POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO/960/10


POSTANOWIENIE
z dnia 31 maja 2010 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk

Protokolant: Przemysław Śpiewak

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 31 maja 2010 r. w Warszawie
odwołania wniesionego w dniu 20 maja 2010 r. przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
Cezet BIS Sp. z o.o. (pełnomocnik) i Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o. z siedzibą dla pełnomocnika wykonawców: ul. 17-ego Stycznia 32,
27-200 Starachowic w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź

postanawia:


1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. . nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Cezet BIS Sp. z o.o.
(pełnomocnik) i Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
z siedzibą dla pełnomocnika wykonawców: ul. 17-ego Stycznia 32,
27-200 Starachowic kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych
zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego Łodzi.

Przewodniczący:

………………………………


Uzasadnienie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (dalej: „Zamawiający”) prowadzi postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 725 na odcinku
Rawa Mazowiecka – granica województwa – II etap od km 16+121.00 do km 22+616.33
w ramach zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka –
granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej”
. Ogłoszenie o tym zamówieniu
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 2 lutego 2010 r., nr: 2010/S
22-030881. W postępowaniu tym wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie,
tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Cezet BIS Sp. z o.o. (pełnomocnik)
i Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą dla pełnomocnika
wykonawców w Starachowicach (dalej: „Odwołujący”) w dniu 20 maja 2010 r. złożyli
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, którego kopia została przekazana
Zamawiającemu w tym samym dniu.

Wobec cofnięcia pismem z dnia 28 maja 2010 r. złożonym do Prezesa Izby w dniu
31 maja 2010 r. Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 ze zm.) - postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
w/w odwołaniem.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący:

………………………………

Na podstawie pliku 2010_0960.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO/960/10

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń