POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 581/12


POSTANOWIENIE
z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska

Protokolant: Paulina Nowicka

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2012 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 marca 2012 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel Cleaning
sp. z o.o., Hospital Serwis Partner Sp. z o.o. Sp. k. we Wrocławiu w postępowaniu
prowadzonym przez Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

postanawia:


1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego Urzędu
Zamówień Publicznych kwoty 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel Cleaning
sp. z o.o., Hospital Serwis Partner Sp. z o.o. Sp. k. we Wrocławiu, stanowiącej wpis od
odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łomży.

Przewodniczący: ………….…………Uzasadnienie

I. Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (zwany dalej
Zamawiającym), prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem
postępowania jest wykonanie kompleksowych usług czystościowo - porządkowych,
dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych, transportu wewnętrznego i czynności
pomocniczych w oddziałach szpitalnych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
W dniu 23 marca 2012 r. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Impel Cleaning sp. z o.o., Hospital Serwis Partner Sp. z o.o. Sp. k. (dalej: Odwołujący)
wnieśli odwołanie, wskazując na naruszenie przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych, poprzez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wykonawców oraz art. 8 ust. 1-3 w związku z art. 96 ust. 3 Prawa
zamówień publicznych przez zaniechanie udostępnienia Odwołującemu części oferty
Wykonawcy: Spółdzielnia Inwalidów „Naprzód" w Krakowie, ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków,
zawierającej informacje bezprawnie utajnione.
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w dniu 29 marca 2012 r.
zgłosili przystąpienie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Ever
Grupa Sp. z o.o., Propel System Sp. z o.o., wskazując, że mają ,,interes prawny
w prawidłowym rozstrzygnięciu przetargu”.

Pismem z dnia 4 kwietnia 2012 r. (doręczonym Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej
w tym samym dniu, przed otwarciem posiedzenia) Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu i poinformował o odtajnieniu informacji zastrzeżonych jako
tajemnica przedsiębiorstwa ofertach.

II. Izba ustaliła, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Ever Grupa
Sp. z o.o., Propel System Sp. z o.o., nie przystąpili skutecznie do postępowania
odwoławczego.
Zgodnie z art. 185 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, wykonawca może zgłosić
przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystępuje. Izba stwierdziła, że wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia: Ever Grupa Sp. z o.o., Propel System Sp. z o.o., zgłosili

przystąpienie w przepisanym terminie, jednak nie wykazali interesu w rozstrzygnięciu
odwołania na korzyść strony, do której przystąpili. Z akt postępowania nie wynika, że
zastrzegli oni jakiekolwiek informacje w swojej ofercie jako tajne, a skoro zarzuty odwołania
sprowadzają się do kwestionowania skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
w ofercie Spółdzielni Inwalidów „Naprzód", trudno dopatrzeć się w sytuacji zgłaszającego
przystąpienie jakiejkolwiek korzyści w rozstrzygnięciu odwołania na korzyść Zamawiającego.

Zgodnie z art. 186 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, w przypadku uwzględnienia
przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć
postępowanie pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego
nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje,
powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie
z żądaniem zawartym w odwołaniu.
Wobec ustalenia przez Izbę, że:
1) Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu,
2) po stronie Zamawiającego nie przystąpił skutecznie żaden wykonawca,
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zachodzą przesłanki do wydania postanowienia
o umorzeniu postępowania odwoławczego, zgodnie z art. 186 ust. 2 Prawa zamówień
publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca
2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48,
poz. 280).
Ponadto, w związku z art. 186 ust. 6 pkt 2b Prawa zamówień publicznych, Izba
postanowiła o zwrocie Odwołującemu uiszczonego wpisu od odwołania.
Reasumując, orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący: ……………………………

Na podstawie pliku 2012_0581.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 581/12

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń