POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO/UZP 543/10


Sygn. akt KIO/UZP 543/10

POSTANOWIENIE

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz

Członkowie: Anna Packo

Marzena Teresa Ordysińska

Protokolant: Paulina Zalewska

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2010 r. w Warszawie
odwołania wniesionego przez Wykonawcę A-PLUS Sp. z o.o. z siedzibą
przy ulicy śupańskiego 12, 02-440 Szczecin
od rozstrzygnięcia przez Zamawiającego Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 1 im. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiej Akademii
Medycznej z siedzibą przy ulicy Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
protestu z dnia 22 lutego 2010 r.
przy udziale Wykonawcy INEKO Sp. z o.o. z siedziba przy ulicy 5-go
Lipca 14, 70-376 Szczecin zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego.

orzeka:


1. odrzuca odwołanie,

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę A-PLUS Sp. z o.o.
z siedzibą przy ulicy śupańskiego 12, 02-440 Szczecin i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości
4 444 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery
złote zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez wykonawcę A-
PLUS Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy śupańskiego 12, 02-440
Szczecin
2) dokonać wpłaty kwoty 157 zł 00 gr (słownie: sto pięćdziesiąt siedem
złotych zero groszy) przez wykonawcę A-PLUS Sp. z o.o. z siedzibą
przy ulicy śupańskiego 12, 02-440 Szczecin na rzecz
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im.
Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiej Akademii Medycznej
z siedzibą przy ulicy Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,
stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu kosztów
dojazdu,
3) dokonać zwrotu kwoty 5 556 zł 00 gr (słownie: pięć tysięcy pięćset
pięćdziesiąt sześć złotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz A-PLUS Sp. z o.o. z siedzibą
przy ulicy śupańskiego 12, 02-440 Szczecin.

Uzasadnienie

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na „Remont budynku SPSK NR 1 PAM w Szczecinie z przeznaczeniem
dla poradni i administracji"
(Nr OS/ZP/15/10) na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu
nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone
20 stycznia 2010 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem
16676. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 3 200 000,00 zł,
tj. 833 550,40 euro, jest więc mniejsza niż kwoty określone na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

19 lutego 2010 roku (pismo z 17 lutego 2010 roku) Zamawiający
poinformował wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej, za którą
została uznana oferta złożona przez Wykonawcę INEKO SP. z o.o. z siedzibą

w Szczecinie oraz o odrzuceniu oferty A-PLUS Sp. z o.o. z siedzibą
w Szczecinie (dalej: A-PLUS Sp. z o.o. lub Odwołujący) ze względu
na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, gdyż w kosztorysie uproszczonym Wykonawca przyjął do wyceny
rury stalowe ocynkowane a nie z polipropylenu PN20 a także zamiast rur
miedzianych w kosztorysie uproszczonym zastosował rury czarne.

W związku z powyższym 22 lutego 2010 roku A-PLUS Sp. z o.o. wniósł
protest wobec następujących czynności Zamawiającego:
- odrzucenia oferty wykonawcy A-PLUS Sp. z o.o., naruszenie art. 89 ust. l
pkt.2 ustawy Pzp,
- zaniechanie wyboru oferty Wykonawcy A-PLUS Sp. z o.o. jako
najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Pzp
- prowadzenie postępowania z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji
tj. z naruszeniem art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Do postępowania protestacyjnego 26 lutego 2010 roku przystąpił
Wykonawca INEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie po stronie
Zamawiającego oraz w dniu 26 lutego 2010 roku wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, którego liderem jest Tadeusz Kot
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „GOBUD” z siedzibą
w Gorzowie Wlkp.

4 marca 2010 roku (pismo z 3 marca 2010 roku) Zamawiający protest
uwzględnił w zakresie dokonania ponownego badania i oceny ofert oraz
oddalił protest w pozostałym zakresie.
W wyniku rozstrzygnięcia protestu oraz dokonania ponownego badania
i oceny ofert Zamawiający 4 marca 2010 roku (pismo z 3 marca 2010 roku)
wezwał Odwołującego do złożenia, w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp,
dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu
posiadanego doświadczenia (zgodnie z wymaganiami określonymi
w Rozdziale I pkt 4 ppkt 4.2.1 SIWZ). 8 marca 2010 roku Odwołujący
przedstawił Zamawiającemu swoje stanowisko w zakresie wezwania

do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału
w postępowaniu, podnosząc iż Zamawiający wezwaniem rozszerzył w sposób
nieuprawniony określony w Specyfikacji warunek jednocześnie wskazując,
iż zawarte w ofercie Odwołującego dokumenty potwierdzają spełnienie
warunku udziału w postępowaniu. 9 marca 2010 roku Odwołujący przedłuża
(bez wezwania) ważność wadium do dnia 10 kwietnia 2010 roku oraz termin
związania ofertą.

22 marca 2010 roku (pismo z dnia 18 marca 2010 roku) Odwołujący
otrzymał powtórne rozstrzygnięcie postępowania Zamawiający poinformował
o wyborze oferty najkorzystniejszej, za którą została uznana oferta złożona
przez Wykonawcę INEKO SP. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz
o wykluczeniu Wykonawcy A-PLUS Sp. z o.o. z postępowania z powodu
niespełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału
w postępowaniu.

25 marca 2010 r. (stempel pocztowy) A-PLUS Sp. z o.o. - Odwołujący, wniósł
do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych odwołanie od tego rozstrzygnięcia
wnosząc o nakazanie Zamawiającemu: unieważnienia wyboru
najkorzystniejszej oferty, unieważnienia czynności wykluczenia Wykonawcy
A-PLUS Sp. z o.o. z postępowania o udzielenie zamówienia oraz dokonania
ponownej oceny ofert. W odwołaniu A-PLUS Sp. z o.o. wniosła o nakazanie
Zamawiającego zwrotu kosztów postępowania w wysokości 10 000,00 zł oraz
zwrot kosztów przygotowania niniejszego w kwocie 2 500,00 zł i kosztów
z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Do postępowania odwoławczego 1 kwietnia 2010 roku przystąpił Wykonawca
INEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, po stronie Zamawiającego.

W oparciu o powyższy stan faktyczny ustalony na podstawie
dokumentacji postępowania, Izba ustaliła i zważyła, co następuje:
odwołanie podlega odrzuceniu.

Skład orzekający Izby ustalił, że wobec wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy rozpoznawane przez
Izbę odwołanie, w dniu 16 stycznia 2010 roku do rozpoznawania niniejszej
sprawy odwoławczej mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 listopada 2009 roku
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591) dalej „ustawa”
lub „Pzp”.

Zgodnie z art. 187 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
odwołanie odrzuca się, jeśli nie zostało ono poprzedzone protestem.
Z dowodów z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, ze
stanowisk oraz oświadczeń stron złożonych na posiedzeniu jednoznacznie
wynika, iż odwołanie złożone 25 marca 2010 roku przez Odwołującego A-
PLUS Sp. z o.o. nie zostało poprzedzone protestem.
Odwołujący w odwołaniu odwołuje się do protestu złożonego 22 lutego 2010
roku, jednakże podstawą złożenia tego protestu była czynność
Zamawiającego polegająca na odrzuceniu oferty Odwołującego w oparciu
o regulację art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, z uwagi na to, że w kosztorysie
uproszczonym Odwołujący przyjął do wyceny rury stalowe ocynkowane
a nie z polipropylenu PN20 oraz zamiast rur miedzianych zastosował rury
czarne, a także naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców z art. 7 ust 1 i 2 ustawy oraz art. 2 ust. 5 ustawy
poprzez zaniechanie wyboru oferty najkorzystniejszej. Natomiast odwołanie,
pomimo iż złożone przez Odwołującego „na rozstrzygnięcie przez
Zamawiającego protestu”
dotyczy wykluczenia Odwołującego
z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający podał
art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy jako podstawę prawną wykluczenia Odwołującego
postępowania; jak słusznie zauważył Odwołujący taki przepis nie istnieje,
w ocenie Izby, uzasadnienie, jakie zawarł w piśmie z 18 marca 2010 roku
nie pozostawia wątpliwości co do intencji Zamawiającego w wyrażonym przez
niego oświadczeniu dotyczącym wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

Od tej czynności, tj. wykluczenia z postępowania, Odwołujący powinien
wnieść protest, a dopiero po jego rozstrzygnięciu odwołanie, gdyż jest
to zupełnie inna okoliczność, niż podniesiona w proteście z 22 lutego 2010 r.
Natomiast od rozstrzygnięcia protestu z 22 lutego 2010 r. w ustawowo
określonym terminie tj. 5 dni od dnia przekazania rozstrzygnięcia protestu,
zgodnie z art.184 ust. 2, przysługiwało Odwołującemu prawo wniesienia do
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych odwołania.

W ocenie Izby, pismo Odwołującego z 8 marca 2010 roku zawiera elementy
jakie musi zawierać protest, jednakże nie ono, zgodnie ze stanowiskiem
Odwołującego, było podstawą wniesienia odwołania, jednocześnie należy
podkreślić, że gdyby Odwołujący podnosił, iż pismo to stanowi protest
uznanie odwołania również nie byłoby możliwe, zgodnie z art. 187 ust.4 pkt 4
ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na uchybienie terminom
wskazanym w ustawie na wniesienie odwołania również w tym przypadku.

Ponieważ protest został złożony przez Odwołującego 22 lutego 2010 roku,
jego rozstrzygnięcie nastąpiło 4 marca 2010 roku (pismo z 3 marca 2010
roku) a odwołanie od rozstrzygnięcia protestu zostało złożone 25 marca
2010 roku , kierując się dyspozycją art. 187 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Izba orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191
ust. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli stosownie do wyniku
postępowania stosownie do § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886, z 2008 r.
Nr 182, poz. 1122).

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………

Na podstawie pliku 2010_0543.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO/UZP 543/10

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń