POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO/469/11


POSTANOWIENIE
z dnia 16 marca 2011 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski
Ewa Sikorska
Małgorzata Stręciwilk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 16 marca 2011 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 marca
2011 r. przez Odwołującego - Głowacki Jarosław Grzegorz prowadzący działalność pod
nazwą: Fordewind Głowacki Jarosław Grzegorz, ul. Mazurska 6/11, 11-520 Ryn w
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul.
Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa

przy udziale wykonawcy KDK Sp. z o.o., 00 – 561 Warszawa, ul. Mokotowska 14
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego;

postanawia:


1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. znieść koszty postępowania odwoławczego wzajemnie,

3. nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego -
Głowacki Jarosław Grzegorz prowadzący działalność pod nazwą: Fordewind
Głowacki Jarosław Grzegorz, ul. Mazurska 6/11, 11-520 Ryn kwoty 15 000 zł
(słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:……………………………………

……………………………………..

……………………………………..Uzasadnienie

Zamawiający - Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190
Warszawa wszczął postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
„Świadczenie usług w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, spotkań dla Centrali Komisji
Egzaminacyjnej w 2011 r.”
.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod nr 2010/S 250-383922 z dnia 24.12.2010 roku.

W dniu 28.02.2011 r. Odwołujący - Głowacki Jarosław Grzegorz prowadzący
działalność pod nazwą: Fordewind Głowacki Jarosław Grzegorz, ul. Mazurska 6/11, 11-520
Ryn powziął informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I wykonawcy KDK sp. z
o.o. oraz w części II wykonawcy Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak sp.j.

Z powyższymi czynnościami Zamawiającego w zakresie I części postępowania oraz
zaniechania wykluczenia niektórych innych wykonawców nie zgodził się Odwołujący, który w
dniu 7.03.2011r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

W dniu 11.03.2011r.wykonawca KDK sp. z o.o. zgłosił skutecznie przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.

W dniu 14.03.2011r.Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione przez
Odwołującego w treści odwołania.

Na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron wykonawca KDK sp. z o.o. nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu.

Izba zważyła co następuje.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając przedmiotowe odwołanie na posiedzeniu
z udziałem stron stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie
przepisu art. 186 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z poź. zm.).
Zgodnie z art.186 ust.3 ustawy Pzp jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego,
który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do
uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba
umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art.186 ust.6 pkt 2
lit.b ustawy Pzp.

W niniejszej sprawie umorzenie postępowania nastąpiło w okolicznościach, o których
mowa w ust.3 art.186 ustawy Pzp, a w takiej sytuacji w myśl ust.6 pkt 2 lit.b powyższego
przepisu koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie.

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art.186 ust.3 ustawy Pzp orzeczono jak w
sentencji.

Przewodniczący:……………………………………

……………………………………

……………………………………

Na podstawie pliku 2011_0469.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO/469/11

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń