POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO/701/10


POSTANOWIENIE

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

na podstawie art. 187 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) wobec nieuiszczenia wpisu w wysokości
określonej stosownymi przepisami prawa do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania przez
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "LUBTECH" Sp. z o.o.,
Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Roboty ziemne, wodno-kanalizacyjne Marek Sławińskiw
postępowaniu prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwa Kluczbork (46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 8)

postanawia:


1. zwrócić wniesione odwołanie,

Uzasadnienie

W dniu 21.04.2010 r. wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę, instalację oraz uruchomienie
sprzętu i urządzeń technologicznych do rozbudowywanej wyłuszczarni nasion w Lasowicach
Małych”
, wszczętego w dniu 03.04.2010r. przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwa Kluczbork. Do złożonego odwołania nie dołączono: 1) dowodu
uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej prawem wysokości, 2) dowodu przesłania kopii
odwołania zamawiającemu.

Strona 1 z Pismem z dnia 26.04.2010 r., (doręczonym w tym samym dniu) na podstawie art. 187 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych pod rygorem zwrotu odwołania wezwano odwołującego
do złożenia: 1) dowodu uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej prawem wysokości,
2) dowodu przesłania kopii odwołania zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia doręczenia
wezwania.

Pismem z dnia 27.04.2010r. odwołujący cofając odwołanie jednocześnie 1) nie uzupełnił kwoty
wartości wpisu od odwołania w wymaganej wysokości, 2) dostarczył dowód przesłania kopii
odwołania zamawiającemu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne należy zauważyć, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 187 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie podlega
rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis. Stosownie zaś do § 9
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280), w przypadku gdy odwołanie
zawiera braki formalne, w szczególności z zakresu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5-8, bądź nie
zawiera dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia, Prezes Izby wzywa
odwołującego do usunięcia braków formalnych odwołania w terminie 3 dni pod rygorem zwrotu
odwołania. Wpłata wpisu, na podstawie art. 187 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
powinna być dokonana najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego
uiszczenia powinien zostać dołączony do odwołania.

Zgodnie z ust. 5 art. 187 ustawy w przypadku doręczenia odwołującemu wezwania o złożenie
dowodu uiszczenia wpisu, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania,
odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia
odwołania. Wpis uznaje się za uiszczony tylko w sytuacji, gdy został wniesiony we właściwym
terminie i odpowiedniej wysokości oraz na stosowny numer konta zgodnie z dyspozycją § 2 ust. 3
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym
i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Strona 2 z Nieuiszczenie wpisu do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania oraz nieuzupełnienie
dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania, a także nieusunięcie
braków formalnych odwołania skutkuje – zgodnie z treścią art. 187 ust. 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych – zwrotem wniesionego odwołania w drodze postanowienia Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków jakie wiąże ustawa
z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.

W związku z powyższym, postanawiam jak na wstępie.

……………………………………….
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

POUCZENIE

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga
za pośrednictwem Prezesa Izby do Sądu Okręgowego w ….. .

Strona 3 z

Na podstawie pliku 2010_0701.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO/701/10

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń