POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 2446/12


POSTANOWIENIE

z dnia 16 listopada 2012 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Agata Mikołajczyk

Protokolant: Jakub Banasiak

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 16 listopada w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7
listopada 2012 r. przez Odwołującego – SUNTAR Sp. z o.o., Ul. Boya śeleńskiego 5B, 33-
100 Tarnów, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Dębica,
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica,

przy udziale wykonawców:

a) Technologie Informatyczne Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 58/33A, 03-468 Warszawa,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Odwołującego,

b) Przedsiębiorstwo Realizacji Zamówień Publicznych - Z. L……….. Sp. j., ul.
Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec, zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego.

postanawia:


1. umorzyć postępowanie odwoławcze;

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego – SUNTAR Sp. z o.o., Ul. Boya śeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów, kwoty
13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych, zero groszy), stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), na niniejsze postanowienie – w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Przewodniczący:

…………………………………..Uzasadnienie

Odwołanie zostało wniesione przez wykonawcę - SUNTAR Sp. z o.o. z Tarnowa w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiaj ącego -
Gmina Miasto Dębica na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 756 ze zm.) [dalej: ustawa Pzp] którego
przedmiotem jest „Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego w ramach
projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje
samorządowe w Dębicy”
.

Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił wykonawca
Przedsiębiorstwo Realziacji Zamówień Publicznych – Z.L………. Spółka Jawna z Połańca, a
po stronie Odwołującego - wykonawca – Technologie Informatyczne sp. z o.o. z Warszawy.

Pismem z dnia 16 listopada 2012 r. - przed otwarciem posiedzenia Izby i tym samym
przed otwarciem rozprawy - Odwołujący cofnął wniesione odwołanie.

Uwzględniając powyższe, Izba na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp zdanie
pierwsze umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie. Zgodnie z art. 187 ust. 8
zdanie drugie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U Nr 41, poz. 3544), Izba orzekła o dokonaniu
zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu w wysokości 15.000 zł.

Przewodniczący:

…………………………………

Na podstawie pliku 2012_2446.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 2446/12

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń