POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 935/10


POSTANOWIENIE
z dnia 26 maja 2010 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Małgorzata Rakowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 maja 2010 r. w Warszawie odwołania
wniesionego w dniu 18 maja 2010 r. przez PANORAMA II Sp. z o.o., ul. Słoneczna 73,
81-605 Gdynia od czynności zamawiającego, którym jest Gmina Mieleszyn, Mieleszyn 23,
62-212 Mieleszyn

orzeka:


1. odrzuca odwołanie,
2.kosztami postępowania obciąża PANORAMA II Sp. z o.o., ul. Słoneczna 73,
81-605 Gdynia i nakazuje zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty
w wysokości 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) stanowiące
kwotę uiszczoną z tytułu wpisu od odwołania przez PANORAMA II Sp. z o.o.,
ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia.

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Przewodniczący:

………………………………

Uzasadnienie

Gmina Mieleszyn, zwana dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie przepisów
ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r., Nr 223,
poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, wszczęła w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wykonanie boisk sportowych
w ramach budowy kompleksu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
w m. Mieleszyn”. Ogłoszenie
o przedmiotowym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
W dniu 11 maja 2010 r. (pismem z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Ogłoszenie o wyborze
oferty) Zamawiający poinformował wykonawcę PANORAMA II Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,
zwanego dalej „Odwołującym”, o odrzuceniu jego oferty. Przedmiotowe pismo Zamawiający
nadał do Odwołującego w dniu 5 maja 2010 r., co wynika z wyciągu z książki nadawczej
Zamawiającego załączonej do akt sprawy, a także zwrotki, na której jako datę nadania
przedmiotowej przesyłki poleconej wskazano „05.05.10”.
W dniu 18 maja 2010 r. Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie (pismo z dnia 15 maja 2010 r., nadane listem poleconym w placówce operatora
publicznego w dniu 17 maja 2010 r.). W odwołaniu Odwołujący kwestionował decyzję
Zamawiającego o odrzuceniu oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp.

Mając na uwadze powyższe Izba zważyła co następuje:

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że wobec wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, którego dotyczy rozpoznawane przez Izbę odwołanie po dniu
29 stycznia 2010 r. tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy –
Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 223, poz.
1778), do rozpoznawania niniejszej sprawy odwoławczej mają zastosowanie przepisy ustawy
Pzp w brzmieniu znowelizowanym, a więc po wejściu w życie wskazanych przepisów.
Izba z urzędu na posiedzeniu niejawnym dokonała czynności formalnoprawnych
i sprawdzających, w wyniku których stwierdziła, że przedmiotowe odwołanie podlega
odrzuceniu w oparciu o art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane, których wartość
oszacowano na kwotę poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Pzp. Powyższe wynika zarówno z faktu opublikowania ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jak i z pisma Zamawiającego z dnia
21 maja 2010 r., w którym wskazał on, iż wartość kosztorysowa przedmiotowego
zamówienia wynosi netto 1.170.187,79 zł, co stanowi 304.815,78 euro.
Zgodnie z dyspozycją art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odwołanie w postępowaniu,
którego wartość jest mniejsza niż tzw. progi unijne wnosi się w terminie 10 dni od dnia
przesłania informacji o czynności Zamawiającego. Informację o czynności Zamawiającego
„przesłano w inny sposób” niż określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, zatem ustawowy termin
na wniesienie odwołania upływał w dniu 15 maja 2010 r. W konsekwencji powyższego
odwołanie, które wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2010 r.
należy uznać za wniesione z uchybieniem ustawowego terminu, gdyż po wejściu w życie
nowelizacji ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. dla zachowania terminu na wniesienie odwołania
koniecznym jest faktyczne doręczenie odwołania Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej
w ustawowym terminie. W przepisach ustawy Pzp po jej nowelizacji z dnia 2 grudnia 2009 r.
brak ustanowienia domniemania, iż złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Izby. Przepisy ustawy Pzp w
brzmieniu sprzed ww. nowelizacji wyraźnie bowiem stanowiły, że „złożenie odwołania w
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa
Urzędu”
(art. 184 ust. 2 zd. drugie ustawy Pzp). Skoro ustawodawca zrezygnował z takiego
unormowania, jego celem musiało być utożsamienie „wniesienia odwołania” z jego
doręczeniem. Z kolei dotrzymanie terminu wniesienia skargi na orzeczenie Izby przez
złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego zostało wyraźnie w ustawie
przewidziane (art. 198b ust. 2 zd. drugie ustawy Pzp), co prowadzi do wniosku, że
ustawodawca musiał zdawać sobie sprawę z konsekwencji takiej regulacji.
Reasumując, należy uznać, że odwołanie, które wpłynęło w dniu 18 maja 2010 r. jest
odwołaniem wniesionym z uchybieniem ustawowego terminu na jego wniesienie, co skutkuje
koniecznością jego odrzucenia zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust.
9 oraz art. 192 ust. 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 ust 1 i § 5 ust. 4
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 238).
Zgodnie z art. 189 ust. 3 zd. pierwsze ustawy Pzp oraz § 13 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz. U. z 2010 r., Nr 48, poz. 280) -
postanowienie wydano na posiedzeniu niejawnym. W oparciu o § 32 ww. rozporządzenia w
sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań, ogłoszenie postanowienia
kończącego postępowanie odwoławcze wydanego na posiedzeniu niejawnym następuje
przez wywieszenie sentencji postanowienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Krajowej Izby
Odwoławczej, a informacja o ogłoszeniu podawana jest na stronie internetowej Urzędu
Zamówień Publicznych. Odpis postanowienia przesyła się stronom i uczestnikom
postępowania odwoławczego.

Przewodniczący:

………………………………

Na podstawie pliku 2010_0935.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 935/10

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń