POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO/UZP 1262/09


Sygn. akt: KIO/UZP 1262/09

POSTANOWIENIE
z dnia 30 września 2009 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Luiza Łamejko

Członkowie: Izabela Kuciak

Emil Kuriata

Protokolant: Rafał Komoń

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 30 września 2009 r. odwołania
wniesionego przez Konsorcjum: MGGP S.A. i AGUA Y ESTRUCTURAS S.A., 33-100
Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 od rozstrzygnięcia przez zamawiającego PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74 protestu z dnia 3 sierpnia 2009 r.

postanawia:


1. Umorzyć postępowanie odwoławcze.

2. Nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Konsorcjum: MGGP S.A. i AGUA
Y ESTRUCTURAS S.A., 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 kwoty 13 500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.

Uzasadnienie

W postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w trybie
przetargu nieograniczonego na nadzór i zarządzanie projektem „Modernizacja linii kolejowej
E30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica – Węgliniec –
Bielawa Dolna – w części ETCS II”
pismem z dnia 21 sierpnia 2009 r. wykonawca
Konsorcjum: MGGP S.A. i AGUA Y ESTRUCTURAS S.A. wniósł odwołanie wobec
rozstrzygnięcia protestu z dnia 3 sierpnia 2009 r.

Pismem z dnia 14 września 2009 r., przed otwarciem posiedzenia Krajowej Izby
Odwoławczej, Odwołujący się wycofał odwołanie.

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 189 ust. 1 oraz art. 191
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), postanowiła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie
umorzyć.

Zgodnie z art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Izba postanowiła
zwrócić na rzecz Odwołującego się 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………

Na podstawie pliku 2009_1262.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO/UZP 1262/09

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń