POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 512/12


POSTANOWIENIE

z dnia 27 marca 2012 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz

Agnieszka Bartczak – Żuraw

Bogdan Artymowicz

Protokolant: Mateusz Michalec

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w Warszawie w dniu 27 marca
2012 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 marca
2012 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego – konsorcjum firm: Polimex-Mostostal S.A. oraz FISIA Babcock
Environment GmbH, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, w postępowaniu prowadzonym
przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo- Produkcyjne LECH Sp. z
o.o., ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok,

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
konsorcjum firm: BUDIMEX S.A., Keppel Seghers Belgium NV oraz Cespa Compania
Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa,
zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Odwołującego.

postanawia:


1. Umorzyć postępowanie odwoławcze.

2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego – konsorcjum firm: Polimex-Mostostal S.A. oraz FISIA Babcock
Environment GmbH, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, kwoty 20.000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) – uiszczonej tytułem wpisu od
odwołania.Stosownie do art. 198 a i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Przewodniczący: ……………………………

Członkowie: ……………………………

……………………………Uzasadnienie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w
dniu 26.07.2011 r. pozycja 2011/S141-234031.
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego dotyczy kontraktu nr 5
”Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku o numerze
referencyjnym zamawiającego:1/ZP/2011/IRP.
Odwołanie dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wniesiono w
dniu 16 marca 2012r.
W dniu 26 marca 2012r. zamawiający w odpowiedzi na odwołanie uwzględnił większość
zarzutów, zobowiązując się do modyfikacji zapisów specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
W dniu 27 marca 2012r. przed posiedzeniem z udziałem stron odwołujący cofnął częściowo
zarzuty.
Izba badając zarzuty zawarte w odwołaniu oraz zarzuty uwzględnione i zarzuty cofnięte
stwierdza, że odwołanie zostało uwzględnione w całości. Powyższy stan faktyczny i prawny
strony potwierdziły na posiedzeniu z udziałem stron.

Wobec uwzględnienia zarzutów odwołania w całości Izba na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron postanowiła w myśl art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o
umorzeniu postępowania uznając postępowanie odwoławcze za bezprzedmiotowe.

O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust.9 i ust.10 z
zastrzeżeniem art.186 ust.6 pkt 1 ustawy Pzp i § 5 ust.1 pkt 1) w związku z § 3 pkt 1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i
sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2010r. nr 41 poz.238) dokonując zwrotu Odwołującemu kwotę
uiszczonego wpisu od odwołania w wysokości dwadzieścia tysięcy złotych.

Przewodniczący: ……………………………

Członkowie: ……………………………

……………………………

Na podstawie pliku 2012_0512.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 512/12

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń