WYROK Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO/UZP 1394/07


Sygn. akt KIO/UZP 1394/07

WYROK
z dnia 18.12.2007 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Niwicki Andrzej

Członkowie: Rakowska Małgorzata
Sadowy Stanisław

Protokolant: Nowicka Dorota

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18.12.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego
przez „Fadbet” S.A., Białystok, ul. 27 Lipca 60 od rozstrzygnięcia przez zamawiającego
Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 protestu z dnia 30.10.2007 r.

przy udziale xxx zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego. xxx po
stronie odwołującego się oraz xxx - po stronie zamawiającego*.

orzeka:


1. Oddala odwołanie.
2. kosztami postępowania obciąża „Fadbet” S.A., Białystok, ul. 27 Lipca 60
i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 156 zł
00 gr (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć zł)
z kwoty wpisu uiszczonego przez „Fadbet” S.A., Białystok, ul. 27 Lipca 60,

2) dokonać wpłaty kwoty 00 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz xxx,
stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu xxx,

3) dokonać wpłaty kwoty 00 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu
Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP,

4) dokonać zwrotu kwoty 16 844 zł 00 gr (słownie: szesnaście tysięcy osiemset
czterdzieści cztery zł)
z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
„Fadbet” S.A., Białystok, ul. 27 Lipca 60.

Uzasadnienie

Wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
przebudowę części budynku biurowego na potrzeby archiwum urzędu prowadzonym w
trybie przetargu ograniczonego podniósł, iż w trakcie oceny ofert zostały naruszone przepisy
art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust. 1 i art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zarzucił Zamawiającemu, że odrzucenie złożonej przez niego oferty było nieuzasadnione,
gdyż treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jednocześnie podniósł, że oferta jako najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu powinna być wybrana. Tym samym, w ocenie odwołującego się, brak było
podstaw do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. Równocześnie
Odwołujący się wskazał, że Zamawiający uwzględniając postanowienia wyroku Zespołu
Arbitrów z dnia 17 października 2007 r., w którym nakazano ponowną ocenę ofert ze
wskazaniem, iż oferta innego wykonawcy zawierająca modyfikacje przedmiarów robót,
powinna być odrzucona, odrzucił jednocześnie ofertę Odwołującego. Powodem odrzucenia
tej oferty było pominięcie w opisie poszczególnych pozycji w kosztorysie ofertowym
„informacji dodatkowych” umieszczonych przez Zamawiającego w przedmiarach robót.

Stwierdził, że informacje dodatkowe, których brak w kosztorysie ofertowym zarzucił
Zamawiający, nie wchodzą w skład opisu poszczególnych pozycji w przedmiarach robót,
gdyż spełniają jedynie funkcję pomocniczą. Informacje te nie były zamieszczane w opisie
poszczególnych pozycji przedmiaru robót, lecz pod opisem tych pozycji. Treść tych
informacji spełniała funkcję pomocniczą, a ich pominięcie w pozycjach wymienionych przez
Zamawiającego nie stanowiło żadnej modyfikacji przedmiarów robót powodującej odrzucenie
oferty w myśl postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wskazując na te zarzuty Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności
unieważnienia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia w sprawie i
nakazanie powtórzenia czynności badania , oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. W razie
niekorzystnego wyniku postępowania przed KIO wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów
wobec nie ponoszenia winy w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego.
Odnosząc się do zarzutów podniesionych przez Odwołującego Zamawiający uznał,
że zarzuty odwołania nie zasługują na uwzględnienie. Stwierdził, że w wyniku wyroku
Zespołu Arbitrów z 17 października 2007 r. sygn. UZP/ZO/0-1225/07 dokonał powtórnej
oceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu, w tym oferty Odwołującego. Po ponownej
analizie kosztorysu ofertowego stanowiącego integralną część oferty, mając na względzie
powołany wyrok Zespołu Arbitrów Zamawiający stwierdził modyfikacje tego kosztorysu
polegające na braku w niektórych pozycjach opisów przy poszczególnych elementach robót.
Szczegółowo wskazał te różnice w piśmie z dnia 26 października 2007 r., z jednoczesnym
zawiadomieniem o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania. Wskazując na powyższe
wniósł o oddalenie odwołania podnosząc nadto, że w sprawie zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania z uwagi na upływ terminu związania ofertą, co uniemożliwia
zawarcie ważnej umowy. Wskazał nadto, że ceny złożonych ofert w postępowaniu
przekraczają kwotę, którą może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co jest
dodatkową przesłanką unieważnienia postępowania ma istotne znaczenie na wypadek
uznania ważności oferty.
Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej po przeprowadzeniu postępowania w
sprawie, a w szczególności zapoznaniu się z postanowieniami siwz, ofertą wykonawcy i
wysłuchaniu stron na rozprawie zważył, co następuje.
Rozpatrując zarzuty odwołania zasadne jest wskazanie, że Zespół Arbitrów
orzekający w sprawie wyrokiem z dnia 17 października 2007 r. rozpatrywał sprawę w
granicach zarzutów podniesionych w odwołaniu, a odnoszących się do oferty innego
wykonawcy. Równocześnie jednak w sentencji wyroku ZA nakazał powtórzenie czynności
oceny ofert, nie wyłączając z tej oceny ofert złożonych przez innych wykonawców, w tym
Odwołującego się w poprzedniej i obecnie rozpatrywanej sprawie, co oznacza, że
Zamawiający zasadnie dokonał takiej oceny. Powyższe, z uwagi na treść wyroku Zespołu

Arbitrów oznacza jednocześnie, że Odwołujący ma legitymację do wnoszenia środków
ochrony prawnej w obecnej sprawie, gdyż odrzucenie jego oferty nie jest czynnością
dokonaną „zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu”, lecz w następstwie tego
rozstrzygnięcia (art. 187 ust. 4 pkt 6 ustawy).
Skład orzekający w niniejszej sprawie podzielił uznanie przez strony niniejszego
postępowania przetargowego, że kosztorysy ofertowe w prowadzonym postępowaniu
przetargowym stanowiły integralną część oferty, a ich modyfikacja powinna powodować
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Wymóg pełnej zgodności przedmiarów robót bez prawa ich modyfikacji został potwierdzony
w piśmie Zamawiającego z dnia 22 czerwca 2007r. (okoliczność bezsporna).

Oceniając zasadniczy zarzut zawarty w proteście i odwołaniu w przedmiocie zgodności treści
przedmiarów robót z postanowieniami siwz, Skład Orzekający Izby zważył, co następuje.
Przedmiar robót jako część kosztorysu ofertowego sporządzony metodą uproszczoną
powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis (katalogi, cenniki) wraz ze wskazaniem właściwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. W świetle tak
zdefiniowanego pojęcia, powołanego również w odwołaniu, w szczególności biorąc pod
uwagę warunek szczegółowości opisu zawartego w przedmiarze, z jednoczesnym
uwzględnieniem powołanego wyżej zakazu modyfikacji, należy uznać poprawność
dokonanej przez Zamawiającego oceny złożonych kosztorysów. Skład orzekający nie
podziela zatem stanowiska Odwołującego, że opisy zawarte pod poszczególnymi pozycjami
przedmiaru robót są wyłącznie informacjami dodatkowymi o charakterze pomocniczym, a z
tego powodu nie stanowią elementu kosztorysu ofertowego. Tym samym decyzja
Zamawiającego o unieważnieniu postępowania wskutek braku ofert nie podlegających
odrzuceniu, po uprzednie, ocenie ofert i ich odrzuceniu jest uzasadniona.

Jednocześnie należy stwierdzić, iż w niniejszym postępowaniu zachodzi kolejna przesłanka
tj. niemożność zawarcia ważnej umowy w związku z upływem terminu związania ofertą (art.
94 ust. 1a w zw. z art. 93 ust. pkt 7) ustawy – Prawo zamówień publicznych.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono, zgodnie z art. 191 ust. 6 ustawy
Pzp, stosownie do jego wyniku.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych do Sądu Okręgowego w ..........................................................................

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:
………………………………

………………………………

Na podstawie pliku 2007_1394.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO/UZP 1394/07

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń