POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO/UZP 140/10


Sygn. akt: KIO/UZP 140/10

POSTANOWIENIE
z dnia 26 lutego 2010 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Małgorzata Rakowska

Członkowie: Anna Packo
Ewa Sikorska

Protokolant: Paulina Zalewska

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy/po otwarciu rozprawy* w dniu 19 lutego 2010 r.
odwołania/ wniesionego/wniesionych* przez J & B Avax S.A., ul. Amarousiou,
151 25 Marousi – Ateny Grecja reprezentowany przez radcę prawnego Mirellę Lechna
(adres do korespondencji: Wardyński i Wspólnicy sp. k., ul. Odrzańska 6/4,
50-113 Wrocław) od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Gminę Wrocław,
Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław protestu z dnia 7 stycznia 2010 r.

postanawia:


1. umorzyć postępowanie odwoławcze

2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz J & B Avax S.A., ul. Amarousiou, 151 25 Marousi –
Ateny Grecja reprezentowany przez radcę prawnego Mirellę Lechna (adres do
korespondencji : Wardyński i Wspólnicy sp. k., ul. Odrzańska 6/4, 50-113 Wrocław)
kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90%
uiszczonego/uiszczonych* wpisu/wpisów* i zasądzić na rzecz XXX koszty postępowania w
kwocie XXX zł XXX gr (słownie: XXX)1.

3. kosztami postępowania obciąża XXX
i nakazuje2:
1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości XXX zł
XXX gr (słownie: XXX) z kwoty wpisu uiszczonego przez XXX,
2) dokonać wpłaty kwoty XXX zł XXX gr (słownie: XXX) przez XXX na rzecz
XXX, stanowiącej XXX,
3) dokonać wpłaty kwoty XXX zł XXX gr (słownie: XXX) przez XXX na rzecz
Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP,
4) dokonać zwrotu kwoty XXX zł XXX gr (słownie: XXX) z rachunku dochodów
własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz XXX.

Uzasadnienie

Odwołujący, tj. J & B Avax S.A., ul. Amarousiou, 151 25 Marousi – Ateny Grecja,
pismem z dnia 15 lutego 2010 r. (wpływ pisma do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu
19 lutego 2010 r.), tj. przed rozprawą, cofnął odwołanie wniesione do Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych w dniu 22 stycznia 2010 r., na czynność wyboru przez
Zamawiającego, tj. Gminę Wrocław, trybu zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa stadionu przy
ul. Drzymały we Wrocławiu”
. Pismo cofające odwołanie podpisała radca prawny Mirella
Lechna (pełnomocnictwo do reprezentowania Odwołującego stanowi załącznik nr 2 do
odwołania).
Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia
rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 189 ust. 1 zdanie drugie oraz art. 191 ust. 1 zdanie
drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oznacza, że postępowanie odwoławcze podlega
umorzeniu.
Dlatego też postanowiono jak w sentencji.

Uwzględniając art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych skład orzekający
Izby postanowił zwrócić na rzecz Odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu, tj. jest
kwotę 18 000 zł 00 gr (słownie: kwotę osiemnaście tysięcy złotych zero groszy).

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący:

…………………………………

Członkowie:

………………………………….

………………………………….

Na podstawie pliku 2010_0140.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO/UZP 140/10

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń