POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 1056/11


POSTANOWIENIE

z dnia 30 maja 2011 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski

wobec cofnięcia w dniu 30 maja 2011r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 maja 2011 r. przez wykonawcę Spółdzielnię
Inwalidów Naprzód z siedzibą w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony z siedzibą w
Szczecinie

przy udziale wykonawcy konsorcjum firm: Impel Cleaning Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
oraz Hospital Serwis Partner Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO
1056/11
po stronie zamawiającego

postanawia:


1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Spółdzielnię Inwalidów Naprzód z siedzibą w Krakowie kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Przewodniczący: ……………Uzasadnienie

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony z siedzibą w
Szczecinie wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług sprzątania w obiektach Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

Przedmiotowe zamówienie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 17 marca 2011 roku pod pozycją 2011/S 53-087093.

Pismem z dnia 11 maja 2011 roku Zamawiający powiadomił Odwołującego -
Spółdzielnię Inwalidów Naprzód z siedzibą w Krakowie o dokonaniu wyboru jako oferty
najkorzystniejszej oferty wykonawcy konsorcjum firm: Impel Cleaning Sp. z o.o. 53-111
Wrocław, ul. Ślężna 118 oraz Hospital Serwis Partner Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 53-
111 Wrocław, ul. Ślężna 118.

Na powyższą czynność Zamawiającego oraz zaniechanie czynności odrzucenia
oferty tego wykonawcy, a także na zaniechanie czynności odrzucenia ofert wykonawców:
ISS Facility Services Sp. z o.o. i Konsorcjum firm: „Dersław" Sp. z o.o. oraz DGP Dozorbud
Grupa Polska Sp. z o.o. Odwołujący w dniu 20 maja 2011r.wniósł odwołanie do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu:
1. naruszenie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez
dokonanie wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty, która podlega odrzuceniu;
2. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez
zaniechanie odrzucenia ofert wykonawców: konsorcjum firm: Impel Cleaning Sp. z o.o. oraz
Hospital Serwis Partner Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ISS Facility Services Sp. z o.o. i
Konsorcjum firm: „Dersław" Sp. z o.o. oraz DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. w
sytuacji, gdy oferty tych wykonawców są niezgodne z treścią SIWZ;
3. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez
zaniechanie odrzucenia ofert wykonawców: konsorcjum firm: Impel Cleaning Sp. z o.o. oraz
Hospital Serwis Partner Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ISS Facility Services Sp. z o.o. i
Konsorcjum firm: „Dersław" Sp. z o.o. oraz DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. w
sytuacji, gdy oferty tych wykonawców zawierają rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia;
4. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez
zaniechanie odrzucenia ofert wykonawców: konsorcjum firm: konsorcjum firm: Impel
Cleaning Sp. z o.o. oraz Hospital Serwis Partner Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ISS
Facility Services Sp. z o.o. i Konsorcjum firm: „Dersław" Sp. z o.o. oraz DGP Dozorbud
Grupa Polska Sp. z o.o. w sytuacji, gdy oferty tych wykonawców zawierają błąd w obliczeniu
ceny.

Wobec zgłoszenia powyższych zarzutów Odwołujący wnosił o nakazanie
Zamawiającemu:
1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
2. unieważnienia czynności oceny ofert,
3. dokonania powtórnej oceny ofert,
4. dokonania czynności powtórnego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert
ważnych i nie podlegających odrzuceniu.

W dniu 30.05.2011r., przed wyznaczoną rozprawą, do akt sprawy wpłynęło wycofanie
odwołania przez Odwołującego w trybie przepisu art.187 ust.8 ustawy Prawo zamówień
Publicznych.

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust.8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759),
postanowiła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie umorzyć.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zd.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Izba postanowiła
zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Przewodniczący :……………………

Na podstawie pliku 2011_1056.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 1056/11

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń