POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 383/12


POSTANOWIENIE
z dnia 5 marca 2012 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 5 marca 2012 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
24 lutego 2012 r. przez Philips Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 95B,
02-222 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław

postanawia:


1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Philips Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 95B, 02-222 Warszawa kwoty
15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej
uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący: ………………………………


Uzasadnienie

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (dalej: „Zamawiający”) wszczął, w trybie
przetargu nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na: „Dostawę tomografu komputerowego 16-to rzędowego dla Katedry i Kliniki Chirurgii
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
. Postępowanie to prowadzone jest
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. t.j. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie
o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z dnia 2 lutego 2012 r. pod nr 2012/S 22-035590.

W postępowaniu tym wykonawca Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dalej: „Odwołujący”) w dniu 24 lutego 2012 r., złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie. Złożone odwołanie dotyczy modyfikacji przez Zamawiającego postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej w dniu
15 lutego 2012 r. Kopia odwołania została przekazana Zamawiającemu w dniu 24 lutego
2012 r.

Zamawiający informację o złożonym odwołaniu wraz z wezwaniem wykonawców
do przyłączenia się do postępowania odwoławczego zamieścił na swojej stronie internetowej
w dniu 24 lutego 2012 r. Do postępowania odwoławczego, na skutek wskazanego wezwania
do upływu ustawowego terminu 3 dni od przekazania wezwania, żaden wykonawca nie
zgłosił przystąpienia.

W dniu 2 marca 2012 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła odpowiedź
Zamawiającego na odwołanie, w której uwzględnił on w całości zarzuty odwołania.

Wobec powyższego Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając złożone odwołanie
na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego, działając
na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 186 ust. 1 ustawy Pzp, postanowiła
postępowanie odwoławcze umorzyć.

Stosownie do wskazanego przepisu ustawy Pzp Izba umarza postępowanie
odwoławcze w przypadku uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu,
jeśli do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie
żaden wykonawca. W przedmiotowej sprawie do postępowania odwoławczego w terminie
3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego wezwania do przyłączenia
się do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca, tak po stronie
Zamawiającego, jak i po stronie Odwołującego. Wobec powyższego postępowanie
odwoławcze należało umorzyć.

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie
ustawy Pzp i art. 186 ust. 2 w związku z art. 186 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak
w sentencji.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego w przedmiotowej sprawie
Izba oparła o dyspozycję art. 186 ust. 6 pkt 1) ustawy Pzp. Przepis ten stanowi,
iż w przypadku uwzględnienia zrzutów odwołania przez zamawiającego w całości, jeśli
do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca, koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie.

Przewodniczący: ………………………………

Na podstawie pliku 2012_0383.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 383/12

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń