POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO/UZP 393/10


Sygn. akt KIO/UZP 393/10

POSTANOWIENIE
z dnia 7 kwietnia 2010 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

Członkowie: Przemysław Dzierzędzki
Magdalena Grabarczyk

Protokolant: Rafał Komoń

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 7 kwietnia 2010 r. odwołania wniesionego
przez Spółdzielnię Inwalidów „Naprzód” w Krakowie, ul. śabiniec 46, 31-215 Kraków od
rozstrzygnięcia przez zamawiającego Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
protestu z dnia 18 lutego 2010 r.

postanawia:


1. Umorzyć postępowanie odwoławcze.

2. Nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz Spółdzielni Inwalidów „Naprzód” w Krakowie, ul.
śabiniec 46, 31-215 Kraków kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset
złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

3. Kosztami postępowania obciąża Spółdzielnię Inwalidów „Naprzód” w Krakowie, ul.
śabiniec 46, 31-215 Kraków i nakazuje dokonać wpłaty kwoty 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy
tysiące sześćset złotych zero groszy) przez Spółdzielnię Inwalidów „Naprzód” w
Krakowie, ul. śabiniec 46, 31-215 Kraków na rzecz Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-
111 Rzeszów stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika.

Uzasadnienie

Na posiedzeniu, przed otwarciem rozprawy, Odwołujący złożył oświadczenie do
protokołu o cofnięciu odwołania wniesionego do Prezesa UZP w dniu 12 marca 2010 r.
Uwzględniając powyższe skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 189 ust. 1
zd. 2 oraz art. 191 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655), postępowanie odwoławcze w niniejszej
sprawie umorzył.
Zgodnie z art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych skład orzekający Izby
postanowił zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7
ustawy Prawo zamówień publicznych stosownie do wyniku postępowania. Izba uwzględniła
koszty wynagrodzenia pełnomocnika Zamawiającego w wysokości 3 600,00 zł na podstawie
rachunku złożonego do akt sprawy, stosownie do brzmienia § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886 ze zm.).

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Przewodniczący:

…………………………………

Członkowie:

………………………………….

………………………………….

Na podstawie pliku 2010_0393.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO/UZP 393/10

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń