POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO/UZP 429/10


Sygn. akt: KIO/UZP 429/10

POSTANOWIENIE
z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Andrzej Niwicki

Członkowie: Marzena Teresa Ordysińska

Anna Packo

Protokolant: Łukasz Listkiewicz

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 9 kwietnia 2010 r. odwołania wniesionego
przez SAFEGE S.A., 92-022 Nanterre, Parc de l lle 15/27 rue du Port od rozstrzygnięcia
przez zamawiającego Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. z o.o., 61-714 Poznań, al.
Niepodległości 27 protestu z dnia 25 lutego 2010 r.

postanawia:


1. umorzyć postępowanie odwoławcze.

2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz SAFEGE S.A., 92-022 Nanterre, Parc de l lle 15/27 rue du
Port kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy)
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie

Odwołujący – SAFEGE S.A., 92-022 Nanterre, Parc de l lle 15/27 rue du Port
pismem przesłanym do UZP w dniu 2 kwietnia 2010 r. cofnął odwołanie złożone do Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 marca 2010 r. w sprawie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na „pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla
przedsięwzięcia: Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca
Zachodniego w Poznaniu”
, prowadzonego przez Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. z
o.o., 61-714 Poznań, al. Niepodległości 27.
Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 189 ust. 1 zdanie drugie oraz
art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) postanowił umorzyć postępowanie
odwoławcze w niniejszej sprawie.
Stosownie do art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych skład orzekający
Izby postanowił zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu, tj. 13 500 zł.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Przewodniczący:

…………………………………

Członkowie:

………………………………….

………………………………….

_________
* niepotrzebne skreślić
1
Ma zastosowanie w przypadku cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy.
2
Ma zastosowanie w przypadku cofnięcia odwołania po otwarciu rozprawy.

Na podstawie pliku 2010_0429.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO/UZP 429/10

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń