POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 332/12


POSTANOWIENIE
z dnia 27 lutego 2012 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Anna Chudzik

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 27 lutego 2012 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
16 lutego 2012 r. przez wykonawcę Petra Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez Komendę Główną Policji w Warszawie Biuro
Finansów

postanawia:


1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Petra
Medica Sp. z o.o. kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero
groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:…………………..

Uzasadnienie

Zamawiający – Komenda Główna Policji Biuro Finansów – prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
Realizację usług medycznych z zakresu medycyny pracy.

W dniu 16 lutego 2012 r. wykonawca Petra Medica Sp. z o.o. wniósł odwołanie
wobec czynności unieważnienia postępowania, zarzucając Zamawiającemu naruszenie
przepisów: art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając złożone odwołanie na posiedzeniu bez
udziału stron stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należy umorzyć na podstawie art.
186 ust. 2 ustawy Pzp. Ustalono bowiem, że Zamawiający pismem doręczonym do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej faksem w dniu 24 lutego 2012 r. złożył odpowiedź na odwołanie,
w której oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.
Uwzględniając powyższe oraz fakt, że do przedmiotowego postępowania odwoławczego po
stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca, postępowanie odwoławcze –
stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Pzp – należało umorzyć.

O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania
oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr
41, poz. 238), zgodnie z którym, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu przed rozpoczęciem posiedzenia z udziałem stron lub rozprawy,
a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty
uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący:…………………..

Na podstawie pliku 2012_0332.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 332/12

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń