalało to przypuszczać, że do aukcji przystąpili wszyscy zaproszeni
wykonawcy. Z „Protokołu z Aukcji Elektronicznej” wynika jednak, że do aukcji przystąpiło
jedynie 5 wykonawców, z których jeden, Konsorcjum Trecom, zarejestrowany został
dwukrotnie.
Niezależnie od nieprawidłowego przygotowania platformy aukcyjnej przez zamawiającego,
wykonawcy zobowiązani byli do składania postąpień o wartości minimalnej 50 000 zł.
Konsorcjum Trecom nie spełniło tego wymogu składając postąpienia o wartości niższej (vide
postąpienia z 13:42:29 oraz 13:45:06, str. 5 Protokołu z Aukcji Elektronicznej). Natura
prawna aukcji wyraża się możnością sukcesywnego składania ofert przy jednakowym
dostępie do informacji w czasie rzeczywistym w ramach postępowania eliminacyjnego,
którego celem jest wyłonienie oferty najkorzystniejszej dla organizatora i zawarcie umowy.
Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać (wygasa), gdy uczestnik aukcji złoży ofertę
korzystniejszą (tzw. postąpienie). Złożenie postąpienia, de iure stanowi złożenie nowej
oferty. Do oferty takiej, z wyjątkami wskazanymi w art. 91 c ust. 1 ustawy, zastosowanie

mają te same przepisy, co przy ofertach złożonych w formie pisemnej. Oznacza to, że
postąpienia powinny być zgodne z warunkami ustalonymi przez zamawiającego. Konsorcjum
Trecom składając postąpienia w trakcie aukcji elektronicznej naruszyło warunki przetargu
ustalone przez zamawiającego, co skutkować powinno odrzuceniem oferty jako sprzecznej z
treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaniechanie odrzucenia oferty
Konsorcjum Trecom oznacza, że zamawiający odstąpił od egzekwowania ustanowionych
przez siebie reguł, co skutkuje nierównym traktowaniem pozostałych wykonawców, którzy
zastosowali się do warunków prowadzenia aukcji.
Ponadto uczestnictwo w imieniu Konsorcjum Trecom dwóch pełnomocników wprowadziło w
błąd pozostałych uczestników aukcji, co do liczby jej uczestników, oraz umożliwiło (od strony
technicznej) składanie postąpień niezgodnie z warunkami aukcji. Działania jako sprzeczne z
dobrymi obyczajami, zagroziło interesom zamawiającego oraz pozostałych wykonawców, i
jako takie wypełnia hipotezę art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503).
Zgodnie z pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, celem postępowania jest wyłonienie dostawcy, który będzie
w stanie objąć świadczeniem usługi serwisowej w formie pakietów gwarancyjnych
producenta eksploatowanych urządzeń i oprogramowania, a jednocześnie zapewnić usługi
serwisowe na odpowiednim poziomie.
Przedmiot postępowania został sprecyzowany w pkt 2. OPZ, gdzie zamawiający wymaga
dostarczenia następujących komponentów:
1) Pakietów gwarancyjnych - szczegółowy opis w pkt 4. OPZ ("Pakiety gwarancyjne"),
2) Usługi zaawansowanego wsparcia technicznego - szczegółowy opis w pkt 5. OPZ
("Zaawansowane wsparcie techniczne"),
3) Kredytów szkoleniowych dla inżynierów sieciowych Straży Granicznej - szczegółowy
opis w pkt 6. OPZ ("Szkolenia dla administratorów sieci Tl Straży Granicznej").
Zgodnie z pkt 4 OPZ, usługa pakietów gwarancyjnych obejmuje wymianę uszkodzonego
sprzętu w gwarantowanych czasie, oraz dostęp do aktualizacji oprogramowania urządzeń
oraz sygnatur systemu IPS w okresie trwania umowy. Z cytowanych postanowień pkt 3 OPZ
wynika jednoznacznie, że pakiety serwisowe muszą pochodzić od producenta sprzętu
posiadanego przez zamawiającego, czyli od firmy Cisco Systems. Świadczenia serwisowe
realizowane przez producenta noszące handlową nazwę "Cisco SMARTnet®". W ramach
serwisu Cisco SMARTnet® Producent zapewnia:
- gwarantowaną dostawę części zamiennych
- wsparcie eksperckie (producenckie) w usuwaniu awarii
- dostęp do aktualizacji oprogramowania i sygnatur systemu IPS.

Ze względu na to, że producent jest autorem oprogramowania urządzeń i posiada do niego
wyłączne prawo i zdolność modyfikacji, usługa ta nie może być realizowana bez udziału
producenta. Istotną składową kosztu wykonawcy uczestniczącego w postępowaniu jest więc
zakup pakietów Cisco SMART net®.
Omawiany komponent zamówienia nie ogranicza się tylko do zakupu pakietów - w myśl
postanowień pkt 4 OPZ wykonawca zobowiązany jest zapewnić: przyjmowanie zgłoszeń,
wsparcie inżynierów Wykonawcy w realizowaniu usług naprawy w miejscu instalacji
urządzeń, zarządzanie zgłoszeniami prowadzonymi przez producenta i zarządzanie
eskalacjami.
Kolejny istotny element kosztowy złożonej oferty wynika z opisanego w pkt 5 OPZ obowiązku
zapewnienia eksperckiego wsparcia technicznego producenta. Wsparcie to obejmuje
usuwanie awarii, diagnostykę, szczegółową analizę sieci pod kątem zapewnienia m.in.
stabilności jej funkcjonowania czy bezpieczeństwa, oraz dostępu do zastrzeżonych zasobów
producenta będących jego własnością intelektualną. Zamawiający sformułował specyficzne
wymagania dotyczące wsparcia technicznego, takie jak:
1) bezpośredni i nieograniczony, co do liczby zgłoszeń dostęp do zespołu
odpowiedzialnego za rozwój technologii i produktów,
2) bezpośredni dostęp do zasobów stanowiących własność intelektualną producenta.
Zakres musi obejmować, co najmniej wewnętrzną bazę wiedzy producenta na temat
konfiguracji, wewnętrzną bazę danych na temat błędów w oprogramowaniu, bazę wiedzy
producenta Technical Knowledge Library,
3) możliwość bezpośredniej zmiany priorytetów i kolejkowania zgłoszeń serwisowych,
4) dostęp pozwalający na uzupełnianie i zmianę numerów seryjnych urządzeń w bazach
danych producenta",
5) zapewnienie co najmniej 3 inżynierów Network Consulting Engineer Cisco Advanced
Services, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje techniczne (potwierdzone odpowiednimi
certyfikatami eksperckimi). Zamawiający wyraźnie zastrzegł, że inżynierowie muszą być
inżynierami producenta.
Usługa w takim kształcie realizowana może być wyłącznie z udziałem producenta (firmy
Cisco Systems), gdyż tylko producent dysponuje potencjałem wykonawczym do realizacji
usługi o takim stopniu zaawansowania. Wsparcie takie wykracza zakresem poza
podstawowe wsparcie w ramach serwisu Cisco SMARTnet® i ma charakter usługi
dedykowanej, która oferowana jest przez producenta, z uwzględnieniem szczególnych
wymagań zamawiającego. Usługa producenta oferowana jest pod nazwą "
Cisco Advanced
Services".

Powyższe wymogi zamawiającego skutkują tym, że wszyscy wykonawcy uczestniczący w
przetargu zmuszeni są do zapewnienia eksperckiego wsparcia technicznego, w tym samym
zakresie ustalonym, przez firmę Cisco Systems.
Kolejny komponent usług opisany został w pkt 6 i dotyczy zakupu „kredytów szkoleniowych”
.
Powyżej zarysowany przedmiot zamawianych usług prowadzi do jednoznacznego wniosku,
że złożenie oferty przez każdego z zainteresowanych wykonawców poprzedzone musi być
uzyskaniem oferty firmy Cisco dotyczącej realizacji wszystkich komponentów. Wykonawcy
nie mają tutaj żadnej możliwości rezygnacji z jakiejkolwiek części usług. Zakres usług
opisany jest przez zamawiającego, a na tej podstawie Cisco przygotowuje tożsame
treściowo oferty dla wszystkich zainteresowanych.
Należy podkreślić, że Cisco Polska w przetargach publicznych kieruje się generalna zasadą
nieróżnicowania cen oferowanych partnerom biznesowym. Zasada ta miała też
zastosowanie w tym przypadku. Ewentualne różnice w cenach końcowych mogą wynikać z
założeń biznesowych wykonawców (wielkości marż, ryzyk kursowych, kosztów pieniądza w
czasie itd.) oraz z poziomu kosztu pozostałych składników cenowych w tym konkretnym
przypadku np. kosztów związanych z obsługą zgłoszeń serwisowych.
Firma Cisco Polska jest wyłącznym przedstawicielem producenta firmy Cisco Systems na
terenie Polski, i jedynym kanałem dystrybucji ww. komponentów realizowanych przez
Producenta. Na usługi na potrzeby postępowania „Zakup pakietów gwarancyjnych dla
urządzeń sieciowych eksploatowanych przez Straż Graniczną”
, nr sprawy 07/ZP/BŁil/13, na
rzecz klienta Straż Graniczna, Firma Cisco Polska przedstawiło następujące specjalne
warunki handlowe:
1. Pakiet Cisco SMARTnet® na potrzeby realizacji usługi wg pkt 4. OPZ ("Pakiety
gwarancyjne"
): 65% upustu od cen katalogowych wynoszących 5 968 288,00 USD netto, co
daje kwotę 2 088 900,80 USD netto.
2. Usługa Cisco Advanced Services na potrzeby realizacji usługi wg pkt 5. OPZ
("Zaawansowane wsparcie techniczne"): 1 950 000,00 USD netto,
3. Kredyty szkoleniowe na potrzeby realizacji usługi pkt 6. OPZ ("Szkolenia dla
administratorów sieci Tl Straży Granicznej"
): 10% upust od ceny katalogowej 180 000,00
USD netto, co daje kwotę 162 000,00 USD netto.
Suma powyżej wyszczególnionych komponentów dostarczanych przez producenta wynosi
co najmniej 4 200 900,80 USD netto (przy zastosowaniu maksymalnych rabatów), co przy
uwzględnieniu kursu USD z dnia przeprowadzania aukcji 3,3210 (01.07.2013) daje koszty
zewnętrzne na poziomie 13 951 191,56 PLN netto, co odpowiada 17 159 965,61 PLN brutto
(stawka VAT 23%).
Tak więc zsumowany koszt zakupu niezbędnych dla realizacji zamówienia usług Cisco
przewyższa cenę ofert Konsorcjum Trecom oraz Atende. Nie można przy tym pominąć, że

poważnym kosztem oferty składanej przez wykonawców w postępowaniu jest koszt
pieniądza czasie. Zamawiający określił warunki płatności w ten sposób, że zapłata
wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług następuje miesięcznie, podczas gdy Cisco
sprzedając pakiety serwisowe wymaga zapłaty z góry za cały okres świadczenia serwisu.
Wykonawcy zmuszeni są więc do uwzględniania tego kosztu w swoich ofertach.
Powyżej przedstawiona kalkulacja wskazuje na to, że ceny ofert Konsorcjum Trecom oraz
Atende są niższe niż koszt świadczenia usług, lub ewentualnie oferty te nie obejmują całości
przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaniechał wezwania wykonawców do wyjaśnienia
elementów oferty mających wpływ na jej cenę, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy
cena oferty obejmuje całość przedmiotu zamówienia. Odwołujący nie ma wątpliwości, że
badanie takie doprowadzi do jednoznacznego wniosku, że oferty te nie obejmują całości
przedmiotu zamówienia, lub też wykonawcy ci zamierzają w sposób niedozwolony ustawą
subsydiować realizację zamówienia.

W dniu 23 sierpnia 2013r. zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania
przekazując jego kopię i wezwał do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

W dniu 26 sierpnia 2013r. na piśmie zgłosił swój udział w postępowaniu odwoławczym po
stronie odwołującego wykonawca Atende Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.
Grochowska 21A. Wskazał, że ma interes w przystąpieniu po stronie odwołującego, gdyż
odwołujący domaga się unieważnienia aukcji elektronicznej i jej powtórzenia, więc
rozstrzygniecie tego żądania na korzyść odwołującego umożliwia przystępującemu
uzyskanie przedmiotowego zamówienia w następstwie uczestnictwa w prawidłowo
przeprowadzonej aukcji. Jednocześnie przystępujący oświadczył, ze co do zarzutów
dotyczących zaniechań zamawiającego związanych z jego ofertą jest gotowy złożyć
wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej przez siebie ceny. Zgłoszenie zostało podpisane przez
członka zarządu i prokurenta ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji,
zgodnie z załączonym odpisem z KRS. Kopia zgłoszenia została przekazana
zamawiającemu i odwołującemu faksem w dniu 26 sierpnia 2013r.

W dniu 26 sierpnia 2013r. na piśmie zgłosili swój udział w postępowaniu odwoławczym po
stronie zamawiającego wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Trecom
Enterprise Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul.
Mokotowska 4/6 i Trecom Enterprise Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 4/6 wnosząc o
oddalenie odwołania. Wskazali, że mają interes w rozstrzygnięciu na korzyść
zamawiającego, gdyż ich oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a uwzględnienie

odwołania powodowałoby odrzucenie ich oferty, w konsekwencji uniemożliwiłoby uzyskanie
zamówienia. Zgłoszenie zostało podpisane przez pełnomocnika działającego na podstawie
pełnomocnictwa z dnia 5 czerwca 2013r. udzielonego przez lidera konsorcjum i podpisanego
przez dwóch członków zarządu lidera, zgodnie z zasadami reprezentacji lidera zgodnie z
odpisem z KRS lidera. Lider działał na podstawie pełnomocnictwa z dnia 5 czerwca 2013r.
udzielonego przez partnera i podpisanego przez jednego członka zarządu Trecom Enterprise
Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością upoważnionego do samodzielnej
reprezentacji partnera, zgodnie z odpisem z KRS partnera. Kopia zgłoszenia została
przekazana zamawiającemu faksem i na biuro podawcze w dniu 26 sierpnia 2013r., a
odwołującemu faksem i drogą elektroniczną w dniu 26 sierpnia 2013r.
Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wraz z załącznikami, wyjaśnień i modyfikacji treści siwz, oferty Konsorcjum
Trecom i oferty Atenda, protokołu postąpień aukcji elektronicznej.
Na podstawie powyższego Izba ustaliła, co następuje:
W rozdziale IV siwz zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób następujący:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi serwisowej eksploatowanego przez Straż
Graniczną systemu sieciowego Cisco Systems oraz zapewnienie wsparcia technicznego w
rozwiązywaniu problemów i administracji systemem telekomunikacyjnym poprzez:
- dostawę pakietów gwarancyjnych dla wskazanych urządzeń w jednostkach
organizacyjnych Straży Granicznej, zapewniających naprawę lub wymianę urządzenia w
przypadku awarii,
- dostawę pakietów gwarancyjnych dla wskazanych urządzeń i oprogramowania w
jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, zapewniającego dostęp do poprawek,
aktualnych sygnatur dla urządzeń IPS i uaktualniania oprogramowania
- zapewnienie zaawansowanego wsparcia technicznego w usuwaniu awarii i diagnostyce
sieci przez inżynierów sieciowych producenta urządzeń, w jednostkach organizacyjnych
Straży Granicznej,
- dostarczenie kredytów szkoleniowych dla inżynierów sieciowych Straży Granicznej
Wykonawca wyłoniony w trakcie procedury udzielania zamówienia publicznego zobowiązany
jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi
szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ.
Dostarczone w ramach realizacji zamówienia pakiety gwarancyjne będą, pochodziły z
legalnego kanału sprzedaży producenta i kierowane do użytkowników z obszaru
Rzeczypospolitej Polskiej / Unii Europejskiej.

Jeżeli w OPZ użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów
wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów
równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od
przedstawionych w OPZ spełniające wymagania zamawiającego co najmniej w tym samym
zakresie co produkty opisane w OPZ. W takim wypadku do oferty należy załączyć dokładny
opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków
równoważności. Ponadto zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania nowszej, niż
określona w OPZ, wersji oprogramowania we wszystkich urządzeniach dostarczonych w
ramach realizacji zamówienia.
W załączniku nr 1 do siwz zamawiający wskazał:
Straż Graniczna wykorzystuje platformę teleinformatyczną w całości zbudowaną w oparciu o
sprzęt i oprogramowanie firmy Cisco Systems. Zastosowane urządzenia umożliwiają
przenoszenie wszelkiego rodzaju usług typu dane, głos, video w oparciu o protokół IP oraz
implementację elementów ochrony. Wszystkie jednostki Straży Granicznej tj. Komenda
Główna SG, Oddziały SG oraz inne placówki połączone są hierarchicznie siecią WAN.
Głównym punktem systemu jest Centralny Węzeł Teleinformatyczny w Warszawie przy ul. 17
Stycznia 23, w którym koncentruje się cały ruch z WAN, znajdują się punkty styków z innymi
sieciami, Centrum Przetwarzania Danych, Centralny Węzeł Głosowy oraz Centrum
Zarządzania Siecią Teleinformatyczną. W sumie systemem objętych jest ponad 250
lokalizacji i eksploatowanych jest kilkanaście tysięcy urządzeń Cisco Systems.
Infrastruktura techniczna platformy teleinformatycznej Straży Granicznej obejmuje routery
Cisco serii 2800, 3800, 7200, 7600 przełączniki Catalyst serii 6500,4500, 3750, system
telefonii IP (ponad 10 tysięcy telefonów IP, w tym aparaty wideotelefoniczne) monitorowany
sondami Cisco 1040 oraz zarządzany serwerami Cisco CallManager, urządzenia
bezpieczeństwa sieciowego Cisco IPS, Cisco FireWall, Cisco ASA zarządzany systemem
Cisco MARS. Do akceleracji ruchu w sieci zastał zaimplementowany system Cisco WAAS.
Ponadto w systemie uruchomiona jest telefoniczna poczta głosowa Cisco Unity oraz Cisco
IVR. Całość rozwiązania monitorowana jest centralnie z Centrum Zarządzania Siecią w
Warszawie poprzez dedykowane oprogramowanie Cisco Systems oraz odpowiednio
przeszkolonych inżynierów systemowych Straży Granicznej.
W celu zapewnienia optymalnego poziomemu obsługi oraz niezawodności eksploatowanego
systemu telekomunikacyjnego Straż Graniczna planuje objęcie pakietami gwarancyjnymi
producenta aplikacje oraz sprzęt sieciowy.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest serwis sprzętu sieciowego i oprogramowania Cisco Systems
będącego w posiadaniu Straży Granicznej i zapewnienie wsparcia technicznego w

rozwiązywaniu problemów i administracji systemem telekomunikacyjnym Straży Granicznej.
W ramach zamówienia Wykonawca musi;
- dostarczyć pakiety gwarancyjne producenta dla wskazanych urządzeń, gwarantujące
naprawę lub wymianę urządzenia w przypadku awarii;
- dostarczyć pakiety gwarancyjne producenta dla wskazanych urządzeń i
oprogramowania, zapewniające dostęp do poprawek, aktualnych sygnatur dla urządzeń IPS i
uaktualnienia oprogramowania;
- przekazać Zamawiającemu zaświadczenia Producenta o wykupienia pakietów
gwarancyjnych przez Wykonawcę dla Zamawiającego;
- zapewnić zaawansowane wsparcie techniczne w usuwaniu awarii i diagnostyce sieci
przez inżynierów sieciowych producenta urządzeń, w jednostkach organizacyjnych
Zamawiającego;
- dostarczyć kredyty szkoleniowe dla inżynierów sieciowych Straży Granicznej.
3. Wymagania ogólne
Celem postępowania jest wyłonienie Dostawcy, który będzie w stanie objąć świadczeniem
usługi serwisowej w formie pakietów gwarancyjnych producenta eksploatowanych urządzeń i
oprogramowania a jednocześnie zapewnić usługi serwisowe na odpowiednim poziomie. Ze
względu na długi okres trwania umowy, Zamawiający aby uniezależnić się od jednego
Wykonawcy oczekuje, że dostarczone pakiety gwarancyjne umożliwią obsługę zgłoszeń
awarii i zapytań o pomoc techniczną nawet w przypadku, gdy wybrany Wykonawca utraci
autoryzację producenta. W związku z tym, wymagane pakiety mają dać gwarancję
zachowania podstawowych praw serwisowych dla sprzętu niezależnie od przyszłej kondycji
wybranego Wykonawcy. Dla zapewnienia możliwie największego bezpieczeństwa
poczynionych inwestycji i wysokiego poziomu pewności usługi serwisowej Zamawiający
wymaga by oferta serwisowa oparta była na bazie usług producenta posiadanego
rozwiązania i zapewniała możliwość bezpłatnego przejęcia usług przez innego partnera lub
producenta w przypadku nie wywiązywania | się Dostawcy z przyjętych zobowiązań.
Ponadto, ze względu na krytyczną rolę systemu telekomunikacyjnego dla działania Straży
Granicznej oraz duży stopień skomplikowania i często unikalne, najnowsze rozwiązania,
Zamawiający wymaga by zaawansowane wsparcie techniczne było realizowane przez
inżynierów producenta z bezpośrednim dostępem do wewnętrznych baz danych i
developerów producenta oraz możliwością zmiany priorytetów i eskalacji zgłoszeń
awaryjnych.
4. Pakiety gwarancyjne
Wykonawca jest zobowiązany objąć świadczeniem usługi serwisowej w formie pakietów
gwarancyjnych producenta eksploatowanych urządzeń i oprogramowania zapewniających:

wymianę uszkodzonego sprzętu w terminie do następnego dnia roboczego po zgłoszeniu
awarii, jeżeli zgłoszenie wpłynęło w dniu roboczym do godz. 12, lub kolejnego dnia w
pozostałych przypadkach;
możliwość pobierania poprawek i aktualizacji oprogramowania (zarówno update jak i
upgrade) oraz sygnatur dla systemów IPS przez okres trwania umowy.
Lista wymaganych objęciem pakietami gwarancyjnymi urządzeń umieszczona jest w
Załączniku nr 1 do OPZ. Załącznik precyzuje ilościowo urządzenia i oprogramowanie na
jakie należy dostarczyć pakiety gwarancyjne producenta, a także wskazuje okres na jaki
wymagane jest objęcie pakietami gwarancyjnymi. Urządzenia wskazane w Załączniku nr 1
do OPZ znajdują się na terenie Polski w miejscach zlokalizowania siedzib Straży Granicznej.
Ponadto Zamawiający informuje, że dane o numerach seryjnych, dla których mają być
dostarczone pakiety gwarancyjne udostępni na etapie realizacji umowy w terminie siedmiu
dni od podpisania umowy.
Zamawiający wymaga, aby świadczenie usługi obsługi serwisowej było objęte jednym
centrum obsługi zgłoszeń serwisowych. Wymagane formy zgłaszania awarii to telefon, e-
mail.
Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń awarii/zgłoszeń
serwisowych telefonicznie łub przez pocztę elektroniczną, przez 7 dni w tygodniu i 24
godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku, a także do czasu reakcji na zgłoszenie (nie
później niż w ciągu 2 godzin od momentu dokonania zgłoszenia). W ramach czasu reakcji
Zamawiający wymaga potwierdzenia (telefonicznie, lub pocztą elektroniczną) otrzymanego
zgłoszenia z podaniem w potwierdzeniu daty i godziny przystąpienia do naprawy. Czas
naprawy
rozpoczyna swój bieg od momentu potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania zgłoszenia.
W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania zgłoszenia w czasie reakcji,
czas naprawy rozpoczyna swój bieg od momentu dokonania przez Zamawiającego
zgłoszenia.
5. Zaawansowane wsparcie techniczne
System telekomunikacyjny Straży Granicznej jest całodobowo nadzorowany przez
wykwalifikowaną kadrę inżynierską Zamawiającego, która monitoruje stan pracy systemu,
dokonuje planowych rekonfiguracji, nadzoruje rozbudowę oraz reaguje na awarie.
Ze względu na wielkość, duży stopień skomplikowania oraz krytyczne znaczenie systemu
telekomunikacyjnego Straży Granicznej dla bezprzerwowej obsługi podróżnych
przekraczających granicę oraz ochronę zewnętrznego odcinka granicy UE, niezbędne jest
dodatkowe wyspecjalizowane wsparcie inżynierskie podnoszące poziom niezawodności
systemu.

W związku z powyższym, Zamawiający wymaga by Wykonawca zapewnił zaawansowane
wsparcie techniczne w usuwaniu awarii i diagnostyce sieci Zamawiającego zbudowanej w
całości na bazie sprzętu oraz oprogramowania Cisco Systems. Dla zapewnienia powyższego
wykonawca będzie dysponował co najmniej 3 inżynierami Network Consulting Engineer
Cisco Advanced Services, w tym:
1) jednym Inżynierem producenta z certyfikatem co najmniej Cisco Certified Internetwork
Expert - CCIE - CCIE Routing&Switching.
2) jednym Inżynierem producenta ze stopniem certyfikacji dla bezpieczeństwa co
najmniej
Cisco Certified Internetwork Expert - CCIE Security;
3) jednym Inżynierem producenta z certyfikatem co najmniej Cisco Certified Internetwork
Bcpert - CCIEVoice.
Zamawiający wymaga, aby inżynierowie mieli bezpośredni dostęp do wewnętrznych baz
danych producenta oraz do ekspertów technicznych w celu skutecznej diagnostyki sieci oraz
szybkiej reakcji na awarie, a w szczególności muszą posiadać:
1) bezpośredni i nieograniczony, co do liczby zgłoszeń dostęp do zespołu
odpowiedzialnego za rozwój technologii i produktów;
2) bezpośredni dostęp do zasobów stanowiących własność intelektualna producenta.
Zakres dostępu musi obejmować, co najmniej wewnętrzną bazę wiedzy producenta na temat
konfiguracji, wewnętrzną bazę danych na temat błędów w oprogramowaniu, bazę wiedzy
producenta Technical Knowledge Library;
3) możliwość bezpośredniej zmiany priorytetów i kolejkowania zgłoszeń serwisowych;
4) dostęp pozwalający na uzupełnianie i zmianę numerów seryjnych urządzeń w bazach
danych producenta.
Zadaniem inżynierów wsparcia technicznego będzie między innymi:
1) szczegółowa analiza i pomoc w rozwiązywaniu zgłoszeń serwisowych dotyczących
awarii oraz włamań do systemu;
2) analiza trendów zgłoszeń serwisowych w oparciu o dane zawarte w systemie
producenta;
3) analiza błędów oraz wartości parametrów obciążenia poszczególnych elementów
sieci;
4) przygotowywanie zaleceń konfiguracyjnych dla administratorów Straży Granicznej w
celu optymalizacji pracy sieci pod względem wydajności i niezawodności;
5) analiza sieci pod kątem bezpieczeństwa oraz przygotowywanie zaleceń
konfiguracyjnych dla administratorów Straży Granicznej w celu poprawy bezpieczeństwa
sieciowego;
6) wsparcie administratorów Straży Granicznej w utrzymaniu sieci teleinformatycznej na

następujących zasadach:
a) czas reakcji - 2 godziny od momentu dokonania zgłoszenia (dotyczy również dni
wolnych),
b) czas podjęcia działań (pomoc w usuwaniu awarii), np. dojazd do budynku CWT nie
może być dłuższy niż 2 godziny.
7) przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń dla administratorów Straży Granicznej o
tematyce związanej z rozwiązaniami stosowanymi w sieci Straży Granicznej. Szkolenia będą
prowadzone w CWT dla wskazanej grupy inżynierów Zamawiającego;
8) realizacja innych zleconych przez Zamawiającego bieżących zadań projektowych i
diagnostycznych systemu telekomunikacyjnego Straży Granicznej w ramach ustalonego
czasu pracy.
Zamawiający wymaga by wsparcie techniczne udzielane przez inżynierów CCIE producenta
odbywało się z Centralnym Węźle Telekomunikacyjnym SG (Warszawa ul. 17 Stycznia 23).
Zamawiający zapewni dostęp do systemu oraz miejsce do pracy. Wsparcie prowadzone
będzie w dni robocze w godzinach od 8.15 do 16.15, z tym że Zamawiający zastrzega sobie
możliwość w uzasadnionych przypadkach (np. poważna awaria lub rekonfiguracja systemu
wpływająca na dostępność systemu) zmianę godzin pracy.
Wsparcie będzie realizowane w wymiarze czasu łącznie 600 godzin kwartalnie, ale nie
więcej niż 300 godzin miesięcznie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w
uzasadnionych przypadkach (np, poważna awaria lub rekonfiguracja systemu wpływająca na
dostępność systemu) przesunięcia części godzin miesięcznego wsparcia technicznego na
miesiąc kolejny, jednak z zachowaniem zasady wymiaru czasu łącznego 600 godzin
kwartalnie. Rozkład godzin w miesiącu pomiędzy poszczególnymi inżynierami wsparcia
technicznego winien być dostosowany do aktualnych potrzeb Zamawiającego.
Harmonogram i zakres wsparcia określany będzie po podpisaniu umowy przez
wyznaczonego przez Zamawiającego przedstawiciela.
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wyznaczonego przez Wykonawcę
inżyniera w uzasadnionych przypadkach niewywiązywania się z wyznaczonych zadań.
Kierowani inżynierowie do realizacji usług wsparcia muszą:
1) biegle posługiwać się językiem polskim;
2) posiadać poświadczenie bezpieczeństwa do poziomu minimum „Zastrzeżone";
3) posiadać zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony
informacji niejawnych.
6. Szkolenia dla administratorów sieci Tl Straży Granicznej
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy kredyty szkoleniowe w
celu realizacji szkoleń dla administratorów systemowych Straży Granicznej zarządzających
siecią do wykorzystania w okresie jednego roku od czasu dostawy.

Kredyty szkoleniowe muszą być dostarczane w ilości 5 sztuk miesięcznie w okresie realizacji
Umowy - 10 kredytów szkoleniowych wykupionych u partnerów szkoleniowych Cisco (Cisco
Learning Partners)
W dniu 13 maja 2013r. zamawiający zmodyfikował treść siwz wprowadzając następujące
postanowienia :
I. Cały zapis punktu XVI - „OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU
OCENY OFERT"
otrzymuje brzmienie:
1. Oceniane kryteria i ich znaczenie:
1) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryterium „Cena".
2) „Cena" jest kryterium, o charakterze malejącym, posiadającym maksymalną wagę -
100 pkt;
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez
wykonawców. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę
najkorzystniejszą dla zamawiającego.
3. Złożenie przez wykonawcę oferty niespełniającej warunków określonych w SIWZ
spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Informacja o
odrzuceniu oferty zostanie przesłana do wykonawcy zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp.
W pkt 4 .3) – 7) siwz zamawiający wskazał, że po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli w postępowaniu zostaną
złożone co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu, do aukcji elektronicznej zostaną
dopuszczone oferty niepodlegające odrzuceniu, aukcja zostanie przeprowadzona poprzez
automatyczną ocenę ofert (tj. bez ingerencji zamawiającego) w oparciu o kryterium „Cena",
na podstawie którego dokonano oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie i siwz oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryterium wyboru. Umowa z wykonawcą którego
ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu
postępowania o zamówienie publiczne (zgodnie z przepisami ustawy Pzp). Umowa zostanie
podpisana wyłącznie na warunkach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ, stanowiącym
projekt umowy.
W rozdziale XVI pkt 5.siwz zamawiający opisał aukcję elektroniczną w następujący sposób:
Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej, w oparciu o przepisy zawarte w ustawie Pzp. (art. 91 a, 91 b, 91 c), z
wykorzystaniem Platformy aukcji elektronicznej, udostępnionej przez Polską Wytwórnię
Papierów Wartościowych SA pod adresem www.ppp.pwpw.pl

Udział w aukcji elektronicznej nie jest obowiązkowy. Oznacza to, że również wykonawcy,
którzy nie dysponują wymaganymi, niżej opisanymi, rozwiązaniami technicznymi, w
szczególności podpisem elektronicznym, mogą wziąć udział w postępowaniu, ograniczając
się wyłącznie do złożenia oferty pisemnej.
Wymagania techniczne
Komputer osobisty klasy PC o minimalnych parametrach technicznych:
Procesor z zegarem 1 GHz.
256 MB pamięci RAM.
Zainstalowane oprogramowanie:
System operacyjny Windows w wersji 2000 (SP3 lub wyższy) lub XP (SP1 lub wyższy).
Przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6 SP1.
Środowisko Java Runtime Enviroment w najnowszej dostępnej wersji.
Łącze internetowe o przepustowości co najmniej 128 kbps.
Konfiguracja infrastruktury teleinformatycznej użytkownika musi zapewnić stabilny dostęp
stacji roboczej użytkownika do aukcji elektronicznej (AE). W szczególności w przypadku
stosowania serwera Proxy należy upewnić się, czy nie zakłóca on dostępu do AE.
Podpis elektroniczny
Wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej muszą dysponować bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej muszą być opatrzone takim podpisem pod
rygorem nieważności.
Podpisem spełniającym wymogi ustawowe będzie podpis wydawany przez kwalifikowany
podmiot certyfikujący - wpisany do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum
Certyfikacji. Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez
zagraniczny podmiot certyfikujący, powinni dostarczyć zamawiającemu wzór takiego podpisu
wraz z ofertą. Zamawiający przekaże taki wzór podpisu do administratora systemu.
Dochowanie powyższego zapewni prawidłową obsługę podpisu w toku aukcji elektronicznej
II. Do treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ dodaje się punkt 13
o następującej treści:
13. Oświadczamy, że w toku aukcji elektronicznej postąpienia składane będą przez:3)
Pana/Panią: .„,
(imię i nazwisko)
Nr tel: , e-mail:
Pana/Panią: ,
(Imię i nazwisko)
Nr tel: e-mail:.....

Wypełnić jedynie w przypadku, jeżeli wykonawca zamierza brać udział w aukcji
elektronicznej
Każda z osób wskazanych w pkt 13 musi posiadać umocowanie do jednoosobowego
reprezentowania Wykonawcy w toku aukcji elektronicznej (tj. do samodzielnego
dokonywania postąpień). Umocowanie to może wynikać bezpośrednio ze sposobu
reprezentacji określonego w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy (np. z KRS, centralnej
ewidencji I Informacji o działalności gospodarczej) lub z przedłożonego wraz z niniejszą
ofertą pełnomocnictwa do składania ofert w toku aukcji elektronicznej. Wskazana osoba musi
dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Zamawiający wyjaśniał treść siwz, i na konieczność ścisłej współpracy z producentem Cicso
wskazują przykładowo poniższe odpowiedzi na pytania:
Pytanie 21: Dotyczy pkf. 2, OPZ - Zamawiający oczekuje dostarczenia pakietów
gwarancyjnych producenta dla wskazanych urządzeń I oprogramowania zapewniających
dostęp do poprawek, aktualnych sygnatur dla urządzeń I PS i uaktualnienia
oprogramowania. Oferent prosi o potwierdzenie, że dla urządzeń i oprogramowania, dla
których producent nie oferuje już wsparcia, lub oferuje dostęp tylko do określonych zasobów
(np. dostęp do poprawek, ale nie do dużych aktualizacji) Zamawiający oczekuje dostarczenia
pakietów zgodnie z polityką cyklu życia produktów/usług firmy Cisco?
Odpowiedź na pytanie 21: Zamawiający oczekuje dostarczenia pakietów zgodnie z polityką
cyklu życia produktów/usług firmy Cisco.
Pytanie 24: Dotyczy Pkt 4. OPZ : Zamawiający oczekuje zapewnienia możliwości pobierania
poprawek i aktualizacji "
zarówno update jak i upgrade". Czy Oferent ma rozumieć, że dla
produktów, dla których producent (firma Cisco) oferuje jedynie pakiety gwarancyjne
zapewniające poziom aktualizacji "
poprawek" (tj. update), dostarczona usługa ma być
zgodna z polityką firmy Cisco?
Odpowiedź na pytanie 24: TAK, dla produktów, dla których producent (firma Cisco) oferuje
jedynie pakiety gwarancyjne zapewniające poziom aktualizacji "
poprawek" (tj. update),
dostarczona usługa ma być zgodna z polityką firmy Cisco
Pytanie 35: W dokumencie „Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)"
w punkcie 2, Opis
przedmiotu zamówienia Zamawiający specyfikuje; „ - dostarczyć pakiety gwarancyjne
producenta dla wskazanych urządzeń i oprogramowania, zapewniające dostęp do poprawek,
aktualnych sygnatur dla urządzeń I PS i uaktualnienia oprogramowania;"
Jednocześnie w
Tabeli w Załączniku nr 1 Lista wymaganych objęciem pakietami gwarancyjnymi urządzeń i
oprogramowania" znajdują się pozycje: UC-CUCM-USR-C-11100szt. LiC-CUCM-ESS-C-
2000 szt.

Czy Zamawiający wymaga aby w dostarczone pakiety umożliwiały dostęp do upgrade
oprogramowania (dostęp do nowych wersji głównych) czy też dostęp do uaktualniania w
ramach posiadanej wersji głównej?
Jeżeli wymagane jest aby pakiety umożliwiały dostęp do upgrade oprogramowania prosimy o
podanie daty końca aktualnie posiadanego przez Zamawiającego pakietu producenta gdyż
zgodnie z polityką producenta pakiety umożliwiające upgrade mogą jedynie być przedłużane.
Mając powyższe na uwadze informacja jest niezbędna do weryfikacji możliwości realizacji
przedstawionego wymagania oraz odpowiedniej wyceny.
Odpowiedź na pytanie 35: Zamawiający wymaga aby pakiety tego oprogramowania
umożliwiały tylko update.
Pytanie 40: W tabeli w Załączniku nr 1 Lista wymaganych objęciem pakietami gwarancyjnymi
urządzeń i oprogramowania"
znajdują się pozycje, dla których producent ogłosił zakończenie
wsparcia a co za tym idzie możliwości wykupienia wymaganych pakietów serwisowych na
okres krótszy niż wymagany przez Zamawiającego.
W związku z powyższym prosimy o modyfikację Tabeli z Załącznika nr 1. Poprzez dodanie
zapisu „do daty zakończenia wsparcia przez Producenta" dla tych pozycji (urządzenia i
części zainstalowane), dla których wymagany okres jest dłuższy niż możliwy do realizacji,
Odpowiedź na pytanie 40: Zamawiający na powyższe urządzenia wymaga wykupienia
pakietów serwisowych do daty określonej w tabeli w kolumnie „Wymagany okres" lub nie
dłużej niż do daty zakończenia wsparcia przez producenta.
Pytanie 46: W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ posługuje się wielokrotnie
terminem "producent" (pisząc ten wyraz matą lub dużą literą), a zrozumienie tego pojęcia jest
kluczowe dla zdefiniowania zarówno warunków udziału w postępowaniu, jak i wymagań
dotyczących realizacji umowy, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy ilekroć w SIWZ
Zamawiający posłużył się określeniem "producent" lub "Producent", należy przez to rozumieć
producenta urządzeń, które mają być objęte serwisem?
Odpowiedź na pytanie 46: TAK, Zamawiający posługując się określeniem "producent" lub
"Producent", rozumie przez to producenta urządzeń, które mają być objęte serwisem.
Pytanie 47: Czy Zamawiający uzna za dokumenty pochodzące od "producenta", dokumenty
wystawione przez spółkę będącą przedstawicielem producenta na Polskę, czyli Cisco
Systems Poland Sp. z o.o, ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa?
Odpowiedź na pytanie 47: TAK, Zamawiający uzna za dokumenty pochodzące od
"producenta6, dokumenty wystawione przez spółkę będącą przedstawicielem producenta na
Polskę, czyli Cisco Systems Poland Sp. z o.o, ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa.
Pytanie 58: Prosimy o podanie rodzaju i ilości licencji/subskrypcji
zainstalowanych/używanych dla urządzeń SMA-M670-K9 oraz WSA-S370-K9.

Odpowiedź na pytanie 58: WSA-S370-K9 - 6800 licencji na użytkowników oraz następujące
funkcje:
- Cisco IronPort L4 Traffic Monitor
- Cisco IronPort HTTPS Proxy
- Cisco IronPort Web Usage Controls -Shops
- Webroot
- Cisco IronPort Web Proxy & DVS Engine
- Cisco AnyConnect Secure Mobility
- Cisco Web Reputation Filters.
Z zaproszenia do aukcji wynika, że aukcja zostanie otwarta 8 sierpnia 2013r. o godz. 12:00,
zamknięta o 12:30 pod warunkiem, że w ciagu ostatnich 3 minut trwania aukcji żaden z
wykonawców nie złoży oferty. Maksymalny czas trwania aukcji to 180 minut, ostateczne
zamknięcie aukcji nastąpi o godz. 13:00. Minimalna wartość postąpień (kolejnych
korzystniejszych ofert) wynosi 50 000zł. Postąpienia pod rygorem nieważności składa się
opatrzone bezpiecznym podpisem cyfrowym. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za
pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej będą składać kolejne
korzystniejsze postąpienia, które będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji. Sposób
oceny ofert będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty z
uwzględnieniem punktacji potrzymanej przed otwarciem aukcji. Do zaproszenia załączono
formularz wykonawcy, który był podstawą przydzielenia loginów i haseł, było w nim miejsce
na jednego przedstawiciela innego niż wynikającego z dokumentów dotyczących
reprezentacji. Wedle regulaminu systemu PPP użytkownik to uprawniony pracownik
organizatora lub oferenta posiadający dostęp do systemu PPP, oferent (uczestnik) to osoba
fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
która za pomocą systemu PPP składa ofert lub zawiera umowy z Organizatorem,
Login to unikalna nazwa nadana przez PWPW identyfikująca użytkownika w systemie PPP,
hasło poufny ciąg znaków umożliwiający użytkownikowi dostęp do systemu PPP
W § 4 wskazano że rejestracja organizatora i oferentów (uczestników) może nastąpić po
zawarciu umowy z PWPW lub przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia przez
organizatora i/lub oferenta. PWPW zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji z formularza
organizatora czy oferenta. Ma prawo domagania się od użytkownika dodatkowych wyjaśnień
i przedstawienia stosownych dokumentów. W § 5 podano, że w celu umożliwienia
bezpiecznego korzystania z systemu PPP, PWPW przydzieli użytkownikowi login i hasło.
Z pisma Grażyny Nowaczek do zamawiającego z 1 sierpnia 2013r. (drogą elektroniczną)
wynika, że PWPW ma formularze firm:
Integrated Solutions, Intertrading system

Solidex Trecom – na p. Gawlikowskiego (ale firma przesłała bezpośrednio do mnie na 3
osoby).
Brak informacji w aktach czy była odpowiedź na to pismo. W dokumentacji znajdują się dwa
formularze wykonawcy firmy Trecom na pana Gawlikowskiego i na p. Stachułę.
Z protokołu aukcji elektronicznej wynika, że zaproszonych wykonawców było 6 w tym
Trecom Enterprise Solutions sp. z o.o. z osobą kontaktową Sylwią Stachułą i Trecom
Enterprise Solutions sp. z o.o. z osobą kontaktową Maciejem Gawlikowskim. W ramach ofert
końcowych wskazano, że Trecom Enterprise Solutions sp. z o.o. z osobą kontaktową Sylwią
Stachułą zajmuje 1 miejsce z ofertą początkową 20 879 250zł. i końcową 15 250 000zł. a
Trecom Enterprise Solutions sp. z o.o. z osobą kontaktową Maciejem Gawlikowskim zajmuje
3 miejsce z ofertą początkową 20 879 250 zł. i końcową 15 789 999,00zł. Analogiczna
sytuacja dotyczy ofert końcowych podsumowania.
W wyniku aukcji elektronicznej złożono oferty z cenami :
Konsorcjum Trecom – 15 250 000zł.,
Atende SA – 15 290 000zł.,
Konsorcjum Integrated Solutions – 18 100 000zł.
Solidex SA – 18 680 000zł.
Intertrading Systems Technology – 19 000 000zł.
Zamawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia na kwotę 13 936 625, 25zł. Co po
powiększeniu o podatek VAT daje kwotę 17 142 049, 06zł. i oświadczył w dniu otwarcia, ze
może sfinansować zamówienie do kwoty 18 690 000zł.
W ofercie Atende w formularzu ofertowym oświadczono, że przedmiot zamówienia będzie
wykonany zgodnie z ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego określonymi w siwz,
również w pkt 3 – 7 znajdują się oświadczenia dotyczące sposobu wykonania zamówienia,
zgodne z wymaganiami zamawiającego. Analogiczne oświadczenia zostały złożone w
ofercie Konsorcjum Trecom.
Z pisma Cisco International Limited z dnia 26 lipca 2013r. wynika, że zgodnie z zasadami
licencjonowania oprogramowania dla urządzeń firmy Cisco Systems, tylko firma Cisco jest
uprawniona do modyfikowania oprogramowania IOS oraz udostępniania poprawek i
aktualizacji oprogramowania oraz sygnatur IPS, w ramach wykupionego dla urządzeń
kontraktu serwisowego Cisco Smartnet, który jednocześnie umożliwia użytkownikowi
końcowemu dostęp do pomocy technicznej Cisco Technical Center (TAC)
Z pisma Cisco International Limited z dnia 26 lipca 2013r. wynika, że Cisco przedstawiło
odwołującemu ofertę na serwisy Cisco Smartnet 0 5 968 288 USD, serwisy Advanced
Services – 1 950 000 USD, Learning Credits – 1 800 000USD. Zaprezentowane warunki
cenowe nie uwzględniają podatku VAT.

W dniu 30 sierpnia 2013r. Konsorcjum Trecom wyjaśniło zamawiającemu, że w trakcie auckji
napotkało na problem, że nie widziało kolejnych postąpień uczestników aukcji, a widziało
obniżającą się wartość swojej oferty. Zadzwonili fo PWPW i zostali poinstruowani jak
problem usunąć i dodatkowo, że osoby umocowane do uczestnictwa w aukcji ze strony
Konsorcjum mogą się wzajemnie przelicytowywać, co pełnomocnicy konsorcjum czynili.
Konsorcjum Trecom przyznało, że w toku aukcji doszło do kilku postąpień różnych
przedstawicieli konsorcjum p wartości niższej niż 50 000zł. , co nie miało wpływu na wynika
akcji, gdyż nastąpiło znacznie przed jej zakończeniem. Postąpienia poniżej 50 000zł. nie
powinny być zdaniem konsorcjum przyjmowane przez system i powinny być uznane za
nieważne jako niezgodne z warunkami akcji, ale całe postępowanie jest ważne i nie ma to
wpływu na ostateczny wynik. Możliwość działania dwóch użytkowników nie była zakazana.
Postępowanie winno być rozumiane jako mające na celu wyłonienie uczestnika, który złożył
najkorzystniejszą ofertę, a uczestnik, to wykonawca, a nie uprawniony pracownik.
Oczywistym jest, ze w takim wypadku wybierana jest oferta uczestnika, a nie oferta
pracownika.

Izba nie dopuściła wyjaśnień ATENDE i Konsorcjum Trecom dotyczących zaoferowanej ceny
złożonych po wniesieniu odwołania na wezwanie zamawiającego, z uwagi na to, że
przedmiotem oceny Izby jest czynność zamawiającego zaskarżona przez odwołującego,
stąd skoro zamawiający nie dokonywał jej w trybie ustawy jako uwzględnienie części
zarzutów odwołania, a jedynie w celu upewnienia się w słuszności swoich poglądów (jak
oświadczył na rozprawie), to czynność ta nie może mieć wpływu na wynik postępowania i
jako taka nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia zarzutu.

Izba zważyła, co następuje :
Izba postanowiła oddalić opozycję zamawiającego wskazuje, że wymogiem art. 185 Pzp jest
przystąpienie po jednej ze stron. Nie ma natomiast obowiązku, na który wskazywał
zamawiający popierania wszystkich zarzutów odwołania. W ocenie Izby przystępujący może
ograniczyć się do popierania tych zarzutów, w których ogniskuje się jego interes. Jedynym
zakazem jaki ustanawia w takiej sytuacji ustawa, jest zakaz o którym mówił przystępujący
Atende składania oświadczeń sprzecznych ze stanowiskiem strony, do której przystąpił.
Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienia spełniają wymogi formalne wynikające z art. 185
ust. 2 ustawy.
Izba nie dopatrzyła się okoliczności mogących skutkować odrzuceniem odwołania na
podstawie art. 189 ust. 2 ustawy.
Izba uznała, że odwołujący ma interes w uzyskaniu zamówienia, gdyż złożył ofertę
niepodlegającą odrzuceniu sklasyfikowaną na trzeciej pozycji w rankingu ofert. Odwołanie

odwołującego zmierza do wyeliminowania dwóch poprzedzających go ofert, zatem w
przypadku uwzględnienia odwołania ma szansę na uzyskanie zamówienia. Odwołujący
może ponieść szkodę w postaci utraty zysku jaki zakładał z tytułu realizacji przedmiotowego
zamówienia. Przesłanka materialnoprawna dopuszczalności odwołania z art. 179 ust. 1
ustawy została wypełniona.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 91 c ustawy, w związku z art. 7 ustawy, przez
zaniechanie unieważnienia aukcji elektronicznej, która została przygotowana i
przeprowadzona w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji, to jest z umożliwieniem
prowadzenia aukcji przez dwóch pełnomocników Konsorcjum Trecom, którzy działając w
imieniu tego samego wykonawcy składali postąpienia o wartości niższej niż minimalna
wartość postąpień wskazana w zaproszeniu do aukcji elektronicznej, co wprowadziło również
pozostałych wykonawców w błąd, co do rzeczywistej liczby wykonawców uczestniczących w
aukcji oraz zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w związku
z art. 7 ustawy, przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Trecom, pomimo tego, że
wykonawca ten poprzez działania dwóch pełnomocników złożył postąpienia o wartości
niższej niż minimalna wartość postąpień, wskazana w zaproszeniu do aukcji, oraz
wprowadził pozostałych wykonawców w błąd, co rzeczywistej liczby wykonawców
uczestniczących aukcji, co narusza zasady uczciwej konkurencji,

Zarzuty zasługują na uwzględnienie. Stan faktyczny, w którym doszło do przeprowadzenia
aukcji elektronicznej ustalony przez Izbę kształtował się w sposób następujący. W siwz (po
modyfikacji) zamawiający w załączniku formularz ofertowy do siwz w pkt. 13 umożliwił
wykonawcom podanie dwóch pełnomocników, którzy będą reprezentować wykonawcę w
trakcie aukcji elektronicznej. Przesyłając zaś zaproszenie do aukcji określił wartość
minimalnych postąpień na poziomie 50 tysięcy złotych oraz przekazał wykonawcom
regulamin aukcji PWPW oraz formularze wykonawcy do wypełnienia. Wykonawca
Konsorcjum Trecom korzystając z zezwolenia zamawiającego wynikającego z siwz złożył
dwa takie formularze wykonawcy dla dwóch pełnomocników. W formularzu była możliwość
podania tylko jednej osoby do reprezentowania podczas aukcji, stąd czynność wykonawcy
Konsorcjum Trecom polegająca na wypełnieniu dwóch formularzy. Do systemu aukcji
PWPW wprowadzono oba formularze i potraktowano je jako dwóch oddzielnych
wykonawców, pomimo zbieżności nazwy i adresu wykonawcy w obu formularzach oraz
osoby podpisującej formularz. Jednocześnie do zamawiającego wystosowaniu
korespondencję elektroniczną z której wynikało, że wykonawca Trecom zgłosił trzech
pełnomocników, co jednak nie znajduje potwierdzenia w aktach postępowania. Nie mniej
jednak w tej korespondencji elektronicznej nie zwrócono uwagi zamawiającego na

ewentualne problemy z udziałem dwóch lub więcej pełnomocników jednego wykonawcy
podczas aukcji, a pismo nie wskazywało, że w związku z podanie większej ilości
pełnomocników w systemie wykonawca Trecom będzie traktowany jako dwa odrębne
podmioty. W postanowieniach regulaminu aukcji PWPW to użytkownik – pracownik
wykonawcy lub jego pełnomocnik, a nie oferent/uczestnik – w rozumieniu ustawy pzp
wykonawca, otrzymuje login i hasło. W regulaminie nie ma postanowień regulujących
sytuację udziału w aukcji kilku użytkowników w imieniu tego samego wykonawcy. W toku
aukcji udział wzięło dwóch użytkowników Konsorcjum Trecom, przy czym w chwili
rozpoczęcia aukcji mieli oni tylko wiedzę o ilości osób biorących w aukcji. Jak wynika z
wyjaśnień Konsorcjum Trecom podczas trwania tej aukcji wykonawca zorientował się, że nie
widzi punktacji oferty najkorzystniejszej, a wartość jego oferty maleje. W celu wyjaśnienia tej
sytuacji zadzwonić pod wskazany przez zamawiającego numer do zgłaszania awarii
platformy PPP i uzyskał informację, jak usunąć błąd, oraz, że jego pełnomocnicy mogą się
przelicytowywać. W protokole aukcji elektronicznej widać wyraźnie, że Konsorcjum Trecom
jako wykonawcy system PPP przydzielił dwa osobne numery oraz, że wynik aukcji
uwzględniał dwie oferty ostateczne złożone przez wykonawcę Konsorcjum Trecom i
sklasyfikowane odpowiednio na 1 i 3 pozycji w rankingu aukcji elektronicznej. Poza sporem
jest to, że w toku aukcji każdy z pełnomocników – użytkowników Konsorcjum Trecom
dokonywał postąpień i gdy łącznie zliczyć wartość postąpień to są one poniżej minimalnej
wartości postąpienia. Sporna była tylko ilość tych postąpień, a nie fakt ich zaistnienia. W tak
ukształtowanym stanie faktycznym Izba uznała, że aukcja została przeprowadzona
niezgodnie z zaproszeniem do aukcji to jest jeden z wykonawców nie dopełnił wymagania
minimalnej wartości postąpień, aukcja została przeprowadzona niezgodnie z art. 91 c pkt 3
ustawy gdyż jeden z wykonawców nie otrzymał informacji wymaganych w tym przepisie w
toku aukcji tj. informacji o punktacji najkorzystniejszej oferty, nadto doszło do złożenia dwóch
ofert ostatecznych przez jednego z uczestników aukcji, co stoi w sprzeczności z treścią art.
80 ust. 2 ustawy. Izba stwierdziła jednocześnie, że odpowiedzialność za zaistniałą sytuację
ponosi organizator aukcji czyli zamawiający. Stwierdzone naruszenia przepisów ustawy
nastąpiły bowiem z powodu zarejestrowania przez system PPP jednego
oferenta/uczestnika/wykonawcy w dwóch postaciach. Nie sposób bowiem przyjąć, że
wykonawca Konsorcjum Trecom w jakikolwiek sposób mógł wpłynąć na to jak jego
pełnomocnicy- użytkownicy zostaną potraktowani przez system (brak jest jakiegokolwiek
dowodu na tę okoliczność i przyjęcie tej hipotezy pozostawałoby w sprzeczności z
wyjaśnieniami wykonawcy Trecom złożonymi zamawiającemu, których wiarygodność nie
była na rozprawie kwestionowana. Niewątpliwie właściciel systemu PPP miał świadomość,
że za Konsorcjum Trecom działać będzie dwóch pełnomocników, mimo to zarejestrował ich
jako dwóch oddzielnych wykonawców (świadczy o tym korespondencja elektroniczna).

Organizator aukcji – zamawiający jest odpowiedzialny wobec wykonawców jako gospodarz
postępowania za dobór platformy umożliwiającej zachowanie zasady uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców oraz zasad określonych przez zamawiającego w
zaproszeniu do aukcji oraz wymogów ustawy wynikających z art. 91c ustawy. Izba nie
podziela stanowiska zamawiającego i przystępującego Konsorcjum Trecom, że skoro oferta
wykonawcy przestaje wiązać w zakresie w jakim złożył on korzystniejszą ofertę w toku
aukcji, a ostatnie postąpienie Konsorcjum Trecom było zgodne z minimalną wartością
postąpienia, to nie można dopatrzyć się naruszenia przepisów ustawy. Zarówno bowiem
zamawiający jak i przystępujący Konsorcjum Trecom pomijają, że w tej sprawie problemem
jest która z ofert Trecom jest ofertą tego wykonawcy i wobec tego która z ofert powinna być
wybrana, czy Konsorcjum Trecom przy przyjęciu, że oferta w poz. 1 jest ofertą tego
wykonawcy, czy oferta Atende, jeśli uznać, że Konsorcjum Trecom złożyło w rzeczywistości
ofertę sklasyfikowaną w poz. 3, zwłaszcza, że obie oferty licytowali upoważnieni do tego
pełnomocnicy. W ocenie Izby sytuacja, w której wykonawca kończy aukcję z dwiema
ostatecznymi ofertami jest niedopuszczalna na gruncie ustawy, jako godząca przede
wszystkim w zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania, której gwarantem ma być
zamawiający w toku postępowania. Izba stoi na stanowisku, że do opisanej wyżej sytuacji w
żaden sposób nie przyczynił się przystępujący Konsorcjum Trecom, brak jest dowodów na
to, że jego wolą było złożenie dwóch ofert ostatecznych, brak jest także dowodów na to, że
świadomie i celowo dokonywał postąpień niezgodnych z zaproszeniem do składania ofert.
Całość tej sytuacji wyniknęła z błędnego zarejestrowania wykonawcy przez system. Izba
przeanalizowała orzecznictwo Izby zapadłe w sprawach, w których postępowanie było
prowadzone z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Izba stwierdziła, że w części tych
orzeczeń uznano za niedopuszczalne powtórzenie czynności aukcji elektronicznej z dwóch
zasadniczych powodów:
- po pierwsze z uwagi na to, że ostatnie postąpienia, są traktowane tak jak oferty papierowe i
brak zastosowania przepisów art. 82 ust. 1, art. 84 i 89 ustawy dotyczy jedynie toku aukcji
elektronicznej, a po jej zakończeniu zakładana jest niezmienność oferty wykonawcy,
- po drugie wskazywany jest argument natury pozaprawnej jak celowość powtarzania aukcji
w sytuacji, gdy wszyscy wykonawcy biorący udział w aukcji znają już swoje możliwości
finansowej.
Odnosząc się do argumentu natury ekonomicznej, to Izba uważa, że w przedmiotowym
stanie faktycznym tak naprawdę strony nie poznały swoich możliwości finansowych, gdyż nie
wiadomo jaki byłby wynik aukcji i jak przebiegały by postąpienia, gdyby były naliczane tylko
dla wykonawców – oferentów/uczestników, a nie ich pełnomocników/użytkowników. Ponadto
Izba stwierdza, że wykonawcy nie byli zgodnie z art. 91 c ust. 3 informowani o rzeczywistej
pozycji swojej oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty, co w

ocenie Izby miało niewątpliwy wpływ na decyzje biznesowe podejmowane podczas tej aukcji.
Tym samym w przedmiotowym stanie faktycznym przeszkoda dla powtórzenia aukcji nie
wydaje się być realna.
Drugi z argumentów jest zdecydowanie silniejszy. Izba jednak kierując się przede wszystkim
celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jakim jest wybór oferty
najkorzystniejszej i zawarcie umowy o zamówienie publiczne, nie uważa za dopuszczalną
sytuacji, w której to wykonawca, którego dotyczy wadliwość aukcji miał być karany za brak
należytego przygotowania aukcji przez zamawiającego. Izba uważa, ze gdyby nakazała
jedynie unieważnienie czynności aukcji i przyjęła niedopuszczalność jej ponownego
przeprowadzenia, to byłoby to również sprzeczne z żądaniami odwołującego i
przystępującego, który domagali się unieważnienia i powtórzenia aukcji, a nie unieważnienia
postępowania. Biorąc pod uwagę to, że w postępowaniu bierze obecnie udział 5
wykonawców, to nakazanie odrzucenia oferty Konsorcjum Trecom, tak jak się tego domagał
odwołujący za sprzeczność z zaproszeniem do aukcji i tak nie prowadziłoby do osiągnięcia
celu postępowania o zamówienie publiczne, bo zamawiający miałby nadał 4 wykonawców,
których oferty nie podlegają odrzuceniu i nie mogąc powtórzyć aukcji nie miałby możliwości
dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bo pozostawałby w sprzeczności z własnymi
postanowieniami ogłoszenia nakazującymi przeprowadzenie aukcji elektronicznej,
postępowanie zatem należałoby unieważnić bez osiągnięcia jego celu i z narażeniem
wykonawców na szkodę w postaci kosztów jakie ponieśli w związku z udziałem w
przedmiotowym postępowaniu. Przede wszystkim Izba zwróciła uwagę na to, że
ustawodawca w ramach aukcji elektronicznej używa pojęcia oferty w trzech znaczeniach:
oferty pisemnej wykonawcy złożonej przed aukcją elektroniczną – art. 91a ust. 1, 91b (trzy
oferty niepodlegające odrzuceniu), art. 91 a ust. 3 (dokonano oceny oferty przed otwarciem
aukcji elektronicznej), art. 91b pkt 1 (pozycji złożonych przez nich ofert) oferty w toku aukcji
elektronicznej – czyli postąpienia (art. 91b ust. 4, art. 91c ust. 3 i 4 ustawy) i oferty wybranej
po zakończeniu aukcji - art. 80 ust. 2 w związku z 91c ust. 5 ustawy. Izba doszła do wniosku,
że oferty w toku aukcji – postąpienia to fragmenty oferty złożonej w terminie składania ofert,
którymi wykonawcy konkurują w trakcie aukcji. Zatem oferta pierwotna nie wygasa jest
wiążąca w tej części, która nie jest przedmiotem postąpień. Taki wniosek należy
wyprowadzić przede wszystkim z art. 91c ust. 4 ustawy zgodnie z którym bieg terminu
związania ofertą nie ulega przerwaniu, pomimo tego, że mniej korzystne postąpienie
wygasa. Oferta wybrana o której mowa w art. 80 ust. 2 ustawy, to z kolei oferta pierwotna
zmieniona o wartości ustalone w wyniku aukcji. Tym samym nadal jest to oferta, która
została przez wykonawcę złożona w dniu składania ofert uzupełniona o nowe elementy
zmienione zgodnie z wolą ustawodawcy w toku aukcji elektronicznej. Izba zanalizowała
także czy oferty składane w zwykłym toku postępowania (to jest bez aukcji) nie podlegają

zmianom po zamknięciu ofert i doszła do przekonania, że tak nie jest. Świadczy o tym
zarówno treść art. 87 ust. 2 jak i 91 ust. 3a przez doliczenie do ceny podatku od towarów i
usług w celu oceny oferty, art. 91 ust.5 i 6 w zakresie ofert dodatkowych. Te okoliczności
wskazują się ustawodawca dopuszcza zmiany ofert po ich złożeniu, a oferta składana przez
wykonawcę w postępowaniu z aukcją elektroniczną ulega jedynie zmianie dopuszczonej
przepisami ustawy, a nie wycofaniu. Tym samym Izba nakazując powtórzenie aukcji
elektronicznej nie nakazuje wykonawcom ponownego składania ofert, gdyż te już zostały
złożone w dniu składania ofert, ale nakazuje ponowne przeprowadzenie wadliwej procedury
(czynności zamawiającego) zmiany oferty po jej złożeniu w trybie dopuszczonym przez
prawo. W ocenie Izby zatem możliwy pozostaje do osiągnięcia cel postępowania o
zamówienie publiczne w sytuacji, gdy w toku aukcji elektronicznej zamawiający dopuści się
naruszenia przepisów ustawy. Izba pragnie jednak z całą stanowczością podkreślić, że nie
dotyczy to sytuacji, gdy to uczestnik wpłynie lub wywoła błąd w toku aukcji elektronicznej,
albowiem ustawodawca nie przewiduje sytuacji naprawy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w innym przypadku niż naruszenie przez zamawiającego przepisów
ustawy. Podsumowując, Izba stwierdziła, że zamawiający naruszył art. 91c ust. 3 ustawy
oraz zasadę prowadzenia postępowania z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców w myśl art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez przeprowadzenie
aukcji w sposób wadliwy. Izba natomiast nie dopatrzyła się naruszenia przez zamawiającego
art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Trecom. Izba
jak już wskazano powyżej uznała, że ewentualne wady części oferty tego wykonawcy
powstały z winy zamawiającego, a skoro tak nie mogą one obciążać wykonawcy. Co do
czynu nieuczciwej konkurencji, to odwołujący w żaden sposób nie udowodnił, że Konsorcjum
Trecom świadomie i celowo wykonało postąpienia niezgodne z minimalną wartością
postąpień określonych w zaproszeniu. Izba uznała zatem, że zamawiający nie naruszył art.
89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 90 ust. 1 i 2 ustawy, przez zaniechanie
wezwania wykonawców Konsorcjum Trecom oraz Atende SA do wyjaśnienia elementów
oferty mających wpływ na jej cenę oraz Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust.
1 pkt 4 ustawy, przez zaniechanie odrzucenia ofert wykonawców Konsorcjum Trecom oraz
Atende SA, jako zawierających rażąco niską cenę, ewentualnie zarzut naruszenia przez
zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, przez zaniechanie odrzucenia ofert wykonawców
Konsorcjum Trecom oraz Atende SA, jako ofert nie obejmujących całego przedmiotu
zamówienia.

Zarzuty nie zasługują na uwzględnienie. Izba stwierdza, że pomiędzy stronami i
uczestnikami postępowania bezsporne jest, że przedmiot zamówienia polega na
zaoferowaniu zamawiającemu pakietów, serwisów i kredytów szkoleniowych firmy Cisco.
Wynika to wprost z opisu przedmiotu zamówienia oraz udzielonych przez zamawiającego
wyjaśnień treści siwz. Dodatkowo okoliczność tę potwierdza złożone przez odwołującego
pismo firmy Cisco International Limited z dnia 26 lipca 2013r. Nadto w toku przeprowadzonej
rozprawy nikt tej okoliczności nie kwestionował. Nikt nie kwestionował także oferty handlowej
złożonej przez firmę Cisco International Limited odwołującemu potwierdzonej pismem firmy
Cisco International Limited z dnia 26 lipca 2013r. Sporne było natomiast twierdzenie
odwołującego co do jednolitej polityki handlowej firmy Cisco wobec wykonawców
ubiegających się o to samo zamówienie. Odwołujący mimo przedłożenia dwóch pism od
producenta Cisco International Limited tej okoliczności nie wykazał. Z żadnego ze złożonych
pism nie wynika bowiem, że wartości pakietów, serwisów i kredytów szkoleniowych
zaoferowane odwołującemu, były w takich samych wysokościach oferowane innym
uczestniczącym w tym postępowaniu wykonawcom, a zamawiający zaprzeczył temu
twierdzeniu odwołującego. W tej sytuacji Izba uznała, że nie została udowodnione kluczowe
twierdzenie odwołującego. Odwołujący nie wskazał ani na regulaminy firmy Cisco
potwierdzające politykę jednakowych cen, ani na jakiekolwiek oświadczenie producenta o
stosowaniu takiej polityki. Nieudowodnienie tej okoliczności musiało zatem skutkować
oddaleniem zarzutu zaniechania odrzucenia ofert Konsorcjum Trecom i Atende na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, ani zaniechania wezwania tych
wykonawców do wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na cenę w trybie art. 90 ust. 1
ustawy. Jedynie bowiem w przypadku wykazania braku możliwości zakupu przez
Konsorcjum Trecom i Atende pakietów, serwisów i kredytów szkoleniowych w wymaganej
ilości za cenę niższą niż zaoferowana odwołującemu przez producenta Cisco, można było
powziąć wątpliwości tak co do realności zaoferowanej przez tych wykonawców ceny jak i co
do tego czy zaoferowali oni cały przedmiot zamówienia. Co do zaoferowania całości
przedmiotu zamówienia Konsorcjum Trecom i Atende złożyły wymagane przez
zamawiającego oświadczenia w formularzu ofertowym. Zamawiający w siwz nie wymagał
przedłożenia innych dokumentów mających służyć wykazaniu, że oferowane zamówienie
spełnia wymagania zamawiającego tak co do pochodzenia, jak i ilości. Tym samym w braku
wykazania polityki cenowej firmy Cisco, zgodnie z twierdzeniem odwołującego, nie było
podstaw do podważenia wiarygodności złożonych oświadczeń przez przystępujących w ich
ofertach. Tym samym zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy nie potwierdził się.
Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4
ustawy, jedynie bowiem w przypadku wykazania, że Konsorcjum Trecom i Atende nie mogą
nabyć pakietów, serwisów i licencji po niższej cenie niż odwołujący, można byłoby dać wiarę

twierdzeniu odwołującego, że wykonawcy ci zaoferowali świadczenie poniżej kosztów jego
wytworzenia. W braku takiego dowodu Izba dała wiarę wyjaśnieniom zamawiającego i
przystępującego Trecom, że firma Cisco nie prowadzi jednakowej polityki handlowej wobec
wykonawców biorących udziału w postępowaniu i że przystępujący Trecom założył na
przedmiotowym zamówieniu znaczny zysk. W tej sytuacji Izba zanalizowała, czy
zamawiający miał podstawy uwzględniając okoliczności przedmiotowego postępowania do
zwrócenia się do wykonawców Trecom i Atende o wyjaśnienia w trybie art. 90 ust. 1 ustawy.
Izba ustaliła, że stosunek cen wykonawców Konsorcjum Trecom i Atende do wartości
szacunkowej przedmiotu zamówienia powiększonej o VAT to odpowiednio 88,96% i 89,
20%, zaś oferty są niższe od średniej wszystkich złożonych w postępowaniu ofert o
odpowiednio 11,66% i 11,44%. W ocenie Izby te rozbieżności nie dawały zamawiającemu
podstaw do uznania, że ceny wykonawców Konsorcjum Trecom i Atende mogą odbiegać
rażąco od realnych cen za zamawiany przedmiot. W tym stanie rzeczy Izba nie stwierdziła
naruszenia przez zamawiającego przepisów art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 90 ust. 1 i 2
ustawy.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na postawie art. 192 ust. 1, 2 i 3 pkt 1
ustawy.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy stosownie do
wyniku spraw oraz zgodnie z § 3 pkt. 1 i § 5 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238) obciążając zamawiającego obowiązkiem zwrotu odwołującemu
poniesionych kosztów uiszczonego wpisu.

Przewodniczący: ……………

Na podstawie pliku 2013_2055.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 2055/13

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń