POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO/685/11


POSTANOWIENIE
z dnia 11 kwietnia 2011 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk

Członkowie: Ewa Sikorska

Robert Skrzeszewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 11 kwietnia 2011 r.
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 kwietnia 2011 r.
przez ENVITEST W. Konieczny i J. Pacholski Sp. j. ul. Słoneczna 28, Palędzie,
62-070 Dopniewo w postępowaniu prowadzonym przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o., ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice

postanawia:


1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
ENVITEST W. Konieczny i J. Pacholski Sp. j. ul. Słoneczna 28, Palędzie,
62-070 Dopniewo kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero
groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Gliwicach.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………


Uzasadnienie

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Zamawiający”) prowadzi, w trybie przetargu
nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę
stanowisk i urządzeń do budowy stanowisk dla laboratorium badawczego odporności
i wytrzymałości urządzeń wraz z ich montażem i uruchomieniem”
. Postępowanie to
prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. t.j. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
UE z dnia 29 stycznia 2011 r. pod nr: 2011/S 20-032016. Postępowanie zostało podzielone
na 8 części z dopuszczeniem możliwości składania ofert częściowych przez wykonawców.

W postępowaniu tym wykonawca ENVITEST W. Konieczny i J. Pacholski Sp. j.
z siedzibą Palędziu, poczta Dopniewo (dalej: „Odwołujący”) w dniu 1 kwietnia 2011 r. złożył
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, którego kopia została przekazana
Zamawiającemu w dniu 31 marca 2011 r. Odwołanie dotyczy części 1 zamówienia.

W dniu 8 kwietnia 2011 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło drogą
faksową pismo Zamawiającego z tej samej daty, w którym uwzględnił on w całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu.

W postępowaniu odwoławczym do czasu wydania przedmiotowego postanowienia
nie zostało złożone żadne zgłoszenie przystąpienia. Z dokumentacji postępowania
nadesłanej do akt sprawy przez Zamawiającego w piśmie z dnia 4 kwietnia 2011 r. (wpływ
do Izby w dniu 5 kwietnia 2011 r.) wynika, że Zamawiający przekazał kopię odwołania
drugiemu z wykonawców, który obok Odwołującego złożył ofertę na część pierwszą
zamówienia, w dniu 4 kwietnia 2011 r. Uwzględniając powyższe termin na złożenie
przystąpienia do postępowania odwoławczego upłynął z dniem 7 kwietnia 2011 r.

Wobec powyższego Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając złożone odwołanie
na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i działając na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy
Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze umorzyć.

Stosownie do wskazanego przepisu ustawy Pzp Izba na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron może umorzyć postępowanie odwoławcze, jeśli zamawiający uwzględnił
w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a po stronie zamawiającego
do postępowania nie przystąpił w terminie żaden wykonawca.

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie
ustawy Pzp w związku z art. 186 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art. 186 ust. 6 pkt 1
ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238), z których to przepisów
wynika, że koszty postępowania znosi się wzajemnie, a jeżeli zamawiający uwzględnił
w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy bądź posiedzenia
z udziałem stron, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu
Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………

Na podstawie pliku 2011_0685.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO/685/11

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń