POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 1042/11


POSTANOWIENIE

z dnia 27 maja 2011 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Piotr Kozłowski

wobec cofnięcia w dniu 25 maja 2011 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 maja 2011 r. przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) Warbud Spółkę Akcyjną, 02-
342 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 162A (pełnomocnik wykonawców) oraz (2)
Trakcję Polską Spółkę Akcyjną, 00-120 Warszawa, ul. Złota 59, lok. XVIII P. – w
postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w
Poznaniu spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 60-244 Poznań, ul. Głogowska
131/132

przy udziale zgłaszających swoje przystąpienia po stronie Zamawiającego:
A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) Mostostal
Warszawa Spółki Akcyjnej, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 11A
(pełnomocnik wykonawców), (2) ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. z siedzibą
w Madrycie (Hiszpania), (3) TOR-KAR-SSON spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (4) Kromiss-Bis spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie,
B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) ZUE Spółki
Akcyjnej, 30-443 Kraków, ul. Jugowicka 6A (pełnomocnik wykonawców) oraz (2)
Elektrobudowy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

postanawia:


1. Umorzyć postępowanie odwoławcze.

2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzeczwykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) Warbud S.A.
z siedzibą w Warszawie oraz (2) Trakcji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty
18000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90 %
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198 a i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Przewodniczący:

………………………………Uzasadnienie

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu spółka z o.o. –
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; zwanej
dalej również „ustawą pzp” lub „pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty
budowlane: budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu (oznaczenie sprawy:
4/ZTF/2011). Ogłoszenie o tym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej: 2011/S_39-063707 z 25 lutego 2011 r., Zamawiający zamiesił także
ogłoszenie o zamówieniu w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej
(www.mpk.poznan.pl).
19 maja 2011 r. (pismem z tej daty) Odwołujący – konsorcjum w składzie: (1) Warbud
S.A. z siedzibą w Warszawie oraz (2) Trakcja Polska z siedzibą w Warszawie – wniósł
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnych z przepisami ustawy pzp
czynności i zaniechań Zamawiającego – stawiając Zamawiającemu zarzuty naruszenia
przepisów ustawy pzp: (1) art. 7 ust. 1, poprzez niezapewnienie zachowania uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, w związku z naruszeniem innych
przepisów pzp, (2) art. 24 ust. 2 pkt 4, poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawców,
którzy nie wykazali spełnia warunków udziału w postępowaniu: wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie oraz
Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach („Konsorcjum ZUE”) oraz wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą
w Warszawie, ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. z siedzibą w Madrycie, Hiszpania,
TOR- KAR-SSON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Kromiss Biss sp. z o.o. z siedzibą w
Częstochowie („Konsorcjum Mostostal”), (3) art. 24 ust. 2 pkt 3, poprzez niewykluczenie z
postępowania Konsorcjum Mostostal, pomimo iż wykonawca ten złożył nieprawdziwe
informacje mające wpływ na wynik postępowania, (4) art. 89 ust. 1 pkt 5, poprzez
nieodrzucenie ofert złożonych przez Konsorcjum ZUE i Konsorcjum Mostostal, pomimo iż
wykonawcy ci powinni zostać wykluczeni z postępowania – oraz wnosząc o nakazanie
Zamawiającemu: (1) unieważnienia czynności badania i oceny ofert, (2) powtórzenia
czynności badania i oceny ofert, (3) wykluczenie z postępowania wykonawców Konsorcjum
ZUE i Konsorcjum Mostostal i odrzucenie ofert przez nich złożonych, (4) dokonanie wyboru
oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

Odwołanie podpisali działający odpowiednio jako Członek Zarządu – Jolanta
Grocholska oraz Prokurent – Mirosław Józefczuk, ujawnieni w tym charakterze w
załączonym do odwołania odpisie aktualnym z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego RejestruSądowego z 26 kwietnia 2011 r. Nr KRS: 0000010823 – jako uprawnieni do reprezentacji
łącznej Spółki Akcyjnej Warbud z siedzibą w Warszawie. Do odwołania załączono także
pełnomocnictwo z 9 marca 2011 r., w którym Trakcja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając przez Wiceprezesów Zarządu: Tadeusza Bogdana i Dariusza Mańkowskiego
(ujawnionych w załączonym również do odwołania odpisie pełnym z Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z 11 kwietnia 2011 r. Nr KRS: 0000084266
jako uprawnieni do reprezentacji łącznej) – udzieliła Warbud S.A. z siedzibą w Warszawie,
ustanowionego pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, pełnomocnictwa do reprezentowania w powyżej opisanym postępowaniu, w
szczególności upoważniając do podpisania i złożenia oferty, wnoszenia przysługujących w
postępowaniu środków ochrony prawnej oraz reprezentowania przed Krajową Izbą
Odwoławczą.
25 maja 2011 r. o godz. 10:00 do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
pismo z tej daty od Odwołującego konsorcjum Warbud – Trakcja Polska, podpisane przez
Prezesa Zarządu – Włodzimierza Włodarczyka oraz Prokurenta – Mirosława Józefczuka
Spółki Akcyjnej Mostostal Warszawa, upoważnionych, według załączonego do odwołania
odpisu z KRS, do reprezentacji łącznej Spółki Akcyjnej Mostostal Warszawa – zawierające
oświadczenie o cofnięciu odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
dniu 19 maja 2011 r.

Wskutek wezwania 20 maja 2011 r. przez Zamawiającego, 23 maja 2011 r. do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgłosili swoje przystąpienia do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego Konsorcjum Mostostal i Konsorcjum ZUE.

Wobec cofnięcia przez Odwołującego odwołania – działając na podstawie art. 187
ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła
postępowanie odwoławcze.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust.
8 zd. 2 pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41,
poz. 238).
Przewodniczący:

………………………………

Na podstawie pliku 2011_1042.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 1042/11

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń