POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO/UZP 1760/09


Sygn. akt KIO/UZP 1760/09

POSTANOWIENIE
z dnia 26 stycznia 2010r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Ewa Sikorska

Członkowie: Anna Packo
Małgorzata Rakowska

Protokolant: Łukasz Listkiewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2010 r. w Warszawie odwołania
wniesionego przez Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Remontowe MURBET
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 62-800 Kalisz, ul. Korczaka 16A od
rozstrzygnięcia przez zamawiającego Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 63-200 Jarocin, ul. Kościuszki
18 protestu z dnia 8 października 2009 roku

orzeka:


1. Odrzuca odwołanie.

2. Kosztami postępowania obciąża Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Remontowe
MURBET Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 62-800 Kalisz, ul. Korczaka
16A i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4 444 zł
00 gr (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote zero groszy) z
kwoty wpisu uiszczonego przez Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-
Remontowe MURBET Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 62-800
Kalisz, ul. Korczaka 16A
2) dokonać zwrotu kwoty 5 556 zł 00 gr (słownie: pięć tysięcy złotych pięćset
pięćdziesiąt sześć groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz przez Przedsiębiorstwa Budowlane Usługowo-
Remontowe MURBET Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 62-800
Kalisz, ul. Korczaka 16A

Uzasadnienie

Odwołujący się – Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Remontowe MURBET Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością – w dniu 8 października 2009 roku wniósł protest do
zamawiającego na czynność wykluczenia go z postępowania i odrzucenia jego oferty.
Informację o czynności, na którą złożył protest odwołujący się powziął w dniu 8 października
2009 roku. W tym samym dniu informacja ta została zamieszczona na stronie internetowej
zamawiającego. Tym samym termin na wniesienie protestów upływał w dniu 15 października
2009 roku.
W myśl art. 183 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający obowiązany był rozstrzygnąć
protest w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Termin na
wniesienie protestu upływał w dniu 15 października 2009 roku, w związku z czym termin na
rozpatrzenie protestu upływał w dniu 26 października 2009 roku.
Zamawiający nie rozstrzygnął protestu odwołującego się. Wobec tego – stosownie do art.
183 ust. 3 ustawy Pzp – protest należało uznać za oddalony.
W myśl art. 184 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie wnosi
się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia
protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu.
Zamawiający w piśmie z dnia 26 listopada 2009 roku poinformował, że wartość
przedmiotowego zamówienia została ustalona na kwotę 4 782 772,97 zł netto, czyli nie
przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp.
W związku z powyższym termin do wniesienia odwołania upłynął w dniu 31 października
2009 roku. Natomiast odwołanie zostało złożone w placówce pocztowej operatora
publicznego w dniu 17 listopada 2009 roku.
Ponadto odwołujący się nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu, do czego był
obowiązany na podstawie art. 184 ust. 2 zd. 1 ustawy Pzp. Fakt nie przekazania kopii
odwołania zamawiającemu został potwierdzony na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 26
stycznia 2010 roku przez obie strony postępowania.
Stosownie do treści art. 187ust. 4 pkt 4 Izba odrzuca odwołanie, jeżeli protest lub
odwołanie zostały wniesione z uchybieniem terminów określonych w ustawie. W myśl zaś pkt
7 odwołanie odrzuca się, jeżeli odwołujący się nie przekazał kopii odwołania
zamawiającemu, zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy Pzp.
W związku z tym, iż w niniejszym postępowaniu zachodzą obydwie wskazane wyżej
przesłanki odrzucenia odwołania Izba odrzuciła odwołanie na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 4 i
7 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania
odwoławczego, na podstawie art. 191 ust. 6 i 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych w zw.
z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, ust. 2 oraz ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 128,
poz. 886 oraz Dz. U. z 2008 roku Nr 182, poz. 1122).
Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) na niniejsze postanowienie - w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………

Na podstawie pliku 2009_1760.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO/UZP 1760/09

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń