POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO/UZP 1222/09,KIO/UZP 1160/09


Sygn. akt: KIO/UZP 1222/09

Sygn. akt: KIO/UZP 1160/09

POSTANOWIENIE
z dnia 24 września 2009 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

Członkowie: Renata Tubisz
Magdalena Grabarczyk

Protokolant: Paulina Zalewska

w sprawie wniesionych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2009 r.
(KIO/UZP 1222/09), 10.08.2009 r. (KIO/UZP 1160/09) przez INTEGRIT Sp. z o.o., ul.
Mokronosa 6, 52-407 Wrocław oraz Action S.A., ul. Jana Kazimierza 46/54, 01-248
Warszawa odwołań, od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa protestów z dnia
20.07.2009 r. (KIO/UZP1222/09) oraz 22.07.2009 r.(KIO/UZP 1160/09).

postanawia:


1. Umorzyć postępowanie odwoławcze.
2. Nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz INTEGRIT Sp. z o.o., ul. Mokronosa 6, 52-407
Wrocław oraz Action S.A., ul. Jana Kazimierza 46/54, 01-248 Warszawa kwoty 27 000 zł
00 gr (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy zero złotych zero groszy) stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu w tym:

A na rzecz INTEGRIT Sp. z o.o., ul. Mokronosa 6, 52-407 Wrocław kwoty 13 500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy)

B na rzecz Action S.A., ul. Jana Kazimierza 46/54, 01-248 Warszawa kwoty13 500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy).

Uzasadnienie

W dniu 17 września 2009 roku odwołujący - Action S.A. złożył do Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych pismo o wycofaniu odwołania wniesionego w dniu 10 sierpnia 2009 roku od
rozstrzygnięcia protestu z dnia 22 lipca 2009 roku.

Pismem z dnia 23 września 2009 roku, które wpłynęło do Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych przed otwarciem posiedzenia, odwołujący – Intergrit Sp. z o.o. wycofał
odwołanie wniesione w dniu 6 sierpnia 2009 roku od rozstrzygnięcia protestu z dnia 20 lipca
2009 roku.

Skład orzekający Izby ustalił, że oba wycofania zostały podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania odwołujących, zgodnie z odpisami KRS załączonymi w aktach sprawy.

W związku z powyższym Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 189 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr
223, poz. 1655 ze zm.) postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w obu sprawach.

Zgodnie z art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, w związku z cofnięciem
odwołań przed otwarciem rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza postanawia o zwrocie 90%
wpisu wniesionego przed każdego z odwołujących.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak na wstępie.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191
ust. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych i § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886).

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

…………………………………

Członkowie:

………………………………….

………………………………….

Na podstawie pliku 2009_1160 1222.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO/UZP 1222/09,KIO/UZP 1160/09

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń