POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 1865/12


POSTANOWIENIE
z dnia 11 września 2012 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

wobec cofnięcia w dniu 11 września 2012 r. przed otwarciem rozprawy odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 sierpnia 2012 r. przez
wykonawcę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding, 85-082
Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11, w postępowaniu prowadzonym przez Gminę
Olsztyn, 10-101 Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1,

przy udziale wykonawcy Solaris Bus & Coach Spółka Akcyjna, Bolechowo-Osiedle, ul.
Obornicka 46, 62-005 Owińska, zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego,

postanawia:


1) umarza postępowanie odwoławcze,
2) nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding, 85-082
Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11, kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy
pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a ust.1 i 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Przewodniczący: …………………Uzasadnienie

Odwołujący - Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding z siedzibą
w Bydgoszczy - wniósł w dniu 31 sierpnia 2012 r. odwołanie wobec czynności i zaniechania
zamawiającego Gminy Olsztyn w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa fabrycznie nowego taboru
tramwajowego w ramach programu: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu
transportu zbiorowego w Olsztynie.”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 24/09/2011, nr 2011/S 184-301241.

W dniu 11 września 2012 r. odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy
(posiedzenie z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego wyznaczono w dniu
12 września 2012 r.).
Wobec powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie odwoławcze
na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i nakazała dokonanie
zwrotu odwołującemu kwoty 13 500 zł, stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
w zw. z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust.1 pkt 3 lit. a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący: ………………….

Na podstawie pliku 2012_1865.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 1865/12

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń