POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 2540/11


POSTANOWIENIE
z dnia 5 grudnia 2011 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Paweł Trojan

wobec cofnięcia w dniu 05.12.2011 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28.11.2011 r. przez wykonawcę Boxmet
Medical Spółka z o.o., ul. Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym przez Zamawiającego - Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 58-250 Katowice w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa, montaż i instalacja wyposażenia
medycznego sal symulacyjnych dla potrzeb Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM
w Katowicach”
(znak RZP/PN/52/11)

przy udziale wykonawcy Robert Pałka prowadzącego jako osoba fizyczna działalność
gospodarczą pod firmą REDLIFE Robert Pałka, ul. Ułanów 7, 20-554 Lublin zgłaszającego
swoje przystąpienia do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po stronie
Zamawiającego

postanawia:


1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz wykonawcy Boxmet Medical Spółka z o.o., ul. Piskorzów 51,
58-250 Pieszyce, kwoty 13.500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych),
stanowiącej 90% uiszczonego przez Odwołującego wpisu.
Stosownie do treści art. 198 a i art. 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) na niniejsze
postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Przewodniczący:

……………………Uzasadnienie

do postanowienia z dnia 5 grudnia 2011 r. o

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że wobec wszczęcia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po dniu 15 listopada 2010 r. (data
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych), którego
dotyczy rozpoznawane przez Izbę odwołanie, tj. po dniu 29 stycznia 2010 r., w którym
weszły w życie przepisy ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778), do jego rozpoznawania
mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu nadanym
ww. ustawą nowelizującą.

Jednocześnie Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że do przedmiotowego odwołania
zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238)
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280).

Odwołanie zostało złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa, montaż i instalacja wyposażenia medycznego sal symulacyjnych dla potrzeb
Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach”
(znak RZP/PN/52/11) przez
Odwołującego – Boxmet Medical Spółka z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce w dniu
28.11.2011 r., wobec czynności Zamawiającego polegających na zaniechaniu odrzucenia
oferty wykonawcy REDLIFE Robert Pałka, jak również dokonania wyboru jako
najkorzystniejszej oferty ww. wykonawcy.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenia art. 7 ust. 1 i 3; art. 89 ust. 1 pkt 2
oraz art. 24 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy Pzp.

Krajowa Izba Odwoławcza, na podstawie przekazanej przez Zamawiającego
dokumentacji postępowania ustaliła, iż Zamawiający w dniu 30.11.2011 r. przekazał
wykonawcy REDLIFE Robert Pałka kopię odwołania.

Izba ustaliła, iż do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania
skutecznie przystąpił po stronie Zamawiającego w dniu 02.12.2011 r. wykonawca REDLIFE
Robert Pałka. Przystąpienie zostało podpisane przez Karola K. – Radcę prawnego na
podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.12.2011 r. podpisanego przez Roberta Pałkę i
upoważniającego m.in. do zgłaszania przyłączeń do postępowań odwoławczych.

W dniu 05.12.2011 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej za pomocą
Elektronicznej Skrzynki Podawczej wpłynęło pismo Odwołującego, w którym złożył
oświadczenie woli o cofnięciu odwołania wniesionego w dniu 28.11.2011 r. Powyższe pismo
zostało podpisane Roksanę G. – Prokurenta przy użyciu bezpiecznego podpisu
elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu CERTUM QCA
ważnego od 17.07.2011 do 16.07.2013 r. Ponadto do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
wraz z odwołaniem zostało złożone upoważnienie z dnia 22.11.2011 r. upoważniające panią
Roksanę G. m.in. do wniesienia środków ochrony prawnej w ramach przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisane przez Roksanę G.–
Prokurenta oraz Adriana P. – Prezesa Zarządu upoważnionych do łącznej reprezentacji
wykonawcy. Powyższe ustalono w oparciu o odpis aktualny KRS z dnia 24.08.2011 r.

Jednocześnie wraz z pismem zawierającym cofniecie odwołania została dołączona
kopia pisma z dnia 05.12.2011 r. zawierająca oświadczenie o cofnięciu odwołania
podpisanym przez Roksanę G. – Prokurenta oraz Adriana P. – Prezesa Zarządu.

W tym stanie rzeczy, skoro Odwołujący w piśmie wniesionym dnia 05.12.2011 r.
oświadczył, iż cofa odwołanie Krajowa Izba Odwoławcza zobligowana jest do umorzenia
postępowania odwoławczego.

Wobec ustalenia, że Odwołujący skutecznie cofnął odwołanie Krajowa Izba
Odwoławcza stwierdziła, że zachodzą przesłanki do wydania postanowienia o umorzeniu
postępowania odwoławczego na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron, zgodnie z treścią
art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględniła okoliczność, iż w przypadku cofnięcia odwołania przez odwołującego przed
otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych, orzekając w tym zakresie

o konieczności zwrotu kwoty 13.500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych i zero
groszy) z wpisu uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień
Publicznych stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący:

……………………

Na podstawie pliku 2011_2540.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 2540/11

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń