POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 1133/10


POSTANOWIENIE
z dnia 18 czerwca 2010 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz

po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2010 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron odwołania wniesionego dnia 7 czerwca 2010 r. przez Polską Telefonię
Komórkową Centertel, ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa od czynności
zamawiającego, którym jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu,
ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

postanawia:


1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel,
ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście
tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącą 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Radomiu.

Przewodniczący:

………………………………

Uzasadnienie

do postanowienia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie o

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii
komórkowej dla potrzeb Policji województwa mazowieckiego wraz z dostawą 980 sztuk
telefonów komórkowych, 5 sztuk modemów oraz 5 sztuk laptopów wykonawca - Polska
Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o. o. (dalej „odwołujący”) złożył odwołanie wobec
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zarzucając zamawiającemu - Komendzie
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu naruszenie:

1) art. 7 w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) (dalej „ustawa Pzp”),
poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny oraz
nieuzwględniający wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie
oferty,
2) art. 32 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zaniżenie wartości
zamówienia w celu przeprowadzenia procedury przy zachowaniu rygorów
przewidzianych dla zamówień poniżej progów unijnych, podczas gdy wartość
zamówienia przekracza te kwoty,
3) art. 12 w związku z art. 49 TWE w związku z art. 40 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez
zaniechanie przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich.

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1) unieważnienie postępowania jako dotkniętego niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy oraz wszczęcia
procedury ponownie w sposób przewidziany dla zamówień o wartości powyżej
progów unijnych,
2) podanie szacunkowych danych odnoszących się do usług będących przedmiotem
zamówienia, np. poprzez podanie danych historycznych,
3) sprecyzowanie pojęcia „abonament", m.in. poprzez wskazanie usług, który będą
rozliczane w jego ramach.

Pismem z dnia 16.06.2010 roku, które wpłynęło do Krajowej Izby Odwoławczej przed
otwarciem posiedzenia (i rozprawy) Izby odwołujący cofnął odwołanie, wniesione w dniu
07.06.2010 roku.
Cofnięcie odwołania podpisał Roman ś. - Dyrektor Rynku Departamentu Sprzedaży
Instytucje Publiczne, działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia
01.09.2008 r., udzielonego przez osoby uprawnionego w dacie udzielania pełnomocnictwa
do reprezentacji spółki Polska Telefonia Komórkowa Centertel, tj. Grażynę P. - Oliwa -
Prezesa zarządu oraz Zbigniewa K. - członka zarządu, co Izba ustaliła na podstawie
załączonego do odwołania odpisu z KRS z dnia 28.04.2010 r. Nr 0000006107.

Z uwagi na powyższe, działając na podstawie przepisu art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej
sprawie.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238), Izba postanowiła zwrócić na rzecz odwołującego 90%
kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący:

………………………………

Na podstawie pliku 2010_1133.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 1133/10

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń