POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 1358/10


POSTANOWIENIE
z dnia 09 lipca 2010 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aneta Mlącka

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 09 lipca 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego
w dniu 30 czerwca 2010 r. przez Aspekt sp. z o.o. Chopina 96, 43-600 Jaworzno w
postępowaniu prowadzonym przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie,
Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa

postanawia:


1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na
rzecz Aspekt sp. z o.o. Chopina 96, 43-600 Jaworzno kwoty 7500 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącą uiszczony wpis od
odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Częstochowie.

Przewodniczący:

………………………………


Uzasadnienie

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „wykonanie przeglądów
szczegółowych 55 obiektów mostowych na terenie miasta Częstochowy”
. Postępowanie to
prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Ogłoszenie o przedmiotowym
zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 czerwca
2010 r., pod pozycją: 150757-2010. W postępowaniu tym wykonawca w dniu 30 czerwca
2010 r. złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie, którego kopia została
przekazana Zamawiającemu 29 czerwca 2010 r.
Zarzuty podniesione w odwołaniu dotyczyły zaniechania przez Zamawiającego:
- wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 lub
do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych w zakresie oświadczenia o ewentualnym realizowaniu usług przy udziale
podwykonawców oraz
- wezwania do uzupełnienia dokumentów – Informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
(w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, oraz 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych), wykazu wykonanych usług, zaświadczenia z właściwego oddziału
ZUS i KRUS, zaświadczenia z właściwego organu podatkowego,
- naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W konsekwencji zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty firmy
TARCOPOL sp. z o.o. Starachowice Oddział Wrocław TPM Consulting z Wrocławia.
Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając złożone odwołanie na posiedzeniu bez
udziału stron stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art.
186 ust. 2 ustawy Pzp.
Ustalono bowiem, że Zamawiający w piśmie z dnia 05 lipca 2010 r. (w formie faksu,
oraz listem poleconym, dostarczonym do Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 06 lipca 2010 r.)
złożył do akt sprawy odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił w całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu.

Zgodnie z dyspozycją art. 186 ust. 2 zdanie 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
Izba ustaliła również, że w przedmiotowej sprawie żaden z wykonawców nie
przystąpił do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego odwołania.
Uwzględniając powyższe, skoro do przedmiotowego postępowania odwoławczego
nie przystąpił żaden wykonawca – stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Pzp
postępowanie należało umorzyć.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść § 5 ust. 1 pkt 1)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238), z którego wynika, że jeżeli zamawiający uwzględnił w
całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed rozpoczęciem posiedzenia z udziałem
stron lub rozprawy, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił
w terminie żaden wykonawca, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący:

………………………………

Na podstawie pliku 2010_1358.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 1358/10

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń